Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 59 din 25 octombrie 2019 cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale Proiectului „Reforma învățământului în Moldova” încheiate la 31 decembrie 2018

Numar 346-351 din data de 2019-10-25 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 12

Misiunea de audit public extern a fost realizată în conformitate cu Programul activității de audit pe anul 20191, ținându-se cont de angajamentul stabilit în Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind realizarea Proiectului reformei învățământului în Moldova, semnat în data de 07.02.2013, și în Acordul de finanțare adițională, semnat în data de 12.03.2018, Standardele Internaționale de Audit aplicate de Curtea de Conturi2, Termenii de referință ai Băncii Mondiale, cadrul de reglementare intern, precum și cu bunele practici în domeniu. Pentru susținerea constatărilor, formularea opiniei și înaintarea recomandărilor de audit, misiunea de audit s-a desfășurat la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (echipa de management a Proiectului) și la Instituția Publică „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.100 din 21.12.2018 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019” (cu modificările și completările ulterioare).
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400 în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (12)

2.1.1 să fortifice activitățile de control și de monitorizare prin sporirea conlucrării între părțile responsabile, în vederea valorificării eficiente a resurselor financiare, conform destinației și în termenul prevăzut pentru implementarea Proiectului „Reforma învățământului în Moldova”;

2.1.2 să asigure planificarea bugetară a activităților aferente Proiectului „Reforma învățământului în Moldova” în corespundere cu necesitățile reale și cu respectarea prevederilor cadrului legal;

2.1.3 să monitorizeze realizarea activităților Proiectului „Reforma învățământului în Moldova” și valorificarea mijloacelor financiare din contul creditului, inclusiv din contul economiilor formate la componentele Proiectului bazându-se pe principiul economicității și eficienței;

2.1.4 să asigure monitorizarea beneficiarilor de finanțare pentru lucrările de renovare a unor instituții de învățământ primar, gimnazial și liceal în vederea recepționării lucrărilor în termenul stabilit;

2.1.5 să asigure convocarea Grupului de lucru la nivelul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, pentru monitorizarea procesului de reabilitare a instituțiilor de învățământ de către Instituția Publică „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”, valorificarea conform destinației și în termen a mijloacelor financiare provenite din sursele externe creditate;

2.1.6 să elaboreze reglementări privind cofinanțarea/contribuția comunității pentru lucrările suplimentare de către autoritățile publice locale beneficiare din cadrul Proiectului „Reforma învățământului în Moldova”;

2.2.1 de comun cu Ministerul Educației, Culturii și Cecetării, potrivit competențelor: să completeze/ajusteze Manualul operațional al Proiectului „Reforma învățământului în Moldova” în vederea stabilirii clare și exhaustive a responsabilităților și obligațiilor părților implicate în procesul de renovare a instituțiilor de învățământ;

2.2.2 de comun cu Ministerul Educației, Culturii și Cecetării, potrivit competențelor: să elaboreze și să actualizeze Planurile de procurări cu reflectarea necesităților curente de implementare a Proiectului „Reforma învățământului în Moldova” în funcție de obiectul procurării (lucrări sau servicii) și valoarea estimată a contractului, cu publicarea acestora pe paginile oficiale;

2.2.3 de comun cu Ministerul Educației, Culturii și Cecetării, potrivit competențelor: să reglementeze modul de încasare și utilizare a penalităților aplicate pentru nerespectarea clauzelor contractuale de către antreprenorii lucrărilor de renovare;

2.2.4 de comun cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, potrivit competențelor: să ajusteze rapoartele financiare pe anul 2019 și să asigure ținerea documentelor contabile în vederea divizării clare a cheltuielilor operaționale exclusiv pentru scopurile Proiectului „Reforma învățământului în Moldova”;

2.2.5 de comun cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, potrivit competențelor: să asigure completarea Acordului de Implementare, încheiat la 19 decembrie 2017 între Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Instituția Publică „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”, cu responsabilități exhaustive;

2.3 de comun cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, potrivit competențelor: să asigure finanțarea transferurilor spre autoritățile publice locale în limitele aprobate pentru realizarea activităților Proiectului „Reforma învățământului în Moldova”;

response:
Scris.MinFin nr.03-02/1-87 din 22.05.2020: În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.247/2018 ,,Privind finanțarea lucrărilor de renovare a instituțiilor de învățământ primar, gimnazial și liceal din subordinea autorităților administrației publice locale în anul 2018", transferurile din bugetul de stat către bugetele locale au fost efectuate în baza solicitărilor de finanțate prezentate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, și în baza documentelor de plată incluse de către autoritățile/instituțiile bugetare în Sistemul Informațional de Gestionare a Finanțelor Publice a Ministerului Finanțelor.

RO_7285_379-20_MinFin.pdf

Cerinte (0)