Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 64 din 20 noiembrie 2019 cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale Aparatului Președintelui Republicii Moldova încheiate la 31 decembrie 2018

Numar 367-377 din data de 2019-11-20 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 15

Misiunea de audit public extern s-a realizat conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019 (cu modificările și completările ulterioare)1, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că rapoartele financiare ale Aparatului Președintelui Republicii Moldova încheiate la 31 decembrie 2018 nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative, datorate fraudelor sau erorilor, precum și emiterea unei opinii.
Totodată, în temeiul Hotărârii Parlamentului nr.10 din 07.02.20192, în cadrul misiunii de audit au fost examinate aspectele privind reconstrucția clădirii Președinției Republicii Moldova.
Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 200 și ISSAI 1000-9999)3.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.100 din 21.12.2018 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019”.
2 Hotărârea Parlamentului nr.10 din 07.02.2019 cu privire la solicitarea unei misiuni de audit public extern al proiectului de asistență tehnică privind reconstrucția clădirii Președinției Republicii Moldova.
3 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (15)

4. Să întreprindă măsuri privind darea în exploatare a clădirii Președinției Republicii Moldova, capitalizarea cheltuielilor aferente reconstrucției și recalcularea valorii uzurabile.

2.1.1. pentru examinarea rezultatelor auditului public extern, cu aprobarea unui plan de măsuri concrete de remediere a situațiilor constatate, în vederea: întreprinderii măsurilor privind darea în exploatare a clădirii Președinției Republicii Molodva, înregistrarea și reflectarea în evidența contabilă a valorii primite a lucrărilor și bunurilor, cu capitalizarea cheltuielilor aferente și recalcularea valorii uzurabile a clădirii;

2.1.2. pentru examinarea rezultatelor auditului public extern, cu aprobarea unui plan de măsuri concrete de remediere a situațiilor constatate, în vederea: atribuirii veniturilor, chletuielilor, mijloacelor fixe în corespundere cu Clasificația bugetară și efectuării conforme a înregistrărilor contabile aferente acestora, pentru raportarea veridică și fidelă a situațiilor financiare;

2.1.3. pentru examinarea rezultatelor auditului public extern, cu aprobarea unui plan de măsuri concrete de remediere a situațiilor constatate, în vederea: evaluării situației sistemului de control intern managerial și impactului acestuia asupra întocmirii și prezentării rapoartelor financiare;

2.1.4. pentru examinarea rezultatelor auditului public extern, cu aprobarea unui plan de măsuri concrete de remediere a situațiilor constatate, în vederea: implementării recomandărilor cuprinse în Anexa la Scrisoarea către conducere;

1. Să corecteze înregistrările contabile aferente mijloacelor fixe și să le atribuie în corespundere cu Clasificația bugetară.

2. Să asigure atribuirea cheltuielilor și înregistrările contabile aferente acestora în corespundere cu Clasificația bugetară, în vederea raportării veridice a situațiilor financiare.

3. Să asigure atribuirea veniturilor și înregistrările contabile aferente acestora în corespundere cu Clasificația bugetară, în vederea raportării veridice a situațiilor financiare.

5. Să întreprindă măsuri în vederea delimitării, evaluării și reflectării în evidența contabilă a lucrărilor și activelor nefinanciare incluse în costul total al lucrărilor de reconstrucție a clădirii Președinției Republicii Moldova.

6. Să recalculeze uzura mijloacelor fixe, în vederea raportării veridice a situațiilor financiare.

7. Să dezvolte și să aprobe Politica de contabilitate în conformitate cu Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar.

8. Să organizeze efectuarea inventarierii generale a elementelor de activ și pasiv în conformitate cu reglementările în vigoare, cu reflectarea veridică a rezultatelor.

9. Să evalueze situația actuală a sistemului CIM si să remedieze deficiențele identificate la implementarea acestuia.

10. Să elaboreze un plan de acțiuni privind dezvoltarea sistemului CIM, delegând responsabilități concrete în aspectul subdiviziunilor structurale.

2.2. pentru examinare și luare de atitudine, prin prisma competențelor, referitor la verificarea corectitudinii aplicării facilităților fiscale și vamale la importul și/sau livrarea pe teritoriul țării a mărfurilor și serviciilor destinate implementării proiectului de asistență tehnică ,,Reconstrucția clădirii Președinției Republicii Moldova”, precum și atestării veniturilor obținute de către persoanele fizice și juridice antrenate în realizarea acestuia;

Cerinte (0)