Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.72 din 12 decembrie 2019 cu privire la Raportul auditului asupra situațiilor financiare ale Instituției Publice „Agenția Servicii Publice” încheiate la 31 decembrie 2018

Numar 7-13 din data de 2019-12-12 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 24

Misiunea de audit public extern a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că situațiile financiare ale Instituției Publice „Agenția Servicii Publice”, încheiate la 31 decembrie 2018, nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii.
Auditul s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 200 și ISSAI 1003-1810)1.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1003-1810) în cadrul auditului public”.

Recomandari (24)

2.1.1. să asigure evaluarea, clasificarea, înregistrarea și raportarea corespunzătoare a terenurilor gestionate, a mijloacelor fixe, a imobilizărilor corporale în curs de execuție, a materialelor, a datoriilor pe termen lung, a provizioanelor curente, a rezervelor și a altor elemente de capital propriu;

response:
Scris.ASP nr.01/3241 din 29.05.2020: S-a efectuat evaluarea, clasificarea, înregistrarea și raportarea corespunzătoare a terenurilor gestionate, a mijloacelor fixe, a imobilizărilor corporale în curs de execuție, a materialelor, a datoriilor pe termen lung și a provizioanelor curente.

RO_7287_387-20_ASP.pdf

2.1.2. să ajusteze politicile contabile în scopul reglementării modalității de determinare a deprecierii stocurilor și imobilizărilor corporale în curs de execuție;

response:
Scris.ASP nr.01/3241 din 29.05.2020: Politicile contabile pentru anul 2020 au fost elaborate și ajustate conform modificărilor legislației în vigoare, precum și includerea suplimentară a modalității de determinare a deprecierii stocurilor și imobilizărilor corporale în curs de execuție.

RO_7287_387-20_ASP.pdf

2.1.3. să asigure transmiterea către Cancelaria de Stat a investițiilor financiare sub formă de drepturi de utilizare a bunurilor imobile ce nu aparțin Agenției;

2.1.4. să asigure elaborarea reglementărilor interne, care să ofere o documentare adecvată a procesului de acordare a premiilor pentru exercitarea misiunilor speciale și sarcinilor de importanță majoră;

response:
Scris.ASP nr.01/3241 din 29.05.2020: Ordinul ASP nr.42 din 24.04.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modalitatea și condițiile de premiere a salariaților Agenției Servicii Publice. Ordinul ASP nr.234 din 27.05.2020: cu privire la modificarea Regulamentului privind modalitatea și condițiile de premiere a salariaților Agenției Servicii Publice, aprobat prin Ordinul ASP nr.42 din 24.01.2019.

RO_7287_387-20_ASP.pdf

2.1.5. să asigure efectuarea regulamentară și integrală a inventarierii activelor și datoriilor;

response:
Scris. ASP nr.01/3241 din 29.05.2020: În baza Ordinului ASP nr.482/1 din 07.08.2019 a fost efectuată inventarierea generală a activelor și datoriilor Agenției. Constatările și deciziile cu privire la rezultatele inventarierii au fost fixate în Procesul-verbal al ședinței comisiei centrale de inventariere din 04.03.2020.

RO_7287_387-20_ASP.pdf

1. să asigure evaluarea, clasificarea și înregistrarea corespunzătoare a mijloacelor fixe;

response:
Scris.ASP nr.01/3241 din 29.05.2020: În evidența contabilă la situația din 31.12.2019 au fost efectuate corectări necesare cu privire la evaluarea, clasificarea și înregistrarea mijloacelor fixe, conform recomandărilor CC și explicațiilor Ministerului Finanțelor.

RO_7287_387-20_ASP.pdf

2. să asigure veridicitatea informațiilor aferente imobilizărilor necorporale prin inventarierea corespunzătoare a acestora;

response:
Scris.ASP nr.01/3241 din 29.05.2020: Imobilizările corporale au fost supuse inventarierii în cadrul inventarierii anuale și în special pentru prezentarea informației separată privind dezvoltarea informațională și securitatea informațională.

RO_7287_387-20_ASP.pdf

3. să asigure evaluarea, clasificarea, înregistrarea și raportarea corespunzătoare a materialelor;

response:
Scris.ASP nr.01/3241 din 29.05.2020: La trecerea soldurilor din softul vechi al ținerii evidenței contabile la SIA 1C versiunea 8.3 a fost efectuată evaluarea în conformitate cu cerințele SNC.

RO_7287_387-20_ASP.pdf

4. să asigure înregistrarea și raportarea corespunzătoare a patrimoniului primit de la stat;

response:
Scris.ASP nr.01/3241 din 29.05.2020: Conform modificărilor efectuate de către Ministerul Finanțelor în SNC și în Planul de conturi, începând cu 01.01.2020 patrimoniul primit de la stat se reflectă la contul separat 316 ,,Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate". Va fi realizată integral în baza deciziei Consiliului ASP.

RO_7287_387-20_ASP.pdf

5. să asigure înregistrarea și raportarea corespunzătoare a rezervelor;

response:
Scris.ASP nr.01/3241 din 29.05.2020: Conform modificărilor efectuate de către Ministerul Finanțelor în SNC și în Planul de conturi, începând cu 01.01.2020 patrimoniul primit de la stat se reflectă la contul separat 316 ,,Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate". Va fi realizată integral în baza deciziei Consiliului ASP.

RO_7287_387-20_ASP.pdf

6. să asigure înregistrarea și raportarea corespunzătoare a altor elemente de capital propriu;

response:
Scris.ASP nr.01/3241 din 29.05.2020: Conform modificărilor efectuate de către Ministerul Finanțelor în SNC și în Planul de conturi, începând cu 01.01.2020 patrimoniul primit de la stat se reflectă la contul separat 316 ,,Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate". Va fi realizată integral în baza deciziei Consiliului ASP.

RO_7287_387-20_ASP.pdf

7. să dezvolte o procedură care să asigure evidența analitică separată a cheltuielilor pentru serviciile acordate cu titlul gratuit sau la preț redus pentru unele categorii de beneficiari;

response:
Scris.ASP nr.01/3241 din 29.05.2020: Conform prevederilor Politicilor contabile ale Agenției pentru anul 2020 și Planului de conturi elaborat, începând cu 01.01.2020 costurile suportate pentru acordarea serviciilor cu titlu gratuit și cu preț redus se înregistrează pe conturile analitice separate.

RO_7287_387-20_ASP.pdf

8. să asigure înregistrarea și raportarea regulamentară a veniturilor;

response:
Scris.ASP nr.01/3241 din 29.05.2020: Neconformitatea înregistrată în anul 2018 - venituri din prestarea serviciilor ARFC fără contract este evaluată în conformitate cu prevederile SNC în anul 2019 și trecute la venituri curente. În anul 2019 servicii n-au fost prestate.

RO_7287_387-20_ASP.pdf

9. să asigure evaluarea, înregistrarea și raportarea corespunzătoare a OMVSD;

response:
Scris.ASP nr.01/3241 din 29.05.2020: Toate recomandările Curții de Conturi au fost luate în considerare și corectate în situații financiare pentru anul 2019. Neconformitățile constatate de către CC au fost în evidența contabilă a instituțiilor bugetare până la fuzionare.

RO_7287_387-20_ASP.pdf

10. să asigure clasificarea corespunzătoare a cheltuielilor pentru biletele de călătorie;

response:
Scris.ASP nr.01/3241 din 29.05.2020: Începând cu 01.01.2020 în nomenclatorul articolelor de cheltuieli a fost inclus codul 187 ,,servicii de transport" pentru evidența cheltuielilor aferente biletelor de călătorie, care se reflectă în evidența contabilă pe tipuri de cheltuieli, secții și centre de cost.

RO_7287_387-20_ASP.pdf

11. să asigure clasificarea, înregistrarea și raportarea corespunzătoare a datoriilor comerciale;

response:
Scris.ASP nr.01/3241 din 29.05.2020: Documentul intern este remis spre coordonare fiind ajustat conform recomandărilor CC referitor la fluxul documentelor conformative privind înregistrarea operațiunilor economice.

RO_7287_387-20_ASP.pdf

12. să asigure clasificarea, înregistrarea și raportarea corespunzătoare a creanțelor comerciale și a altor creanțe curente;

response:
Scris.ASP nr.01/3241 din 29.05.2020: S-a efectuat verificarea tuturor creanțelor. La situația din 31.12.2019 sunt înregistrate numai creanțele confirmate.

RO_7287_387-20_ASP.pdf

13. să asigure contabilizarea și raportarea corespunzătoare a informațiilor aferente corectărilor rezultatelor perioadelor precedente;

response:
Scris.ASP nr.01/3241 din 29.05.2020: A fost admisă o eroare tehnică de aplicare corectă a contului de evidență. Prin Politicile contabile ale Agenției pentru anul 2020 au fost numite persoane responsabile pentru monitorizarea corectitudinii înregistrărilor contabile.

RO_7287_387-20_ASP.pdf

14. să asigure identificarea și descrierea principalelor procese financiare, pentru a consolida activitățile de control menite să ofere conformitatea cu politicile și procedurile aplicabile;

response:
Scris.ASP nr.01/3241 din 29.05.2020: În planul de acțiuni DGEF pentru anul 2020 sunt prevăzute măsuri și acțiuni necesare în scopul elaborării documentelor normative interne, care reglementează principalele procese financiare (inventarierea, restituirea mijloacelor bănești pentru serviciile neprestate, fluxul documentelor contabile, încasarea plăților pentru serviciile prestate, aplicarea răspunderii materiale depline, etc.)

RO_7287_387-20_ASP.pdf

15. Să asigure instituirea, în cadrul subdiviziunii financiare, a unui sistem de identificare, evaluare și control al riscurilor, inclusiv al riscurilor de denaturare a situațiilor financiare;

response:
Scris.ASP nr.01/3241 din 29.05.2020: S-a ajustat și aprobat Registrul riscurilor în cadrul DGEF. La moment se efctuează evaluarea riscurilor și implementarea măsurilor pentru tratarea lor.

RO_7287_387-20_ASP.pdf

16. să asigure elaborarea noii metodologii de calculare a tarifelor la serviciile prestate de ASP;

response:
Scris.ASP nr.01/3241 din 29.05.2020: Conform prevederilor Ordinului ASP nr.19 din 22.01.2020 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind elaborarea și promovarea proiectului HG cu privire la serviciile publice prestate de ASP, este demarată procedura de calculare a tarifelor la serviciile publice cu drept exclusiv.

RO_7287_387-20_ASP.pdf

17. să asigure implementarea unui plan de acțiuni menit să determine utilizarea viitoare a bunurilor materiale neutilizate;

response:
Scris.ASP nr.01/3241 din 29.05.2020: S-a inițiat elaborarea Planului de acțiuni menit să determine utilizarea viitoare a bunurilor materiale neutilizate.

RO_7287_387-20_ASP.pdf

18. să asigure revizuirea procesului intern de formare a necesităților de achiziții publice, pentru a oferi conformitatea cu reglementările aferente, precum și eficiența utilizării mijloacelor financiare îndreptate în aceste scopuri;

response:
Scris.ASP nr.01/3241 din 29.05.2020: A fost revizuit procesul intern de formare a necesităților de achiziții publice. Prin circularele Grupui de lucru pentru achiziții publice al ASP au fost întreprinse următoarele acțiuni: a) Circulara nr.24/20 din 28.01.2020 (copia se anexează), a fost introdusă în aplicare internă Nota explicativă privind valoarea estimată a procedurii de achiziție publică în proiectul planului de achiziții pentru anul 2020, prin care au fost argumentate în scris, de către subdiviziunile interne responsabile, achizițiile planificate pentru anul 2020 (cu indicarea scopului achiziției, comentarii privind cantitatea, prețul și stocurile) b) Circulara nr.37/20 din 12.02.2020 (copia se anexează), au fost introduse în aplicare internă modelele revăzute ale Demersului pentru inițierea achizițiilor publice și Notei de evaluare la proceduri de achiziții publice. c) Circulara nr.41/20 din 18.02.2020 (copia se anexează), a fost introdus în aplicare internă modelul revăzut al Notei informative cu privire la încheierea contractelor de achiziții publice.

RO_7287_387-20_ASP.pdf

19. să dezvolte un Plan anti-criză care să echilibreze potențialele șocuri financiare și operaționale.

response:
Scris.ASP nr.01/3241 din 29.05.2020: Ordinul ASP nr.233 din 27.05.2020 cu privire la aprobarea Planului anticriză al Agenției Servicii Publice (copia - se anexează).

RO_7287_387-20_ASP.pdf

Cerinte (0)