Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.66 din 25 noiembrie 2019 cu privire la aprobarea Raportului misiunii de follow-up asupra implementării recomandărilor din Hotărârea Curții de Conturi nr.11 din 11 aprilie 2018 privind Raportul auditului „Managementul serviciilor publice de transport urban și impactul fiscal-bugetar al acestora”

Numar 400-406 din data de 2019-12-25 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 42

Misiunea de follow-up a fost realizată în temeiul Legii nr.260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programul activității de audit pentru anul 20191, având ca scop evaluarea modului în care au fost abordate și implementate recomandările înaintate, precum și a impactului obținut în urma implementării/executării Hotărârii Curții de Conturi nr.11 din 11 aprilie 2018.
Sfera auditului a cuprins activitățile realizate în perioada 2018 - 2019 de reprezentanții autorităților publice locale, managerii întreprinderilor municipale de transport urban din mun. Chișinău și mun. Bălți și de conducătorii autorităților de stat centrale și autonome cu atribuții în domeniul transportului public urban.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.100 din 21.12.2018 „Cu privire la aprobarea Programului activității de audit pe anul 2019”, cu modificările și completările ulterioare.

Recomandari (42)

2.1. pentru întreprinderea acțiunilor corespunzătoare în vederea examinării (raportării în ședințele consiliilor locale) a rezultatelor misiunilor de audit și de follow-up, implementării recomandărilor expuse în Raportul misiunii de follow-up, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens

2.1. pentru întreprinderea acțiunilor corespunzătoare în vederea examinării (raportării în ședințele consiliilor locale) a rezultatelor misiunilor de audit și de follow-up, implementării recomandărilor expuse în Raportul misiunii de follow-up, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens

response:
Scrisoarea nr.01-10/79 din 14.02.2020. Prin Ordinul nr.23 din 22.01.2020 a fost aprobat Planul de măsuri în vederea executării Hotarârii CCRM nr.66 din 25.11.2019.

RO_7199_Raspuns HC 66 2019 Parcul Urban de Autobuze IM 14.02.2020.pdf

2.1. pentru întreprinderea acțiunilor corespunzătoare în vederea examinării (raportării în ședințele consiliilor locale) a rezultatelor misiunilor de audit și de follow-up, implementării recomandărilor expuse în Raportul misiunii de follow-up, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens

2.1. pentru întreprinderea acțiunilor corespunzătoare în vederea examinării (raportării în ședințele consiliilor locale) a rezultatelor misiunilor de audit și de follow-up, implementării recomandărilor expuse în Raportul misiunii de follow-up, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens

response:
Scrisoarea nr.070/125 din 05.02.2020. La nivel de întreprindere a fost elaborat planul de măsuri privind implementarea recomandărilor Curţii de Conturi şi prezentat către direcţiile Consiliului municipal Chişinău.

RO_7188_Raspuns HC 66 2019 RTE 05.02.2020.pdf

2.1. pentru întreprinderea acțiunilor corespunzătoare în vederea examinării (raportării în ședințele consiliilor locale) a rezultatelor misiunilor de audit și de follow-up, implementării recomandărilor expuse în Raportul misiunii de follow-up, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens

2.1. pentru întreprinderea acțiunilor corespunzătoare în vederea examinării (raportării în ședințele consiliilor locale) a rezultatelor misiunilor de audit și de follow-up, implementării recomandărilor expuse în Raportul misiunii de follow-up, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens

2.1. pentru întreprinderea acțiunilor corespunzătoare în vederea examinării (raportării în ședințele consiliilor locale) a rezultatelor misiunilor de audit și de follow-up, implementării recomandărilor expuse în Raportul misiunii de follow-up, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens

1.1. ajustarea Regulamentului transporturilor rutiere de persoane şi bagaje la cadrul legal existent, inclusiv reglementarea exhaustivă a competenţelor (implicit în aspect teritorial) şi a funcţiilor atribute legal autorităţilor publice locale privind organizarea şi monitorizarea serviciului public de transport local de pasageri

1.2. modificarea cadrului normativ existent în scopul determinării exhaustive a responsabilităţilor aferente autorităţilor publice centrale şi celor locale în reglementarea/autorizarea serviciului public în regim de taxi (de pasageri şi de bunuri) în UAT respectivă, inclusiv a drepturilor de delegare a gestiunii acestui serviciu

2.1. asigurarea raportării (cel puţin anual) a activităţilor de autorizare şi monitorizare a executării de către toţi operatorii economici ce prestează servicii de transport urban a programelor în transport conform unui cadru procedural aprobat

2.2. asigurarea raportării (cel puţin anual) conform unor proceduri exhaustive a activităţilor de monitorizare a locaţiei de desfăşurare a activităţii în regim de taxi şi de excludere a desfăşurării acestor activităţi după itinerare prestabilite (rute regulate)

3. să execute și/sau să elaboreze și să aprobe strategia în domeniul dezvoltării și modernizării transportului rutier local de călători, conform unui program de implementare aprobat (Recomandarea nr.1, pct.3.1.1.)

3. să execute și/sau să elaboreze și să aprobe strategia în domeniul dezvoltării și modernizării transportului rutier local de călători, conform unui program de implementare aprobat (Recomandarea nr.1, pct.3.1.1.)

4. să elaboreze și să aprobe criterii de măsurare a calității și eficienței serviciilor de transport local de călători, precum și criterii de admitere a operatorilor de transport pe rutele municipale (inclusiv privind prezentarea anuală a raportului auditului situațiilor financiare ale operatorilor și privind corespunderea mijloacelor de transport criteriilor de calitate și siguranță), cu asigurarea monitorizării implementării acestora (Recomandarea nr.2, pct.3.1.4.-3.1.5.)

4. să elaboreze și să aprobe criterii de măsurare a calității și eficienței serviciilor de transport local de călători, precum și criterii de admitere a operatorilor de transport pe rutele municipale (inclusiv privind prezentarea anuală a raportului auditului situațiilor financiare ale operatorilor și privind corespunderea mijloacelor de transport criteriilor de calitate și siguranță), cu asigurarea monitorizării implementării acestora (Recomandarea nr.2, pct.3.1.4.-3.1.5.)

5. să asigure conformarea cadrului legal existent a modului și a contractelor de atribuire a rutelor municipale de transport de pasageri (Recomandarea nr.3, pct.3.1.2., pct.3.1.4.)

5. să asigure conformarea cadrului legal existent a modului și a contractelor de atribuire a rutelor municipale de transport de pasageri (Recomandarea nr.3, pct.3.1.2., pct.3.1.4.)

6. să efectueze studii privind fluxul de călători pe toate tipurile de transport (pe stații și timp), în baza cărora să reorganizeze rutele, asigurând diminuarea coeficientului de suprapunere a rutelor sub 30% din totalul distanței rutelor de la toate tipurile de transport (microbuze, autobuze, troleibuze), cu schimbarea modului de achitare pentru serviciul prestat (din „pentru o cursă” în „pentru o oră de călătorie”) (Recomandarea nr.4, pct. 3.1.4.-3.1.5.)

6. să efectueze studii privind fluxul de călători pe toate tipurile de transport (pe stații și timp), în baza cărora să reorganizeze rutele, asigurând diminuarea coeficientului de suprapunere a rutelor sub 30% din totalul distanței rutelor de la toate tipurile de transport (microbuze, autobuze, troleibuze), cu schimbarea modului de achitare pentru serviciul prestat (din „pentru o cursă” în „pentru o oră de călătorie”) (Recomandarea nr.4, pct. 3.1.4.-3.1.5.)

7. să pună în funcțiune un sistem unic de dirijare și control al transportului urban de călători, subordonat direct APL (Recomandarea nr.5, pct.3.1.3., pct.3.1.5.)

7. să pună în funcțiune un sistem unic de dirijare și control al transportului urban de călători, subordonat direct APL (Recomandarea nr.5, pct.3.1.3., pct.3.1.5.)

8. să revadă facilitățile acordate la prestarea serviciilor de transport local de călători‚ ținând cont de nevoia reală de asistență socială a beneficiarilor, asigurând fundamentarea și evaluarea impactului bugetar și social al facilităților acordate (Recomandarea nr.6, pct.3.3.3.)

8. să revadă facilitățile acordate la prestarea serviciilor de transport local de călători‚ ținând cont de nevoia reală de asistență socială a beneficiarilor, asigurând fundamentarea și evaluarea impactului bugetar și social al facilităților acordate (Recomandarea nr.6, pct.3.3.3.)

9. să asigure inventarierea, delimitarea (în domeniul public și privat), aprobarea și înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a patrimoniului public gestionat de către operatorii municipali de transport, cu stabilirea oportunității de reevaluare a acestuia (Recomandarea nr.8, pct.3.2.1.)

9. să asigure inventarierea, delimitarea (în domeniul public și privat), aprobarea și înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a patrimoniului public gestionat de către operatorii municipali de transport, cu stabilirea oportunității de reevaluare a acestuia (Recomandarea nr.8, pct.3.2.1.)

10. să asigure revizuirea și aprobarea, în concordanță cu prevederile SNC în vigoare, Metodologiei calculării și reglementării tarifelor la serviciile prestate de către întreprinderile de transport de călători, în scopul determinării și stabilirii exacte a articolelor de costuri și cheltuieli ce urmează a fi incluse la determinarea costului unui vehicul/km (în funcție de specificul activității) (Recomandarea nr.9, pct.3.3.1., pct.3.3.3.)

11. să revizuiască prevederile contractelor încheiate cu ÎM RTEC și ÎM PUA privind prestarea serviciilor de transport, inclusiv a formulei de stabilire a compensației acordate din partea municipiului, cu luarea în calcul a veniturilor și cheltuielilor din alte activități pentru care lipsește o evidență analitică separată a veniturilor și cheltuielilor, precum și a veniturilor ce sunt complementare activității de bază (Recomandarea nr.10, pct.3.3.3.)

12. să asigure fundamentarea, aprobarea conformă și nediscriminatorie (pentru toate rutele municipale) a mărimii taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători și a facilităților fiscale acordate, asigurând evaluarea impactului financiar și raportarea acestora (Recomandarea nr.11, pct.3.1.7.)

13. să asigure aprobarea și implementarea unui plan de acțiuni în vederea optimizării cheltuielilor ÎM RTEC și ÎM PUA, inclusiv urmare a fuzionării acestora (Recomandarea nr.12, pct.3.1.5.)

14. să elaboreze și să implementeze pe termen mediu măsuri/mecanisme care ar asigura veridicitatea datelor privind numărul de pasageri transportați în bază de abonament și a celor scutiți de plata taxei de călătorie, în scopul determinării corecte a costului abonamentelor, a unei călătorii, a unui vehicul/km parcurs (Recomandarea nr.13, pct.3.1.5., pct.3.3.3.)

15. să asigure modificarea rutelor de transport urban doar în temeiul unui studiu de impact economico-financiar asupra operatorilor municipali de transport (Recomandarea nr.15, pct.3.1.5.)

16. să asigure aprobarea și publicarea procedurilor de evidență a operatorilor și mijloacelor de transport autorizate pe rute, efectuând regulat inventarierea mijloacelor de transport și a drepturilor de administrare a rutelor (Recomandarea nr.17, pct.3.1.4.)

17. să raporteze anual CMC implementarea business-planurilor de activitate ale ÎM prestatoare a serviciilor de transport (Recomandarea nr.18, pct.3.1.5., pct.3.3.1.)

18. să înregistreze și să asigure în continuare reflectarea investițiilor în ÎM RTEC urmare a alocării mijloacelor pentru asamblarea troleibuzelor (Recomandarea nr.19, pct.3.2.5.)

19. Direcției generale transport public și căi de comunicație a mun. Chișinău- să asigure respectarea principiilor contabilității de angajamente la executarea contractelor încheiate cu ÎM RTEC și ÎM PUA (Recomandarea nr.20, pct.3.2.2.)

20. să efectueze proceduri de achiziții care ar asigura concurența reală între ofertele operatorilor economici, transparența și eficiența utilizării mijloacelor financiare (Recomandarea nr.22, pct.3.2.3.)

20. să efectueze proceduri de achiziții care ar asigura concurența reală între ofertele operatorilor economici, transparența și eficiența utilizării mijloacelor financiare (Recomandarea nr.22, pct.3.2.3.)

20. să efectueze proceduri de achiziții care ar asigura concurența reală între ofertele operatorilor economici, transparența și eficiența utilizării mijloacelor financiare (Recomandarea nr.22, pct.3.2.3.)

response:
Scrisoarea nr.070/125 din 05.02.2020. ÎM “RTE”, întru asigurarea transparenţei, realizează procedurile de achiziţie prin Sistemul Informaţional Automatizat “Registru de stat al achiziţiilor publice”(SIA RASP”, sistem electronic online, accesibil prin internet la o adresă dedicată, utilizat pentru aplicarea proceselor de achiziţii publice, precum şi publicarea anunţurilor la nivel naţional. Procesorul SIA “RASP” este Ministerul de Finanţe. Anual, prin ordinul directorului general al RTE este creat grupul de lucru pentru achiziţii, este aprobat “Regulament cu privire la achiziţii”.

RO_7188_Raspuns HC 66 2019 RTE 05.02.2020.pdf

21. să asigure ținerea evidenței separate a cheltuielilor pe tipuri de activități și autenticitatea datelor din documentele primare contabile (Recomandarea nr.26, pct.3.3.3.)

21. să asigure ținerea evidenței separate a cheltuielilor pe tipuri de activități și autenticitatea datelor din documentele primare contabile (Recomandarea nr.26, pct.3.3.3.)

response:
Scrisoarea nr.070/125 din 05.02.2020. În politicele contabile ale întreprinderii a fost stabilită evidenţa analitică a cheltuielilor, cu reflectarea separată a acestora. Astfel, cheltuielile aferente activităţii auxiliare se ţin la o evidenţă separată faţă de cheltuielile activităţii de bază.

RO_7188_Raspuns HC 66 2019 RTE 05.02.2020.pdf

22. să asigure recalcularea serviciilor de transport prestate în mun. Chișinău, ținând cont de deficiențele stabilite de audit (Recomandarea nr.27, pct.3.3.3.)

22. să asigure recalcularea serviciilor de transport prestate în mun. Chișinău, ținând cont de deficiențele stabilite de audit (Recomandarea nr.27, pct.3.3.3.)

response:
Scrisoarea nr.070/125 din 05.02.2020. În baza scrisorii Curţii de Conturi nr.l 1-802-18 din 25.07.2018, constatarea din Raportul de audit a fost interpretată eronat (se anexează). Suma compensaţiilor pentru prestarea serviciilor de transport se calculează în strictă conformitate cu prevederile “Contractului de prestări de servicii”.

RO_7188_Raspuns HC 66 2019 RTE 05.02.2020.pdf

Cerinte (0)