Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 43 din 25 august 2011 privind Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010

Numar din data de 2011-08-25 Nr. cerinte: 5 Nr. recomandari: 7

Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului muncii, protecţiei sociale şi familiei dl S.Sainciuc, preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări Sociale dna M.Borta şi vicepreşedintelui dna T.Popa, directorului Direcţiei generale finanţe şi asigurări sociale (contabil-şef) dna E.Costin, şefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat dl N.Platon, şefului-adjunct al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat dl Gh. Cojocari, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin. (1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010, efectuat la Casa Naţională de Asigurări Sociale.

Misiunea de audit s-a desfăşurat conform Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2011[2], avînd drept scop obţinerea asigurării rezonabile precum că Raportul privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010, prezentat Guvernului de către Casa Naţională de Asigurări Sociale (în continuare - CNAS), sub toate aspectele semnificative, oferă o imagine reală şi fidelă.

Auditul s-a realizat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi[3], iar auditarea situaţiilor financiare semnificative s-a efectuat ţinînd cont de nivelul materialităţii mijloacelor publice cheltuite, semnificaţia şi importanţa socială a acestora, precum şi de verificările anterioare cu problemele constatate.

Metodologia de audit a constat din acţiuni de colectare a probelor, obţinute prin examinarea unor documente primare, a registrelor de evidenţă, rapoartelor lunare, trimestriale şi anuale privind executarea de casă a bugetului asigurărilor sociale de stat prin sistemul trezorerial etc. Au fost aplicate proceduri de analiză a indicatorilor şi elementelor de importanţă semnificativă.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

CNAS, în calitate de instituţie publică autonomă, de nivel naţional, administrează şi gestionează sistemul public de asigurări sociale, exercitînd funcţiile de acumulare şi de distribuire a mijloacelor financiare provenite din achitarea de către asiguraţi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat.

Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat (în continuare - BASS) în anul 2010 au avut o evoluţie pozitivă, care a fost condiţionată de creşterea veniturilor proprii (cu 375,9 mil.lei, sau 6,7%) şi a transferurilor din bugetul de stat (cu 469,5 mil. lei, sau 24,0%).

Cu toate acestea s-a constatat că CNAS se confruntă cu deficienţe în gestiunea BASS, mai cu seamă în administrarea veniturilor. Astfel s-a stabilit un trend major de creştere constantă a restanţelor la BASS, care, la situaţia din 31.12.2010, a atins cifra de 739,9 mil. lei, sau cu 101,3 mil. lei (15,%) mai mult decît la începutul anului.

Auditul, de asemenea, a relevat o disciplină precară de raportare (circa 50% din contribuabili nu au asigurat prezentarea declaraţiilor privind calcularea şi achitarea contribuţiilor de asigurări sociale, iar 625 din acei ce au prezentat declaraţia nominalizată n-au prezentat declaraţiile anuale ale persoanelor asigurate), fenomen care provoacă dezechilibre bugetare cu impact asupra onorării angajamentelor sociale. Deşi CNAS şi-a asumat integritatea datelor introduse în sistemul informaţional, procesarea lor şi obţinerea rapoartelor corespunzătoare, acestea diferă de situaţiile reale cu privire la obligaţiile contribuabililor faţă de BASS. Sistemul actual de administrare şi supraveghere a veniturilor BASS în mod solidar de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi CNAS nu garantează perceperea integrală a sumelor planificate şi calculate.

Administrarea precară a BASS, în special cea de percepere a veniturilor şi de supraveghere a corectitudinii formării acestora, denotă lipsă de fermitate instituţională şi necesitatea neîntîrziată a reformei instituţionale, consolidarea cadrului legal şi regulatoriu prin uniformizarea politicilor şi instrumentelor fiscale.

Cele expuse implică necesitatea unei reforme administrative şi instituţionale a sistemului de gestiune a BASS.

Totodată, legislaţia în vigoare cu privire la pensii avantajează unele categorii de pensionari la recalcularea pensiei în cazul continuării activităţii după pensionare, în detrimentul altor categorii, prin urmare, condiţiile sînt inechitabile din punct de vedere social.

CNAS nu dispune de elemente de control intern distincte şi corelate care ar asigura o monitorizare operativă, la toate nivelurile, a plaţii pensiilor prin intermediul Î.S. ,,Poşta Moldovei".

Controlul insuficient al CNAS la capitolul acceptarea cheltuielilor, înaintate de contribuabili pentru indemnizaţiile de incapacitate temporară de muncă, a dus la majorarea nejustificată a cheltuielilor pentru acest tip de indemnizaţii cu 170,9 mii lei şi, respectiv, la micşorarea contribuţiilor cu aceeaşi sumă, fapt ce determină utilizarea neîntemeiată de către contribuabili a mijloacelor BASS.

Lipsa unor procese integrale de control la etapele de stabilire şi achitare a plăţilor beneficiarilor de compensaţii sociale în perioada rece a anului şi de ajutoare sociale determină riscul aprobării listelor şi achitării plăţilor neconforme de către autorităţile publice de diferite niveluri (CNAS şi Direcţiile teritoriale de asistenţă socială şi protecţie a familiei).

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c) şi art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010, care este parte componentă a prezentei Hotărîri.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul anexat se remit:

2.1. Parlamentului şi Guvernului, pentru informare şi luare de atitudine;

2.2. Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi Casei Naţionale de Asigurări Sociale, pentru:

2.2.2. asigurarea monitorizării operative a procesului de plată a prestaţiilor sociale;

2.2.3. elaborarea unor proceduri integrale de control la etapele de stabilire şi achitare a plăţilor beneficiarilor de compensaţii sociale în perioada rece a anului şi de ajutoare sociale;

2.3. Consiliului de Administraţie al Casei Naţionale de Asigurări Sociale, pentru examinare în şedinţă, în scopul evaluării şi eficientizării proceselor de control intern;

2.4. Casei Naţionale de Asigurări Sociale, pentru luare de atitudine, conform competenţelor, şi pentru întreprinderea măsurilor în vederea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit.

3. Se cere de la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat întreprinderea măsurilor prevăzute de legislaţie în vederea asigurării colectării la termen şi în volum deplin a contribuţiilor de asigurări sociale de stat.

4. Ministerul Finanţelor, în comun cu Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei vor evalua impactul de nefuncţionalitate a administrării veniturilor BASS şi vor iniţia completarea şi consolidarea cadrului legal şi regulatoriu privind bazele şi politicile bugetar-fiscale de constituire a BASS.

5. Despre implementarea recomandărilor auditului, expuse în Raportul anexat, precum şi despre executarea pct. 2.2., pct. 2.3., pct. 2.4., pct. 3, pct. 4 ale prezentei Hotărîri se va informa Curtea de Conturi în termen de 3 luni.

6. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

[2] Hotărîrea Curţii de Conturi nr.74 din 30.12.2010 ,,Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2011".

[3] Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 ,,Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii".

Recomandari (7)

1. În scopul ameliorării semnificative a disciplinei de raportare și asigurării prezentării în termen a Declaraţiilor F-4BASS, acumulării depline și în termen a contribuțiilor de asigurări sociale la BASS, conducerea CNAS urmează să schimbe radical mecanismul de administrare a veniturilor, inițiind în acest scop completările și modificările de rigoare ale cadrului regulatoriu.

2. Să intensifice sistemul de control intern la etapele de calculare, verificare și de stabilire a pensiilor, ținînd cont de neajunsurile care se admit la acest capitol.

4. Să elaboreze procesele de control intern, întru asigurarea intensificării sistemului de control intern din partea CNAS asupra plății nemijlocite a pensiilor de asigurări sociale.

5. În scopul asigurării respectării condițiilor contractuale cu privire la restituirea de către Î.S.,,Poșta Moldovei” către CNAS, în ultima zi lucrătoare a lunii, a mijloacelor băneşti neutilizate din prestaţii sociale, să includă în conținutul contractului o prevedere privind penalizarea părții contractate pentru nerespectarea clauzelor contractuale.

6. Să elaboreze un plan de măsuri care ar asigura realizarea procedurilor de control al corectitudinii calculării indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă.

7. Să determine un mecanism/modalitate mai eficientă de stabilire și plată a acestor prestații de asistență socială

8. Să asigure implementarea integrală a recomandărilor înaintate de Curtea de Conturi prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr.37 din 04.06.2010 ,,Privind Raportul auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009".

Cerinte (5)

2.2. Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei și Casei Naționale de Asigurări Sociale, pentru: 2.2.2. asigurarea monitorizării operative a procesului de plată a prestațiilor sociale; 2.2.3. elaborarea unor proceduri integrale de control la etapele de stabilire și achitare a plăților beneficiarilor de compensații sociale în perioada rece a anului și de ajutoare sociale;

2.3. Consiliului de Administraţie al Casei Naţionale de Asigurări Sociale, pentru examinare în şedinţă, în scopul evaluării și eficientizării proceselor de control intern;

2.4. Casei Naţionale de Asigurări Sociale, pentru luare de atitudine, conform competenţelor, şi pentru întreprinderea măsurilor în vederea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit.

3. Se cere de la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat întreprinderea măsurilor prevăzute de legislație în vederea asigurării colectării la termen și în volum deplin a contribuțiilor de asigurări sociale de stat.

4. Ministerul Finanțelor, în comun cu Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei vor evalua impactul de nefuncționalitate a administrării veniturilor BASS și vor iniția completarea și consolidarea cadrului legal și regulatoriu privind bazele și politicile bugetar-fiscale de constituire a BASS.