Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 75 din 17 decembrie 2019 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Comisiei Electorale Centrale încheiate la 31 decembrie 2018

Numar 7-13 din data de 2019-12-17 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 7

Misiunea de audit public extern s-a realizat conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019 (cu modificările și completările ulterioare )1, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că rapoartele financiare consolidate ale Comisiei Electorale Centrale încheiate la 31 decembrie 2018 nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii.
Auditul public extern a fost efectuat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 200 și ISSAI 1000-2999)2.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.100 din 21.12.2018 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019”.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (7)

2.1.1. examinarea rezultatelor auditului public extern, cu aprobarea unui plan de măsuri concrete de remediere a situațiilor constatate și implementare a recomandărilor cuprinse în Anexa la Scrisoarea către conducerea entității;

2.1.2. asigurarea înregistrării conforme a terenului din gestiune;

2.1.3. corectarea înregistrărilor contabile aferente clasificării pe grupe de conturi în conformitate cu normele metodologice în vigoare;

2.1.4. consolidarea procedurii de inventariere și fortificare a controalelor interne în scopul prezentării reale a elementelor de activ și pasiv;

2.1.5. înregistrarea cheltuielilor pentru remunerarea muncii, în corespundere cu Clasificația bugetară, și conformarea acestora la normele legale aferente domeniului.

2.2.1. în comun cu Comisia Electorală Centrală, pentru: determinarea reglementărilor ce țin de delimitarea evidenței contabile a cheltuielilor din contul alocațiilor de la bugetul de stat și raportarea distinctă a acestora de către partidele politice;

2.2.2. în comun cu Comisia Electorală Centrală, pentru: eliminarea incertitudinilor prevederilor legale aferente retribuirii muncii în perioada electorală pentru angajații permanenți și funcționarii electorali, inclusiv prin modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr.216 din 28.12.2015 „Cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar”.

Cerinte (0)