Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.72 din 12 decembrie 2019 cu privire la Raportul auditului asupra situațiilor financiare ale Instituției Publice „Agenția Servicii Publice” încheiate la 31 decembrie 2018

Numar 7-13 din data de 2019-12-12 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 24

Misiunea de audit public extern a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că situațiile financiare ale Instituției Publice „Agenția Servicii Publice”, încheiate la 31 decembrie 2018, nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii.
Auditul s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 200 și ISSAI 1003-1810)1.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1003-1810) în cadrul auditului public”.

Recomandari (24)

2.1.1. să asigure evaluarea, clasificarea, înregistrarea și raportarea corespunzătoare a terenurilor gestionate, a mijloacelor fixe, a imobilizărilor corporale în curs de execuție, a materialelor, a datoriilor pe termen lung, a provizioanelor curente, a rezervelor și a altor elemente de capital propriu;

2.1.2. să ajusteze politicile contabile în scopul reglementării modalității de determinare a deprecierii stocurilor și imobilizărilor corporale în curs de execuție;

2.1.3. să asigure transmiterea către Cancelaria de Stat a investițiilor financiare sub formă de drepturi de utilizare a bunurilor imobile ce nu aparțin Agenției;

2.1.4. să asigure elaborarea reglementărilor interne, care să ofere o documentare adecvată a procesului de acordare a premiilor pentru exercitarea misiunilor speciale și sarcinilor de importanță majoră;

2.1.5. să asigure efectuarea regulamentară și integrală a inventarierii activelor și datoriilor;

1. să asigure evaluarea, clasificarea și înregistrarea corespunzătoare a mijloacelor fixe;

2. să asigure veridicitatea informațiilor aferente imobilizărilor necorporale prin inventarierea corespunzătoare a acestora;

3. să asigure evaluarea, clasificarea, înregistrarea și raportarea corespunzătoare a materialelor;

4. să asigure înregistrarea și raportarea corespunzătoare a patrimoniului primit de la stat;

5. să asigure înregistrarea și raportarea corespunzătoare a rezervelor;

6. să asigure înregistrarea și raportarea corespunzătoare a altor elemente de capital propriu;

7. să dezvolte o procedură care să asigure evidența analitică separată a cheltuielilor pentru serviciile acordate cu titlul gratuit sau la preț redus pentru unele categorii de beneficiari;

8. să asigure înregistrarea și raportarea regulamentară a veniturilor;

9. să asigure evaluarea, înregistrarea și raportarea corespunzătoare a OMVSD;

10. să asigure clasificarea corespunzătoare a cheltuielilor pentru biletele de călătorie;

11. să asigure clasificarea, înregistrarea și raportarea corespunzătoare a datoriilor comerciale;

12. să asigure clasificarea, înregistrarea și raportarea corespunzătoare a creanțelor comerciale și a altor creanțe curente;

13. să asigure contabilizarea și raportarea corespunzătoare a informațiilor aferente corectărilor rezultatelor perioadelor precedente;

14. să asigure identificarea și descrierea principalelor procese financiare, pentru a consolida activitățile de control menite să ofere conformitatea cu politicile și procedurile aplicabile;

15. Să asigure instituirea, în cadrul subdiviziunii financiare, a unui sistem de identificare, evaluare și control al riscurilor, inclusiv al riscurilor de denaturare a situațiilor financiare;

16. să asigure elaborarea noii metodologii de calculare a tarifelor la serviciile prestate de ASP;

17. să asigure implementarea unui plan de acțiuni menit să determine utilizarea viitoare a bunurilor materiale neutilizate;

18. să asigure revizuirea procesului intern de formare a necesităților de achiziții publice, pentru a oferi conformitatea cu reglementările aferente, precum și eficiența utilizării mijloacelor financiare îndreptate în aceste scopuri;

19. să dezvolte un Plan anti-criză care să echilibreze potențialele șocuri financiare și operaționale.

Cerinte (0)