Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.48 din 30 mai 2019 cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării încheiate la 31 decembrie 2018

Numar 218-222 din data de 2019-05-30 Nr. cerinte: 21 Nr. recomandari: 0

Misiunea de audit a fost realizată conform Programelor activității de audit a Curții de Conturi pe anii 20181 și, respectiv, 20192, având drept scop oferirea asigurării rezonabile precum că rapoartele financiare ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării sunt întocmite și prezentate, la 31 decembrie 2018, în conformitate cu cadrul aplicabil de raportare financiară, prezintă o imagine fidelă și veridică și nu conțin denaturări semnificative, cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii.
Auditul public extern a fost planificat și s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 200 și ISSAI 1000-2999)3.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018”.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.100 din 21.12.2018 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019”.
3 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (0)

Cerinte (21)

2.1.9. conformarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.983 din 22.12.2012 la prevederile Codului educației, în special privind modul de finanțare a învățământului prin finanțare-standard.

2.1.10. asigurarea ținerii evidenței separate a cheltuielilor de către instituțiile din subordine și elaborarea unei metodologii exhaustive privind determinarea costului de studiu per elev/student, specializare/ocupație și nivel de studii.

2.1.11. modificarea și completarea cadrului legal-normativ în scopul asigurării eliminării cheltuielilor ineficiente aferente studiului elevilor/studenților exmatriculați și celor care nu s-au prezentat la locul de muncă conform repartizării.

2.1.12. includerea în Regulamentul-cadru privind organizarea și desfășurarea Programelor de granturi pentru organizațiile de tineret, ca criteriu de selectare, a prevederilor privind prezentarea rapoartelor financiare și fiscale pe anii precedenți.

2.1.13. elaborarea și aprobarea normativelor de cheltuieli aferente obiectivelor și direcțiilor de activitate ale teatrelor, circurilor și organizațiilor concertistice fondate de stat, în baza cărora se determină volumul subvențiilor/subsidiilor alocate din bugetul de stat.

2.1.14. elaborarea și aprobarea metodologiei evidenței valorice și cantitative a bunurilor muzeale mobile.

2.1.15. aprobarea unui plan pe termen mediu prin care să se asigure inventarierea și înregistrarea în evidență a monumentelor.

2.1.1. implementarea recomandărilor auditului indicate în Anexa la Scrisoarea către conducerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

2.1.16. revizuirea listei monumentelor aprobate prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531 din 22.06.1993, ținându-se cont de starea lor actuală, precum și completarea acesteia cu informații ce țin de indicarea exactă a locului amplasării și zonei de protecție (codul cadastral al terenurilor și bunurilor imobile), tipului de proprietate (publică de stat, publică locală, privată).

2.1.17. elaborarea și aprobarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni în vederea eliminării deficiențelor constatate, precum și implementării de către minister și entitățile din subordine a recomandărilor Curții de Conturi, cu indicarea persoanelor responsabile și a termenelor de realizare a acestora.

2.2.1. Ministerului Finanțelor, pentru completarea cadrului normativ-metodologic de evidență contabilă cu reglementări privind modul de reflectare în evidență a activelor materiale și nemateriale formate în cadrul entității bugetare.

response:
Scrisoarea MF nr.03-02/1/78 din 09.10.2019. Ordinul Ministerului Finanţelor nr.216/2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar conţine reglementări privind evidenţa activelor materiale şi nemateriale formate în cadrul entităţii bugetare. Astfel, în conformitate cu prevederile punctului 3.3.37 din ordinul menţionat, grupa de conturi 319 „Investiţii capitale în active în curs de execuţie” este destinată generalizării informaţiei referitoare la cheltuielile privind crearea de către instituţia bugetară a activelor nemateriale şi materiale. Contabilitatea analitică a activelor nemateriale şi materiale în curs de execuţie se ţine pe obiecte de active nemateriale şi materiale. Activele nemateriale şi materiale în curs de execuţie se trec în categoria activelor nemateriale şi materiale finalizate după recepţia, darea în folosinţă sau punerea în funcţiune a acestora, după caz. De asemenea, prevederile p. 3.3.45 stabilesc că, valoarea de intrare a mijloacelor fixe în cazul creării de către instituţie constă din costul efectiv al consumurilor de materiale, pentru retribuirea muncii, contribuţiile pentru asigurările sociale, primele de asigurări medicale etc.

RO_6846_Raspuns HC 47 2019 MF 09.10.19.pdf

2.2.2. Ministerului Finanțelor, pentru completarea cadrului normativ-metodologic de evidență contabilă cu reglementări privind implementarea prevederilor art.11 alin.(2) din Legea nr.121-XVI din 04.05.2007, prin care urmează a fi asigurată o evidență contabilă distinctă a bunurilor proprietate publică din domeniul public aflate în gestiunea entităților (instituțiilor publice și întreprinderilor) la autogestiune, precum și modul de înregistrare în evidența contabilă la fondator, dar și la entitatea fondată a tranzacțiilor respective.

response:
Scrisoarea MF nr.03-02/1/78 din 09.10.2019. Cu referire la modul de înregistrare în evidenta contabilă la fondator Prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 212/2018 privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.216/2015, au fost efectuate completări în Planul de conturi contabile în sistemul bugetar. Astfel, Planul de conturi contabile în sistemul bugetar a fost completat cu un subcont de nivelul II 415310 „Investiţii în părţi legate şi nelegate”. La acest subcont fondatorul urmează să reflecte valoarea bunurilor transmise în gestiune economică entităţilor fondate.

RO_6846_Raspuns HC 47 2019 MF 09.10.19.pdf

2.1.2. implementarea unui sistem de control intern managerial viabil, asigurând identificarea proceselor operaționale de bază și descrierea acestora, evaluarea și monitorizarea sistematică și înregistrarea riscurilor aferente proceselor operaționale de bază (inventarierea, remunerarea muncii, achizițiile, activele nefinanciare, implementarea pct.26 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.834 din 08.10.2014, consolidarea situațiilor financiare, controlul asupra instituțiilor din subordine etc.).

2.1.3. efectuarea inventarierii totale a patrimoniului gestionat, inclusiv la entitățile din subordine și al căror fondator este ministerul, asigurând raportarea fidelă și reală a situațiilor patrimoniale.

2.1.4. elaborarea și aprobarea reglementărilor aferente remunerării muncii, în special privind modul și criteriile de acordare a premiilor.

2.1.5. asigurarea, în comun cu Agenția Proprietății Publice, a modificării cadrului normativ în vederea stabilirii exhaustive a entităților al căror fondator este ministerul, precum și a reînregistrării drepturilor de proprietate publică de stat asupra terenurilor aferente clădirilor instituțiilor de învățământ și cultură (proprietate de stat).

2.2.3. Ministerului Finanțelor, pentru completarea cadrului normativ-metodologic de evidență contabilă cu reglementări privind modul de înregistrare la fondator, precum și la entitatea fondată a patrimoniului transmis în gestiunea entităților fondate pentru desfășurarea activităților de bază.

response:
Scrisoarea MF nr.03-02/1/78 din 09.10.2019. Modul de contabilizare a imobilizărilor necorporale şi corporale şi de prezentare a informaţiilor aferente în situaţiile financiare reprezită obiectivul Standardului Naţional de Contabilitate „Imobilizări necorporale şi corporale” aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 118/2013 (pct.2). Potrivit pct.6-7 ale standardului menţionat, obiectul se recunoaşte ca imobilizare numai în cazul respectării simultane a următoarelor condiţii: 1) obiectul este identificabil şi controlabil de entitate; 2) proprietăţile şi particularităţile lui corespund definiţiei imobilizărilor necorporale sau corporale; 3) este probabil că entitatea va obţine beneficii economice viitoare din utilizarea obiectului; şi 4) costul de intrare a obiectului poate fi evaluat în mod credibil. Evaluarea iniţială a fiecărui obiect se efectuează la cost de intrare. Componenţa costului de intrare diferă în funcţie de modalitatea de intrare a obiectului: prin achiziţionare, creare de sine stătător, primire în schimb, sub forma de aport la capitalul social, cu titlu gratuit, în gestiune economică etc. Potrivit pct.65 al SNC „Capital propriu şi datorii” aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 118/2013, datoriile privind bunurile primite în gestiune economică apar în cazul primirii bunurilor de la alte entităţi (fondatori, organele administraţiei publice) în gestiune temporară şi se contabilizează ca majorare concomitentă a activelor şi a datoriilor. Datoriile privind bunurile primite în gestiune economică se diminuează la retumarea activelor sau la recuperarea valorii acestora prin numerar sau altă formă de compensare. Retumarea activelor sau compensarea valorii lor se contabilizează ca diminuare concomitentă a datoriilor pe termen lung sau curente şi a valorii contabile a activelor retumate sau a numerarului. In cazul în care valoarea contabilă a activelor retumate este mai mică decît suma datoriilor, diferenţa se contabilizează ca diminuare a datoriilor şi majorare a veniturilor curente sau a capitalului social. Planul general de conturi contabile, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 119/2013, reglementează modul de înregistrare a faptelor economice în conturi care rezultă din prevederile SNC. înregistrarea faptelor economice în conturi se efectuează în funcţie de conţinutul economic al acestora, cu respectarea prevederilor SNC şi a politicilor contabile ale entităţii. Contul 427 „Datorii pe termen lung privind bunurile primite în gestiune economică” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea datoriilor pc termen lung privind bunurile primite în gestiune economică.

RO_6846_Raspuns HC 47 2019 MF 09.10.19.pdf

2.1.6. delimitarea după domeniul de proprietate a patrimoniului gestionat de către entitățile al căror fondator este ministerul, cu ajustarea ulterioară a capitalului social al acestora.

2.2.4. Ministerului Finanțelor, pentru completarea cadrului normativ-metodologic de evidență contabilă cu reglementări privind modul de reflectare (contabilizare) a faptelor economice ce țin de calculul uzurii clădirilor proprietate publică din domeniul public atât în evidența Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, cât și a instituțiilor de învățământ aflate la autogestiune.

response:
Scrisoarea MF nr.03-02/1/78 din 09.10.2019. Cu referire la modul de reflectare (contabilizare) a faptelor economice ce țin de calculul uzurii clădirilor proprietate publică din domeniu public în evidența: MECC: Potrivit prevederilor pct.3.3.160 din Ordinul Ministerului Finanţelor nr.216/2015, grupa de conturi 391 „Uzura mijloacelor fixe” cuprinde contul 3911 „Uzura clădirilor”, la care se reflectă uzura calculată pentru clădiri. Prevederile pct. 3.3.163 din ordinul respectiv, stabilesc că, în acest cont se reflectă valoarea uzurii mijloacelor fixe trecute în bilanţul instituţiei. Prin urmare, pentru mijloacele fixe transmise în gestiune, fondatorul nu calculează uzura. Instituţiilor de învăţămînt aflate la autogestiune: Conform pct. 19, 21 ale standardului „Imobilizări necorporale şi corporale” aprobat prin ordinul menţionat supra, amortizarea se calculează lunar pentru fiecare obiect de evidenţă amortizabil pornind de la valoarea amortizabilă a obiectului şi durata de utilizare a acestuia. Valoarea amortizabilă se ajustează cu mărimea pierderii recunoscute sau reluate din depreciere conform SNC „Deprecierea activelor”. Amortizarea calculată pentru un obiect în perioada de gestiune se înregistrează de către entitatea care a primit bunuri în gestiune economică ca majorare a costurilor şi/sau cheltuielilor curente (de exemplu, amortizarea utilajelor tehnologice se include în costul de fabricare al produselor în mod direct sau indirect, iar amortizarea clădirii administrative se atribuie la cheltuieli curente). Astfel, entitatea care a primit bunuri în gestiune economică le înregistrează în componenţa imobilizărilor corporale şi a datoriilor pe termen lung şi, respectiv, calculează amortizarea pe parcursul utilizării acestora.

RO_6846_Raspuns HC 47 2019 MF 09.10.19.pdf

2.1.7. restabilirea evidenței analitice conforme a contului „Investiții capitale în active în curs de execuție” și asigurarea transmiterii investițiilor finalizate beneficiarilor finali, cu ajustarea de rigoare a valorii investițiilor în entitățile fondate.

2.1.8. planificarea, utilizarea, evidența și raportarea cheltuielilor conform clasificației economice aprobate.