Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 3 din 29 ianuarie 2020 cu privire la Raportul auditului performanței activității întreprinderilor de stat al căror fondator în anii 2015-2018 a fost Agenția „Apele Moldovei”

Numar 44-54 din data de 2020-01-29 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 22

Misiunea de audit public extern s-a realizat conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019,  având drept scop colectarea datelor și informațiilor pertinente și exhaustive pentru susținerea constatărilor și concluziei generale de audit referitoare la performanța activității întreprinderilor de stat.
Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit aplicate de Curtea de Conturi1.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”; Manualul de audit al performanței, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.54 din 05.12.2016.

Recomandari (22)

2.1.1. aprobarea unui plan de măsuri concrete de remediere a deficiențelor constatate, în vederea implementării recomandărilor de audit cuprinse în Raportul de audit

2.1.2. întreprinderea acțiunilor de rigoare în vederea consolidării politicii statului în domeniul hidroameliorației și gospodăririi apelor, în special crearea Cadastrului de Stat al Apelor, cu asigurarea înregistrării drepturilor patrimoniale asupra tuturor terenurilor gestionate

4.1 să revizuiască contractele de dare în arendă a construcțiilor hidrotehnice cu includerea în plata pentru arendă a terenului fondului apelor, zonelor și fâșiilor de protecție a apelor și a altor elemente ca un complex întreg (4.2.1.1)

2.1.1. aprobarea unui plan de măsuri concrete de remediere a deficiențelor constatate, în vederea implementării recomandărilor de audit cuprinse în Raportul de audit

2.1.2. întreprinderea acțiunilor de rigoare în vederea consolidării politicii statului în domeniul hidroameliorației și gospodăririi apelor, în special crearea Cadastrului de stat al apelor, cu asigurarea înregistrării drepturilor patrimoniale asupra tuturor terenurilor gestionate

2.2 pentru înaintarea propunerilor de completare a Legii nr.246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală și/sau a actelor normative de implementare a acesteia cu mecanisme eficiente și criterii clar definite în vederea monitorizării nivelului performanței executării de către administratorii întreprinderilor de stat a obiectivelor de activitate, pentru luarea deciziilor de către cei responsabili de guvernanță, care să contribuie la gestionarea economă, eficientă și eficace a activităților statutare.

2.1 de comun cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Agenția „Apele Moldovei”: să evalueze necesitatea de resurse financiare pentru întreținerea și menținerea digurilor în stare funcțională, cu înaintarea propunerilor Ministerului Finanțelor pentru identificarea și alocarea anuală a resurselor financiare necesare (4.2.1.3)

2.2 de comun cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Agenția „Apele Moldovei”: să elaboreze și să aprobe în modul stabilit de cadrul regulator modul de dare în arendă a terenurilor fondului apelor (4.2.1.1)

2.3 de comun cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Agenția „Apele Moldovei”: să elaboreze și să înainteze spre aprobare propuneri de completare a Legii 1308 din 25.07.1997 privind prețul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului, cu privire la prețul normativ la terenurile fondului apelor (4.2.1.1)

2.4 de comun cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Agenția „Apele Moldovei”: să întreprindă măsurile ce se impun de cadrul regulator în vederea urgentării soluționării problemei de delimitare a zonelor și fâșiilor de protecție a apelor, râurilor și bazinelor de apă pentru lacurile Costești-Stânca și Ghidighici (4.2.1.1)

3.1 să revizuiască componența capitalului social al întreprinderilor de stat al căror fondator este, în contextul prevederilor Legii nr. 29 din 05.04.2018 privind delimitarea proprietății publice (4.1.3)

4.1 să revizuiască contractele de dare în arendă a construcțiilor hidrotehnice cu includerea în plata pentru arendă a terenului fondului apelor, zonelor și fâșiilor de protecție a apelor și a altor elemente ca un complex întreg (4.2.1.1)

5.1 de comun cu Întreprinderile de Stat: să asigure evaluarea și contabilizarea terenurilor gestionate de către Întreprinderile de Stat (4.2.1)

5.2 de comun cu Întreprinderile de Stat: să asigure reevaluarea bunurilor aflate la evidența contabilă a întreprinderilor, inclusiv a celor uzate integral, dar utilizate în procesul tehnologic, în vederea stabilirii unor costuri pentru recuperarea ulterioară a prejudiciului cauzat de lipsuri sau delapidări de bunuri (4.2.1)

2.2 pentru înaintarea propunerilor de completare a Legii nr.246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală și/sau a actelor normative de implementare a acesteia cu mecanisme eficiente și criterii clar definite în vederea monitorizării nivelului performanței executării de către administratorii întreprinderilor de stat a obiectivelor de activitate, pentru luarea deciziilor de către cei responsabili de guvernanță, care să contribuie la gestionarea economă, eficientă și eficace a activităților statutare.

2.1.1. aprobarea unui plan de măsuri concrete de remediere a deficiențelor constatate, în vederea implementării recomandărilor de audit cuprinse în Raportul de audit

2.1.2. întreprinderea acțiunilor de rigoare în vederea consolidării politicii statului în domeniul hidroameliorației și gospodăririi apelor, în special crearea Cadastrului de Stat al Apelor, cu asigurarea înregistrării drepturilor patrimoniale asupra tuturor terenurilor gestionate

1.1 de comun cu Agenția „Apele Moldovei”: să elaboreze și să înainteze spre aprobare Guvernului proiectul Hotărârii de Guvern privind actualizarea tarifului de trecere pe barajul Costești-Stânca (pct. 4.2.1.2)

1.2 de comun cu Agenția „Apele Moldovei”: să desfășoare acțiuni în vederea ținerii Cadastrului de Stat al Apelor (pct. 4.2.1)

1.3 de comun cu Agenția „Apele Moldovei”: să elaboreze un mecanism de asigurare financiară a activității de supraveghere și gestionare a digurilor (pct. 4.1.2.1. și 4.2.1.3.)

1.4 de comun cu Agenția „Apele Moldovei”: să elaboreze un mecanism de asigurare a integrității sistemelor de irigare transmise către Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigare (4.2.2.)

1.5 de comun cu Agenția „Apele Moldovei”: să definitiveze procedura de aprobare a Regulamentului exploatării tehnice a sistemelor de irigare și să îl aprobe în modul stabilit (4.1.1)

Cerinte (0)