Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.71 din 29 noiembrie 2019 cu privire la Raportul auditului conformității procesului de vânzare-cumpărare a acțiunilor statului deținute în S.A. „Tutun-CTC”

Numar 400-406 din data de 2019-11-29 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 7

Misiunea de audit public extern s-a realizat conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019 (cu modificările și completările ulterioare)1 și Hotărârii Parlamentului nr.83 din 19.07.20192, având drept scop evaluarea conformității procesului de vânzare-cumpărare a acțiunilor statului deținute în S.A. „Tutun-CTC”, cu emiterea unei concluzii de audit.
Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit aplicate de Curtea de Conturi (în special, ISSAI 100, ISSAI 400 și ISSAI 5210) 3.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.100 din 21.12.2018 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019”.
2 Hotărârea Parlamentului nr.83 din 19.07.2019 cu privire la solicitarea auditului deetatizării proprietății publice și privatizării pentru anii 2013-2019.
3 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi” şi Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (7)

2.1. pentru examinarea rezultatelor auditului public extern, cu aprobarea unui plan de măsuri concrete de remediere a situațiilor constatate, în vederea implementării recomandărilor din Raportul de audit;

1. Să administreze patrimoniul statului conform principiilor de bază ale deetatizării proprietății publice privind eficiența, legalitatea și concurența.

2. Să perfecționeze cadrul normativ privind modul de stabilire a prețului inițial de vânzare a pachetelor de acțiuni ale statului supuse privatizării prin licitație cu strigare la Bursa de Valori a Moldovei, prin concurs comercial și alte modalități stabilite.

3. Să asigure angajarea prin concurs a administratorilor societăților pe acțiuni cu capital integral sau majoritar de stat, cu stabilirea în contractele de muncă a indicatorilor de performanță.

4. Să asigure elaborarea indicatorilor de performantă pentru organele de conducere ale entităților care gestionează patrimoniul statului.

2.2. pentru examinare și luare de atitudine, prin prisma competențelor, referitor la verificarea corectitudinii calculării și achitării impozitelor, precum și la revizuirea cadrului legal privind facilitățile fiscale și vamale aferente produselor din tutun;

2.3. pentru examinarea, în comun cu Agenția Proprietății Publice, a oportunității menținerii și luarea de decizii referitor la contractul de vânzare-cumpărare a pachetului de acțiuni ale statului în S.A. „Tutun-CTC", în număr de 5076982 unități (90,81%), încheiat la 11.01.2019 cu Î.C.S. „Le Bridge Corporation Limited” S.R.L., având în vedere constatările auditului public extern;

Cerinte (0)