Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.68 din 26 noiembrie 2019 cu privire la aprobarea Raportului misiunii de follow-up privind implementarea cerințelor și recomandărilor aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 13 februarie 2018 „Cu privire la Raportul auditului conformității evidenței, înregistrării și gestionării patrimoniului public, precum și a impozitării bunurilor imobile”

Numar 7-13 din data de 2019-11-26 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 104

Misiunea de follow-up a fost realizată în temeiul Legii nr.260 din 07.12.2017 şi în conformitate cu Programul activităţii de audit pe anul 20191, având drept scop evaluarea de către echipa de audit a modului în care au fost abordate și executate/implementate cerințele/recomandările înaintate de Curtea de Conturi, precum și a impactului obținut în urma implementării/executării acestora.
Activitatea de verificare a fost planificată şi realizată potrivit Standardelor Internaţionale de Audit relevante, puse în aplicare de Curtea de Conturi la realizarea auditului public extern2.

1 Hotărârea Curţii de Conturi nr.100 din 21.12.2018 „Cu privire la aprobarea Programului activităţilor de audit a Curţii de Conturi pe anul 2019”, cu modificările şi completările ulterioare.
2 ISSAI 100 „Principiile fundamentale ale auditului sectorului public”, ISSAI 400 „Principiile fundamentale ale auditului de conformitate”.

Recomandari (104)

2.1.1. examinarea în şedinţele consiliilor locale a rezultatelor misiunii de follow-up

2.1.2. implementarea recomandărilor expuse în Raport în vederea eliminării deficiențelor constatate de misiunea de follow-up

2.1.2. implementarea recomandărilor expuse în Raport în vederea eliminării deficiențelor constatate de misiunea de follow-up

2.1.1. examinarea în şedinţele consiliilor locale a rezultatelor misiunii de follow-up

2.1.2. implementarea recomandărilor expuse în Raport în vederea eliminării deficiențelor constatate de misiunea de follow-up

2.1.2. implementarea recomandărilor expuse în Raport în vederea eliminării deficiențelor constatate de misiunea de follow-up

2.1.1. examinarea în şedinţele consiliilor locale a rezultatelor misiunii de follow-up

2.1.1. examinarea în şedinţele consiliilor locale a rezultatelor misiunii de follow-up

2.1.2. implementarea recomandărilor expuse în Raport în vederea eliminării deficiențelor constatate de misiunea de follow-up

2.1.2. implementarea recomandărilor expuse în Raport în vederea eliminării deficiențelor constatate de misiunea de follow-up

2.1.1. examinarea în şedinţele consiliilor locale a rezultatelor misiunii de follow-up

2.1.1. examinarea în şedinţele consiliilor locale a rezultatelor misiunii de follow-up

2.1.2. implementarea recomandărilor expuse în Raport în vederea eliminării deficiențelor constatate de misiunea de follow-up

2.1.2. implementarea recomandărilor expuse în Raport în vederea eliminării deficiențelor constatate de misiunea de follow-up

2.1.1. examinarea în şedinţele consiliilor locale a rezultatelor misiunii de follow-up

2.1.1. examinarea în şedinţele consiliilor locale a rezultatelor misiunii de follow-up

2.1.2. implementarea recomandărilor expuse în Raport în vederea eliminării deficiențelor constatate de misiunea de follow-up

2.2. pentru informare și implementarea punctuală a recomandărilor expuse în Raport

12. Ministerului Finanțelor, de comun cu Agenţia Servicii Publice și ARFC: revizuirea şi actualizarea metodologiei de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării, care ar servi drept bază pentru reevaluarea bunurilor imobile

2.2. pentru informare și implementarea punctuală a recomandărilor expuse în Raport

2.2. pentru informare și implementarea punctuală a recomandărilor expuse în Raport

2.1.1. examinare în şedinţele consiliilor locale a rezultatelor misiunii de follow-up

2.2. pentru informare și implementarea punctuală a recomandărilor expuse în Raport

2.2. pentru informare și implementarea punctuală a recomandărilor expuse în Raport

2.2. pentru informare și implementarea punctuală a recomandărilor expuse în Raport

2.2. pentru informare și implementarea punctuală a recomandărilor expuse în Raport

1.1. examinarea în şedinţele consiliilor locale a rezultatelor auditului şi a dărilor de seamă privind gestiunea patrimoniului public

1.1. examinarea în şedinţele consiliilor locale a rezultatelor auditului şi a dărilor de seamă privind gestiunea patrimoniului public

1.2. asigurarea inventarierii conforme şi complete a bunurilor imobile (inclusiv terenuri) proprietate publică locală şi înregistrarea acestora în evidenţa contabilă

1.2. asigurarea inventarierii conforme şi complete a bunurilor imobile (inclusiv terenuri) proprietate publică locală şi înregistrarea acestora în evidenţa contabilă

1.3. restabilirea unei evidenţe conforme şi credibile a decontărilor aferente vânzării, dării în arendă/superficie şi în locaţiune a patrimoniului public, cu integrarea ulterioară a acesteia în evidenţa contabilă a APL

1.3. restabilirea unei evidenţe conforme şi credibile a decontărilor aferente vânzării, dării în arendă/superficie şi în locaţiune a patrimoniului public, cu integrarea ulterioară a acesteia în evidenţa contabilă a APL

1.4. întocmirea unui registru de evidenţă a bunurilor imobile din unitatea administrativ-teritorială, care ar indica: codul cadastral al terenurilor, construcţiilor şi încăperilor; suprafaţa acestora; tipul şi modul de folosinţă a lor; proprietarii şi gestionarii acestora; valoarea estimată care ar servi drept temei pentru: actualizarea cadastrului funciar; inventarierea proprietăţii publice; asigurarea impozitării bunurilor imobile

1.4. întocmirea unui registru de evidenţă a bunurilor imobile din unitatea administrativ-teritorială, care ar indica: codul cadastral al terenurilor, construcţiilor şi încăperilor; suprafaţa acestora; tipul şi modul de folosinţă a lor; proprietarii şi gestionarii acestora; valoarea estimată care ar servi drept temei pentru: actualizarea cadastrului funciar; inventarierea proprietăţii publice; asigurarea impozitării bunurilor imobile

1.5. respectarea întocmai a prevederilor art.77 alin.(2) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 la vânzarea, darea în arendă/locaţiune/superficie a bunurilor imobile, precum şi la prelungirea termenului de arendă/locaţiune

1.5. respectarea întocmai a prevederilor art.77 alin.(2) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 la vânzarea, darea în arendă/locaţiune/superficie a bunurilor imobile, precum şi la prelungirea termenului de arendă/locaţiune

1.6. finalizarea procesului de împroprietărire a cetăţenilor cu terenurile de pe lângă casele de locuit, conform prevederilor art.11 din Codul funciar, care deţin documente confirmative de acordare şi/sau posesie a acestor terenuri

1.6. finalizarea procesului de împroprietărire a cetăţenilor cu terenurile de pe lângă casele de locuit, conform prevederilor art.11 din Codul funciar, care deţin documente confirmative de acordare şi/sau posesie a acestor terenuri

2.1. să înlăture iregularităţile specificate în prezentul Raport

2.1. să înlăture iregularităţile specificate în prezentul Raport

2.1. să înlăture iregularităţile specificate în prezentul Raport

2.1. să înlăture iregularităţile specificate în prezentul Raport

2.2 să asigure confirmarea documentară privind întocmirea cadastrului funciar şi/sau înregistrările în RBI în conformitate cu legislaţia în vigoare

2.2 să asigure confirmarea documentară privind întocmirea cadastrului funciar şi/sau înregistrările în RBI în conformitate cu legislaţia în vigoare

2.2 să asigure confirmarea documentară privind întocmirea cadastrului funciar şi/sau înregistrările în RBI în conformitate cu legislaţia în vigoare

2.2 să asigure confirmarea documentară privind întocmirea cadastrului funciar şi/sau înregistrările în RBI în conformitate cu legislaţia în vigoare

2.3. să înregistreze la organele cadastrale patrimoniul proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare

2.3. să înregistreze la organele cadastrale patrimoniul proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare

2.3. să înregistreze la organele cadastrale patrimoniul proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare

2.3. să înregistreze la organele cadastrale patrimoniul proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare

2.4. să asigure identificarea tuturor bunurilor imobile (inclusiv a terenurilor), neevaluate în scopuri fiscale, cu informarea ASP pentru evaluarea acestora, inclusiv a celor transmise în arendă/ superficie/ locaţiune/ folosinţă/ gestiune economică, cu asigurarea înregistrării conforme a contractelor respective

2.4. să asigure identificarea tuturor bunurilor imobile (inclusiv a terenurilor), neevaluate în scopuri fiscale, cu informarea ASP pentru evaluarea acestora, inclusiv a celor transmise în arendă/ superficie/ locaţiune/ folosinţă/ gestiune economică, cu asigurarea înregistrării conforme a contractelor respective

2.4. să asigure identificarea tuturor bunurilor imobile (inclusiv a terenurilor), neevaluate în scopuri fiscale, cu informarea ASP pentru evaluarea acestora, inclusiv a celor transmise în arendă/ superficie/ locaţiune/ folosinţă/ gestiune economică, cu asigurarea înregistrării conforme a contractelor respective

2.4. să asigure identificarea tuturor bunurilor imobile (inclusiv a terenurilor), neevaluate în scopuri fiscale, cu informarea ASP pentru evaluarea acestora, inclusiv a celor transmise în arendă/ superficie/ locaţiune/ folosinţă/ gestiune economică, cu asigurarea înregistrării conforme a contractelor respective

3.1. examinarea și expunerea asupra oportunității neadmiterii în viitor a acordării terenurilor în arendă pentru efectuarea construcţiilor, asigurând vânzarea acestora la licitaţie sau transmiterea lor în parteneriat public-privat

3.2. revizuirea contractelor de dare în arendă a terenurilor pentru efectuarea construcţiilor (cu excepţia celor acordate în baza licitaţiilor publice), examinând posibilitatea subrogării în drepturi şi obligaţiuni a arendatorului care a transmis terenul unui investitor în baza contractului de societate civilă

3.3. acordarea documentelor permisive de construcţie doar la existenţa acordului proprietarilor de terenuri

3.4. încasarea plăţilor pentru arenda terenurilor proprietate publică locală, aflate în folosinţa persoanelor fizice şi juridice

3.5. desemnarea persoanelor responsabile de înregistrarea şi evidenţa contabilă a contractelor de arendă/locaţiune, vânzare-cumpărare a terenurilor, cu includerea acestor atribuţii în fişa postului

4.1. asigurarea inventarierii conforme şi complete a bunurilor imobile (inclusiv terenuri) proprietate publică locală şi înregistrarea acestora în evidenţa contabilă

4.2 restabilirea unei evidenţe conforme şi credibile a decontărilor aferente vânzării, dării în arendă şi în locaţiune a patrimoniului public, cu integrarea ulterioară a acesteia în evidenţa contabilă a APL

4.3. întocmirea unui registru de evidenţă a bunurilor imobile din unitatea administrativ-teritorială, care ar indica: codul cadastral al terenurilor, construcţiilor şi încăperilor; suprafaţa acestora; tipul şi modul de folosinţă a lor; proprietarii şi gestionarii acestora; valoarea estimată care ar servi drept temei pentru: actualizarea cadastrului funciar; inventarierea proprietăţii publice; asigurarea impozitării bunurilor imobile

4.4. finalizarea procesului de împroprietărire a cetăţenilor cu terenurile de pe lângă casele de locuit, conform prevederilor art.11 din Codul funciar, care deţin documente confirmative de acordare şi/sau posesie a acestor terenuri

5.1 să asigure încasarea plăţilor pentru arenda terenurilor proprietate publică locală, aflate în folosinţa persoanelor fizice şi juridice

5.2. să asigure încasarea prejudiciului cauzat bugetului municipal din vânzarea terenului cu suprafaţa de 2,9483 ha

6.1. asigurarea inventarierii conforme şi complete a bunurilor imobile (inclusiv terenuri) proprietate publică locală şi înregistrarea acestora în evidenţa contabilă

6.2. să înlăture iregularităţile specificate în prezentul Raport

6.3. să asigure confirmarea documentară privind întocmirea cadastrului funciar şi/sau înregistrările în RBI în conformitate cu legislaţia în vigoare

6.4. să înregistreze la organele cadastrale patrimoniul proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare

6.5. să revizuiască contractul de comodat (efectuat în lipsa unei proceduri transparente stabilite de cadrul legal) încheiat cu SRL „Sud Invest Company” şi administratorul Parcului Industrial Cahul, asigurând respectarea prevederilor legale

7.1. remedierea deficienţelor elucidate în Raportul de audit și în prezentul Raport, cu elaborarea unui plan de acţiuni care ar indica termenele de realizare şi persoanele responsabile

7.1. remedierea deficienţelor elucidate în Raportul de audit și în prezentul Raport, cu elaborarea unui plan de acţiuni care ar indica termenele de realizare şi persoanele responsabile

7.1. remedierea deficienţelor elucidate în Raportul de audit și în prezentul Raport, cu elaborarea unui plan de acţiuni care ar indica termenele de realizare şi persoanele responsabile

7.2. examinarea în şedinţele consiliilor locale a rezultatelor auditului şi a dărilor de seamă privind gestiunea patrimoniului public

7.2. examinarea în şedinţele consiliilor locale a rezultatelor auditului şi a dărilor de seamă privind gestiunea patrimoniului public

7.2. examinarea în şedinţele consiliilor locale a rezultatelor auditului şi a dărilor de seamă privind gestiunea patrimoniului public

7.3. încasarea plăților pentru arenda terenurilor proprietate publică locală, aflate în folosința persoanelor fizice și juridice

7.3. încasarea plăților pentru arenda terenurilor proprietate publică locală, aflate în folosința persoanelor fizice și juridice

7.3. încasarea plăților pentru arenda terenurilor proprietate publică locală, aflate în folosința persoanelor fizice și juridice

8.1. asigurarea inventarierii conforme şi complete a bunurilor imobile (inclusiv terenuri) proprietate publică locală şi înregistrarea acestora în evidenţa contabilă

8.2. întocmirea unui registru de evidenţă a bunurilor imobile din unitatea administrativ-teritorială, care ar indica: codul cadastral al terenurilor, construcţiilor şi încăperilor; suprafaţa acestora; tipul şi modul de folosinţă a lor; proprietarii şi gestionarii acestora; valoarea estimată care ar servi drept temei pentru: actualizarea cadastrului funciar; inventarierea proprietăţii publice; asigurarea impozitării bunurilor imobile

8.3. finalizarea procesului de împroprietărire a cetăţenilor cu terenurile de pe lângă casele de locuit, conform prevederilor art.11 din Codul funciar, care deţin documente confirmative de acordare şi/sau posesie a acestor terenuri

8.4. desemnarea persoanelor responsabile de înregistrarea şi evidenţa contabilă a contractelor de arendă/locaţiune, vânzare-cumpărare a terenurilor, cu includerea acestor atribuţii în fişa postului

9.1. asigurarea revizuirii şi completării Listei bunurilor imobile proprietate de stat, aprobate prin Hotărâre de Guvern (nr.351 din 23.03.2005, nr.161 din 07.03.2019)

9.1. asigurarea revizuirii şi completării Listei bunurilor imobile proprietate de stat, aprobate prin Hotărâre de Guvern (nr.351 din 23.03.2005, nr.161 din 07.03.2019)

9.2. elaborarea unui cadru normativ-metodologic exhaustiv care ar reglementa modul de determinare a suprafeţelor terenurilor aferente şi adiacente obiectivelor private

9.2. elaborarea unui cadru normativ-metodologic exhaustiv care ar reglementa modul de determinare a suprafeţelor terenurilor aferente şi adiacente obiectivelor private

9.3. inventarierea integral a terenurilor proprietate publică a statului, inclusiv cele aferente obiectivelor private

9.3. inventarierea integral a terenurilor proprietate publică a statului, inclusiv cele aferente obiectivelor private

9.4. încasarea plăţilor pentru arenda terenurilor proprietate publică a statului aferente bunurilor imobile

9.4. încasarea plăţilor pentru arenda terenurilor proprietate publică a statului aferente bunurilor imobile

10.1. implementarea programelor de stat de identificare, delimitare şi înregistrare a bunurilor imobile reieşind din principiul teritorial

10.1. implementarea programelor de stat de identificare, delimitare şi înregistrare a bunurilor imobile reieşind din principiul teritorial

10.2. asigurarea corectitudinii datelor din RBI, în special a corectitudinii de înregistrare a drepturilor de proprietate de stat, locală şi privată în cadrul înregistrărilor primare masive, cu emiterea deciziilor şi fundamentărilor de rigoare a registratorilor

10.2. asigurarea corectitudinii datelor din RBI, în special a corectitudinii de înregistrare a drepturilor de proprietate de stat, locală şi privată în cadrul înregistrărilor primare masive, cu emiterea deciziilor şi fundamentărilor de rigoare a registratorilor

10.3. concordarea termenelor necesare finalizării Programului de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile (Hotărârea Guvernului nr.1030 din 12.10.1998), Programului de delimitare a terenurilor proprietate publică (Hotărârea Guvernului nr.1528 din 29.12.2007), Programului de măsuri privind implementarea noului sistem de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării (Hotărârea Guvernului nr.670 din 09.06.2003) la resursele financiare disponibile în bugetul de stat

10.3. concordarea termenelor necesare finalizării Programului de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile (Hotărârea Guvernului nr.1030 din 12.10.1998), Programului de delimitare a terenurilor proprietate publică (Hotărârea Guvernului nr.1528 din 29.12.2007), Programului de măsuri privind implementarea noului sistem de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării (Hotărârea Guvernului nr.670 din 09.06.2003) la resursele financiare disponibile în bugetul de stat

11.1. eliminarea deficienţelor din SIA „Cadastrul Fiscal”, prin asigurarea impozitării bunurilor imobile identificate ca „invalid”

11.2. identificarea unor soluţii pentru asigurarea impozitării bunurilor imobile proprietate publică date în arendă/locaţiune

response:
Scrisoarea nr.26-07/02-15/1503 din 30.01.2020. În vederea asigurării încasării impozitului pe bunurile imobiliare, aferente bunurilor imobiliare proprietate publică date în arendă/locaţiune, au fost efectuate controale fiscale la capitolul impozitul pe bunurile imobiliare şi funciar după cum urmează: - la contribuabilul CCG-102, c/f 1003600169352, la data de 20.01.2020, a fost efectuat control fiscal privind estimarea obligaţiilor fiscale prin metode şi surse indirecte pentru perioada 2014- 2019, în rezultatul căruia a fost întocmit actul nr. 3-585973 din 20.01.2020, conform anexei nr.l, fiind estimate obligaţii fiscale în sumă de 12 822 lei. - la contribuabilul CCG-40, c/f 18014011, la data de 14.01.2020, a fost efectuat control fiscal privind estimarea obligaţiilor fiscale prin metode şi surse indirecte pentru perioada anilor 2014- 2019, în rezultatul căruia a fost întocmit actul nr. 5-697194 din 14.01.2020, conform anexei nr.2, fiind estimate obligaţii fiscale în sumă de 678 lei. - la contribuabilul PEPINIERA PISCICOLA ZONALA CAHUL S.A., c/f 1002603001030, a fost adoptată decizia nr. 418/05 din 09.01.2020 asupra cazului de încălcare a legislaţiei, conform anexei nr.2. în rezultatul controlului au fost calculate impozite în sumă de 493 302,98 lei, penalităţi în sumă de 80 816,46 lei şi aplicate sancţiuni fiscale în sumă de 104 160,6 lei. - la contribuabilul CASA PESCARULUI S.R.L., c/f 1008600026946, a fost adoptată decizia nr. 317/2596 din 30.12.2019 asupra cazului de încălcare a legislaţiei, conform anexei nr.4. în rezultatul controlului au fost calculate impozite în sumă de 8 689,0 lei, penalităţi în sumă de 5 031,0 lei şi aplicate sancţiuni fiscale în sumă de 14 607,0 lei.

RO_7187_Raspuns HC 68 2019 SFS 30.01.2020.pdf

11.3. asigurarea raportării complete a scutirilor acordate conform Codului fiscal

11.4. întreprinderea măsurilor de monitorizare a tuturor subiecţilor şi obiectelor impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare, analiza permanentă a corectitudinii informaţiilor înregistrate în Cadastrul fiscal, cu desemnarea persoanelor responsabile

12. Ministerului Finanțelor, de comun cu Agenţia Servicii Publice și ARFC: revizuirea şi actualizarea metodologiei de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării, care ar servi drept bază pentru reevaluarea bunurilor imobile

13. Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerului Economiei şi Infrastructurii și Agenţiei Proprietăţii Publice: revizuirea şi completarea Legii nr.1308-XIII din 25.07.1997, inclusiv prin: interzicerea expresă de dare în arendă a terenurilor proprietate publică pentru efectuarea construcţiilor, stabilirea unei modalităţi distincte de calculare a plăţilor de arendă a terenurilor ocupate de ape sau aferente acestora (în funcţie de scopul folosirii lor) etc

13. Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerului Economiei şi Infrastructurii și Agenţiei Proprietăţii Publice: revizuirea şi completarea Legii nr.1308-XIII din 25.07.1997, inclusiv prin: interzicerea expresă de dare în arendă a terenurilor proprietate publică pentru efectuarea construcţiilor, stabilirea unei modalităţi distincte de calculare a plăţilor de arendă a terenurilor ocupate de ape sau aferente acestora (în funcţie de scopul folosirii lor) etc

Cerinte (0)