Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.47 din 30 mai 2019 cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării încheiate la 31 decembrie 2017

Numar 218-222 din data de 2019-05-30 Nr. cerinte: 14 Nr. recomandari: 1

Misiunea de audit a fost realizată conform Programelor activității de audit ale Curții de Conturi pe anii 20181 și, respectiv, 20192, având drept scop oferirea asigurării rezonabile precum că rapoartele financiare ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării sunt întocmite și prezentate, la situația din 31.12.2017, în conformitate cu cadrul aplicabil de raportare financiară, prezintă o imagine fidelă și veridică și nu conțin denaturări semnificative cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii.
Auditul public extern a fost planificat și s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 200 și ISSAI 1000-2999)3.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018”.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.100 din 21.12.2018 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019”.
3 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (1)

2.2.4. eliminarea deficiențelor indicate în Raportul de audit.

Cerinte (14)

2.2.1. implementarea unui sistem de control intern managerial viabil, asigurând identificarea proceselor operaționale de bază și descrierea acestora.

2.2.2. inventarierea, evaluarea, delimitarea drepturilor de proprietate după domeniu și contabilizarea conformă a patrimoniului public gestionat.

2.2.3. aprobarea unui plan pe termen mediu privind finalizarea înregistrării în Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunurilor imobiliare (inclusiv a terenurilor).

2.2.4. eliminarea deficiențelor indicate în Raportul de audit.

2.2.1. implementarea unui sistem de control intern managerial viabil, asigurând identificarea proceselor operaționale de bază și descrierea acestora.

2.2.2. inventarierea, evaluarea, delimitarea drepturilor de proprietate după domeniu și contabilizarea conformă a patrimoniului public gestionat.

2.2.3. aprobarea unui plan pe termen mediu privind finalizarea înregistrării în Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunurilor imobiliare (inclusiv a terenurilor).

2.2.4. eliminarea deficiențelor indicate în Raportul de audit.

2.2.1. implementarea unui sistem de control intern managerial viabil, asigurând identificarea proceselor operaționale de bază și descrierea acestora.

2.2.2. inventarierea, evaluarea, delimitarea drepturilor de proprietate după domeniu și contabilizarea conformă a patrimoniului public gestionat.

2.2.3. aprobarea unui plan pe termen mediu privind finalizarea înregistrării în Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunurilor imobiliare (inclusiv a terenurilor).

2.1. Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, pentru elaborarea unor proceduri de control intern care ar asigura eliminarea deficiențelor constatate, inclusiv la școlile profesionale auditate și la alte instituții din subordine.

2.3.1. Ministerului Finanțelor, pentru adaptarea sistemului informațional privind prezentarea rapoartelor financiare în scopul dezagregării datelor din rapoartele consolidate la nivel de ordonatori de buget (Org2) și de funcții.

response:
Scrisoarea MF nr.03-02/1/78 din 09.10.2019. În prezent, arhitectura sistemului informaţional privind prezentarea rapoartelor financiare (modulul CNFD - „Colectarea rapoartelor (non)financiare”) nu permite efectuarea modificărilor tehnice întru asigurarea prezentării rapoartelor financiare cu dezagregarea datelor din rapoartele consolidate la nivel de autoritate/instituţie bugetară (Org2) şi de funcţii. Respectiv, în sistemul infonnaţional aplicat, dezagregarea datelor din rapoarte la moment nu este posibilă. Totodată, la solicitarea Ministerului Finanţelor, I.P. „Centru de Tehnologii Informaţionale în Finanţe” va examina posibilitatea elaborării unei aplicaţii, care să permită selectarea informaţiilor necesare, inclusiv la nivel de autoritate/instituţie bugetară (Org2) şi de funcţii.

RO_6842_Raspuns HC 47 2019 MF 09.10.19.pdf

2.3.2. Ministerului Finanțelor, pentru revizuirea denumirii contului 253000 „Subsidii acordate organizațiilor obștești”.

response:
Scrisoarea MF nr.03-02/1/78 din 09.10.2019. Contul 235000 „Subsidii acordate organizaţiilor obşteşti” a fost păstrat în clasificaţia bugetară pentru cazurile de acordare a subsidiilor anume organizaţiilor obşteşti, cum ar fi de exemplu Asociaţiei Obşteşti „Asociaţia Nevăzătorilor din Moldova. Totodată, se informează că, prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.73 din 07.05.2019 (Monitorul Oficial alR. Moldova nr. 209-216 art.1089 din 28.06.2019), a fost modificat Ordinul privind Clasificaţia bugetară nr.208 din 24.12.2015 şi introduse în anexele nr.ll şi nr. 12 ale acestuia, coduri noi: 263190 „Granturi curente acordate altor beneficiari în interiorul ţării” şi 263290 „Granturi capitale acordate altor beneficiari în interiorul ţării”, care includ mijlocele financiare acordate necondiţionat altor beneficiari în interiorul ţării pentru cheltuieli cu caracter curent şi capital. Astfel, la alţi beneficiari de granturi pot fi atribuite şi asociaţiile obşteşti.

RO_6842_Raspuns HC 47 2019 MF 09.10.19.pdf