Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.76 din 17 decembrie 2019 cu privire la Raportul auditului asupra gestionării mijloacelor financiare alocate pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019

Numar 7-13 din data de 2019-12-18 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 8

Misiunea de audit public extern a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20191, având drept scop evaluarea conformității planificării, elaborării și executării devizelor de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare din anul 2019, formularea concluziei și a recomandărilor de audit.
Auditul public extern a fost planificat și efectuat în conformitate cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 400 și ISSAI 4000)2.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.100 din 21.12.2018 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019”, cu modificările și completările ulterioare.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (8)

2.1. pentru informare și aprobarea unui plan de acțiuni în vederea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit;

1. Să dezvolte reglementările și normele interne, ținând cont de specificul activităților în cadrul perioadelor electorale, în vederea asigurării planificării, executării și raportării conforme și depline a utilizării mijloacelor financiare alocate organelor electorale inferioare pentru organizarea și desfășurarea alegerilor (pct.4.1.);

2. Să asigure aprobarea și implementarea unor proceduri eficiente de control intern managerial în vederea responsabilizării organelor electorale inferioare privind gestiunea mijloacelor financiare alocate pentru alegeri (pct.4.1.);

3. Să asigure estimarea reală a necesităților de cheltuieli pentru alegeri cu excluderea practicii de suprasolicitare a alocațiilor, utilizând ca bază de calcul plafoane maxime de persoane angajate în organele electorale inferioare, precum și de procurare a bunurilor și serviciilor în condiții de nestabilire a unor criterii specifice bine determinate (pct.4.2.);

4. Să asigure conformitatea calculării și achitării sporurilor în corespundere cu prevederile legale în vederea utilizării eficiente a mijloacelor financiare alocate pentru retribuirea muncii (pct. 4.3.);

5. Să fortifice controlul/supravegherea organelor electorale inferioare în procesul utilizării mijloacelor financiare alocate pentru alegeri, conform destinației și în limitele bugetare aprobate, precum și a gestiunii valorilor materiale achiziționate (pct. 4.4., pct. 4.5. și pct. 4.6.);

6. Să responsabilizeze organele electorale inferioare pentru asigurarea disciplinei bugetar-financiare conform cadrului legal privind ținerea evidenței contabile și raportarea financiară (pct.4.7.).

2.2. în comun cu Comisia Electorală Centrală: pentru asigurarea estimării reale a necesităților de cheltuieli destinate organizării și desfășurării alegerilor, în vederea excluderii supraestimării acestora, cu o posibilă rectificare a limitei de alocații nevalorificate;

Cerinte (0)