Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 44 din 25 august 2011 privind Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în exerciţiul bugetar 2010

Numar din data de 2011-08-25 Nr. cerinte: 4 Nr. recomandari: 5

Curtea de Conturi, în prezenţa ministrului sănătăţii dl A.Usatîi, directorului general al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină dl M.Buga, şefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat dl N.Platon, precum şi a altor persoane responsabile de la entităţile respective, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în exerciţiul bugetar 2010.

Misiunea de audit s-a realizat în temeiul prevederilor art.28 şi art.31 din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2011[2] la Compania Naţională de Asigurări în Medicină, avînd drept obiectiv oferirea unei asigurări rezonabile referitor la faptul că mijloacele financiare acumulate în fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală (în continuare - FAOAM), au fost utilizate regulamentar de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină (în continuare - CNAM), iar Raportul privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2010 este veridic şi nu prezintă denaturări semnificative.

Auditul a fost efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi[3]. Probele de audit au fost acumulate cu aplicarea procedurilor de fond, fiind folosite tehnici şi metode, cum ar fi examinarea reglementărilor şi actelor normative interne relevante domeniului auditat, contractelor încheiate, registrelor contabile şi documentelor primare, analiza, calcularea şi confruntarea datelor, solicitarea explicaţiilor de la persoanele responsabile, colectarea informaţiilor de la terţe persoane etc.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

A CONSTATAT:  

 • Lipsa unor politici şi proceduri sectoriale şi bugetare fundamentate şi sincronizate de constituire şi utilizare a FAOAM.
 • Nereglementarea exhaustivă de către Ministerul Sănătăţii şi CNAM a indicatorilor măsurabili ce ţin de volumul serviciilor medicale spitaliceşti de lungă durată şi costul acestora serveşte drept un impediment în evaluarea obiectivă a realizărilor în materie de utilizare corectă, eficientă a resurselor.
 • La contractarea serviciilor medicale de către CNAM cu Instituţiile medico- sanitare publice (în continuare - IMSP), care includ şi remunerarea muncii personalului medical, s-a constatat că din 59653 de funcţii aprobate, conform statelor de personal pentru anul 2010, au fost ocupate numai 54556 (circa 91%) de către 47908 persoane, ce generează un risc sporit asupra asigurării calităţii serviciilor medicale prestate. În acest context, nu sînt suplimentate cu personal 11745 de funcţii, inclusiv cu: medici - 3375 de persoane; personal medical mediu - 4102 persoane.
 • Nedeterminarea de către Ministerul Sănătăţii şi CNAM a indicatorilor cantitativi şi calitativi, precum şi redistribuirea arbitrară a mijloacelor FAOAM, nevalorificate la finele anului 2010 din fondul de bază, la compartimentul "asistenţă medicală spitalicească", în sumă de circa 33 mil. lei, nejustificat a generat solduri semnificative de mijloace aflate la dispoziţia IMSP pentru perioada de gestiune, acestea fiind raportate Guvernului de către CNAM ca cheltuieli privind serviciile la moment acordate persoanelor asigurate în anul 2010.
 • Nereglementarea exhaustivă de către Ministerul Sănătăţii şi CNAM a condiţiilor de formare a soldurilor de către prestatorii de servicii medicale, precum şi a mărimii şi modului de utilizare ulterioară a acestora pentru acordarea unui volum suplimentar de servicii medicale, ce ar contribui la gestionarea eficientă şi utilizarea conform destinaţiei a mijloacelor financiare provenite din FAOAM, a determinat formarea de către IMSP a soldurilor de mijloace băneşti în proporţii majore (218,4 mil. lei) la conturile de decontare. 
 • Depăşirea de către Ministerul Sănătăţii a competenţelor regulamentare şi cadrului normativ de formare şi utilizare a rezervelor din contul mijloacelor FAOAM, prin emiterea Ordinului nr.9 din 17.01.2009, prevederile căruia au fost acceptate şi preluate de către CNAM în cadrul său regulatoriu, a permis IMSP utilizarea neregulamentară ale acestora în sumă de 130,0 mil. lei.
 • Nedefinirea clară a obiectivelor şi criteriilor la utilizarea fondului de dezvoltare şi modernizare a activităţii IMSP, precum şi lipsa reglementărilor exhaustive privind criteriile şi caracteristicile "transportului sanitar specializat", au condiţionat procurarea autoturismelor de către IMSP în valoare de 1,0 mil. lei.
 • Achitarea lucrărilor pentru reparaţia capitală a IMSP Spitalul Raional Călăraşi în sumă de 9,0 mil. lei, în lipsa evaluării de către organele competente (Inspecţia de Stat în Construcţii) a realizării pe deplin şi calitative a lucrărilor real executate.
 • Necorelarea acţiunilor de promovare a modului sănătos de viaţă la nivel naţional cu măsurile realizate de către prestatorii de asistenţă medicală primară (Centrele Medicilor de Familie şi Centrele de Sănătate) nu asigură continuitatea de perspectivă a obiectivelor în aceste scopuri, care au fost realizate şi finanţate din contul fondului de profilaxie, astfel, suma de 6,3 mil. lei neasigurînd efectul pentru viitor. 
 • Lipsa reglementărilor ce ţin de includerea în structura Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală a soldurilor neutilizate la conturile de decontare ale IMSP (218,4 mil. lei), a direcţiilor de utilizare a rezervelor formate din contul mijloacelor FAOAM (130,0 mil. lei), a cheltuielilor efective ale IMSP, cauzează neoferirea unei informaţii ample asupra modului de gestionare a mijloacelor publice de către IMSP, cerinţă înaintată de Curtea de Conturi în cadrul controalelor/auditelor precedente şi nesoluţionată pînă în prezent. 
 • În pofida faptului că mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, conform normelor legale, au fost aprobate pe programe şi subprograme, CNAM nu dispune de indicatori măsurabili stabiliţi, precum şi de evaluări privind obiectivele realizate şi impactul obţinut în domeniul sănătăţii publice.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15, art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în exerciţiul bugetar 2010, anexat la prezenta Hotărîre.

2. Pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării carenţelor şi neregulilor constatate, cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor, se cere:

2.1. Ministerului Sănătăţii:

2.1.1. să elaboreze şi în modul stabilit să aprobe politici sectoriale de dezvoltare şi finanţare, asigurînd o interacţiune a acestora cu procesul bugetar şi cadrul cheltuielilor publice pe termen mediu;

2.1.2. să reevalueze statele de personal, aprobate pentru funcţionalitatea IMSP, şi unităţile real ocupate, cu asigurarea măsurilor de suplinire regulamentară a acestora cu personal necesar şi calificat;

2.2. Ministerului Sănătăţii, în comun cu CNAM:

2.2.1. să dezvolte capacitatea de elaborare a bugetelor instituţiilor în baza standardelor de cost;

2.2.2. să aducă actele normative interne în concordanţă cu cadrul normativ în vigoare ce reglementează utilizarea mijloacelor FAOAM;

2.2.3. să reglementeze procedurile şi normele privind utilizarea mijloacelor financiare din FAOAM, prin definirea termenilor "buget global", "transport sanitar specializat";

2.3. Ministerului Sănătăţii, în comun cu Ministerul Finanţelor, să revizuiască baza legală şi regulatorie privind constituirea FAOAM, asigurînd cadrul normativ-metodologic de convergenţă a activităţilor finanţate din resursele publice şi private;

2.4. Ministerului Finanţelor să completeze cadrul legal privind modul şi sursele de formare a FAOAM, precum şi procesul bugetar de constituire, administrare şi raportare a FAOAM.

3. Se informează Guvernul Republicii Moldova, pentru luare de atitudine, privind:

3.1. practica defectuoasă şi neregulamentară de gestionare a FAOAM în rezultatul căreia unele mijloace acumulate sînt redistribuite în mod voluntar de către persoane cu funcţii de răspundere din cadrul CNAM în baza ordinului comun al Ministerului Sănătăţii şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină;

3.2. folosirea, contrar destinaţiei, a mijloacelor FAOAM în proporţii semnificative;

3.3. depăşirea de către conducerea Ministerului Sănătăţii a atribuţiilor funcţionale în redistribuirea mijloacelor financiare.

4. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit anexat se remit Comisiei protecţie socială, sănătate şi familie a Parlamentului şi Comisiei economie, buget şi finanţe a Parlamentului, pentru informare şi luare de atitudine.

5. Despre implementarea recomandărilor auditului, precum şi despre măsurile întreprinse pentru executarea pct.2 din prezenta Hotărîre va fi informată Curtea de Conturi în termen de 3 luni.

6. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

[2] Hotărîrea Curții de Conturi nr.74 din 30.12.2010 ,,Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2011" (cu modificările ulterioare).

[3] Hotărîrea Curții de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit și Standardelor auditului regularității".

Recomandari (5)

Recomandări Ministerului Sănătății, în comun cu Ministerul Finanțelor și CNAM: 1. Să examineze modul de reglementare a transferurilor mijloacelor din fondul de bază, gestionat de către CNAM, destinat asistenţei medicale spitaliceşti, nevalorificate la finele anului curent ca urmare a neîndeplinirii volumelor contractuale la unele poziţii sau supraîndeplinirii la alte poziţii, în cazul prestării aceluiași tip de servicii medicale.

Recomandări Ministerului Sănătății, în comun cu Ministerul Finanțelor și CNAM: 2. Să reglementeze exhaustiv procedurile și normele de planificare a alocațiilor precum și condițiile de formare a soldurilor IMSP, limita admisibilă anuală și direcțiile de utilizare a acestora.

Recomandări Ministerului Sănătății, în comun cu Ministerul Finanțelor și CNAM: 3. Să asigure neîntîrziat reglementarea exhaustivă și univocă în actele normative a modului și sursei de formare și renovare a bazei tehnico-materiale a IMSP.

Recomandări Ministerului Sănătății, în comun cu CNAM: 4. Să reglementeze exhaustiv parametrii și cerințele tehnice pentru "transportul sanitar specializat".

Recomandări Ministerului Sănătății, în comun cu CNAM: 6. Examinarea oportunității utilizării ulterioare a produselor finite, obținute în cadrul implementării proiectelor (spoturi video/audio, machete de pliante, ghiduri practice etc.), destinate promovării unui mod sănătos de viață și reducerii riscului de îmbolnăvire, pentru asigurarea continuității informării populației privind măsurile de profilaxie a maladiilor.

Cerinte (4)

2.1.2. să reevalueze statele de personal, aprobate pentru funcționalitatea IMSP, și unitățile real ocupate, cu asigurarea măsurilor de suplinire regulamentară a acestora cu personal necesar și calificat;

2.2. Ministerului Sănătății, în comun cu CNAM: 2.2.1. să dezvolte capacitatea de elaborare a bugetelor instituțiilor în baza standardelor de cost; 2.2.2. să aducă actele normative interne în concordanță cu cadrul normativ în vigoare ce reglementează utilizarea mijloacelor FAOAM; 2.2.3. să reglementeze procedurile și normele privind utilizarea mijloacelor financiare din FAOAM, prin definirea termenilor „buget global”, „transport sanitar specializat”;

2.3. Ministerului Sănătății, în comun cu Ministerul Finanțelor, să revizuiască baza legală și regulatorie privind constituirea FAOAM, asigurînd cadrul normativ-metodologic de convergență a activităților finanțate din resursele publice și private;

2.4. Ministerului Finanțelor să completeze cadrul legal privind modul și sursele de formare a FAOAM, precum și procesul bugetar de constituire, administrare și raportare a FAOAM.