Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.56 din 24 octombrie 2019 cu privire la aprobarea Raportului misiunii de follow-up privind implementarea cerințelor și recomandărilor aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.12 din 5 aprilie 2017 cu privire la aprobarea Raportului auditului „Managementul sistemelor de supraveghere a traficului rutier”

Numar 352-359 din data de 2019-10-24 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 38

Misiunea de follow-up s-a realizat conform Programelor activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20181 și pe anul 20192, având drept obiectiv oferirea unei asigurări rezonabile că oficialii din cadrul entităților vizate în Hotărârea Curţii de Conturi au întreprins toate măsurile necesare în vederea executării cerințelor și implementării recomandărilor înaintate de auditul precedent.
Examinând Raportul prezentat, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente la ședința publică, Curtea de Conturi

A CONSTATAT:

Acțiunile întreprinse de factorii decizionali în vederea executării cerințelor și implementării recomandărilor de audit dispuse de către Curtea de Conturi (Hotărârea nr. 12 din 05.04.2017) nu au fost în măsură să determine eliminarea integrală a deficiențelor constatate de auditul precedent și asigurarea funcționării sistemului de monitorizare a traficului rutier din mun. Chișinău în condiții de legalitate și eficiență.

1 Hotărârea Curţii de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2018”.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.100 din 21.12.2018 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019”.

Recomandari (38)

2. Să conformeze SIA RICC, SASCR „Controlul traficului” și SIA REC la prevederile regulamentelor de funcționare revizuite.

1. În calitate de posesor, să revizuiască și să conformeze regulamentele de funcționare ale SIA RICC, SASCR „Controlul traficului” și SIA REC la prevederile cadrului legal existent, precum și să asigure intercorelarea prevederilor acestora.

2.1. Ministerului Afacerilor Interne se cere întreprinderea măsurilor în vederea eliminării deficiențelor constatate și executării recomandărilor expuse în Raportul misiunii de follow-up.

2.1. Serviciului Tehnologii Informaţionale al Ministerului Afacerilor Interne se cere întreprinderea măsurilor în vederea eliminării deficiențelor constatate și executării recomandărilor expuse în Raportul misiunii de follow-up.

2.1. Inspectoratului General al Poliţiei se cere întreprinderea măsurilor în vederea eliminării deficiențelor constatate și executării recomandărilor expuse în Raportul misiunii de follow-up.

2.1. Inspectoratului Naţional de Patrulare se cere întreprinderea măsurilor în vederea eliminării deficiențelor constatate și executării recomandărilor expuse în Raportul misiunii de follow-up.

2.1. Ministerului Finanțelor se cere întreprinderea măsurilor în vederea eliminării deficiențelor constatate și executării recomandărilor expuse în Raportul misiunii de follow-up.

11. să asigure evidența analitică conformă a calculării și achitării amenzilor, urmărirea plenitudinii încasării și raportării acestora

12. să recupereze de la operatorii economici SRL „Midland Engineering”, SRL „Inforad”, SRL „Avtouragan” prejudiciul cauzat bugetului local

12. să recupereze de la operatorii economici SRL „Midland Engineering”, SRL „Inforad”, SRL „Avtouragan” prejudiciul cauzat bugetului local

3. să racordeze softul chinez la legislația națională, cu elaborarea documentației tehnice necesare.

4. să implementeze Politica de protecție a datelor cu caracter personal pentru toate sistemele informaționale deținute

5. să conformeze procedura contravențională pornită în baza informațiilor obținute prin intermediul SASCR „Controlul traficului” la prevederile Codului contravențional, asigurând încheierea acesteia cu procese-verbale electronice

6. să asigure îndeplinirea corespunzătoare de către agentul constatator a atribuțiilor legale în vederea finalizării procesului contravențional, în special privind identificarea contravenientului, încasarea amenzilor și acordarea punctelor de penalizare

2.1. se cere întreprinderea măsurilor în vederea eliminării deficiențelor constatate și executării recomandărilor expuse în Raportul misiunii de follow-up.

response:
Scrisoarea nr.328-02/1-17 din 17.12.2019. Pentru executarea subpunctului 2.1. din hotărâre de către Consiliul Raional Ungheni a fost emisă Cerere de chemare în judecată , care se anexează.

RO_7079_Raspuns HC 56 2019 CR Ungheni 17.12.2019.pdf

2.1. se cere întreprinderea măsurilor în vederea eliminării deficiențelor constatate și executării recomandărilor expuse în Raportul misiunii de follow-up.

2.1. se cere întreprinderea măsurilor în vederea eliminării deficiențelor constatate și executării recomandărilor expuse în Raportul misiunii de follow-up.

2.1. se cere întreprinderea măsurilor în vederea eliminării deficiențelor constatate și executării recomandărilor expuse în Raportul misiunii de follow-up.

2.1. se cere întreprinderea măsurilor în vederea eliminării deficiențelor constatate și executării recomandărilor expuse în Raportul misiunii de follow-up.

2.1. se cere întreprinderea măsurilor în vederea eliminării deficiențelor constatate și executării recomandărilor expuse în Raportul misiunii de follow-up.

2.1. se cere întreprinderea măsurilor în vederea eliminării deficiențelor constatate și executării recomandărilor expuse în Raportul misiunii de follow-up.

2.1. se cere întreprinderea măsurilor în vederea eliminării deficiențelor constatate și executării recomandărilor expuse în Raportul misiunii de follow-up.

response:
Scrisoarea nr.03-12/66 din 17.02.2020. Conform Deciziei nr.2rc-17/20 din 29 ianuarie 2020 Colegiul civil,comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie, a decis- -Se admite recursul declarat de Consiliul raional Ocniţa, se casează încheierea din 24 octombrie 2019 a Curţii de Apel Chişinău în cauza civilă la cererera de chemare în judecată depusă de Consiliul raional Ocniţa împotriva „Midland Engineering,, SRL cu privire la declararea nulităţii contractului de achiziţionare a serviciilor de monitorizare a traficului rutier şi repararea prejudiciului material şi se restituie cauza la Curtea de Apel Chişinău. Despre decizia adoptată veţi fi informat suplimentar.

RO_7208_Raspuns HC 56 2019 CR Ocnita 17.02.2020.pdf

2.1. se cere întreprinderea măsurilor în vederea eliminării deficiențelor constatate și executării recomandărilor expuse în Raportul misiunii de follow-up.

2.2. Consiliului municipal Chișinău și Primarului general al mun. Chișinău și se cere asigurarea mijloacelor de semnalizare rutieră necesare pentru funcționarea eficientă a Sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere „Controlul traficului”.

7. să asigure aplicarea conformă a prevederilor cadrului legal privind retragerea permisului de conducere persoanelor care au acumulat 15 puncte de penalizare pe parcursul ultimelor 6 luni, prin remiterea cauzelor respective în instanța de judecată

8. să asigure înregistrarea în modul stabilit a Inspectoratului General al Poliției în calitate de persoană împuternicită pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pe segmentul SASCR „Controlul traficului”, în vederea conformării la cerințele cadrului normativ relevant

6. să asigure îndeplinirea corespunzătoare de către agentul constatator a atribuțiilor legale în vederea finalizării procesului contravențional, în special privind identificarea contravenientului, încasarea amenzilor și acordarea punctelor de penalizare

7. să asigure aplicarea conformă a prevederilor cadrului legal privind retragerea permisului de conducere persoanelor care au acumulat 15 puncte de penalizare pe parcursul ultimelor 6 luni, prin remiterea cauzelor respective în instanța de judecată

8. să asigure înregistrarea în modul stabilit a Inspectoratului General al Poliției în calitate de persoană împuternicită pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pe segmentul SASCR „Controlul traficului”, în vederea conformării la cerințele cadrului normativ relevant

9. să modifice cadrul legal în vederea asigurării partajării echitabile între bugetul de stat și bugetele locale a veniturilor din aplicarea amenzilor aferente, ținând cont de responsabilitatea comună a MAI și APL de nivelul I pentru asigurarea securității traficului rutier și pietonal

10. să reglementeze exhaustiv drepturile și obligațiile autorităților implicate în constatarea contravențiilor administrative în ceea ce privește evidența și raportarea calculării și încasării amenzilor, precum și în vederea verificării corectitudinii încasării veniturilor în bugetele respective

11. să asigure evidența analitică conformă a calculării și achitării amenzilor, urmărirea plenitudinii încasării și raportării acestora

13. să aplice prevederile Legii nr.229 din 23.09.2010 cu privire la controlul financiar public intern tuturor activităților desfășurate

14. să asigure consolidarea și perfecționarea cadrului de management al serviciilor TI externalizate, prin stabilirea și verificarea îndeplinirii indicatorilor de performanță și calitate, în vederea conformării la cele mai înalte standarde din domeniu

15. să asigure implementarea unui sistem al controalelor generale eficient, la nivelul SIA REC și SASCR „Controlul traficului”, inclusiv politici fiabile de log-uri și parole, analize regulate ale jurnalelor de rețea, sistemelor de operare, pentru asigurarea unui grad de siguranță sporit al integrității și securității datelor introduse, cu actualizarea și verificarea periodică a acestora

16. să actualizeze fișele postului pentru utilizatorii Sistemului în conformitate cu noile responsabilități

17. să revizuiască și să implementeze Politicile de Securitate a Informației la nivelul instituției, inclusiv reglementările aferente protecției datelor cu caracter personal, în vederea ajustării acestora la cerințele cadrului normativ, precum și la necesitățile intervenite

18. să asigure informarea și respectarea cerințelor de securitate la prelucrarea datelor cu caracter personal de către angajații instituției, inclusiv prin efectuarea controalelor de securitate a SI, în modul stabilit

Cerinte (0)