Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.1 din 24 ianuarie 2020 cu privire la aprobarea Raportului auditului conformității încheierii și executării prevederilor Contractului de parteneriat public-privat pentru concesionarea activelor Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”

Numar 44-54 din data de 2020-01-24 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 22

Misiunea de audit a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20191 și Hotărârii Parlamentului nr.83 din 19.07.20192, având drept scop evaluarea conformității încheierii și executării prevederilor Contractului de parteneriat public-privat pentru concesionarea activelor Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”, cu emiterea unei concluzii de audit.
Activitatea de audit s-a desfășurat potrivit Standardelor Internaţionale de Audit, puse în aplicare de Curtea de Conturi la realizarea auditului public extern3, cu colectarea probelor la: Ministerul Economiei și Infrastructurii, Agenția Proprietății Publice, Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”,  SRL „Avia Invest” și alte entități responsabile/implicate, inclusiv în asigurarea demarării și executării prevederilor contractului de concesiune, precum și monitorizării gestionării eficiente a patrimoniului public.

1 Hotărârea Curţii de Conturi nr.100 din 21.12.2018 „Cu privire la aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2019”(cu modificările şi completările ulterioare).
2 Hotărârea Parlamentului nr.83 din 19.07.2019 cu privire la solicitarea auditului deetatizării proprietății publice și privatizării pentru anii 2013-2019.
3 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (22)

2.1. inclusiv prin intermediul Comisiei de monitorizare a contractului de concesiune a activelor Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”, pentru examinarea rezultatelor auditului public extern, cu aprobarea unui plan de măsuri concrete de remediere a situațiilor constatate, în vederea implementării recomandărilor din Raportul de audit;

10). examinarea deficiențelor constatate de audit la încheierea contractului de concesiune în scopul întreprinderii măsurilor de rigoare pentru respectarea intereselor statului și majorării veniturilor bugetului de stat din gestiunea patrimoniului de stat transmis în concesiune SRL„Avia Invest”;

1). revizuirea componenței Comisiei de monitorizare și includerea în aceasta a unor persoane competente în domeniile tehnic și financiar;

2). asigurarea reevaluării de către Comisia de monitorizare a contractului de concesiune a activelor Î.S. „AIC”, a volumului, valorii și calității lucrărilor real executate conform contractului de concesiune, asigurând revizuirea deciziilor anterioare ale Comisiei privind recunoașterea valorii investițiilor efectuate.

3). asigurarea revizuirii și fundamentării statelor de personal ale Î.S. „AIC”;

4). determinarea scopului activității ulterioare a Î.S. „AIC” și modului de utilizare a mijloacelor financiare existente la Î.S. „AIC” acumulate anterior, inclusiv din taxa de modernizare a aeroportului;

5). determinarea expresă a entității responsabile de evidența patrimoniului de stat transmis în concesiune SRL „Avia Invest” și celui realizat în procesul concesiunii;

6). delimitarea terenurilor aferente Aeroportului Internațional Chișinău și eliminarea suprapunerilor hotarelor acestor terenuri cu terenurile gestionate de alte entități;

7). examinarea conformității cheltuielilor suportate de către Î.S. „AIC” după data de 01.11.2013, cu elaborarea și aprobarea acțiunilor concrete de remediere;

8). întreprinderea măsurilor necesare pentru returnarea de către SRL „Air Moldova” a ajutorului de stat acordat și a altor datorii față de Î.S. „AIC”;

2.4. pentru informare și implementarea recomandărilor expuse în Raport, aferente realizării dreptului de verificare a conformității formării și aplicării tarifelor pentru serviciile aeroportuare și navigație aeriană;

16) verificarea corectitudinii formării tarifelor pentru serviciile aeroportuare de către SRL „Avia Invest”;

2.5. pentru informare și implementarea recomandării din Raportul de audit, privind realizarea controlului volumelor și costului lucrărilor de construcție executate în cadrul contractului de concesiune a patrimoniului public;

17) efectuarea controlului volumelor și costului lucrărilor de construcție executate de către SR„ Avia Inve” în cadrul modernizării infrastructurii aeroportuare a AIC.

2.2 pentru examinare și întreprinderea măsurilor conform competențelor, reieșind din constatările și recomandările expuse în Raportul de audit, inclusiv în vederea efectuării controalelor fiscale ce se impun

11) verificarea procurărilor efectuate de SRL„ Avia Invest” în perioada de după 01.11.2013 conform principiului - până la producător sau importator;

2.3. pentru informare și utilizare la: implementarea recomandărilor din Raportul de audit, aferente procesului de elaborare a politicii/legislației în domeniul parteneriatului public-privat, procesului de concesiune, reglementării monopolului, precum și în domeniul aviației civile, inclusiv privind taxele pentru serviciile aeroportuare și navigație aeriană;

13) înaintarea propunerilor de modificare/completare la Hotărârea Guvernului nr.582 din 17.08.1995 „Cu privire la reglementarea monopolurilor” prin nominalizarea organului autorității publice centrale abilitat cu dreptul de reglementare a monopolurilor naturale: aeroporturile, complexele de construcţii şi mijloace tehnice ale aeroporturilor, sistemelor de dirijare a circulaţiei aeriene, de comunicaţie dintre navele aeriane şi de asigurare a securităţii decolării şi aterizării aeronavelor;

14) conformarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.476 din 20.04.2016 privind aprobarea Metodologiei privind baza de calcul și aprobare a taxelor pentru serviciile aeroportuare și de navigație aeriană cu prevederile Codului aerian (nr.301 din 21.12.2017) și asigurarea aprobării de către Guvern a cuantumului acestor tarife;

15) revizuirea cadrului legal aferent Parteneriatului Public Privat și Concesiuni, în scopul eliminării ambiguităților și inconsecvențelor (în special, privind modul de desfășurare a concursurilor, definirea investițiilor și modului de restituire, indicarea surselor de finanțare a investițiilor etc.);

2.2 pentru examinare și întreprinderea măsurilor conform competențelor, reieșind din constatările și recomandările expuse în Raportul de audit, inclusiv în vederea efectuării controalelor fiscale ce se impun;

12) asigurarea promovării, în regim de urgență, a legii privind transpunerea în cadrul normativ al RM a Directivei PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI nr.2014/25/UE din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale;

Cerinte (0)