Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 4 din 30 ianuarie 2020 cu privire la Raportul auditului performanței privind realizarea Programului național de combatere a hepatitei

Numar 44-45 din data de 2020-01-30 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 21

Misiunea de audit a fost efectuată în temeiul art.31 alin.(4) și alin.(6), art.32 din Legea nr. 260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pentru anul 20191, cu Standardele Internaționale de Audit aplicate de Curtea de Conturi2, Manualul de audit al performanței3, cadrul de reglementare intern, precum și cu bunele practici în domeniu.
Auditul a avut drept scop evaluarea implementării Programului național de combatere a hepatitei și a impactului obținut asupra sănătății publice centrate pe pacient, a riscurilor și vulnerabilităților care pot afecta realizarea indicatorilor scontați, cu determinarea posibilităților de îmbunătățire.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.100 din 21.12.2018 „Cu privire la aprobarea Programului activității de audit pe anul 2019”, cu modificările și completările ulterioare.
3 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”; Manualul de audit al performanței, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.54 din 05.12.2016.
3 Manualul de audit al performanței Curții de Conturi, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.54 din 05.12.2016.

Recomandari (21)

2.3 spre examinare, conform competențelor, în vederea respectării regimului juridic al conflictului de interese (pct. 4.1.8 din Raportul de audit);

response:
Scris. ANI nr.04-18/1485 din 23.04.2020: Inspectoratul de Integritate al Autorităţii Naţionale de Integritate vă informează că, în baza sesizării Dvs. şi ţinând cont de pct. 2.3 din Hotărîrea nr. 4 din 30.01.2020 cu privire la Raportul auditului performanţei privind realizarea Programului naţional de combatere a hepatitei, la 11.03.2020, în privinţa dlui Alexandru Nastas, vicedirector medical al IMSP Spitalul Raional Anenii-Noi, a fost iniţiat controlul respectării regimului juridic al conflictelor de interese. Rezultatele controlului vor fi publicate pe pagina oficială a Autorităţii în reteaua Internet1.

RO_7246_HCC_4 ANI nr.333-20.pdf

2.1.1. implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării carențelor şi neregulilor constatate, precum şi pentru stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de îndeplinirea acestora;

2.1.2. informarea instituțiilor medicale implicate în procesul de realizare a Programului național de combatere a hepatitei referitor la rezultatele auditului, cu înaintarea cerințelor privind implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit;

1.1 elaborarea unei baze de date la nivel național cu punerea în aplicare a Registrului național (electronic) pentru evidența morbidității şi a bolnavilor cu hepatite virale (pct. 4.1.1);

1.2 desfășurarea acțiunilor privind realizarea screening-ului la nivel național (pct. 4.1.7, 4.4);

1.3 efectuarea diagnosticului etiologic al hepatitelor virale B, C şi D în toate unitățile teritorial-administrative de către laboratoarele specializate din instituțiile medico-sanitare de profil de orice nivel (pct. 4.1.7);

1.4 vaccinarea/imunizarea persoanelor din grupul de risc contra virusului hepatitei virale B (pct. 4.3.1).

2.1 organizarea tratamentului antiviral al hepatitelor virale cronice și cirozelor hepatice B, C şi D, (ce va include procedurile de identificare a persoanelor din grupurile de risc, de investigare și tratament, de comunicare pacient - instituție - Comisie specializată de includere în tratament etc.) (pct.4.1.2);

2.2 instituirea mecanismului de includere în tratamentul antiviral a pacienților cu hepatite și ciroze hepatice virale B, C şi D (pct. 4.1.2);

2.3 elaborarea cerințelor privind întocmirea dosarului pacientului trimis pentru includere în tratamentul antiviral (pct. 4.1.3, 4.1.6);

2.4 instituirea Registrului de evidență a pacienților cu hepatite și ciroze hepatice virale B, C şi D trimiși pentru includere în tratamentul antiviral (ce va conține datele din dosar, decizia de includere/respingere (cu indicarea motivului), până la crearea Registrului electronic) (pct. 4.1.4);

2.5 elaborarea formularelor tipizate de evidență statistică medicală primară și a Rapoartelor de monitorizare a tratamentului realizat și a rezultatelor acestuia (pct. 4.1.5, 4.1.6).

3. Îmbunătățirea procesului de realizare a Programului național, prin informarea, monitorizarea și evaluarea permanentă a acțiunilor planificate și desfășurate de instituțiile medicale implicate, cu înaintarea cerințelor de rigoare față de entitățile participante și elaborarea anuală a Raportului aferent (pct. 4.1, 4.3).

4. Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, de comun cu Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate: să asigure realizarea procesului de achiziție la toate etapele, în vederea conformării stricte cu cerințele de regulamentare în vigoare privind planificarea, realizarea și executarea acestuia (pct. 4.1.9).

2.2 pentru asigurarea examinării rezultatelor auditului performanței, cu solicitarea de la responsabilii de realizarea Programului național în teritoriu a elaborării unui plan de acțiuni ce ar elimina dificultățile și problemele constatate, precum și ar favoriza accesul pacienților la serviciile de informare, screening, diagnostic, tratament etc.;

2.2 pentru asigurarea examinării rezultatelor auditului performanței, cu solicitarea de la responsabilii de realizarea Programului național în teritoriu a elaborării unui plan de acțiuni ce ar elimina dificultățile și problemele constatate, precum și ar favoriza accesul pacienților la serviciile de informare, screening, diagnostic, tratament etc.;

response:
Scris.CRU 06.03.2020 din 65-02/1-17: cu referire la acţiunile concrete întreprinse de către responsabilii din raionul Ungheni de realizarea Programului naţional de combatere a hepatitei în teritoriu şi a elaborării unui plan de acţiuni ce ar elimina dificultăţile şi problemele constatate în Raportul auditului performanţei privind realizarea Programului naţional de combatere a hepatitei, precum şi ar favoriza accesul pacienţilor la serviciile de informare, screening, diagnostic, tratament. Cu anexarea următoarelor anexe: Anexe: 1. Realizarea Programului Teritorial Ungheni de combatere a hepatitelor virale B, C, D pentru anii 2017-2021, decizia Consiliului Raional Ungheni nr. 2/8 din 10.05.2018 - 3 file; 2.vPlanul de Acţiuni privind eliminarea dificultăţilor şi problemelor constatate în Raportul auditului performanţei privind realizarea Programului naţional de combatere a hepatitei, Hotărârea nr.4 din 30 ianuarie 2020 a Curţii de Conturi a Republicii Moldova - 2 file ; 3. Răspuns la recomandările Curţii de Conturi a Republicii Moldova de la IMSP Spitalul Raional Ungheni, nr.88/d -25 din 28.02.2020 - 2 file; 4. Răspuns la recomandările Curţii de Conturi a Republicii Moldova de la IMSP Centrul de Sănătate Ungheni, nr. 164/01 -25 din 24.02.2020-2 file.

2.2 pentru asigurarea examinării rezultatelor auditului performanței, cu solicitarea de la responsabilii de realizarea Programului național în teritoriu a elaborării unui plan de acțiuni ce ar elimina dificultățile și problemele constatate, precum și ar favoriza accesul pacienților la serviciile de informare, screening, diagnostic, tratament etc.;

2.2 pentru asigurarea examinării rezultatelor auditului performanței, cu solicitarea de la responsabilii de realizarea Programului național în teritoriu a elaborării unui plan de acțiuni ce ar elimina dificultățile și problemele constatate, precum și ar favoriza accesul pacienților la serviciile de informare, screening, diagnostic, tratament etc.;

2.2 pentru asigurarea examinării rezultatelor auditului performanței, cu solicitarea de la responsabilii de realizarea Programului național în teritoriu a elaborării unui plan de acțiuni ce ar elimina dificultățile și problemele constatate, precum și ar favoriza accesul pacienților la serviciile de informare, screening, diagnostic, tratament etc.;

5.1 estimarea necesităților și planificarea procurărilor de medicamente antivirale în baza informațiilor colectate de la IMSP teritoriale și argumentarea corespunzătoare a prioritizării procurărilor solicitate;

5.2 consolidarea procedurilor de monitorizare a modului de executare a contractelor de achiziții publice și a controlului asupra plenitudinii și integrității medicamentelor antivirale recepționate și eliberate.

Cerinte (0)