Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 42 din 18 august 2011 privind Raportul auditului regularităţii utilizării mijloacelor publice alocate pentru investiţii şi reparaţii capitale pe anul 2010 la Cancelaria de Stat

Numar din data de 2011-08-18 Nr. cerinte: 2 Nr. recomandari: 2

Curtea de Conturi, în prezenţa şefului Direcţiei administrare şi management intern a Cancelariei de Stat dl S.Mihail, şefului-adjunct al Direcţiei finanţele economiei naţionale, cheltuieli capitale şi achiziţii publice a Ministerului Finanţelor dl V.Pană, vicedirectorului general al Direcţiei generale pentru administrarea clădirilor Guvernului dl N.Malacinschi, contabilului-şef al Direcţiei generale pentru administrarea clădirilor Guvernului dna M.Mihalachi, directorului general al Asociaţiei Curativ-Sanatorială şi de Recuperare a Cancelariei de Stat dl Gr.Paun, şefului Direcţiei supraveghere tehnică a Î.S. "Serviciul Asistenţă Beneficiari la Obiectele Sociale" dl A.Cerba, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului regularităţii utilizării mijloacelor publice alocate pentru investiţii şi reparaţii capitale pe anul 2010 la Cancelaria de Stat.

Misiunea de audit s-a desfăşurat în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2011[2], avînd ca scop obţinerea probelor de audit credibile şi rezonabile pentru susţinerea constatărilor, formularea concluziilor şi exprimarea opiniei de audit privind regularitatea utilizării mijloacelor publice alocate pentru investiţii capitale şi reparaţii capitale la Cancelaria de Stat.

Auditul a fost planificat şi s-a efectuat în corespundere cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi[3]. În vederea susţinerii constatărilor, formulării concluziilor şi recomandărilor, precum şi exprimării opiniei de audit, probele de audit au fost obţinute prin procedurile de fond, cu folosirea diferitor metode: examinări, observări, confirmări, recalculări, intervievări, precum şi prin atragerea experţilor în domeniul construcţiilor, pentru evaluarea volumelor şi calităţii executării lucrărilor de reparaţii capitale etc.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Urmare faptelor expuse în Raportul de audit, se menţionează că Cancelaria de Stat continuă practica neregulamentară de transmitere a funcţiei de beneficiar instituţiilor monitorizate, la balanţa cărora se află obiectele de investiţii şi reparaţii capitale, iar Ministerul Finanţelor, contrar cadrului legal şi regulatoriu, finanţează contractele de antrepriză semnate de către alţi beneficiari decît cei menţionaţi în Legea bugetului de stat anuală.

Deşi Cancelaria de Stat şi instituţiile monitorizate de către aceasta au întreprins măsuri de înlăturare a deficienţelor constatate în cadrul auditului precedent, orientate spre lichidarea încălcărilor, implementarea recomandărilor şi executarea cerinţelor Curţii de Conturi, în perioada auditată, au fost admise unele nereguli, care determină necesitatea de consolidare şi eficientizare a managementului financiar şi a controlului intern.

Existenţa abaterilor şi neconformităţilor ce ţin de organizarea şi efectuarea de achiziţii publice, executarea lucrărilor şi reflectarea cheltuielilor de investiţii şi reparaţii capitale au creat unele situaţii de risc privind regularitatea faptelor economice şi situaţiilor financiare.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15, art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului regularităţii utilizării mijloacelor publice alocate pentru investiţii şi reparaţii capitale pe anul 2010 la Cancelaria de Stat, anexat la prezenta Hotărîre.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:

2.1. Cancelariei de Stat şi Direcţiei generale pentru administrarea clădirilor Guvernului, pentru implementarea recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării neregulilor constatate, cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.2. Ministerului Finanţelor, pentru excluderea practicii nerespectării prevederilor legale de finanţare directă a instituţiilor neautorizate în calitate de beneficiar de la bugetul de stat;

2.3. Guvernului, pentru informare şi luare de atitudine privind admiterea situaţiilor de transmitere a funcţiilor de beneficiar de către Cancelaria de Stat instituţiilor din subordine;

2.4. Parlamentului, pentru informare.

3. Se ia act că Direcţia generală pentru administrarea clădirilor Guvernului a corectat valoarea clădirii din bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr.154, mun. Chişinău, cu 17, 3 mii lei.

4. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpct.2.1. din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 2 luni.

5. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

[2] Hotărîrea Curţii de Conturi nr.74 din 30.12.2010 "Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2011" (cu modificările ulterioare).

[3] Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii".

Recomandari (2)

4.1. Cancelariei de Stat: 4.1.1. să excludă practica transmiterii funcției de beneficiar instituțiilor din subordine și să asigure executarea regulamentară a acestor atribuții, prin elaborarea politicilor manageriale eficiente; 4.1.2. în comun cu DGACG, antreprenorul general, verificatorul și proiectantul, să elaboreze şi să realizeze un plan de acțiuni cu determinarea termenelor-limită privind definitivarea documentației de proiect și deviz, elaborată şi verificată în modul stabilit;

4.2. Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului: 4.2.1. în comun cu Î.S. ,,SABOS", să reglementeze modalitatea de confirmare a tipului, volumului și costului serviciilor de supraveghere tehnică prestate; 4.2.2. să asigure controlul asupra verificării calităţii execuţiei construcţiilor efectuate de către propriii responsabili tehnici atestați, întru neadmiterea încălcării Instrucțiunii privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcție-montaj prin metoda de resurse (CPL.01.01-2001).

Cerinte (2)

2.1. Cancelariei de Stat și Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului, pentru implementarea recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării neregulilor constatate, cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Cancelariei de Stat și Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului, pentru implementarea recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării neregulilor constatate, cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;