Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 74 din 16 decembrie 2019 cu privire la Raportul auditului conformității cu tematica „Acordarea sprijinului financiar din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural a fost efectuată conform criteriilor stabilite?”

Numar 7-13 din data de 2019-12-16 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 23

Misiunea de audit a fost efectuată în temeiul art.31 alin.(3) și alin.(6), art.32 din Legea nr.260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20191, precum și cu Standardele Internaționale de Audit, puse în aplicare de Curtea de Conturi2.
Auditul a cuprins activităţile instituţionale şi operaţionale aferente politicilor publice de subvenţionare a producătorilor agricoli, precum şi instrumentele de administrare a resurselor alocate, realizate de către managementul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului şi al Agenței de Intervenție și Plăți pentru Agricultură în exerciţiul bugetar 2018.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.100 din 21.12.2018 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019” (cu modificările ulterioare).
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (23)

1. să asigure restituirea/recuperarea mijloacelor financiare acordate din FNDAMR urmare a inspecțiilor de postmonitorizare care nu au întrunit criteriile de eligibilitate (pct.4.1.3, pct.4.2.2);

2. să consolideze măsurile de control intern în scopul: 2.1. asigurării anexării obligatorii la dosarele beneficiarilor de subvenții a certificatului privind lipsa datoriilor la plata impozitelor și taxelor față de BPN (pct.4.2.6);

3. să asigure racordarea SI ESBS la cadrul normativ regulator, în special, să asigure includerea completă a informațiilor privind dosarele respinse și a etapelor aferente acordării subvențiilor în avans (pct. 4.2.8 și pct.5.2);

4. să asigure elaborarea și aprobarea modelului formalizat al Graficului de efectuare a verificărilor post inspecție, care să includă numărul dosarelor ce urmează să fie supuse verificării (pct.4.2.12);

5. să asigure ajustarea și corelarea prevederilor Manualului de proceduri privind restituirea mijloacelor financiare nerambursabile cu prevederile art.27 alin.(3) din Legea nr.276 din 16.12.2016 (pct.5.4);

1.1. completarea pct.55 din Regulamentul privind condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor FNDAMR, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.455 din 21.06.2017, prin includerea în acesta și a Regulamentului privind subvenționarea riscurilor de producție în agricultură, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.217 din 24.02.2005 (pct.4.1.2);

1.2. armonizarea și aducerea în concordanță a prevederilor cadrului normativ privitor la obligativitatea anexării la dosarul privind acordarea mijloacelor pentru stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor în agricultură (măsura 1.7) a contractului de asigurare, precum și specificarea expresă în cadrul regulator a anului în care pot fi acceptate documentele pentru acordarea subvențiilor în vederea asigurării riscurilor în agricultură (anul precedent, curent sau și următor) (pct.4.1.2);

1.3. completarea Regulmentului privind condiţiile şi procedura de acordare a subvenţiilor în avans pentru proiectele start-up din Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.507 din 30.05.2018, cu prevederi exhaustive privitor la termenul limită (în zile) în care producătorul agricol care a primit subvențiile acordate în avans urmare a prezentării unor date eronate sau a nerespectării altor condiții regulatorii să restituie la bugetul de stat suma acordată neeligibil (pct.4.1.3);

1.6. completarea cadrului normativ cu prevederi exhaustive privitor la criteriile de selectare spre verificare postinspecție a beneficiarilor de subvenții (pct. 4.2.1);

1.7. ajustarea prevederilor cadrului normativ prin completarea art.22 alin.2 din Legea nr.276 din 16.12.2016 și pct.8 din Hotărârea Guvernului nr.455 din 21.06.2017 cu sintagma „în cadrul unui an de subvenționare”(pct. 4.2.5).

1.8. ajustarea Hotărârii Guvernului nr.507 din 30.05.2018 prin completarea pct.2 subpct. 7 cu prevederi exhaustive privitor la tipul documentului care să justifice disponibilitatea cofinanțării a cel puțin 10% din valoarea costurilor eligibile ale proiectului investițional (pct.4.1.3).

1.4. completarea cadrului regulator aferent acordării subvențiilor în vederea stimulării investițiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare și procesare cu prevederi exhaustive privitor la verificarea obligatorie a Proietelor de deviz de către organele abilitate în verificarea calității în construcții, precum și neadmiterea spre finanțare a solicitărilor în care serviciile de proiectare și de executare a lucrărilor sunt efectuate de un singur agent economic (pct. 4.2.9);

1.5. completarea cadrului regulator cu prevederi exhaustive privitor la încheierea obligatorie cu beneficiarii subvențiilor a contractelor privind acordarea sprijinului financiar în care să fie stipulate drepturile și obligațiunile părților, inclusiv angajamentele asumate de beneficiarii subvențiilor, ceea ce va exclude riscul de neonorare a obligațiunilor de către ultimii, precum și va exclude riscul apariției unor deficultăți la recuperarea subvențiilor considerate neeligibile pe cale judiciară (pct. 4.2.1);

2.1. pentru aprobarea unui plan de acțiuni și întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit;

1.6. completarea cadrului normativ cu prevederi exhaustive privitor la criteriile de selectare spre verificare postinspecție a beneficiarilor de subvenții (pct. 4.2.1);

2.1. pentru aprobarea unui plan de acțiuni și întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit;

1.7. ajustarea prevederilor cadrului normativ prin completarea art.22 alin.2 din Legea nr.276 din 16.12.2016 și pct.8 din Hotărârea Guvernului nr.455 din 21.06.2017 cu sintagma „în cadrul unui an de subvenționare”(pct. 4.2.5).

1.8. ajustarea Hotărârii Guvernului nr.507 din 30.05.2018 prin completarea pct.2 subpct. 7 cu prevederi exhaustive privitor la tipul documentului care să justifice disponibilitatea cofinanțării a cel puțin 10% din valoarea costurilor eligibile ale proiectului investițional (pct.4.1.3).

1.1. completarea pct.55 din Regulamentul privind condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor FNDAMR, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.455 din 21.06.2017, prin includerea în acesta și a Regulamentului privind subvenționarea riscurilor de producție în agricultură, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.217 din 24.02.2005 (pct.4.1.2);

1.2. armonizarea și aducerea în concordanță a prevederilor cadrului normativ privitor la obligativitatea anexării la dosarul privind acordarea mijloacelor pentru stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor în agricultură (măsura 1.7) a contractului de asigurare, precum și specificarea expresă în cadrul regulator a anului în care pot fi acceptate documentele pentru acordarea subvențiilor în vederea asigurării riscurilor în agricultură (anul precedent, curent sau și următor) (pct.4.1.2);

1.3. completarea Regulmentului privind condiţiile şi procedura de acordare a subvenţiilor în avans pentru proiectele start-up din Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.507 din 30.05.2018, cu prevederi exhaustive privitor la termenul limită (în zile) în care producătorul agricol care a primit subvențiile acordate în avans urmare a prezentării unor date eronate sau a nerespectării altor condiții regulatorii să restituie la bugetul de stat suma acordată neeligibil (pct.4.1.3);

1.4. completarea cadrului regulator aferent acordării subvențiilor în vederea stimulării investițiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare și procesare cu prevederi exhaustive privitor la verificarea obligatorie a Proietelor de deviz de către organele abilitate în verificarea calității în construcții, precum și neadmiterea spre finanțare a solicitărilor în care serviciile de proiectare și de executare a lucrărilor sunt efectuate de un singur agent economic (pct. 4.2.9);

1.5. completarea cadrului regulator cu prevederi exhaustive privitor la încheierea obligatorie cu beneficiarii subvențiilor a contractelor privind acordarea sprijinului financiar în care să fie stipulate drepturile și obligațiunile părților, inclusiv angajamentele asumate de beneficiarii subvențiilor, ceea ce va exclude riscul de neonorare a obligațiunilor de către ultimii, precum și va exclude riscul apariției unor deficultăți la recuperarea subvențiilor considerate neeligibile pe cale judiciară (pct. 4.2.1);

Cerinte (0)