Acasă / Publicaţii / Hotărâri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 48 din 28 octombrie 2020 cu privire la aprobarea Raportului auditului conformității salarizării în anul 2019 în unele instituții de învățământ preuniversitar din subordinea Autorităților Publice Locale

Numar 304-312 din data de 2020-10-28 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 95

Misiunea de audit public extern a fost realizată conform Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 20201 şi Standardelor Internaţionale ale Instituţiilor Supreme de Audit2, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile asupra conformităţii salarizării în instituțiile de învățământ preuniversitar din subordinea unităților administrativ-teritoriale de nivelul II, inclusiv din mun. Chișinău.

1 Hotărârea Curţii de Conturi nr.77 din 27.12.2019 „Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2020”.
2 ISSAI 100, ISSAI 400 şi ISSAI 4000, aprobate pentru aplicare prin Hotărârea Curţii de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declaraţiilor Profesionale ale INTOSAI”.

Recomandari (95)

2.6. pentru informare, examinarea în şedinţa consiliului a rezultatelor auditului, cu audierea şefilor subdiviziunilor menţionate în Raportul de audit referitor la faptele descrise în acesta, remedierea deficienţelor constatate şi implementarea recomandărilor din Raportul de audit, inclusiv de către instituțiile din subordine

6. Sistarea pe teritoriul instituțiilor de învățământ preuniversitar a activității AOP neînregistrate conform cadrului legal (Obiectivul specific IV)

7. Elaborarea, aprobarea și implementarea cadrului regulator privind activitatea AOP pe teritoriul instituțiilor de învățământ preuniversitar, precum și privind modul de instituționalizare a parteneriatului AOP cu instituțiile de învățământ preuniversitar (Obiectivul specific IV)

8. Examinarea oportunității trecerii deservirii contabile a instituțiilor de învățământ aflate la autogestiune de către Contabilitățile centralizate de pe lângă DETS (pct.4.2.4.)

12. Eliminarea deficiențelor indicate în Raportul de audit, determinarea persoanelor responsabile de aceste deficiențe și tragerea la răspundere a acestora conform cadrului normativ existent (pct.4.3.)

13. Asigurarea fundamentării unităților de personal aprobate, prin stabilirea normelor de muncă pentru fiecare funcție separat (pct.4.3.)

14. Revizuirea regulamentelor de salarizare a angajaților și corelarea acestora cu cadrul normativ existent în domeniul salarizării (pct.4.3.)

15. Eficientizarea cheltuielilor salariale prin acordarea concediilor ordinare și delegarea la cursurile de perfecționare în afara zilelor de predare a orelor (pct.4.3.3.)

12. Eliminarea deficiențelor indicate în Raportul de audit, determinarea persoanelor responsabile de aceste deficiențe și tragerea la răspundere a acestora conform cadrului normativ existent (pct.4.3.)

13. Asigurarea fundamentării unităților de personal aprobate, prin stabilirea normelor de muncă pentru fiecare funcție separat (pct.4.3.)

14. Revizuirea regulamentelor de salarizare a angajaților și corelarea acestora cu cadrul normativ existent în domeniul salarizării (pct.4.3.)

15. Eficientizarea cheltuielilor salariale prin acordarea concediilor ordinare și delegarea la cursurile de perfecționare în afara zilelor de predare a orelor (pct.4.3.3.)

12. Eliminarea deficiențelor indicate în Raportul de audit, determinarea persoanelor responsabile de aceste deficiențe și tragerea la răspundere a acestora conform cadrului normativ existent (pct.4.3.)

12. Eliminarea deficiențelor indicate în Raportul de audit, determinarea persoanelor responsabile de aceste deficiențe și tragerea la răspundere a acestora conform cadrului normativ existent (pct.4.3.)

12. Eliminarea deficiențelor indicate în Raportul de audit, determinarea persoanelor responsabile de aceste deficiențe și tragerea la răspundere a acestora conform cadrului normativ existent (pct.4.3.)

response:
Scris.DETS_Ciocana nr.01-24/443 din 09.12.2020: Conform Ordinului Direcției nr.74-ab din 19.10.2020 Contabilitatea Centralizată a recalculat și achitat sporul cu caracter specific cât și reținerea sporului cu caracter specific neîntemeiat calculat și achitat la LT ,,P.Zadnipru" și LT,,Dacia" și Gimnaziul ,,Steleana Grama". La fel, conform ordinului nominalizat a fost recalculată prima anuală pentru perioada 01.07.2018-31.12.2018 la LT ,,P.Zadnipru". La evaluarea sporului pentru performanță în luna ianuarie 2021, persoanele responsabile pentru deficiențele comise în anul 2019, la calcularea sporului tehnic și calcularea primelor vor fi sancționate.

RO_7755_778-20_DETS_Ciocana.pdf

12. Eliminarea deficiențelor indicate în Raportul de audit, determinarea persoanelor responsabile de aceste deficiențe și tragerea la răspundere a acestora conform cadrului normativ existent (pct.4.3.)

12. Eliminarea deficiențelor indicate în Raportul de audit, determinarea persoanelor responsabile de aceste deficiențe și tragerea la răspundere a acestora conform cadrului normativ existent (pct.4.3.)

13. Asigurarea fundamentării unităților de personal aprobate, prin stabilirea normelor de muncă pentru fiecare funcție separat (pct.4.3.);

13. Asigurarea fundamentării unităților de personal aprobate, prin stabilirea normelor de muncă pentru fiecare funcție separat (pct.4.3.);

13. Asigurarea fundamentării unităților de personal aprobate, prin stabilirea normelor de muncă pentru fiecare funcție separat (pct.4.3.);

response:
Scris.DETS_Ciocana nr.01-24/443 din 09.12.2020: La moment în, cadrul Direcției a fost inițiată revizuirea fișelor de post a angajaților Contabilității Centralizate cu stabilirea în anul 2021 în fișa de post pentru funcție separat a volumului de muncă. În contractul individual de muncă, după caz, pentru cumularea atribuțiilor funcției vacante sau temporar absente va fi întocmit un acord adițional.

RO_7755_778-20_DETS_Ciocana.pdf

13. Asigurarea fundamentării unităților de personal aprobate, prin stabilirea normelor de muncă pentru fiecare funcție separat (pct.4.3.);

13. Asigurarea fundamentării unităților de personal aprobate, prin stabilirea normelor de muncă pentru fiecare funcție separat (pct.4.3.);

14. Revizuirea regulamentelor de salarizare a angajaților și corelarea acestora cu cadrul normativ existent în domeniul salarizării (pct.4.3.);

14. Revizuirea regulamentelor de salarizare a angajaților și corelarea acestora cu cadrul normativ existent în domeniul salarizării (pct.4.3.);

14. Revizuirea regulamentelor de salarizare a angajaților și corelarea acestora cu cadrul normativ existent în domeniul salarizării (pct.4.3.);

14. Revizuirea regulamentelor de salarizare a angajaților și corelarea acestora cu cadrul normativ existent în domeniul salarizării (pct.4.3.);

14. Revizuirea regulamentelor de salarizare a angajaților și corelarea acestora cu cadrul normativ existent în domeniul salarizării (pct.4.3.);

15. Eficientizarea cheltuielilor salariale prin acordarea concediilor ordinare și delegarea la cursurile de perfecționare în afara zilelor de predare a orelor (pct.4.3.3.).

15. Eficientizarea cheltuielilor salariale prin acordarea concediilor ordinare și delegarea la cursurile de perfecționare în afara zilelor de predare a orelor (pct.4.3.3.).

15. Eficientizarea cheltuielilor salariale prin acordarea concediilor ordinare și delegarea la cursurile de perfecționare în afara zilelor de predare a orelor (pct.4.3.3.).

response:
Scris.DETS_Ciocana nr.01-24/443 din 09.12.2020: DETS Ciocana, pentru anul de învățământ 2020-2021 va asigura desfășurarea cursurilor de perfecționare a cadrelor didactice în afara zilelor de predare a orelor și anume în timpul aflării acestora în concediu ordinar și în timpul vacanțelor elevilor.

RO_7755_778-20_DETS_Ciocana.pdf

15. Eficientizarea cheltuielilor salariale prin acordarea concediilor ordinare și delegarea la cursurile de perfecționare în afara zilelor de predare a orelor (pct.4.3.3.).

15. Eficientizarea cheltuielilor salariale prin acordarea concediilor ordinare și delegarea la cursurile de perfecționare în afara zilelor de predare a orelor (pct.4.3.3.).

9. Fundamentarea și revizuirea statelor de personal ale instituțiilor de învățământ preuniversitar, în special a numărului necesar de unități de director adjunct, funcțiilor de calculator-statist, curier, jurist, inginer pentru exploatarea sistemului informațional, șef pe gospodărie, ajutor al directorului adjunct pe probleme gospodărești etc. (pct. 4.2.2. și pct. 4.2.5.)

response:
Scris.DGETS nr.01-18/4575 din 18.12.2020: Începând cu anul 2016, statele de personal ale instituțiilor de învățământ general din municipiu sunt aprobate de către Consiliul de administrație al DGETS (temei: Codul educației art.140 pct.(1) lit.l), HG nr.868/2014 ,,Privind finanțarea în bază de cost per elev a instituțiilor de învățământ primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea", ordinul comun al Ministerului Educației și Științei (actualmente MECC) și a Ministerului Finanțelor nr.542/108 din 21.08.1999 ,,Cu privire la statele titulare provizorii a instituțiilor de învățământ preuniversitar" și circulara Direcției generale finanțe).

RO_7739_788-20_DGETS_Chisinau.pdf

10. Elaborarea și implementarea unor reglementări care ar asigura monitorizarea și soluționarea conflictelor de interese în cadrul administrării instituțiilor de învățământ (pct.4.5.)

response:
Scris.DGETS nr.01-18/4575 din 18.12.2020: În urma depunerii declarației conflictului de interese, persoana responsabilă din cadrul DGETS elaborează o notă informativă prin care informează și propune șefului direcției restricționarea accesului subiectului declarării la participarea examinării situațiilor cu interesul personal, redistribuirea sarcinilor și a responsabilităților subiectului declarării, delegarea de atribuții suplimentare altor persoane cu funcții de răspundere din cadrul instituției de învățământ, DGETS sau DETS din sectoare privind aprobarea tabelei de pontaj, semnarea ordinelor cu referire la acordarea concediilor, mențiunilor, premiilor.

RO_7739_788-20_DGETS_Chisinau.pdf

11. Determinarea serviciilor educaționale prestate de LT „Academia copiilor” (inclusiv în cadrul programului alternativ de studii și educație „School of tomorrow”), examinarea corectitudinii încasării plăților pentru aceste servicii educaționale de către AO „Învățământul”, asigurând prestarea acestor servicii educaționale și încasarea plăților pentru aceste servicii de către LT „Academia copiilor” în conformitate cu cadrul legal existent (pct.4.3.)

response:
Scris.DGETS nr.01-18/4575 din 18.12.2020: Potrivit art.38 din Legea 837/1996 ,,Cu privire la asociațiile obștești", controlul asupra corespunderii activității asociației obștești scopurilor și sarcinilor statutare îl exercită organul care a înregistrat asociația. Respectiv, examinarea corectitudinii încasării plăților pentru serviciile educaționale prestate de către AOP din cadrul IPLT ,,Academia Copiilor nu ține de competența DGETS.

RO_7739_788-20_DGETS_Chisinau.pdf

12. Eliminarea deficiențelor indicate în Raportul de audit, determinarea persoanelor responsabile de aceste deficiențe și tragerea la răspundere a acestora conform cadrului normativ existent (pct.4.3.)

response:
Scris.DGETS nr.01-18/4575 din 18.12.2020: Potrivit informațiilor prezentate la nivel de instituții se întreprind toate măsurile posibile pentru asigurarea conformității proceselor educaționale.

RO_7739_788-20_DGETS_Chisinau.pdf

13. Asigurarea fundamentării unităților de personal aprobate, prin stabilirea normelor de muncă pentru fiecare funcție separat (pct.4.3.)

response:
Scris.DGETS nr.01-18/4575 din 18.12.2020: MECC a elaborat și expediat spre avizare instituțiilor abilitate normele de personal și de muncă în sistemul național de educație, dar până în prezent nu au fost aprobate.

RO_7739_788-20_DGETS_Chisinau.pdf

14. Revizuirea regulamentelor de salarizare a angajaților și corelarea acestora cu cadrul normativ existent în domeniul salarizării (pct.4.3.)

response:
Scris.DGETS nr.01-18/4575 din 18.12.2020: DGETS a oferit directorilor la solicitare asistența metodologică la revizuirea regulamentelor cu privire la stabilirea performanței și a sporului specific și ajustării acestora la rigorile stipulate în HG nr.1231/2018.

RO_7739_788-20_DGETS_Chisinau.pdf

15. Eficientizarea cheltuielilor salariale prin acordarea concediilor ordinare și delegarea la cursurile de perfecționare în afara zilelor de predare a orelor (pct.4.3.3.)

response:
Scris.DGETS nr.01-18/4575 din 18.12.2020: Delegarea la cursurile de perfecționare ale cadrelor didactice, se realizează în conformitate cu graficele instituțiilor de învățământ superior selectate și acreditate în acest scop de către MECC.

RO_7739_788-20_DGETS_Chisinau.pdf

2.6. pentru informare, examinarea în şedinţa consiliului a rezultatelor auditului, cu audierea şefilor subdiviziunilor menţionate în Raportul de audit referitor la faptele descrise în acesta, remedierea deficienţelor constatate şi implementarea recomandărilor din Raportul de audit, inclusiv de către instituțiile din subordine

12. Eliminarea deficiențelor indicate în Raportul de audit, determinarea persoanelor responsabile de aceste deficiențe și tragerea la răspundere a acestora conform cadrului normativ existent (pct.4.3.)

13. Asigurarea fundamentării unităților de personal aprobate, prin stabilirea normelor de muncă pentru fiecare funcție separat (pct.4.3.)

14. Revizuirea regulamentelor de salarizare a angajaților și corelarea acestora cu cadrul normativ existent în domeniul salarizării (pct.4.3)

15. Eficientizarea cheltuielilor salariale prin acordarea concediilor ordinare și delegarea la cursurile de perfecționare în afara zilelor de predare a orelor (pct.4.3.3.)

12. Eliminarea deficiențelor indicate în Raportul de audit, determinarea persoanelor responsabile de aceste deficiențe și tragerea la răspundere a acestora conform cadrului normativ existent (pct.4.3.)

12. Eliminarea deficiențelor indicate în Raportul de audit, determinarea persoanelor responsabile de aceste deficiențe și tragerea la răspundere a acestora conform cadrului normativ existent (pct.4.3.)

12. Eliminarea deficiențelor indicate în Raportul de audit, determinarea persoanelor responsabile de aceste deficiențe și tragerea la răspundere a acestora conform cadrului normativ existent (pct.4.3.)

12. Eliminarea deficiențelor indicate în Raportul de audit, determinarea persoanelor responsabile de aceste deficiențe și tragerea la răspundere a acestora conform cadrului normativ existent (pct.4.3.)

12. Eliminarea deficiențelor indicate în Raportul de audit, determinarea persoanelor responsabile de aceste deficiențe și tragerea la răspundere a acestora conform cadrului normativ existent (pct.4.3.)

12. Eliminarea deficiențelor indicate în Raportul de audit, determinarea persoanelor responsabile de aceste deficiențe și tragerea la răspundere a acestora conform cadrului normativ existent (pct.4.3.)

12. Eliminarea deficiențelor indicate în Raportul de audit, determinarea persoanelor responsabile de aceste deficiențe și tragerea la răspundere a acestora conform cadrului normativ existent (pct.4.3.)

response:
Scris.IPLT_Nicolae_Milescu_Spătarul nr.01-03/146 din 15.12.2020:Au fost emise ordine pentru executarea recomandărilor nr.591p din 13.10.2020, nr.615p din21.10.2020, nr.654p din 23.11.2020.

RO_7792_781-20_Milescu_Spataru.pdf

12. Eliminarea deficiențelor indicate în Raportul de audit, determinarea persoanelor responsabile de aceste deficiențe și tragerea la răspundere a acestora conform cadrului normativ existent (pct.4.3.)

response:
Scris.IPT_Olimp nr.01-03/05 din 22.01.2021: Explicația contabil-șef. ȘEdința Consiliul de administrație: proces-verbal nr.3 din 03.12.2020. Ordinul nr.521-p din 04.12.2020 ,,Cu privire la rezultatele auditului".

RO_7795_50-21_IPLT_Olimp.pdf

12. Eliminarea deficiențelor indicate în Raportul de audit, determinarea persoanelor responsabile de aceste deficiențe și tragerea la răspundere a acestora conform cadrului normativ existent (pct.4.3.)

12. Eliminarea deficiențelor indicate în Raportul de audit, determinarea persoanelor responsabile de aceste deficiențe și tragerea la răspundere a acestora conform cadrului normativ existent (pct.4.3.)

12. Eliminarea deficiențelor indicate în Raportul de audit, determinarea persoanelor responsabile de aceste deficiențe și tragerea la răspundere a acestora conform cadrului normativ existent (pct.4.3.)

13. Asigurarea fundamentării unităților de personal aprobate, prin stabilirea normelor de muncă pentru fiecare funcție separat (pct.4.3.)

13. Asigurarea fundamentării unităților de personal aprobate, prin stabilirea normelor de muncă pentru fiecare funcție separat (pct.4.3.)

13. Asigurarea fundamentării unităților de personal aprobate, prin stabilirea normelor de muncă pentru fiecare funcție separat (pct.4.3.)

13. Asigurarea fundamentării unităților de personal aprobate, prin stabilirea normelor de muncă pentru fiecare funcție separat (pct.4.3.)

13. Asigurarea fundamentării unităților de personal aprobate, prin stabilirea normelor de muncă pentru fiecare funcție separat (pct.4.3.)

response:
Scris.IPLT_Nicolae_Milescu_Spătarul nr.01-03/146 din 15.12.2020: S-au întocmit fișa de post - contabil șef, contabil pe salariu, contabil pe materiale, economist, calculator-statist.

RO_7792_781-20_Milescu_Spataru.pdf

13. Asigurarea fundamentării unităților de personal aprobate, prin stabilirea normelor de muncă pentru fiecare funcție separat (pct.4.3.)

response:
Scris.IPT_Olimp nr.01-03/05 din 22.01.2021: Elaborarea ;i aprobarea ;idsei postului pentru fiecare funcție separat din contabilitate se anexează.

RO_7795_50-21_IPLT_Olimp.pdf

13. Asigurarea fundamentării unităților de personal aprobate, prin stabilirea normelor de muncă pentru fiecare funcție separat (pct.4.3.)

13. Asigurarea fundamentării unităților de personal aprobate, prin stabilirea normelor de muncă pentru fiecare funcție separat (pct.4.3.)

13. Asigurarea fundamentării unităților de personal aprobate, prin stabilirea normelor de muncă pentru fiecare funcție separat (pct.4.3.)

13. Asigurarea fundamentării unităților de personal aprobate, prin stabilirea normelor de muncă pentru fiecare funcție separat (pct.4.3.)

13. Asigurarea fundamentării unităților de personal aprobate, prin stabilirea normelor de muncă pentru fiecare funcție separat (pct.4.3.)

14. Revizuirea regulamentelor de salarizare a angajaților și corelarea acestora cu cadrul normativ existent în domeniul salarizării (pct.4.3.)

14. Revizuirea regulamentelor de salarizare a angajaților și corelarea acestora cu cadrul normativ existent în domeniul salarizării (pct.4.3.)

14. Revizuirea regulamentelor de salarizare a angajaților și corelarea acestora cu cadrul normativ existent în domeniul salarizării (pct.4.3.)

14. Revizuirea regulamentelor de salarizare a angajaților și corelarea acestora cu cadrul normativ existent în domeniul salarizării (pct.4.3.)

14. Revizuirea regulamentelor de salarizare a angajaților și corelarea acestora cu cadrul normativ existent în domeniul salarizării (pct.4.3.)

14. Revizuirea regulamentelor de salarizare a angajaților și corelarea acestora cu cadrul normativ existent în domeniul salarizării (pct.4.3.)

response:
Scris.IPT_Olimp nr.01-03/05 din 22.01.2021: regulamentele corespuns cadrului normativ.

RO_7795_50-21_IPLT_Olimp.pdf

14. Revizuirea regulamentelor de salarizare a angajaților și corelarea acestora cu cadrul normativ existent în domeniul salarizării (pct.4.3.)

14. Revizuirea regulamentelor de salarizare a angajaților și corelarea acestora cu cadrul normativ existent în domeniul salarizării (pct.4.3.)

14. Revizuirea regulamentelor de salarizare a angajaților și corelarea acestora cu cadrul normativ existent în domeniul salarizării (pct.4.3.)

14. Revizuirea regulamentelor de salarizare a angajaților și corelarea acestora cu cadrul normativ existent în domeniul salarizării (pct.4.3.)

14. Revizuirea regulamentelor de salarizare a angajaților și corelarea acestora cu cadrul normativ existent în domeniul salarizării (pct.4.3.)

15. Eficientizarea cheltuielilor salariale prin acordarea concediilor ordinare și delegarea la cursurile de perfecționare în afara zilelor de predare a orelor (pct.4.3.3.)

15. Eficientizarea cheltuielilor salariale prin acordarea concediilor ordinare și delegarea la cursurile de perfecționare în afara zilelor de predare a orelor (pct.4.3.3.)

15. Eficientizarea cheltuielilor salariale prin acordarea concediilor ordinare și delegarea la cursurile de perfecționare în afara zilelor de predare a orelor (pct.4.3.3.)

15. Eficientizarea cheltuielilor salariale prin acordarea concediilor ordinare și delegarea la cursurile de perfecționare în afara zilelor de predare a orelor (pct.4.3.3.)

15. Eficientizarea cheltuielilor salariale prin acordarea concediilor ordinare și delegarea la cursurile de perfecționare în afara zilelor de predare a orelor (pct.4.3.3.)

15. Eficientizarea cheltuielilor salariale prin acordarea concediilor ordinare și delegarea la cursurile de perfecționare în afara zilelor de predare a orelor (pct.4.3.3.)

response:
Scris.IPLT_Nicolae_Milescu_Spătarul nr.01-03/146 din 15.12.2020: A fost emis ordinul nr.84ab din 13.10.2020 și a fost elaborat Planul stagiilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice/de conducere 2020-2021.

RO_7792_781-20_Milescu_Spataru.pdf

15. Eficientizarea cheltuielilor salariale prin acordarea concediilor ordinare și delegarea la cursurile de perfecționare în afara zilelor de predare a orelor (pct.4.3.3.)

response:
Scris.IPT_Olimp nr.01-03/05 din 22.01.2021: În vaza cererilor angajaților au fost emise ordinele privind recalcularea premiei anuale și a sporului de performanță achitate incorect în anul 2019. Ca urmare, în baza cererii către trezorerie a fost deschis cont pentru restituirea mijloacelor financiare în folosul (R) MF-TR Centru-Chișinău Primăria mun.Chișinău în sumă de 5128,68 (anexa nr.1.).

RO_7795_50-21_IPLT_Olimp.pdf

15. Eficientizarea cheltuielilor salariale prin acordarea concediilor ordinare și delegarea la cursurile de perfecționare în afara zilelor de predare a orelor (pct.4.3.3.)

15. Eficientizarea cheltuielilor salariale prin acordarea concediilor ordinare și delegarea la cursurile de perfecționare în afara zilelor de predare a orelor (pct.4.3.3.)

15. Eficientizarea cheltuielilor salariale prin acordarea concediilor ordinare și delegarea la cursurile de perfecționare în afara zilelor de predare a orelor (pct.4.3.3.)

15. Eficientizarea cheltuielilor salariale prin acordarea concediilor ordinare și delegarea la cursurile de perfecționare în afara zilelor de predare a orelor (pct.4.3.3.)

2.4. pentru informare, implementarea recomandărilor din Raportul de audit și conformarea la prevederile cadrului normativ.

1. Elaborarea, fundamentarea și aprobarea normativelor pentru unele state de personal din instituțiile de învățământ preuniversitar în baza unor norme de muncă (art.167-169 din Codul muncii și art.140 din Codul educației), elaborate în comun cu MF, AAPL și instituțiile de învățământ (pct.4.1.)

2. Revizuirea formatului de instruire în cadrul perfecționării cadrelor didactice, în scopul diminuării sau eliminării suprapunerii acestora cu timpul de predare a orelor (pct.4.3.3.)

3. Asigurarea intrării în vigoare, conform cadrului legal existent, a Ordinului MECC nr.897 din 12.06.2018, Ordinului Ministerului Educației nr.235 din 25.03.2016 etc., prin publicarea acestora în Monitorul Oficial al RM (pct.4.1.)

2.5. pentru informare, implementarea recomandărilor din Raportul de audit și ajustarea cadrului legal în domeniul salarizării.

4. Reevaluarea funcțiilor de contabil-șef, contabil și economist (inclusiv din Contabilitățile centralizate) în corespundere cu prevederile Regulamentului (Anexa nr.9) aprobat prin HG nr.1231 din 12.12.2018, în scopul diferențierii acestora (pct.4.2.3.)

5. Completarea cadrului normativ în domeniul salarizării în sectorul bugetar, în scopul stabilirii criteriilor de instituire a funcțiilor de economist, precum și a funcțiilor de contabil și economist în instituțiile publice, în corelație cu indicatorii similari stabiliți pentru Contabilitățile centralizate (pct.4.2.1.)

Cerinte (0)