Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 61 din 31.10.2019 cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale raionului Ocniţa (UAT de nivelul II) încheiate la 31 decembrie 2018

Numar 352-359 din data de 2019-10-31 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 6

Misiunea de audit a fost realizată conform Programelor activității de audit a Curții de Conturi pe anii 20181 și, respectiv, 20192, având drept scop oferirea asigurării rezonabile precum că rapoartele financiare ale raionului Ocniţa (UAT de nivelul II) sunt întocmite și prezentate, la 31.12.2018, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil, prezintă o imagine fidelă și veridică, și nu conțin denaturări semnificative, cauzate de fraude sau erori.
Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit: ISSAI 100 „Principii fundamentale ale auditului sectorului public”, ISSAI 200 „Principii fundamentale ale auditului financiar”3 și cu Liniile Directoare de Audit4.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018”.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.100 din 21.12.2018 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019”.
3 Aprobate pentru aplicare prin Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”.
4 ISSAI 1000-2999, aprobate pentru aplicare prin Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (6)

2.1.1. examinarea în ședința Consiliului raional Ocniţa a rezultatelor auditului, cu audierea persoanelor responsabile referitor la faptele descrise în Raport și cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea deficiențelor constatate

response:
Scrisoarea nr.03-12/17 din 20.01.2020. Examinarea rezultatelor auditului în şedinţa Consiliului raional, cu aprobarea planurilor de acţiuni privind remedierea deficienţelor constatate este planificată la prima şedinţă ordinară a Consiliului raional din anul 2020, care va avea loc în luna martie 2020.

RO_7085_Raspuns HC 61 2019 CR Ocnita 20.01.2020.pdf

2.1.2. implementarea recomandărilor auditului indicate în Scrisoarea către conducerea raionului Ocniţa

2.1.3 inventarierea, evaluarea, delimitarea drepturilor de proprietate după domeniu și contabilizarea conformă a patrimoniului public local, inclusiv a celui transmis în gestiunea entităților fondate

2.1.4 implementarea unui sistem de control intern managerial viabil, asigurând identificarea și descrierea proceselor operaționale de bază

2.1.5 aprobarea unui plan pe termen mediu privind finalizarea înregistrării în Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunurilor imobiliare (inclusiv a terenurilor)

2.1.6 acordarea ajutoarelor bănești populației din sursele bugetului local în baza unor criterii de calificare a situațiilor de dificultate socială , asigurând elaborarea și aprobarea actelor normative aferente

Cerinte (0)