Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 65 din 25 noiembrie 2019 cu privire la Raportul auditului performanței „Sunt necesare acțiuni semnificative pentru asigurarea gestionării eficiente și eficace a mijloacelor Fondului Național pentru Dezvoltare Regională”

Numar 367-377 din data de 2019-11-25 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 8

Misiunea de audit a fost efectuată în temeiul art.31 alin.(3) și alin.(6), art.32 din Legea nr.260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20191, Standardele Internaționale de Audit aplicate de Curtea de Conturi2, cadrul de reglementare intern, precum și cu bunele practici în domeniu.
Auditul a avut drept scop să evalueze modul în care s-au utilizat mijloacele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională, rezultatele obţinute, impactul implementării proiectelor finanțate, să identifice dificultățile în implementarea politicilor de dezvoltare regională şi să analizeze din diferite perspective cauzele care au generat imperfecțiuni.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.100 din 21.12.2018 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019” (cu modificările ulterioare).
3 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”; Manualul de audit al performanței, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.54 din 05.12.2016.

Recomandari (8)

1.1. Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului: Să revizuiască actualul concept de dezvoltare regională, în scopul asigurării unei abordări interministeriale sporite pentru conjugarea eforturilor comune necesare implementării proiectelor de anvergură regională. (capitolul 4.1).

1.2. Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului: Să opereze modificări instituționale pentru eficientizarea activității CNCDR, CRD și ADR, cu separarea distinctă a atribuțiilor de elaborare și implementare a politicii de dezvoltare regională în vederea asigurării bunei guvernări (subcapitolul 4.1.2).

1.3. Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului: Să opereze modificări în cadrul legal și Manualul Operațional, cu includerea unor criterii clare și exigente de selectare a proiectelor, prin punctarea priorităților cu impact regional și durabilitate sporită (subcapitolul 4.1.7 și 4.2.5).

1.4. Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului: Să revizuiască modalitatea actuală de cooperare cu partenerii proiectelor, în vederea stabilirii unor responsabilități în cazurile când beneficiarii proiectelor nu-și realizează obligațiunile asumate (subcapitolul 4.1.8 și 4.2.5).

1.5. Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului: Să elaboreze proceduri distincte pentru perioada post-implementare a proiectelor de dezvoltare regională în scopul monitorizării și evaluării impactului proiectelor implementate (subcapitolul 4.1.10).

1.6. Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului: Să standardizeze conținutul rapoartelor privind activitățile desfășurate în cadrul proiectelor (subcapitolul 4.1.10).

1.7. Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului: Să înainteze CNCDR propuneri privind oportunitatea planificării mijloacelor FNDR pentru activități ce țin de pregătirea și coordonarea proiectelor regionale (subcapitolul 4.2.1 și 4.2.2);

1.8. Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului: Prin prisma responsabilităților ce-i revin , să informeze CNCDR referitor la constatările expuse în Raportul de audit, în special în vederea identificării soluțiilor și întreprinderii măsurilor ce se impun referitor la constatările expuse în subcapitolul 4.2.4; 4.2.5 și 4.2.6 din prezentul raport.

Cerinte (0)