Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 69 din 27 noiembrie 2019 cu privire la Raportul auditului conformității realizării parteneriatului public-privat aferent modernizării și eficientizării activității filialelor Î.S. „Gările și stațiile auto”

Numar 7-13 din data de 2019-11-27 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 7

Misiunea de audit s-a efectuat în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019 (cu modificările ulterioare)1, la solicitarea Parlamentului în baza Hotărârii Parlamentului  nr.83 din 19.07.2019 cu privire la solicitarea auditului deetatizării proprietății publice și privatizării pentru anii 2013-2019, având drept scop oferirea asigurării rezonabile asupra conformității realizării parteneriatului public-privat aferent modernizării și eficientizării activității filialelor Î.S. „Gările și stațiile auto”.
Auditul public extern a fost planificat și s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 400 și ISSAI 4000)2.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.100 din 21.12.2018 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019”.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (7)

2.2. pentru luare de atitudine și asigurarea implementării recomandărilor din Raportul de audit;

2.1. să dispună evaluarea volumului fizic real de bunuri/lucrări/servicii necesare pentru atingerea obiectivelor scontate ale PPP, precum și estimarea costurilor aferente, în scopul de a determina suficiența valorii obligațiilor investiționale contractate și sustenabilitatea proiectului per ansamblu, cu realizarea ulterioară a măsurilor de rigoare (pct.4.3.);

2.2. să asigure realizarea măsurilor punctuale în vederea remedierii situației de impas financiar înregistrate în cadrul Î.S. „Gările și stațiile auto” pe parcursul realizării PPP supus auditului (pct.4.1.6.).

2.3. pentru luare de atitudine și asigurarea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit;

1.1. să asigure elaborarea și prezentarea către Guvern, spre aprobare, a: 1.1. modificărilor cadrului normativ în vigoare aferente ajustării prevederilor Regulamentului privind procedurile standard și condițiile generale de selectare a partenerului privat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.476 din 04.07.2012, la prevederile legale ce țin de obligativitatea întocmirii Raportului de evaluare a ofertelor recepționate de către Comisia de selectare a partenerului privat, stabilite în art.29 alin.(2) din Legea nr.179-XVI din 10.07. 2008 cu privire la parteneriatul public-privat (pct.4.2.2.);

1.2. să asigure elaborarea și prezentarea către Guvern, spre aprobare, a: cadrului regulator privind organizarea și funcționarea Comisiilor de selectare a partenerului privat, în scopul de a standardiza modul de organizare a acestora, precum și de a asigura coordonarea coerentă și unitară a activităților desfășurate în domeniul respectiv (pct.4.2.1.);

1.3. să asigure elaborarea și prezentarea către Guvern, spre aprobare, a: propunerilor de completare a cadrului regulator în vigoare cu prevederile respective, care să determine clar responsabilitățile privind elaborarea propunerilor de PPP, precum și ordinea de prezentare/înaintare a acestora Guvernului, spre aprobare (pct.4.1.2.).

Cerinte (0)