Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 73 din 13 decembrie 2019 cu privire la Raportul auditului conformității procesului de privatizare a Î.S. Compania Aeriană „Air Moldova”

Numar 7-13 din data de 2019-12-13 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 11

Misiunea de audit public extern s-a realizat conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019 (cu modificările și completările ulterioare)1 și Hotărârii Parlamentului nr.83 din 19.07.20192, având drept scop colectarea datelor și informațiilor pertinente și exhaustive pentru susținerea constatărilor și concluziei generale de audit referitoare la legalitatea și conformitatea procesului de privatizare a Î.S. Compania Aeriană „Air Moldova”, precum și emiterea unei opinii.
Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit aplicate de Curtea de Conturi (în special, ISSAI 100, ISSAI 400 și ISSAI 5210) 3.

2 Hotărârea Curții de Conturi nr.100 din 21.12.2018 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019”.
2 Hotărârea Parlamentului nr.83 din 19.07.2019 cu privire la solicitarea auditului deetatizării proprietății publice și privatizării pentru anii 2013-2019.
3 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi” şi Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (11)

2.3. pentru examinarea rezultatelor auditului public extern, cu aprobarea unui plan de măsuri concrete de remediere a deficiențelor constatate, în vederea implementării recomandărilor de audit cuprinse în Raportul de audit;

2.1. Definirea, în cadrul contractelor de achiziție a lucrărilor de evaluare, a obiectului supus evaluării, cu anexarea listei bunurilor/elementelor patrimoniale care urmează a fi estimate (pct. 4.2.1. );

2.2. Revizuirea procedurilor de informare privind desfășurarea concursurilor comerciale și investiționale de privatizare a bunurilor publice, prin diverse mijloace de informare, a potențialilor ofertanți, în vederea asigurării unei diseminări cât mai vaste, inclusiv peste hotarele țării (pct. 4.3.4.);

2.3. Elaborarea unor proceduri prin care să se stabilească clar, exhaustiv și transparent modalitatea de selectare și desemnare a membrilor Consiliilor de Administrație, exercitarea atribuțiilor în calitate de membri ai CA ale întreprinderilor de stat, modul și termenele de raportare a activităților desfășurate către fondatorul întreprinderii de stat (4.1.1.);

2.4. Încheierea contractelor de locațiune a terenurilor aferente bunurilor imobile transmise întreprinderii reorganizate (4.2.2.).

2.1. pentru luare de atitudine și implementarea recomandărilor în vederea consolidării politicii statului în domeniul administrării și deetatizării proprietății publice, în special:

2.1.1. elaborarea cadrului normativ privind asigurarea cu criterii de evaluare a bunurilor supuse privatizării, în conformitate cu principiile de bază ale deetatizării proprietății publice;

2.1.2. elaborarea cadrului normativ privind modul de stabilire a prețului inițial de vânzare a bunurilor statului supuse privatizării;

1.1. să asigure elaborarea și prezentarea spre aprobare Guvernului: a metodologiei de evaluare a Complexului patrimonial unic, pentru evitarea imposibilității stabilirii valorii estimative, corespunzătoare profilului de activitate, a bunurilor supuse privatizării (pct. 4.2.2.);

1.2. a completărilor cadrului normativ cu proceduri și responsabilități consecvente privind inițierea și desfășurarea concursului investițional, inclusiv în baza unui proiect individual (pct. 4.3.2.);

1.3. a completărilor cadrului regulator privind procedura de stabilire a pasului de majorare a prețului pentru bunul scos la privatizare în etapa a doua a concursului comercial;

Cerinte (0)