Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 57 din 24 octombrie 2019 cu privire la Raportul auditului conformității gestionării mijloacelor Fondului Viei şi Vinului

Numar 346-351 din data de 2019-10-24 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 16

Misiunea de audit a fost efectuată în temeiul art.31 alin.(3) și alin.(6), art.32 din Legea nr.260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20191, precum și cu Standardele Internaționale de Audit, puse în aplicare de Curtea de Conturi2.
Auditul a avut drept scop identificarea domeniilor sensibile la riscurile aferente managementului și gestionării resurselor Fondului Viei şi Vinului, evaluarea metodelor, instrumentelor și mecanismelor existente în gestionarea mijloacelor Fondului prin prisma conformităţii repartizării și utilizării resurselor acestuia, precum și asigurarea că controlul intern organizat de Oficiul Naţional al Viei şi Vinului garantează conformitatea proceselor afer

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.100 din 21.12.2018 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019” (cu modificările ulterioare).
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (16)

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit;

response:
Scris. MADRM nr.03-05-99/4703 din 17.12.2019: în scopul identificării unor soluţii reale privind măsurile ce urmează a fi întreprinse în vederea executării pct. 2.2, 2.3 şi 2.4 din Hotărârea nominalizată, Ministerul a convocat pe 6 decembrie curent o şedinţă de lucru, cu participarea reprezentanţilor Ministerului Finanţelor, Oficiului Naţional al Viei şi Vinului, Consiliului Coordonator al Oficiului şi Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (Proiectul de Competitivitate în Moldova). Ca rezultat al discuţiilor, au fost generalizate un şir de propuneri ce ţin de operarea modificărilor în Legea viei şi vinului nr. 57/2006, Hotărârile Guvernului nr. 725/2013 şi nr. 726/2013. în prezent, se lucrează asupra unui proiect de lege privind modificarea art. 32 din Legea viei şi vinului, care va fi promovat în modui stabilit. Concomitent, va lî elaborat şi un proiect de hotărâre a Guvernului privind modificarea hotărârilor nominalizate. Despre mersul promovării proiectelor propuse, precum şi realizarea altor măsuri, vă vom informa suplimentar, conform termenilor stabiliţi.

2.2. de comun cu Oficiul Naţional al Viei şi Vinului, și se recomandă să asigure respectarea prevederilor pct.8 din Regulamentul Fondului Viei și Vinului privitor la transferul lunar (pe măsura necesității) a mijloacelor Fondului din contul trezorerial la contul bancar al Oficiului Național al Viei și Vinului deschis în Contul Unic Trezorerial pentru instituțiile publice la autogestiune, ceea ce va exclude practica de acumulare a mijloacelor financiare semnificative nevalorificate în conturile Oficiului Național al Viei și Vinului;

response:
Scris. MF din 24.02.2020 nr. 03-02/1-48: în scopul asigurării respectării prevederilor pct.8 din Regulamentul Fondului Viei şi Vinului (aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.726/2013), finanţarea plăţilor respective din bugetul de stat va fi efectuată cu respectarea măsurilor de control premergătoare, de monitorizare a soldului de mijloace băneşti în conturile Instituţiei Publice „Ofîciul Naţional al Viei şi Vinului” (în continuare - ONVV), deschise în Contul Unic Trezorerial. Totodată, se menţionează faptul că practica acumulării mijloacelor fmanciare nevalorificate în conturile ONVV constituie un rezultat al neconcordanţelor în actele normative, ce reglementează activitatea instituţiei. Conform pct.8 din Regulamentul Fondului Viei şi Vinului, Oficiul transferă lunar (pe măsura necesităţii) mijloacele Fondului din contul trezorerial la contul bancar al Oficiului, însă, la etapa înaintării documentelor de plată în acest sens, Ministerul Finantelor este lipsit de capacitatea aprecierii existentei/lipsei necesitătilor, doar în baza soldului, având în vedere faptul că acesta rămâne în contul anului unnător, în scop de realizare a sarcinilor Oficiului fpct. 7 al ResulamentuluiV La etapa finantării, Ministerul Finantelor nu dispune de informatii dacă soldul existent este sau nu deia planificat a fi utilizat pentru careva sarcini. In acest context, în vederea excluderii situaţiei create şi evitării blocării mijloacelor bugetare, care ar putea fi utilizate în alte scopuri prioritare, Ministerul Finanţelor, în cadrul şedinţelor cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului (în continuare - MADRM) din 06 decembrie 2019/17 februarie 2020. a iterat oblieativitatea modificării cadrului normativ si racordarea acestuia la practica aplicată instituţiilor publice bugetare sau instituţiilor publice la autogestiune, odată cu determinarea statutului concret în acest sens.

RO_7209_HCC_57 din 24.10.2019 nr.212-20.pdf

2.3.1. de comun cu Ministerul Finanțelor: în scopul asigurării planificării realiste a bugetelor Fondului Viei și Vinului, să asigure revizuirea prevederilor art.323 alin.(3) lit.b) din Legea viei şi vinului, în special prevederile referitoare la contribuțiile încasate în anul precedent;

response:
Scris. MF din 24.02.2020 nr. 03-02/1-48: In vederea planificării realiste a bugetului Fondului Viei şi Vinului, în cadrul şedinţei de lucru din data de 06 decembrie 2019, organizată în cadrul MADRM, Ministerul Finanţelor a înaintat propuneri de modificare a art. 323, alin. (3), lit. b) din Legea viei şi vinului nr. 57-XVI/2006, în vederea luării în calcul, la planificarea alocaţiilor din bugetul de stat, a contribuţiilor încasate în anul bugetar precedent încheiat, având în vedere termenele calendarului bugetar, conform cărora, la etapa planificării buegtului de stat nu se cunoaşte suma exactă care va fi încasată la finele anului.

2.3.2. de comun cu Ministerul Finanțelor: în scopul remedierii deficiențelor constatate vizând gestionarea conformă a mijloacelor Fondului Viei și Vinului, să asigure revizuirea statutului dublu acordat Oficiului Național al Viei și Vinului (deținerea concomitentă a statutului de instituție bugetară și de instituţie publică la autogestiune);

response:
Scris. MF din 24.02.2020 nr. 03-02/1-48: La data de 06 decembrie 2019, în cadrul MADRM a fost convocată o şedinţă de lucru, cu participarea reprezentanţilor MF, ONVV, USAID şi reprezentanţi ai sectorului vitivinicol, în vederea clarificării situaţiei actuale în ceea ce priveşte statutul şi activitatea ONVV, precum şi identificarea soluţiilor în vederea excluderii neconfonnităţilor evidenţiate de către Curtea de Conturi, ca urmare a efectuării misiunii de audit. La etapa actuală, se întreprind măsuri în vederea iniţierii şi promovării unor proiecte de modificare a cadrului normativ în vigoare, care reglementează activitatea şi funcţionarea ONVV (Legea nr. 57-XVI/2006, Hotărârea Guvemului nr.726/2013, Hotărârea Guvernului nr.725/2013), în vederea aducerii acestuia în concordanţă cu legislaţia în domeniul bugetar. Totodată, în prezent se află în proces de consultare publică şi avizare proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobareci Statutului-model ai instituţiei publice, promovat de către Cancelaria de Stat, la care se acordă o atenţie sporită, în vederea evitării, în viitor, a ambiguităţilor legate de activitatea, funcţionarea şi finanţarea atât a instituţiilor publice bugetare, cât şi a instituţiilor publice la autogestiune.

RO_7209_HCC_57 din 24.10.2019 nr.212-20.pdf

2.3.3. de comun cu Ministerul Finanțelor: să revizuiască mecanismul de gestionare, calculare, achitare și evidență a contribuțiilor și penalităților în Fondul Viei și Vinului;

response:
Scris. MF din 24.02.2020 nr. 03-02/1-48: Prin scrisoarea m.26-11/2-07-922/10492 din 8 august 2019, Serviciul Fiscal de Stat a propus MADRM-ului promovarea amendamentelor la cadrul legal, în scopul creării unui mecanism care va permite administrarea confonnă a contribuţiilor obligatorii în Fondul Viei şi Vinului. Scris. SFS 19.02.2020 nr. 26.07/2-15/2799: prin scrisoarea nr.26-11/2-07-922/10492 din 8 august 2019, Serviciul Fiscal de Stat a propus Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului promovarea amendamentelor la cadrul legal, în scopul creării unui mecanism care va permite administrarea conformă a contribuţiilor obligatorii în FVV, conform anexei nr. 1.

RO_7209_HCC_57 din 24.10.2019 nr.212-20.pdf
RO_7214_HCC_57 SFS din 19.02.2020.pdf

2.4.1. de comun cu ONVV: în scopul racordării la situația reală a prevederilor art.322 alin.(3) din Legea viei și vinului și ale pct.12 din Statutul Oficiului Național al Viei și Vinului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.725 din 16.09.2013 , să asigure revizuirea cadrului regulator privind componența Consiliului de coordonare;

response:
Scris. SFS 19.02.2020 nr. 26.07/2-15/2799: comunicăm că a fost prezentată către ONVV, lista agenţilor economici cu sumele calculate pe contribuabili conform dărilor de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în FVV (Forma CFV) prezentate pentru anii 2013-2018. Astfel, au fost recepţionate soldurile de la ONVV şi reflectate în sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat. Totodată, a fost asigurată reflectarea în SIA „Contul curent al contribuabilului” a calculelor aferente obligaţiilor în Fondul Viei şi Vinului (Forma CFV) la clasificaţia 114640, începînd cu perioada anului 2019. In acest context, Serviciul Fiscal de Stat a asigurat, începând cu 01.01.2019, înregistrarea tuturor soldurilor aferente contribuţiei obligatorii în FVV, fapt ce a determinat reflectarea atât a calculelor cât si a plătilor în sistemul informational al Serviciului Fiscal de Stat. Astfel, a fost asigurată ținerea evidenței contriboabililor și contribuțiilor obligatorii în FVV.

RO_7214_HCC_57 SFS din 19.02.2020.pdf

2.4.2. de comun cu ONVV: să asigure aprobarea de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului a structurii organizatorice și efectivului-limită ale Oficiului Național al Viei și Vinului;

response:
Scris. SFS 19.02.2020 nr. 26.07/2-15/2799: prin Ordinul nr.514 din 18.11.2019 cu privire la modificarea unor Ordine, a fost modificat pct.4 din Ordinul IFPS nr.429 din 16.04.2013 despre aprobarea formularului dării de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în FVV şi a Modului de completare şi prezentare a dării de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în FVV, şi anume a faptului că darea de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în FVV (forma CFV), se reflectă în contul personal al contribuabilului începând cu 01.01.2019. In acest context, Serviciul Fiscal de Stat a asigurat înscrierea datelor în contul personal al contribuabililor, ceea ce contribuie la perfecţionarea mecanismului de calculare şi achitare a contribuţiilor obligatorii în FVV.

RO_7214_HCC_57 SFS din 19.02.2020.pdf

2.5. să asigure revizuirea și completarea Legii salarizării și Hotărârii Guvernului „Cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie finaciară” , în special privitor la salarizarea conducărorilor instituțiilor publice la autogestiune neincluse în Anexănr.4 la Hotărârea menționată;

response:
Scris. MSMPS nr. 05/777 din 07.02.20: referitor la revizuirea şi completarea Legii salarizării nr.847/2002 şi Hotărârii Guvemului nr.743/2002 „Cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară”, în special privind salarizarea conducătorilor instituţiilor publice la autogestiune, nonprofit, cu dotaţii din buget comunică că, la data de 24 decembrie 2019 ministerul a organizat o şedinţă de lucru interministerială, la care au participat reprezentaţi cu funcţii de răspundere în domeniul vizat de la Ministerul Finanţelor şi Ministeml Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului. În cadral sedintei s-au discutat subiectele constatate în Raportul de audit si s-a decis ca subiectul privind operarea modificărilor în actele normative enumerate supra, referitor la salarizarea conducătorului Oficiului Naţional al Viei şi Vinului, va fi discutat suplimentar, după ce Ministeral Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului în comun cu Ministerul Finanţelor vor lua o decizie referitor la chestiunea privind statutul juridic şi forma organizatorică al acestuia (copia procesului verbal se anexează). Scris. MF din 24.02.2020 nr. 03-02/1-48: Ministerul Finanţelor a participat la şedinţa din 24 decembrie 2019, organizată de către Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale pe acest subiect. Cu alte informaţii vom reveni la următorul termen de raportare.

RO_7195_HCC_57 MSMPS din 2019 nr.135-20.pdf
RO_7209_HCC_57 din 24.10.2019 nr.212-20.pdf

1. Să elaboreze și să aprobe proceduri scrise, bine formalizate, de modificare/rectificare a bugetului FVV (pct.4.1.4).

2. Să asigure elaborarea și aprobarea criteriilor și indicatorilor măsurabili pentru acordarea sporului lunar în mărime de 15%, precum și a obiectivelor pentru acordarea sporului pentru performanța individuală (pct.4.3.1.1, pct.4.3.1.2).

3. Să asigure documentarea regulamentară a cheltuielilor pentru primirea delegațiilor străine (pct.4.3.8).

4. Să excludă practicile de cofinanțare/sponsorizare a evenimentelor la care nu se realizează măsuri de promovare a produselor vinicole (pct.4.3.9).

5. Să asigure contabilizarea contribuțiilor în Fondul Viei și Vinului (pct.4.4.4.).

6. Să asigure reconcilierea periodică a datelor de la Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal și din Registrul vitivinicol în scopul identificării evaziunilor fiscale (pct.4.5.).

response:
Scris.SFS 19.02.2020 nr. 26-07/2-15/2799: comunicăm că Serviciul Fiscal de Stat a efectuat o analiză, fiind contrapuse datele prezentate la Serviciul Fiscal de Stat de către agenţii economici, subiecţi a contribuţiei obligatorii în FVV cu datele obţinute de la Serviciul Vamal privind exportul vinurilor. In urma verifîcărilor şi analizei efectuate, Serviciului Fiscal de Stat s-au constatat următoarele: 1. Au fost identificaţi 9 agenţi economici care au declarat un volum de vin comercializat mai mic faţă de cel real exportat, astfel contribuţiile obligatorii în FVV au fost diminuate cu 2,1 mil lei, dintre care: - 2 agenţi economici: „Aquaveritasgroup” SRL şi „Colusvin” SRL au fost supuşi controlului fiscal prin metoda de verificare totală, fiind calculate suplimentar contribuţii obligatorii în FVV în valoare de 194 109 lei; - 1 agent economic: „Euro-Alco” SRL, va fi supus controlului fiscal prin metoda de verificare tematică la capitolul „plata obligatorie a producătorilor de produse vitivinicole achitată în FVV” pentru perioada 2013-2019, inclusiv control repetat la capitolul vizat pentru perioada 01.01.2013-31.05.2016. 2. In cadrul verificărilor, au fost identificaţi 40 agenţi economici exportatori care nu au prezentat dările de seamă (Forma CFV) pentru anul 2018 la Serviciul Fiscal de Stat, valoarea contribuţiilor nedeclarate constituind circa 4,2 mil. lei, dintre care: - 5 agenţi economici au prezentat dările de seamă (Forma CFV) pentru anul 2018, conform sistemului informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, declarînd contribuţii obligatorii în FVV în valoare de 843 660 lei. - 2 agenţi economici: „Dionysos Mereni” SA şi „Imperial Vin” SA au fost supuşi controlului fiscal prin metoda de verificare totală, în rezultatul controlului s-au calculat contribuţii obligatorii la FVV în valoare de 35 878 lei. De asemenea, Serviciul Fiscal de Stat a dispus întreprinderea măsurilor de conformare, inclusiv prin efectuarea vizitelor fiscale la contribuabilii identificaţi, subiecţi ai contribuţiei obligatorii în FVV, care nu au fost supuşi controlului fiscal.

RO_7214_HCC_57 SFS din 19.02.2020.pdf

7. Să fortifice eforturile în scopul atingerii obiectivelor stabilite în Planul Strategic pentru anii 2017-2020 (pct.4.6.).

8. de comun cu Serviciul Fiscal de Stat: În scopul stabilirii cazurilor de nedeclarare și nevirare a contribuțiilor în FVV, SFS va asigura elaborarea și completarea registrului riscurilor de neconformare cu riscul menţionat, prin care să se efectueze contrapunerea informației disponibile prezentate de către SV, ONVV, declarațiile agenților economici privind datele raportate SFS și datele privind exportul vinurilor (pct. 4.5.).

response:
Scris.SFS 19.02.2020 nr. 26-07/2-15/2799: comunicăm că a fost iniţiată completarea Normelor metodologice privind determinarea şi clasificarea riscurilor de conformare fiscală cu riscurile aferente agenţilor economici, subiecţi a contribuţiei obligatorii în FVV, care se planifică a fi realizat pe parcursul semestrului 1 2020.

RO_7214_HCC_57 SFS din 19.02.2020.pdf

Cerinte (0)