Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 65 din 25 noiembrie 2019 cu privire la Raportul auditului performanței „Sunt necesare acțiuni semnificative pentru asigurarea gestionării eficiente și eficace a mijloacelor Fondului Național pentru Dezvoltare Regională”

Numar 367-377 din data de 2019-11-25 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 8

Misiunea de audit a fost efectuată în temeiul art.31 alin.(3) și alin.(6), art.32 din Legea nr.260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20191, Standardele Internaționale de Audit aplicate de Curtea de Conturi2, cadrul de reglementare intern, precum și cu bunele practici în domeniu.
Auditul a avut drept scop să evalueze modul în care s-au utilizat mijloacele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională, rezultatele obţinute, impactul implementării proiectelor finanțate, să identifice dificultățile în implementarea politicilor de dezvoltare regională şi să analizeze din diferite perspective cauzele care au generat imperfecțiuni.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.100 din 21.12.2018 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019” (cu modificările ulterioare).
3 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”; Manualul de audit al performanței, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.54 din 05.12.2016.

Recomandari (8)

1.1. Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului: Să revizuiască actualul concept de dezvoltare regională, în scopul asigurării unei abordări interministeriale sporite pentru conjugarea eforturilor comune necesare implementării proiectelor de anvergură regională. (capitolul 4.1).

response:
Scris. MADRM nr. 03-05-52/2263 din 01.06.2020: Cu suportul partenerilor de dezvoltare, cu implicarea experţilor intemaţionali şi din ţară, a fost elaborat un nou Concept (paradigmă) al dezvoltării regionale în Republica Moldova, iar prin decizia nr. 4/20 din 13 febmarie 2020 .....anestXVmoept-a-'fbstaprobat de Consîulul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale. Noul Concept al dezvoltării regionale, de rînd cu alte măsuri orientate spre îmbunătăţirea cadrului de funcţionare a politicii de dezvoltare regională în Republica Moldova, avînd ca bază experienţa ţărilor membre a Uniunii Europene, prevede focusarea pe stimularea economică şi creşterea competitivităţii regiunilor pentru perioada 2019-2030. în acelaşi mod, Conceptul propune şi reformularea obiectivului general al politicii de dezvoltare regională, care să fie orientat spre: - sprijinul pentru creşterea competitivităţii şi ocupării forţei de muncă a regiunilor ("competitivitate"): sprijinirea dezvoltării urbane, antreprenoriat, capitalul uman şi capitalul social, dezvoltarea de noi competenţe, sprijin pentiu inovare (descoperire antreprenorială), cercetarea şi dezvoltarea, servicii de informare şi consiliere, infrastructură; - sporirea coeziunii teritoriale şi prevenirea excluziunii ("coeziune"): crearea condiţiilor de infrastructură de bază pentm creşterea nivelului de investiţii private în economie, dezvoltarea capitalului uman, precum şi dezvoltarea spiritului antreprenorial; - crearea condiţiilor instituţionale şi legale pentru implementarea unei guvemanţe colective, care implică administraţia naţională, regională şi locală prin parteneriat ("eficienţă"): asigurarea unor mecanisme adecvate de coordonare, îmbunătăţirea managementuiui politicilor publice şi crearea unei reţele de cooperare între diferiţii actori implicaţi în implementarea acestei politici.

RO_7290_HCC_65 madrm17062020.pdf

1.2. Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului: Să opereze modificări instituționale pentru eficientizarea activității CNCDR, CRD și ADR, cu separarea distinctă a atribuțiilor de elaborare și implementare a politicii de dezvoltare regională în vederea asigurării bunei guvernări (subcapitolul 4.1.2).

response:
Scris. MADRM nr. 03-05-52/2263 din 01.06.2020: Ministerul a elaborat, iar CNCDR prin Decizia nr. 3/20 din 13.02.2020 a aprobat noile structuri organizaţionale ale Agenţiilor de dezvoitare regională, care prevăd reorganizarea lor prin crearea unor subdiviziuni distincte responsabile de: planificarea şi programarea regională; implementarea integrată a proiectelor de dezvoltare regională; monitorizare şi evaluare a proceselor de dezvoltare socio-economică a regiunii de dezvoltare.

RO_7290_HCC_65 madrm17062020.pdf

1.3. Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului: Să opereze modificări în cadrul legal și Manualul Operațional, cu includerea unor criterii clare și exigente de selectare a proiectelor, prin punctarea priorităților cu impact regional și durabilitate sporită (subcapitolul 4.1.7 și 4.2.5).

response:
Scris. MADRM nr. 03-05-52/2263 din 01.06.2020: Avănd ca bază Noul Concept al dezvoltării regionale, Ministerul a elaborat (se află în proces de promovare conform Legii nr.100 din 22.12.2017) proiectul Hotărîrii Guvemului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova. Proiectul prevede ajustarea conţinutului noţiunilor: „politică de dezvoltare regională”, „regiune de dezvoltare”, „Consiliu Regional pentru Dezvoltare”, „agenţie de dezvoltare regională”. Concomitent, este propusă modificarea conţinutului art. 11 din lege, care va include prevederi generale privind Programul operaţional regional: scopul elaborării programelor operaţionale regionale, atribuţiile autorităţilor de elaborarea, expertizare, monitorizare şi evaluare a implementării programelor. Proiectul propune schimbarea atribuţiilor principalelor autorităţi, participante în procese de elaborare, implementare şi evaluare a Strategiei naţionale de dezvoltare regională. în acelaşi timp, se propun schimbări principiale în ceea ce priveşte: rolul şi atribuţiile Agenţiilor de dezvoltare regională, aprobarea structurii şi componenţei Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale, revizuirea atribuţiilor Consiliul regional pentru dezvoltare ş.a. Concomitent, în vederea realizării recomandării vizate, Ministerul a elaborat un nou Manualul Operaţional al Agenţiilor de dezvoltare regională (se află în proces de consultare intemă), care vine în sprijinul organizării activităţii cotidiene a instituţiei şi oferă ghidare în implementarea sarcinilor care îi revin. Manualul va oferi un set de recomandări privind organizarea funcţional-juridică, atribuţiile şi drepturile de bază ale instituţiei. Manualul reflecată aspectele principale ale managementului instituţional al agenţiei, precum şi cele mai importante elemente ale planificării, programării dezvoltării regionale şi managementului programelor şi proiectelor regionale. La momentul actual, cu suportul partenerilor de dezvoltare se elaborează Instrucţiunea care va include criterii clare şi exigenţe de selectare a proiectelor de dezvoltare regională, pentru finanţare din sursele FNDR, precum şi modalitatea de organizare a Concursurilor de propunei de proiecte. Instrucţiunea vizată va presupune unele criterii şi exigenţe faţă de participanţii la proces, astfel încît să fie excluse interpretările şi neînţelegerilor în procesul de prezentare şi selectare a propunerilor de proiecte.

RO_7290_HCC_65 madrm17062020.pdf

1.4. Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului: Să revizuiască modalitatea actuală de cooperare cu partenerii proiectelor, în vederea stabilirii unor responsabilități în cazurile când beneficiarii proiectelor nu-și realizează obligațiunile asumate (subcapitolul 4.1.8 și 4.2.5).

response:
Scris. MADRM nr. 03-05-52/2263 din 01.06.2020: eficiariiproiectelor nu-şi realizează obligaţiunile asumate). Problema confinanţării proiectelor este una dintre principalele piedici cu care se confruntă autorităţile publice locale în procesul de implementare a proiectelor, din motivul insuficienţei surselor financiare proprii. Această situatie persistă de o perioadă de timp și este condiționată de specificul formării şi gestionării bugetului naţional de stat, dar depăşeşte competenţele Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului. Necătînd la aceasta, în Instrucţiunea menţionată mai sus, vor fi prevăzute criterii clare de eligibilitate a proiectelor, unul dintre care va fi cofmanţarea investiţiilor parvenite pentru implementarea proiectelor de dezvoltare regională. Concomitent, Instrucţiunea va prevedea recomandări potenţialilor beneficiari ca în perioada planificării bugetare locale, să prevadă surse financiare pentru acoperirea contribuţiilor proprii pentru implementarea proiectelor. In aceste condiţii, trebuie să fim conştienţi de posibile riscuri legate de insuficienţa propunerilor de proiecte, pe motivul imposbilităţii cofinanţării locale. Un capitol special din Instrucţiune este dedicat responsabilităţilor părţilor implicate în implementarea proiectelor, accentul sporit fiind pus pe responsabilitatea beneficiarilor în asigurarea mentenanţei proiectelor şi asugurării durabilităţii lor. Prevederile date vor fi parte componentă a contractelor de implementare a proiectelor, care vor prevedea, printre altele şi obligativitatea beneficiarilor de a retuma sursele fmanciare ori bunurile materiale utilizate neconform destinaţiei ori ineficient.

RO_7290_HCC_65 madrm17062020.pdf

1.5. Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului: Să elaboreze proceduri distincte pentru perioada post-implementare a proiectelor de dezvoltare regională în scopul monitorizării și evaluării impactului proiectelor implementate (subcapitolul 4.1.10).

response:
Scris. MADRM nr. 03-05-52/2263 din 01.06.2020: Evaluarea proiectelor de dezvoltare regională reprezintă o etapă indispensabilă pentru ciclu de programare. Exerciţiile de evaluare sunt de importanţă majoră pentru a decide asupra modulului de alocare a resurselor din FNDR cât şi din fmanţarea externă. In acest context, în vederea executării recomandărilor Curţii de Conturi, Ministerul cu implicarea experţilor locali este în procesul de defmitivare a unei Instrucţiuni ce descrie procesele şi procedurile de evaluare şi monitorizare bazată pe rezultate. Instrucţiunea dată oferă suport metodologic pentru înţelegerea conceptelor de bază operate în procesele de monitorizare şi evaluare, a configuraţiei instituţionale, a sistemului de indicatori, setului de instrumente şi tehnici aplicabile dar şi ghidări practice. Documentul este structurat în câteva capitole distincte, oferind un cadru de ghidări pentru fiecare dimensiune a procesului de monitorizare şi anume: - parametrii proceselor de monitorizare, instituţiile implicate şi rolul lor în procesele de monitorizare, sistemul de indicatori, instrumente, tehnici dar şi ghidări în vederea evaluării riscurilor; - delimitează procesele distincte în implementarea proiectelor de dezvoltare regională, indicând rigori în ceea ce priveşte monitorizarea la fiecare etapă de implementare; - include instrucţiuni pentru monitorizarea proiectelor fmalizate în vederea asigurării trasabilităţii proiectelor şi facilitarea exerciţiului de evaluare a impactului; - defmeşte procesele de evaluare şi particularităţile acestora în contextul politicii de dezvoltare regională. Secţiunea include ghidări metodologice cât şi algoritmul proceselor în desfaşurarea unui exerciţiu de evaluare; Instrucţiunea include în anexe un set de documente standardizate, indicate a fi utilizate în procesele de monitorizare şi evaluare.

RO_7290_HCC_65 madrm17062020.pdf

1.6. Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului: Să standardizeze conținutul rapoartelor privind activitățile desfășurate în cadrul proiectelor (subcapitolul 4.1.10).

response:
Scris. MADRM nr. 03-05-52/2263 din 01.06.2020: în vederea realizării reconmandării vizate, Ministerul de rînd cu revizuirea principalelor documente ce reglementează implementarea politicii în domeniu, este în procesul revizuirii Manualului Operaţional al Fondului Naţional pentru Dezvoltare Regională, aprobat prin Decizia nr. 4/16 din 10 martie 2016 a Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale şi la următoarea şedinţă a CNCDR va propune spre aprobare o nouă redacţie a documentului. Accentul principal al Manualului revizuit va fi pus pe procedurile de gestionare (repartizare, monitorizare şi control) asupra surselor FNDR şi elaborare a unor reguli ce vor asigura transparenţă în procesul decizional. Un alt aspect al Manualului va reflecta procedurile care sînt necesare a fi respectate de către beneficiari (APL) în procesul de implementare a proiectelor finanţate din FNDR şi asumării responsabilităţii de asigurare a durabilităţii investiţiilor.

RO_7290_HCC_65 madrm17062020.pdf

1.7. Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului: Să înainteze CNCDR propuneri privind oportunitatea planificării mijloacelor FNDR pentru activități ce țin de pregătirea și coordonarea proiectelor regionale (subcapitolul 4.2.1 și 4.2.2);

response:
Scris. MADRM nr. 03-05-52/2263 din 01.06.2020: Menţionăm, că în şedinţa Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale din 13 februarie 2020, Ministerul a prezentat propunerile privind alocarea mijloacelor FNDR pentru anul curent, iar prin Decizia 14/20 CNCDR a aprobat Planul de fmanţare din sursele fmanciare ale Fondului Naţional pentru Dezvoltare Regională pentru anul 2020. Concomitent, CNCDR a aprobat surse fmanciare în cheltuielile operaţionale ale Agenţiilor de dezvoltare regională pentru pregătirea procesului de organizare a selectării priectelor în regiunile de dezvoltare. în acelaşi timp, Ministerul va beneficia de suport în acest sens prin intermediul Agenţiei de Cooperare Internaţională a Germaniei.

RO_7290_HCC_65 madrm17062020.pdf

1.8. Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului: Prin prisma responsabilităților ce-i revin , să informeze CNCDR referitor la constatările expuse în Raportul de audit, în special în vederea identificării soluțiilor și întreprinderii măsurilor ce se impun referitor la constatările expuse în subcapitolul 4.2.4; 4.2.5 și 4.2.6 din prezentul raport.

response:
Scris. MADRM nr. 03-05-52/2263 din 01.06.2020: Cum a fost menționat mai sus la data de 13 februarie 2020, a fost convocată ședința Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale, la care printre alte subiecte din agendă, membrilor Consiliului s-a prezentat Raportul de audit al performanţei şi informaţia privind Recomandările Curţii de Conturi. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului menţionţionează că întregul spectru al Recomandărilor Curţii de Conturi urmează a fi executat în o perioadă de 12 luni, iar Ministerul va continua realizarea acestora. Concomitent, se specifică că procesul de elaborare, consultare, promovare a proiectelor de acte legislative şi nonnative este influenţat de constrîngerile impuse de situaţia pandemică din ţară şi poate atesta anumite tergiversări în aprobare.

RO_7290_HCC_65 madrm17062020.pdf

Cerinte (0)