Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 22 din 24 mai 2012 privind Raportul auditului bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi gestionării patrimoniului public din raionul Străşeni pe anul 2011

Numar din data de 2012-05-24 Nr. cerinte: 20 Nr. recomandari: 166

Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui raionului Străşeni dl Petru Voloşciuc, şefului adjunct al Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat dl Constantin Lozovanu, şefului adjunct al Direcţiei administrarea proprietăţii publice a Agenţiei Proprietăţii Publice dna Maria Şendilă, şefului Direcţiei Generale Finanţe a Consiliului raional Străşeni dna Vera Manoli, şefului Direcţiei Generale Învăţămînt a Consiliului raional Străşeni dna Iulia Certan, şefului Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Străşeni dl Nicolae Istratii, primarilor: or.Străşeni - dna Valentina Casian; com.Cojuşna - dl Victor Căpăţînă; com.Micăuţi - dl Vasilii Dolghii; s.Sireţi - dl Vasile Cartiră, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale din raion, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi gestionării patrimoniului public din raionul Străşeni pe anul 2011.

Misiunea de audit s-a realizat în temeiul articolelor 28, 30 alin.(4), 31 din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi (pe anii 2011 şi 2012), avînd drept scop verificarea respectării de către autorităţile administraţiei publice locale din raionul Străşeni a prevederilor regulamentare în exerciţiul bugetar; corespunderii cadrului normativ a procedurilor de evaluare, planificare şi colectare a impozitelor şi taxelor locale, precum şi de planificare, executare şi raportare a cheltuielilor bugetare; administrării şi integrităţii patrimoniului public.

Auditul s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi[2]. Probele de audit au fost obţinute prin examinarea rapoartelor privind execuţia bugetară, rapoartelor financiare ale entităţilor auditate, registrelor contabile; verificarea documentelor primare, actelor de recepţie a lucrărilor ce ţin de valorificarea investiţiilor şi de reparaţiile capitale; analiza indicatorilor şi a unor date semnificative; observaţii directe, precum şi prin studierea explicaţiilor persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul entităţilor supuse auditului. Au fost analizate deciziile organelor deliberative şi executive ale unităţilor administrativ-teritoriale (în continuare- UAT).

Examinînd rezultatele auditului, audiind rapoartele prezentate şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi

a constatat:

În perioada auditată, autorităţile administraţiei publice locale (în continuare - AAPL) din raionul Străşeni nu au manifestat interesul necesar în vederea asigurării unei discipline financiar-bugetare în măsura corespunzătoare, întru garantarea legalităţii şi regularitatăţii respective în procesul bugetar şi la gestionarea patrimoniului public, pentru realizarea priorităţilor economice şi sociale ale teritoriului administrat. Ca urmare, generalizînd iregularităţile şi neconformităţile admise de AAPL în procesul de administrare a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi la gestionarea patrimoniului public în anul 2011, la originea cărora se atestă un management instituţional şi financiar degradant, Plenul Curţii de Conturi relevă, în special, următoarele.

  • AAPL din raion nu au demonstrat o preocupare necesară în materie de evaluare şi monitorizare a potenţialului economico-financiar, respectiv nu au asigurat estimarea la justa valoare a bazei de impozitare, inclusiv prin elaborarea unor indici fiscali şi bugetari, care ar garanta sustenabilitatea financiară a bugetelor UAT de nivelul I şi nivelul II din raion. Totodată, Direcţia Generală Finanţe (în continuare - DGF) nu şi-a exercitat exhaustiv atribuţiile privind asigurarea unui cadru concludent de proceduri în materie de proces bugetar, nedispunînd de reguli şi instrumente ce ţin de formarea bazei de impozitare, nu a conlucrat eficient, în acest sens, cu AAPL şi organele fiscale, precum şi cu agenţii economici care contribuie semnificativ la formarea veniturilor bugetare, ca urmare fiind afectată şi responsabilitatea DGF prevăzută prin atribuţiile funcţional-instituţionale. Drept urmare, autorităţile economice, financiare şi fiscale din raion nu dispun de obiective clare şi ample privind evaluarea şi monitorizarea potenţialului economico-financiar, nu aplică proceduri şi instrumente de estimare credibilă a bazei de impozitare aferente determinării veniturilor bugetare per ansamblu, inclusiv în bugetele gestionate de entităţile locale.
  • S-a constatat că indicii bugetari estimaţi şi stabiliţi de autorităţile publice locale sînt diminuaţi şi nu corespund posibilităţilor reale de mobilizare a surselor care ţin de finanţele publice. Acest derapaj evident sporeşte interdependenţa financiară a raionului în relaţiile cu bugetul de stat. Respectiv, neimobilizarea resurselor în teritoriu creează riscuri pentru bugetul de stat, iar situaţia dată a generat subestimări ale veniturilor bugetare cu circa 2,8 mil.lei.
  • Absenţa interacţiunii dintre mobilizarea veniturilor şi atingerea obiectivelor propuse spre realizarea acestora de către AAPL; incapacitatea existentă în procesul de prognoză şi planificare bugetară; lipsa cadrului metodologic adecvat şi a instrumentelor analitice de evaluare a prognozelor bugetare, aferente formării indicatorilor respectivi; iresponsabilitatea şi lipsa de interes a AAPL privind dezvoltarea capacităţilor instituţionale de realizare a veniturilor proprii, inclusiv prin eficientizarea activităţii serviciilor de colectare a impozitelor şi taxelor locale, au determinat ratarea veniturilor în bugetele locale în sumă totală de 14,2 mil.lei.
  • O rezervă semnificativă la acumularea veniturilor proprii în bugetele locale o constituie şi restanţele contribuabililor, care în perioada auditată au avut o tendinţă de creştere continuă, la situaţia din 31.12.2011 constituind suma de 2,3 mil.lei. Totodată, restanţele contribuabililor faţă de bugetul public naţional, la finele anului, au însumat 18,0 mil.lei.
  • Managementul financiar în gestiunea cheltuielilor bugetelor UAT nu corespunde rigorilor şi normelor legale, în consecinţă fiind admise un şir de nereguli şi abateri de la cadrul regulator, care afectează eficienţa utilizării mijloacelor publice. În acest context, se menţionează necesitatea stringentă de implementare a prevederilor Legii privind controlul financiar public intern[3], pentru asigurarea unui monitoring prudent asupra utilizării banilor publici.

Astfel:

- Lipsa unui mecanism bine definit de stabilire a normativelor de cheltuieli în învăţămînt pentru UAT şi a numărului real de beneficiari ai transferurilor din contul bugetului de stat în acest scop a generat faptul că, în anul 2011, bugetul raional a beneficiat de transferuri din bugetul de stat în sumă totală de 13,4 mil.lei, acestea fiind redistribuite de către AAPL de nivelul II bugetelor UAT de nivelul I în condiţii ce nu întrunesc rigorile de transparenţă şi integritate.

- La executarea cheltuielilor din bugetele locale pentru retribuirea muncii şi acordarea de ajutor material persoanelor fizice, nu au fost respectate prevederile legale, în anul 2011, în acest scop, fiind utilizate neregulamentar 1,2 mil.lei.

- Se menţionează lipsa, la nivel de raion, a unei strategii de dezvoltare, bazată pe mijloace investiţionale şi capitale, ce ar prevedea modalitatea de selectare a obiectivelor, reieşind din priorităţile raionului, necesităţile de mijloace financiare şi posibilele surse de acoperire a cheltuielilor capitale destinate implementării politicilor sectoriale. În aceste condiţii, autorităţile publice locale nu au demonstrat consecvenţă şi durabilitate în realizarea politicilor investiţionale ale raionului. Managementul defectuos în valorificarea mijloacelor destinate investiţiilor şi reparaţiilor capitale, precum şi nerespectarea legislaţiei în vigoare ce ţine de acest domeniu au determinat folosirea neregulamentară şi păguboasă a resurselor financiare şi materiale în sumă totală de 15,7 mil.lei.

- La executarea unor cheltuieli din contul bugetului raional nu s-a ţinut cont de competenţele instituţionale în efectuarea cheltuielilor publice, fiind finanţate unele cheltuieli ce nu se încadrează în limitele prevederilor regulamentare, precum şi de modalitatea de delimitare a cheltuielilor stabilită de legislaţie. Unele UAT de nivelul I au admis depăşiri la unele cheltuieli efective faţă de cele rectificate. Nu toate AAPL au respectat prevederile legale ce ţin de limitele de întreţinere a unităţilor de transport şi liniilor de telefonie fixă, de norma de consum a carburanţilor. Nu s-au respectat prevederile legale la utilizarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă, fiind necesară şi eficientizarea managementului financiar al acestor mijloace. Nu au fost respectate prevederile legale la efectuarea achiziţiilor publice etc. Ca urmare, aceste situaţii au condiţionat efectuarea cheltuielilor neregulamentare în sumă totală de 2,2 mil.lei.

  • Activitatea iresponsabilă a factorilor de decizie din cadrul AAPL (de nivelul I şi nivelul II) din raion în vederea asigurării regularităţii şi legalităţii administrării patrimoniului public, managementul defectuos al gestionării acestuia, nerespectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, precum şi lipsa la AAPL a unui cadru de reglementare a modului de gestionare a patrimoniului public local s-au soldat cu:

- neasigurarea înregistrării regulamentare în Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunurilor imobile în valoare de 137,5 mil. lei;

- neidentificarea şi necontabilizarea corespunzătoare a patrimoniului proprietate publică în valoare de circa 17,2 mil. lei;

- neasigurarea încheierii contractelor de comodat pentru patrimoniul transmis în gestiune IMSP de către Consiliul raional, în valoare totală de 11,6 mil. lei;

- denaturarea semnificativă a datelor referitor la patrimoniul administrat, condiţionată de neincluderea în darea de seamă a informaţiei referitor la 6 întreprinderi municipale şi la patrimoniul acestora în valoare de circa 154,9 mil. lei;

- neînregistrarea regulamentară la organele cadastrale a conductelor de gaz, precum şi neasigurarea transmiterii conforme a acestora (în bază de contract) întreprinderilor din domeniul corespunzător, pentru deservirea tehnică, ca urmare 15 gazoducte în valoare totală de 27,7 mil.lei, edificate din surse bugetare, fiind gestionate de un agent economic, fără ca statul sau UAT să obţină vre-un avantaj economic;

- neasigurarea delimitării terenurilor proprietate publică (a statului, a UAT şi privată), evidenţa defectuoasă şi lipsa controlului asupra modului de utilizare a acestora, ceea ce menţine un risc sporit de folosire neautorizată a terenurilor proprietate publică şi de pierdere a dreptului de deţinător asupra lor.

  • Managementul contabil necalitativ, exprimat prin înregistrări neconforme ale operaţiunilor financiare, deţinerea de bunuri materiale fără contabilizarea corespunzătoare a valorii acestora, neregulile în decontări, a determinat raportarea eronată a situaţiilor patrimoniale.

Iregularităţile constatate sînt rezultatul iresponsabilităţii şi indisciplinei de care au dat dovadă factorii de decizie la utilizarea banilor publici şi la gestionarea patrimoniului public local, precum şi al lipsei unui sistem de control intern eficient în toate domeniile verificate.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi gestionării patrimoniului public din raionul Străşeni pe anul 2011, anexat la prezenta Hotărîre.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:

2.1. Consiliului raional Străşeni, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor oraşelor/satelor/comunelor Căpriana, Cojuşna, Dolna, Lozova, Micăuţi, Negreşti, Romăneşti, Roşcani, Sireţi, Străşeni, Vorniceni şi Zubreşti, şi se cere:

2.1.1 asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1.2. Aparatul preşedintelui raionului, în comun cu autorităţile economice, financiare, fiscale şi cadastrale, să realizeze acţiuni complexe şi coordonate întru evaluarea potenţialului economico-financiar aferent formării bazei de impozitare autentice în aspect teritorial şi categorie de impozit/taxă;

2.2. Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Străşeni, şi se cere confruntarea datelor din sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat cu datele primăriilor din raion privind baza de impozitare, per ansamblu, inclusiv în aspect teritorial şi pe categorii, concomitent asigurînd întreprinderea măsurilor de rigoare privind contribuabilii restanţieri;

2.3. Ministerului Finanţelor, pentru informare şi luare de atitudine privind: activitatea neadecvată a autorităţilor financiare şi fiscale din raionul Străşeni în procesul de evaluare şi monitorizare a bazei de impozitare aferente formării fondurilor publice generale şi locale; generarea unor dezechilibre bugetare exagerate, compensate prin transferuri nefundamentate din contul bugetului de stat; necesitatea stabilirii unor reglementări exhaustive privind mecanismul de reevaluare a fondurilor fixe (clădiri şi construcţii), în vederea conformării acestora la valoarea reală/de piaţă;

2.4. Ministerului Economiei, pentru informare şi luare de atitudine privind asigurarea raportării corespunzătoare de către autorităţile administraţiei publice locale a informaţiei privind patrimoniul public gestionat, precum şi a înregistrării corespunzătoare a acestuia în Registrul patrimoniului public;

2.5. Cancelariei de Stat şi Oficiului teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat, şi se cere asigurarea controlului administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I şi nivelul II în corespundere cu cadrul legal, în vederea neadmiterii încălcărilor şi neajunsurilor constatate în Raportul de audit;

2.6. Ministerului Mediului, pentru informare şi luare de atitudine privind modul de utilizare a substanţelor minerale utile şi a apei pe teritoriul administrat de către unităţile administrativ-teritoriale din raionul Străşeni.

2.7. Procuraturii Generale şi Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, spre examinare după competenţă.

2.8. Preşedintelui Republicii Moldova şi Preşedintelui Parlamentului, pentru informare;

2.9. Comisiilor permanente parlamentare: economie, buget şi finanţe; administraţie publică şi dezvoltare regională, pentru informare.

3. Se ia act că:

3.1. Consiliul raional Străşeni (prin deciziile nr.11/14 din 28.12.2011 şi nr.1/25 din 24.02.2012) a dispus transmiterea regulamentară a cheltuielilor pentru construcţiile şi reparaţiile capitale în sumă de: 971,7 mii lei - către IMSP Străşeni; 1249,7 mii lei - către Casa de cultură raională; 2419,6 mii lei - la apeductul Negreşti-Străşeni; 549,1 mii lei - la gazoductul Bucovăţ-Rassvet;

3.2. Aparatul preşedintelui raionului a luat măsuri în vederea majorării activelor contului contabil 136 "Investiţii pe termen lung" cu suma de 6511,5 mii lei, iar S.A. "Drumuri Străşeni" a restituit Aparatului preşedintelui raionului suma de 6,0 mii lei (întreţinerea drumurilor). Totodată, prin dispoziţia preşedintelui raionului, în baza cererilor depuse, au fost disponibilizaţi din funcţii toţi angajaţii Orchestrei de muzică şi dans popular "Inima Codrului";

3.3. Direcţia Generală Învăţămînt a Consiliului raional Străşeni a corectat valoarea instalaţiei de transmisie cu suma de 32,0 mii lei şi a înregistrat în evidenţă fondurile fixe şi circulante în valoare de 121,2 mii lei (Tabăra de odihnă "Codru");

3.4. Primăria or. Străşeni a atribuit la majorarea valorii de bilanţ a cazangeriei suma totală de 289,9 mii lei (dobînda bancară); a înregistrat în evidenţă podul de pietoni peste calea ferată în valoare de 7868,0 mii lei şi cimitirul nou din or.Străşeni în valoare de 1544,1 mii lei; a decis excluderea din evidenţa contabilă a fondului locativ privatizat cu suprafaţa totală de 125866 m2 şi valoarea totală de 131546,7 mii lei; a informat despre remiterea către Procuratura raionului Străşeni şi CCCEC a materialelor ce ţin de prejudiciile rezultate din realizarea terenurilor;

3.5. Primăria s. Cojuşna a majorat valoarea clădirii Combinatului tehnologic cu suma de 590,4 mii lei; a înregistrat în evidenţa contabilă lucrările de proiectare în valoare de 218,1 mii lei, lucrările de gazificare la grădiniţa de copii din s.Cojuşna în valoare de 575,7 mii lei, monumentul memorial militar în valoare de 421,7 mii lei, precum şi investiţiile pe termen lung în valoare totală de 27,6 mii lei;

3.6. Primăria c. Lozova a înregistrat în evidenţa contabilă fondurile fixe aferente stadionului în valoare de 300,0 mii lei şi a exclus din evidenţă fondul locativ privatizat în valoare de 12,0 mii lei; a reflectat corespunzător datoria debitoare în sumă de 137,2 mii lei; a luat măsuri faţă de cheltuielile majorate de transport şi regie în sumă totală de 23,1 mii lei; a încasat restanţa de 23,5 mii lei de la realizarea terenului în anul 2007;

3.7. Primăria s.Negreşti, în baza cererii depuse de către salariat, a decis eliberarea directorului Casei de cultură;

3.8. Primăria s.Căpriana, în ianuarie 2012, a restabilit la contul primăriei contribuţia nevalorificată prin intermediul FISM în sumă totală de 251,0 mii lei; a exclus din evidenţa contabilă fondul locativ privatizat în valoare de 211,5 mii lei; a înregistrat în evidenţă lucrările de proiect în valoare de 62,4 mii lei;

3.9. Primăria s.Dolna, la 22.02.2012, a contabilizat terenul pe care este amplasată tabăra de odihnă a copiilor cu valoarea de 3901,1 mii lei;

3.10. Primăria s. Sireţi, în decembrie 2011, a înregistrat în evidenţa contabilă investiţiile pe termen lung în valoare totală de 2490,4 mii lei, iar în ianuarie 2012 - 2 stadioane în valoare totală de 2777,3 mii lei şi lucrări de proiectare în valoare de 216,4 mii lei;

3.11. Primăria s. Roşcani a înregistrat în evidenţa contabilă acţiunile primite de la gospodăria agricolă în sumă de 54,7 mii lei, iar la contul 019 "Alte mijloace fixe" - proiecte în valoare de 139,4 mii lei;

3.12. Primăria s. Zubreşti a înregistrat în evidenţa contabilă monumentul în valoare de 150,0 mii lei;

3.13. Primăria com. Micăuţi, în aprilie 2012, a corectat în evidenţa contabilă conturile contabile 010 şi 203 cu suma totală de 915,9 mii lei, iar în aprilie 2012 a înregistrat în evidenţă o clădire cu valoarea iniţială de 29,2 mii lei;

3.14. Primăria s. Vorniceni a corectat uzura gazoductului cu suma de 795,9 mii lei;

3.15. Primăria s.Romăneşti a înregistrat în evidenţa contabilă investiţiile pe termen lung în valoare totală de 31,2 mii lei.

4. Despre măsurile întreprinse pentru executarea pct.2.1. - pct.2.6 din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

5. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art. 34 alin. (7) din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

[2] Hotărîrea Curții de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit și Standardelor auditului regularității".

[3] Legea nr.229 din 23.09.2010 "Privind controlul financiar public intern".

Recomandari (166)

1.1. Preşedintele raionului şi DGF: să asigure o conlucrare eficientă cu AAPL de nivelul I din raion privind reglementarea şi stabilirea metodelor de evaluare a bazei de impozitare fundamentate, pentru elaborarea prognozei bugetare pe toate tipurile de venituri fiscale şi nefiscale şi planificarea conformă a acestora.

1.1. Preşedintele raionului şi DGF: să asigure o conlucrare eficientă cu AAPL de nivelul I din raion privind reglementarea şi stabilirea metodelor de evaluare a bazei de impozitare fundamentate, pentru elaborarea prognozei bugetare pe toate tipurile de venituri fiscale şi nefiscale şi planificarea conformă a acestora.

1.2. Preşedintele raionului şi DGF: să asigure o conlucrare eficientă cu toate părţile implicate în procesul de planificare a bugetului, în vederea prognozării şi evaluării optime a veniturilor bugetelor UAT din raion.

1.2. Preşedintele raionului şi DGF: să asigure o conlucrare eficientă cu toate părţile implicate în procesul de planificare a bugetului, în vederea prognozării şi evaluării optime a veniturilor bugetelor UAT din raion.

1.3.1. Preşedintele raionului şi DGF în comun cu AAPL de nivelul I din raion: să efectueze un studiu privind cauzele diminuării ponderii veniturilor proprii în cadrul UAT de nivelul I şi nivelul II din raion, cu întreprinderea unor măsuri concrete în scopul majorării acestora.

1.3.1. Preşedintele raionului şi DGF în comun cu AAPL de nivelul I din raion: să efectueze un studiu privind cauzele diminuării ponderii veniturilor proprii în cadrul UAT de nivelul I şi nivelul II din raion, cu întreprinderea unor măsuri concrete în scopul majorării acestora.

1.3.2. Preşedintele raionului şi DGF în comun cu AAPL de nivelul I din raion: să efectueze monitorizarea conformă a procesului de colectare a impozitelor şi a micşorării restanţelor contribuabililor faţă de bugetul local.

1.3.2. Preşedintele raionului şi DGF în comun cu AAPL de nivelul I din raion: să efectueze monitorizarea conformă a procesului de colectare a impozitelor şi a micşorării restanţelor contribuabililor faţă de bugetul local.

2. Primăriile satelor/comunelor Cojuşna, Micăuţi, Sireţi, Vorniceni, Zubreşti şi or.Străşeni să asigure o planificare exhaustivă a veniturilor provenite din impozitul pe venit al persoanelor fizice, cu încasarea integrală a acestora în bugetele UAT.

2. Primăriile satelor/comunelor Cojuşna, Micăuţi, Sireţi, Vorniceni, Zubreşti şi or.Străşeni să asigure o planificare exhaustivă a veniturilor provenite din impozitul pe venit al persoanelor fizice, cu încasarea integrală a acestora în bugetele UAT.

2. Primăriile satelor/comunelor Cojuşna, Micăuţi, Sireţi, Vorniceni, Zubreşti şi or.Străşeni să asigure o planificare exhaustivă a veniturilor provenite din impozitul pe venit al persoanelor fizice, cu încasarea integrală a acestora în bugetele UAT.

2. Primăriile satelor/comunelor Cojuşna, Micăuţi, Sireţi, Vorniceni, Zubreşti şi or.Străşeni să asigure o planificare exhaustivă a veniturilor provenite din impozitul pe venit al persoanelor fizice, cu încasarea integrală a acestora în bugetele UAT.

2. Primăriile satelor/comunelor Cojuşna, Micăuţi, Sireţi, Vorniceni, Zubreşti şi or.Străşeni să asigure o planificare exhaustivă a veniturilor provenite din impozitul pe venit al persoanelor fizice, cu încasarea integrală a acestora în bugetele UAT.

2. Primăriile satelor/comunelor Cojuşna, Micăuţi, Sireţi, Vorniceni, Zubreşti şi or.Străşeni să asigure o planificare exhaustivă a veniturilor provenite din impozitul pe venit al persoanelor fizice, cu încasarea integrală a acestora în bugetele UAT.

3. Primăria or.Străşeni să întreprindă măsurile de rigoare în vederea îmbunătăţirii mecanismului de monitorizare a plasării obiectelor de publicitate, cu asigurarea planificării respective şi încasarea regulamentară a taxei de amplasare a publicităţii.

4.1. Primăriile satelor/comunelor Căpriana, Cojuşna, Dolna, Lozova, Micăuţi, Negreşti, Romăneşti, Vorniceni şi or.Străşeni: să efectueze inventarierea terenurilor proprietate publică, cu asigurarea înregistrării informaţiei exhaustive privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia.

4.1. Primăriile satelor/comunelor Căpriana, Cojuşna, Dolna, Lozova, Micăuţi, Negreşti, Romăneşti, Vorniceni şi or.Străşeni: să efectueze inventarierea terenurilor proprietate publică, cu asigurarea înregistrării informaţiei exhaustive privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia.

4.1. Primăriile satelor/comunelor Căpriana, Cojuşna, Dolna, Lozova, Micăuţi, Negreşti, Romăneşti, Vorniceni şi or.Străşeni: să efectueze inventarierea terenurilor proprietate publică, cu asigurarea înregistrării informaţiei exhaustive privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia.

4.1. Primăriile satelor/comunelor Căpriana, Cojuşna, Dolna, Lozova, Micăuţi, Negreşti, Romăneşti, Vorniceni şi or.Străşeni: să efectueze inventarierea terenurilor proprietate publică, cu asigurarea înregistrării informaţiei exhaustive privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia.

4.1. Primăriile satelor/comunelor Căpriana, Cojuşna, Dolna, Lozova, Micăuţi, Negreşti, Romăneşti, Vorniceni şi or.Străşeni: să efectueze inventarierea terenurilor proprietate publică, cu asigurarea înregistrării informaţiei exhaustive privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia.

4.1. Primăriile satelor/comunelor Căpriana, Cojuşna, Dolna, Lozova, Micăuţi, Negreşti, Romăneşti, Vorniceni şi or.Străşeni: să efectueze inventarierea terenurilor proprietate publică, cu asigurarea înregistrării informaţiei exhaustive privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia.

4.1. Primăriile satelor/comunelor Căpriana, Cojuşna, Dolna, Lozova, Micăuţi, Negreşti, Romăneşti, Vorniceni şi or.Străşeni: să efectueze inventarierea terenurilor proprietate publică, cu asigurarea înregistrării informaţiei exhaustive privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia.

4.1. Primăriile satelor/comunelor Căpriana, Cojuşna, Dolna, Lozova, Micăuţi, Negreşti, Romăneşti, Vorniceni şi or.Străşeni: să efectueze inventarierea terenurilor proprietate publică, cu asigurarea înregistrării informaţiei exhaustive privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia.

4.1. Primăriile satelor/comunelor Căpriana, Cojuşna, Dolna, Lozova, Micăuţi, Negreşti, Romăneşti, Vorniceni şi or.Străşeni: să efectueze inventarierea terenurilor proprietate publică, cu asigurarea înregistrării informaţiei exhaustive privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia.

4.2. Primăriile satelor/comunelor Căpriana, Cojuşna, Dolna, Lozova, Micăuţi, Negreşti, Romăneşti, Vorniceni şi or.Străşeni: să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda şi vînzarea terenurilor.

4.2. Primăriile satelor/comunelor Căpriana, Cojuşna, Dolna, Lozova, Micăuţi, Negreşti, Romăneşti, Vorniceni şi or.Străşeni: să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda şi vînzarea terenurilor.

4.2. Primăriile satelor/comunelor Căpriana, Cojuşna, Dolna, Lozova, Micăuţi, Negreşti, Romăneşti, Vorniceni şi or.Străşeni: să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda şi vînzarea terenurilor.

4.2. Primăriile satelor/comunelor Căpriana, Cojuşna, Dolna, Lozova, Micăuţi, Negreşti, Romăneşti, Vorniceni şi or.Străşeni: să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda şi vînzarea terenurilor.

4.2. Primăriile satelor/comunelor Căpriana, Cojuşna, Dolna, Lozova, Micăuţi, Negreşti, Romăneşti, Vorniceni şi or.Străşeni: să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda şi vînzarea terenurilor.

4.2. Primăriile satelor/comunelor Căpriana, Cojuşna, Dolna, Lozova, Micăuţi, Negreşti, Romăneşti, Vorniceni şi or.Străşeni: să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda şi vînzarea terenurilor.

4.2. Primăriile satelor/comunelor Căpriana, Cojuşna, Dolna, Lozova, Micăuţi, Negreşti, Romăneşti, Vorniceni şi or.Străşeni: să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda şi vînzarea terenurilor.

4.2. Primăriile satelor/comunelor Căpriana, Cojuşna, Dolna, Lozova, Micăuţi, Negreşti, Romăneşti, Vorniceni şi or.Străşeni: să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda şi vînzarea terenurilor.

4.2. Primăriile satelor/comunelor Căpriana, Cojuşna, Dolna, Lozova, Micăuţi, Negreşti, Romăneşti, Vorniceni şi or.Străşeni: să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda şi vînzarea terenurilor.

5. Primăriile satelor/comunelor Căpriana, Cojuşna, Dolna, Lozova, Micăuţi, Negreşti, Roşcani, Romăneşti, Sireţi, Vorniceni, Zubreşti şi or.Străşeni să respecte prevederile legislaţiei în vigoare ce reglementează activitatea unităţilor comerciale care activează pe teritoriul UAT, în vederea asigurării executării întocmai a obligaţiunilor atribuite, eliberării conforme a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale/sau de prestări servicii de deservire socială, controlului corespunzător privind activitatea comercianţilor, precum şi prognozării corecte, cu acumularea integrală a veniturilor respective din această sursă.

5. Primăriile satelor/comunelor Căpriana, Cojuşna, Dolna, Lozova, Micăuţi, Negreşti, Roşcani, Romăneşti, Sireţi, Vorniceni, Zubreşti şi or.Străşeni să respecte prevederile legislaţiei în vigoare ce reglementează activitatea unităţilor comerciale care activează pe teritoriul UAT, în vederea asigurării executării întocmai a obligaţiunilor atribuite, eliberării conforme a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale/sau de prestări servicii de deservire socială, controlului corespunzător privind activitatea comercianţilor, precum şi prognozării corecte, cu acumularea integrală a veniturilor respective din această sursă.

5. Primăriile satelor/comunelor Căpriana, Cojuşna, Dolna, Lozova, Micăuţi, Negreşti, Roşcani, Romăneşti, Sireţi, Vorniceni, Zubreşti şi or.Străşeni să respecte prevederile legislaţiei în vigoare ce reglementează activitatea unităţilor comerciale care activează pe teritoriul UAT, în vederea asigurării executării întocmai a obligaţiunilor atribuite, eliberării conforme a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale/sau de prestări servicii de deservire socială, controlului corespunzător privind activitatea comercianţilor, precum şi prognozării corecte, cu acumularea integrală a veniturilor respective din această sursă.

5. Primăriile satelor/comunelor Căpriana, Cojuşna, Dolna, Lozova, Micăuţi, Negreşti, Roşcani, Romăneşti, Sireţi, Vorniceni, Zubreşti şi or.Străşeni să respecte prevederile legislaţiei în vigoare ce reglementează activitatea unităţilor comerciale care activează pe teritoriul UAT, în vederea asigurării executării întocmai a obligaţiunilor atribuite, eliberării conforme a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale/sau de prestări servicii de deservire socială, controlului corespunzător privind activitatea comercianţilor, precum şi prognozării corecte, cu acumularea integrală a veniturilor respective din această sursă.

5. Primăriile satelor/comunelor Căpriana, Cojuşna, Dolna, Lozova, Micăuţi, Negreşti, Roşcani, Romăneşti, Sireţi, Vorniceni, Zubreşti şi or.Străşeni să respecte prevederile legislaţiei în vigoare ce reglementează activitatea unităţilor comerciale care activează pe teritoriul UAT, în vederea asigurării executării întocmai a obligaţiunilor atribuite, eliberării conforme a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale/sau de prestări servicii de deservire socială, controlului corespunzător privind activitatea comercianţilor, precum şi prognozării corecte, cu acumularea integrală a veniturilor respective din această sursă.

5. Primăriile satelor/comunelor Căpriana, Cojuşna, Dolna, Lozova, Micăuţi, Negreşti, Roşcani, Romăneşti, Sireţi, Vorniceni, Zubreşti şi or.Străşeni să respecte prevederile legislaţiei în vigoare ce reglementează activitatea unităţilor comerciale care activează pe teritoriul UAT, în vederea asigurării executării întocmai a obligaţiunilor atribuite, eliberării conforme a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale/sau de prestări servicii de deservire socială, controlului corespunzător privind activitatea comercianţilor, precum şi prognozării corecte, cu acumularea integrală a veniturilor respective din această sursă.

5. Primăriile satelor/comunelor Căpriana, Cojuşna, Dolna, Lozova, Micăuţi, Negreşti, Roşcani, Romăneşti, Sireţi, Vorniceni, Zubreşti şi or.Străşeni să respecte prevederile legislaţiei în vigoare ce reglementează activitatea unităţilor comerciale care activează pe teritoriul UAT, în vederea asigurării executării întocmai a obligaţiunilor atribuite, eliberării conforme a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale/sau de prestări servicii de deservire socială, controlului corespunzător privind activitatea comercianţilor, precum şi prognozării corecte, cu acumularea integrală a veniturilor respective din această sursă.

5. Primăriile satelor/comunelor Căpriana, Cojuşna, Dolna, Lozova, Micăuţi, Negreşti, Roşcani, Romăneşti, Sireţi, Vorniceni, Zubreşti şi or.Străşeni să respecte prevederile legislaţiei în vigoare ce reglementează activitatea unităţilor comerciale care activează pe teritoriul UAT, în vederea asigurării executării întocmai a obligaţiunilor atribuite, eliberării conforme a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale/sau de prestări servicii de deservire socială, controlului corespunzător privind activitatea comercianţilor, precum şi prognozării corecte, cu acumularea integrală a veniturilor respective din această sursă.

5. Primăriile satelor/comunelor Căpriana, Cojuşna, Dolna, Lozova, Micăuţi, Negreşti, Roşcani, Romăneşti, Sireţi, Vorniceni, Zubreşti şi or.Străşeni să respecte prevederile legislaţiei în vigoare ce reglementează activitatea unităţilor comerciale care activează pe teritoriul UAT, în vederea asigurării executării întocmai a obligaţiunilor atribuite, eliberării conforme a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale/sau de prestări servicii de deservire socială, controlului corespunzător privind activitatea comercianţilor, precum şi prognozării corecte, cu acumularea integrală a veniturilor respective din această sursă.

5. Primăriile satelor/comunelor Căpriana, Cojuşna, Dolna, Lozova, Micăuţi, Negreşti, Roşcani, Romăneşti, Sireţi, Vorniceni, Zubreşti şi or.Străşeni să respecte prevederile legislaţiei în vigoare ce reglementează activitatea unităţilor comerciale care activează pe teritoriul UAT, în vederea asigurării executării întocmai a obligaţiunilor atribuite, eliberării conforme a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale/sau de prestări servicii de deservire socială, controlului corespunzător privind activitatea comercianţilor, precum şi prognozării corecte, cu acumularea integrală a veniturilor respective din această sursă.

5. Primăriile satelor/comunelor Căpriana, Cojuşna, Dolna, Lozova, Micăuţi, Negreşti, Roşcani, Romăneşti, Sireţi, Vorniceni, Zubreşti şi or.Străşeni să respecte prevederile legislaţiei în vigoare ce reglementează activitatea unităţilor comerciale care activează pe teritoriul UAT, în vederea asigurării executării întocmai a obligaţiunilor atribuite, eliberării conforme a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale/sau de prestări servicii de deservire socială, controlului corespunzător privind activitatea comercianţilor, precum şi prognozării corecte, cu acumularea integrală a veniturilor respective din această sursă.

6.1. în comun cu autorităţile respective, sa asigure o planificare conformă a veniturilor de la taxa pentru apă, cu încasarea regulamentară a veniturilor din această sursă.

6.2. Să întreprindă măsuri în vederea recuperării integrale a cheltuielilor pentru serviciile comunale aferente suprafeţelor date în locaţiune.

7. Aparatul preşedintelui raionului, DGÎ şi primăriile satelor Căpriana, Cojuşna, Dolna, Romăneşti şi Sireţi să întreprindă măsurile de rigoare în vederea respectării prevederilor regulamentare ce ţin de domeniul acordării în locaţiune a imobilului public, cu asigurarea încheierii contractelor respective şi încasării conforme a plăţilor pentru locaţiune.

7. Aparatul preşedintelui raionului, DGÎ şi primăriile satelor Căpriana, Cojuşna, Dolna, Romăneşti şi Sireţi să întreprindă măsurile de rigoare în vederea respectării prevederilor regulamentare ce ţin de domeniul acordării în locaţiune a imobilului public, cu asigurarea încheierii contractelor respective şi încasării conforme a plăţilor pentru locaţiune.

7. Aparatul preşedintelui raionului, DGÎ şi primăriile satelor Căpriana, Cojuşna, Dolna, Romăneşti şi Sireţi să întreprindă măsurile de rigoare în vederea respectării prevederilor regulamentare ce ţin de domeniul acordării în locaţiune a imobilului public, cu asigurarea încheierii contractelor respective şi încasării conforme a plăţilor pentru locaţiune.

7. Aparatul preşedintelui raionului, DGÎ şi primăriile satelor Căpriana, Cojuşna, Dolna, Romăneşti şi Sireţi să întreprindă măsurile de rigoare în vederea respectării prevederilor regulamentare ce ţin de domeniul acordării în locaţiune a imobilului public, cu asigurarea încheierii contractelor respective şi încasării conforme a plăţilor pentru locaţiune.

7. Aparatul preşedintelui raionului, DGÎ şi primăriile satelor Căpriana, Cojuşna, Dolna, Romăneşti şi Sireţi să întreprindă măsurile de rigoare în vederea respectării prevederilor regulamentare ce ţin de domeniul acordării în locaţiune a imobilului public, cu asigurarea încheierii contractelor respective şi încasării conforme a plăţilor pentru locaţiune.

7. Aparatul preşedintelui raionului, DGÎ şi primăriile satelor Căpriana, Cojuşna, Dolna, Romăneşti şi Sireţi să întreprindă măsurile de rigoare în vederea respectării prevederilor regulamentare ce ţin de domeniul acordării în locaţiune a imobilului public, cu asigurarea încheierii contractelor respective şi încasării conforme a plăţilor pentru locaţiune.

7. Aparatul preşedintelui raionului, DGÎ şi primăriile satelor Căpriana, Cojuşna, Dolna, Romăneşti şi Sireţi să întreprindă măsurile de rigoare în vederea respectării prevederilor regulamentare ce ţin de domeniul acordării în locaţiune a imobilului public, cu asigurarea încheierii contractelor respective şi încasării conforme a plăţilor pentru locaţiune.

8. DGF, în comun cu AAPL respective, să elaboreze politici clare şi distincte în aspectul ce ţine de criteriile planificării cheltuielilor pentru activitatea instituţiilor de învăţămînt şi privind modul de recalculare şi realocare a transferurilor din bugetul raional la bugetele UAT de nivelul I pentru acest scop, totodată implementînd unele proceduri de control intern eficiente în domeniul respectiv.

9. Primăriile satelor/comunelor Codreanca, Lozova, Pănăşeşti, Rădeni, Recea, Voinova să asigure un management eficient la utilizarea mijloacelor financiare, precum şi executarea conformă a cheltuielilor preconizate, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.

9. Primăriile satelor/comunelor Codreanca, Lozova, Pănăşeşti, Rădeni, Recea, Voinova să asigure un management eficient la utilizarea mijloacelor financiare, precum şi executarea conformă a cheltuielilor preconizate, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.

9. Primăriile satelor/comunelor Codreanca, Lozova, Pănăşeşti, Rădeni, Recea, Voinova să asigure un management eficient la utilizarea mijloacelor financiare, precum şi executarea conformă a cheltuielilor preconizate, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.

9. Primăriile satelor/comunelor Codreanca, Lozova, Pănăşeşti, Rădeni, Recea, Voinova să asigure un management eficient la utilizarea mijloacelor financiare, precum şi executarea conformă a cheltuielilor preconizate, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.

9. Primăriile satelor/comunelor Codreanca, Lozova, Pănăşeşti, Rădeni, Recea, Voinova să asigure un management eficient la utilizarea mijloacelor financiare, precum şi executarea conformă a cheltuielilor preconizate, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.

9. Primăriile satelor/comunelor Codreanca, Lozova, Pănăşeşti, Rădeni, Recea, Voinova să asigure un management eficient la utilizarea mijloacelor financiare, precum şi executarea conformă a cheltuielilor preconizate, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.

10.1. Aparatul preşedintelui raionului, DGÎ şi primăriile or.Străşeni, s.Cojuşna, com.Lozova, s.Negreşti şi s.Vorniceni: să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirii muncii şi implementarea unui control intern adecvat, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate.

10.1. Aparatul preşedintelui raionului, DGÎ şi primăriile or.Străşeni, s.Cojuşna, com.Lozova, s.Negreşti şi s.Vorniceni: să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirii muncii şi implementarea unui control intern adecvat, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate.

10.1. Aparatul preşedintelui raionului, DGÎ şi primăriile or.Străşeni, s.Cojuşna, com.Lozova, s.Negreşti şi s.Vorniceni: să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirii muncii şi implementarea unui control intern adecvat, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate.

10.1. Aparatul preşedintelui raionului, DGÎ şi primăriile or.Străşeni, s.Cojuşna, com.Lozova, s.Negreşti şi s.Vorniceni: să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirii muncii şi implementarea unui control intern adecvat, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate.

10.1. Aparatul preşedintelui raionului, DGÎ şi primăriile or.Străşeni, s.Cojuşna, com.Lozova, s.Negreşti şi s.Vorniceni: să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirii muncii şi implementarea unui control intern adecvat, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate.

10.1. Aparatul preşedintelui raionului, DGÎ şi primăriile or.Străşeni, s.Cojuşna, com.Lozova, s.Negreşti şi s.Vorniceni: să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirii muncii şi implementarea unui control intern adecvat, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate.

10.1. Aparatul preşedintelui raionului, DGÎ şi primăriile or.Străşeni, s.Cojuşna, com.Lozova, s.Negreşti şi s.Vorniceni: să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirii muncii şi implementarea unui control intern adecvat, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate.

10.2. Aparatul preşedintelui raionului, DGÎ şi primăriile or.Străşeni, s.Cojuşna, com.Lozova, s.Negreşti şi s.Vorniceni: să întreprindă măsurile de rigoare menite să sporească managementul economico-financiar, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor de prevenire a fenomenului fraudei şi risipei de bani publici.

10.2. Aparatul preşedintelui raionului, DGÎ şi primăriile or.Străşeni, s.Cojuşna, com.Lozova, s.Negreşti şi s.Vorniceni: să întreprindă măsurile de rigoare menite să sporească managementul economico-financiar, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor de prevenire a fenomenului fraudei şi risipei de bani publici.

10.2. Aparatul preşedintelui raionului, DGÎ şi primăriile or.Străşeni, s.Cojuşna, com.Lozova, s.Negreşti şi s.Vorniceni: să întreprindă măsurile de rigoare menite să sporească managementul economico-financiar, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor de prevenire a fenomenului fraudei şi risipei de bani publici.

10.2. Aparatul preşedintelui raionului, DGÎ şi primăriile or.Străşeni, s.Cojuşna, com.Lozova, s.Negreşti şi s.Vorniceni: să întreprindă măsurile de rigoare menite să sporească managementul economico-financiar, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor de prevenire a fenomenului fraudei şi risipei de bani publici.

10.2. Aparatul preşedintelui raionului, DGÎ şi primăriile or.Străşeni, s.Cojuşna, com.Lozova, s.Negreşti şi s.Vorniceni: să întreprindă măsurile de rigoare menite să sporească managementul economico-financiar, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor de prevenire a fenomenului fraudei şi risipei de bani publici.

10.2. Aparatul preşedintelui raionului, DGÎ şi primăriile or.Străşeni, s.Cojuşna, com.Lozova, s.Negreşti şi s.Vorniceni: să întreprindă măsurile de rigoare menite să sporească managementul economico-financiar, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor de prevenire a fenomenului fraudei şi risipei de bani publici.

10.2. Aparatul preşedintelui raionului, DGÎ şi primăriile or.Străşeni, s.Cojuşna, com.Lozova, s.Negreşti şi s.Vorniceni: să întreprindă măsurile de rigoare menite să sporească managementul economico-financiar, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor de prevenire a fenomenului fraudei şi risipei de bani publici.

11.1. CR, preşedintele raionului Străşeni, DGÎ şi primăriile com.Lozova, s.Romăneşti, or.Străşeni: să asigure elaborarea strategiei privind proiectele investiţionale (inclusiv reparaţii capitale) necesare pentru implementare, în funcţie de priorităţile dezvoltării social-economice a raionului, cu stabilirea surselor de finanţare, şi, respectiv, dezvoltarea durabilă şi eficientă a UAT.

11.1. CR, preşedintele raionului Străşeni, DGÎ şi primăriile com.Lozova, s.Romăneşti, or.Străşeni: să asigure elaborarea strategiei privind proiectele investiţionale (inclusiv reparaţii capitale) necesare pentru implementare, în funcţie de priorităţile dezvoltării social-economice a raionului, cu stabilirea surselor de finanţare, şi, respectiv, dezvoltarea durabilă şi eficientă a UAT.

11.1. CR, preşedintele raionului Străşeni, DGÎ şi primăriile com.Lozova, s.Romăneşti, or.Străşeni: să asigure elaborarea strategiei privind proiectele investiţionale (inclusiv reparaţii capitale) necesare pentru implementare, în funcţie de priorităţile dezvoltării social-economice a raionului, cu stabilirea surselor de finanţare, şi, respectiv, dezvoltarea durabilă şi eficientă a UAT.

11.1. CR, preşedintele raionului Străşeni, DGÎ şi primăriile com.Lozova, s.Romăneşti, or.Străşeni: să asigure elaborarea strategiei privind proiectele investiţionale (inclusiv reparaţii capitale) necesare pentru implementare, în funcţie de priorităţile dezvoltării social-economice a raionului, cu stabilirea surselor de finanţare, şi, respectiv, dezvoltarea durabilă şi eficientă a UAT.

11.1. CR, preşedintele raionului Străşeni, DGÎ şi primăriile com.Lozova, s.Romăneşti, or.Străşeni: să asigure elaborarea strategiei privind proiectele investiţionale (inclusiv reparaţii capitale) necesare pentru implementare, în funcţie de priorităţile dezvoltării social-economice a raionului, cu stabilirea surselor de finanţare, şi, respectiv, dezvoltarea durabilă şi eficientă a UAT.

11.1. CR, preşedintele raionului Străşeni, DGÎ şi primăriile com.Lozova, s.Romăneşti, or.Străşeni: să asigure elaborarea strategiei privind proiectele investiţionale (inclusiv reparaţii capitale) necesare pentru implementare, în funcţie de priorităţile dezvoltării social-economice a raionului, cu stabilirea surselor de finanţare, şi, respectiv, dezvoltarea durabilă şi eficientă a UAT.

11.2. CR, preşedintele raionului Străşeni, DGÎ şi primăriile com.Lozova, s.Romăneşti, or.Străşeni: să asigure eficientizarea controlului asupra valorificării cheltuielilor pentru investiţii şi reparaţii capitale, cu întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea înlăturării neajunsurilor constatate.

11.2. CR, preşedintele raionului Străşeni, DGÎ şi primăriile com.Lozova, s.Romăneşti, or.Străşeni: să asigure eficientizarea controlului asupra valorificării cheltuielilor pentru investiţii şi reparaţii capitale, cu întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea înlăturării neajunsurilor constatate.

11.2. CR, preşedintele raionului Străşeni, DGÎ şi primăriile com.Lozova, s.Romăneşti, or.Străşeni: să asigure eficientizarea controlului asupra valorificării cheltuielilor pentru investiţii şi reparaţii capitale, cu întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea înlăturării neajunsurilor constatate.

11.2. CR, preşedintele raionului Străşeni, DGÎ şi primăriile com.Lozova, s.Romăneşti, or.Străşeni: să asigure eficientizarea controlului asupra valorificării cheltuielilor pentru investiţii şi reparaţii capitale, cu întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea înlăturării neajunsurilor constatate.

11.2. CR, preşedintele raionului Străşeni, DGÎ şi primăriile com.Lozova, s.Romăneşti, or.Străşeni: să asigure eficientizarea controlului asupra valorificării cheltuielilor pentru investiţii şi reparaţii capitale, cu întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea înlăturării neajunsurilor constatate.

11.2. CR, preşedintele raionului Străşeni, DGÎ şi primăriile com.Lozova, s.Romăneşti, or.Străşeni: să asigure eficientizarea controlului asupra valorificării cheltuielilor pentru investiţii şi reparaţii capitale, cu întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea înlăturării neajunsurilor constatate.

11.3. CR, preşedintele raionului Străşeni, DGÎ şi primăriile com.Lozova, s.Romăneşti, or.Străşeni: să asigure depunerea de către antreprenori a garanţiei pentru buna execuţie a contractelor de antrepriză, precum şi restituirea cheltuielilor suportate neregulamentar la efectuarea unor lucrări de reparaţii capitale.

11.3. CR, preşedintele raionului Străşeni, DGÎ şi primăriile com.Lozova, s.Romăneşti, or.Străşeni: să asigure depunerea de către antreprenori a garanţiei pentru buna execuţie a contractelor de antrepriză, precum şi restituirea cheltuielilor suportate neregulamentar la efectuarea unor lucrări de reparaţii capitale.

11.3. CR, preşedintele raionului Străşeni, DGÎ şi primăriile com.Lozova, s.Romăneşti, or.Străşeni: să asigure depunerea de către antreprenori a garanţiei pentru buna execuţie a contractelor de antrepriză, precum şi restituirea cheltuielilor suportate neregulamentar la efectuarea unor lucrări de reparaţii capitale.

11.3. CR, preşedintele raionului Străşeni, DGÎ şi primăriile com.Lozova, s.Romăneşti, or.Străşeni: să asigure depunerea de către antreprenori a garanţiei pentru buna execuţie a contractelor de antrepriză, precum şi restituirea cheltuielilor suportate neregulamentar la efectuarea unor lucrări de reparaţii capitale.

11.3. CR, preşedintele raionului Străşeni, DGÎ şi primăriile com.Lozova, s.Romăneşti, or.Străşeni: să asigure depunerea de către antreprenori a garanţiei pentru buna execuţie a contractelor de antrepriză, precum şi restituirea cheltuielilor suportate neregulamentar la efectuarea unor lucrări de reparaţii capitale.

11.3. CR, preşedintele raionului Străşeni, DGÎ şi primăriile com.Lozova, s.Romăneşti, or.Străşeni: să asigure depunerea de către antreprenori a garanţiei pentru buna execuţie a contractelor de antrepriză, precum şi restituirea cheltuielilor suportate neregulamentar la efectuarea unor lucrări de reparaţii capitale.

11.4. CR, preşedintele raionului Străşeni, DGÎ şi primăriile com.Lozova, s.Romăneşti, or.Străşeni: să asigure reflectarea regulamentară la majorarea valorii mijloacelor fixe a investiţiilor capitale valorificate.

11.4. CR, preşedintele raionului Străşeni, DGÎ şi primăriile com.Lozova, s.Romăneşti, or.Străşeni: să asigure reflectarea regulamentară la majorarea valorii mijloacelor fixe a investiţiilor capitale valorificate.

11.4. CR, preşedintele raionului Străşeni, DGÎ şi primăriile com.Lozova, s.Romăneşti, or.Străşeni: să asigure reflectarea regulamentară la majorarea valorii mijloacelor fixe a investiţiilor capitale valorificate.

11.4. CR, preşedintele raionului Străşeni, DGÎ şi primăriile com.Lozova, s.Romăneşti, or.Străşeni: să asigure reflectarea regulamentară la majorarea valorii mijloacelor fixe a investiţiilor capitale valorificate.

11.4. CR, preşedintele raionului Străşeni, DGÎ şi primăriile com.Lozova, s.Romăneşti, or.Străşeni: să asigure reflectarea regulamentară la majorarea valorii mijloacelor fixe a investiţiilor capitale valorificate.

11.4. CR, preşedintele raionului Străşeni, DGÎ şi primăriile com.Lozova, s.Romăneşti, or.Străşeni: să asigure reflectarea regulamentară la majorarea valorii mijloacelor fixe a investiţiilor capitale valorificate.

12. CR, preşedintele raionului Străşeni şi DGÎ să asigure respectarea procedurilor de achiziţii publice, cu stabilirea responsabilităţilor clare pentru fiecare membru al grupului de lucru; elaborarea unor politici şi proceduri scrise de evaluare adecvată a ofertelor, precum şi de monitorizare a executării contractelor.

12. CR, preşedintele raionului Străşeni şi DGÎ să asigure respectarea procedurilor de achiziţii publice, cu stabilirea responsabilităţilor clare pentru fiecare membru al grupului de lucru; elaborarea unor politici şi proceduri scrise de evaluare adecvată a ofertelor, precum şi de monitorizare a executării contractelor.

12. CR, preşedintele raionului Străşeni şi DGÎ să asigure respectarea procedurilor de achiziţii publice, cu stabilirea responsabilităţilor clare pentru fiecare membru al grupului de lucru; elaborarea unor politici şi proceduri scrise de evaluare adecvată a ofertelor, precum şi de monitorizare a executării contractelor.

13. CR şi preşedintele raionului Străşeni să asigure consolidarea controlului intern asupra respectării parcursului-limită anual de către autoturismele de serviciu, cu optimizarea cheltuielilor ce ţin de domeniul respectiv.

14. CR să asigure executarea cheltuielilor potrivit competenţelor delimitate.

15. SASPF să asigure executarea prevederilor Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.937 din 12.07.2002 privind confirmarea documentară a utilizării conform destinaţiei a mijloacelor financiare.

16. CR şi preşedintele raionului să implementeze proceduri de control intern, care ar asigura utilizarea regulamentară, transparentă şi conform destinaţiei a mijloacelor fondului de rezervă.

17.1. CR şi consiliile UAT de nivelul I (or. Străşeni; s.Cojuşna; s.Sireţi; s.Romăneşti): să întreprindă măsuri pentru aducerea în concordanţă cu cadrul legal a statutelor şi activităţilor întreprinderilor municipale şi instituţiilor fondate.

17.1. CR şi consiliile UAT de nivelul I (or. Străşeni; s.Cojuşna; s.Sireţi; s.Romăneşti): să întreprindă măsuri pentru aducerea în concordanţă cu cadrul legal a statutelor şi activităţilor întreprinderilor municipale şi instituţiilor fondate.

17.1. CR şi consiliile UAT de nivelul I (or. Străşeni; s.Cojuşna; s.Sireţi; s.Romăneşti): să întreprindă măsuri pentru aducerea în concordanţă cu cadrul legal a statutelor şi activităţilor întreprinderilor municipale şi instituţiilor fondate.

17.1. CR şi consiliile UAT de nivelul I (or. Străşeni; s.Cojuşna; s.Sireţi; s.Romăneşti): să întreprindă măsuri pentru aducerea în concordanţă cu cadrul legal a statutelor şi activităţilor întreprinderilor municipale şi instituţiilor fondate.

17.1. CR şi consiliile UAT de nivelul I (or. Străşeni; s.Cojuşna; s.Sireţi; s.Romăneşti): să întreprindă măsuri pentru aducerea în concordanţă cu cadrul legal a statutelor şi activităţilor întreprinderilor municipale şi instituţiilor fondate.

17.2. CR şi consiliile UAT de nivelul I (or. Străşeni; s.Cojuşna; s.Sireţi; s.Romăneşti): să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate, precum şi înregistrarea conformă a acestuia în evidenţa contabilă, inclusiv a drepturilor asupra lui.

17.2. CR şi consiliile UAT de nivelul I (or. Străşeni; s.Cojuşna; s.Sireţi; s.Romăneşti): să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate, precum şi înregistrarea conformă a acestuia în evidenţa contabilă, inclusiv a drepturilor asupra lui.

17.2. CR şi consiliile UAT de nivelul I (or. Străşeni; s.Cojuşna; s.Sireţi; s.Romăneşti): să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate, precum şi înregistrarea conformă a acestuia în evidenţa contabilă, inclusiv a drepturilor asupra lui.

17.2. CR şi consiliile UAT de nivelul I (or. Străşeni; s.Cojuşna; s.Sireţi; s.Romăneşti): să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate, precum şi înregistrarea conformă a acestuia în evidenţa contabilă, inclusiv a drepturilor asupra lui.

17.2. CR şi consiliile UAT de nivelul I (or. Străşeni; s.Cojuşna; s.Sireţi; s.Romăneşti): să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate, precum şi înregistrarea conformă a acestuia în evidenţa contabilă, inclusiv a drepturilor asupra lui.

18. Preşedintele raionului Străşeni să asigure încheierea contractelor de comodat privind transmiterea în gestiune IMSP a patrimoniului public, cu înregistrarea conformă a acestuia în Registrul bunurilor imobile respectiv.

19. Primăriile satelor/comunelor Cojuşna, Dolna, Micăuţi, Negreşti, Oneşti, Sireţi, Roşcani, Vorniceni să întreprindă măsuri în vederea evaluării şi evidenţei regulamentare a patrimoniului gestionat.

19. Primăriile satelor/comunelor Cojuşna, Dolna, Micăuţi, Negreşti, Oneşti, Sireţi, Roşcani, Vorniceni să întreprindă măsuri în vederea evaluării şi evidenţei regulamentare a patrimoniului gestionat.

19. Primăriile satelor/comunelor Cojuşna, Dolna, Micăuţi, Negreşti, Oneşti, Sireţi, Roşcani, Vorniceni să întreprindă măsuri în vederea evaluării şi evidenţei regulamentare a patrimoniului gestionat.

19. Primăriile satelor/comunelor Cojuşna, Dolna, Micăuţi, Negreşti, Oneşti, Sireţi, Roşcani, Vorniceni să întreprindă măsuri în vederea evaluării şi evidenţei regulamentare a patrimoniului gestionat.

19. Primăriile satelor/comunelor Cojuşna, Dolna, Micăuţi, Negreşti, Oneşti, Sireţi, Roşcani, Vorniceni să întreprindă măsuri în vederea evaluării şi evidenţei regulamentare a patrimoniului gestionat.

19. Primăriile satelor/comunelor Cojuşna, Dolna, Micăuţi, Negreşti, Oneşti, Sireţi, Roşcani, Vorniceni să întreprindă măsuri în vederea evaluării şi evidenţei regulamentare a patrimoniului gestionat.

19. Primăriile satelor/comunelor Cojuşna, Dolna, Micăuţi, Negreşti, Oneşti, Sireţi, Roşcani, Vorniceni să întreprindă măsuri în vederea evaluării şi evidenţei regulamentare a patrimoniului gestionat.

19. Primăriile satelor/comunelor Cojuşna, Dolna, Micăuţi, Negreşti, Oneşti, Sireţi, Roşcani, Vorniceni să întreprindă măsuri în vederea evaluării şi evidenţei regulamentare a patrimoniului gestionat.

20. DGÎ şi primăriile satelor/comunelor Cojuşna, Dolna, Lozova, Micăuţi, Roşcani, Romăneşti, Sireţi şi Zubreşti să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure o evidenţă regulamentară a patrimoniului gestionat.

20. DGÎ şi primăriile satelor/comunelor Cojuşna, Dolna, Lozova, Micăuţi, Roşcani, Romăneşti, Sireţi şi Zubreşti să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure o evidenţă regulamentară a patrimoniului gestionat.

20. DGÎ şi primăriile satelor/comunelor Cojuşna, Dolna, Lozova, Micăuţi, Roşcani, Romăneşti, Sireţi şi Zubreşti să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure o evidenţă regulamentară a patrimoniului gestionat.

20. DGÎ şi primăriile satelor/comunelor Cojuşna, Dolna, Lozova, Micăuţi, Roşcani, Romăneşti, Sireţi şi Zubreşti să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure o evidenţă regulamentară a patrimoniului gestionat.

20. DGÎ şi primăriile satelor/comunelor Cojuşna, Dolna, Lozova, Micăuţi, Roşcani, Romăneşti, Sireţi şi Zubreşti să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure o evidenţă regulamentară a patrimoniului gestionat.

20. DGÎ şi primăriile satelor/comunelor Cojuşna, Dolna, Lozova, Micăuţi, Roşcani, Romăneşti, Sireţi şi Zubreşti să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure o evidenţă regulamentară a patrimoniului gestionat.

20. DGÎ şi primăriile satelor/comunelor Cojuşna, Dolna, Lozova, Micăuţi, Roşcani, Romăneşti, Sireţi şi Zubreşti să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure o evidenţă regulamentară a patrimoniului gestionat.

20. DGÎ şi primăriile satelor/comunelor Cojuşna, Dolna, Lozova, Micăuţi, Roşcani, Romăneşti, Sireţi şi Zubreşti să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure o evidenţă regulamentară a patrimoniului gestionat.

20. DGÎ şi primăriile satelor/comunelor Cojuşna, Dolna, Lozova, Micăuţi, Roşcani, Romăneşti, Sireţi şi Zubreşti să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure o evidenţă regulamentară a patrimoniului gestionat.

21. Consiliul sătesc Romăneşti să asigure transmiterea regulamentară a apeductului în valoare de 672,5 mii lei către Î.M. „Serv-Com".

22. Preşedintele raionului Străşeni şi primarii or. Străşeni şi satelor/comunelor Dolna, Lozova, Micăuţi, Negreşti, Oneşti, Romăneşti, Roşcani, Sireţi, Vorniceni şi Zubreşti să ia măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

22. Preşedintele raionului Străşeni şi primarii or. Străşeni şi satelor/comunelor Dolna, Lozova, Micăuţi, Negreşti, Oneşti, Romăneşti, Roşcani, Sireţi, Vorniceni şi Zubreşti să ia măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

22. Preşedintele raionului Străşeni şi primarii or. Străşeni şi satelor/comunelor Dolna, Lozova, Micăuţi, Negreşti, Oneşti, Romăneşti, Roşcani, Sireţi, Vorniceni şi Zubreşti să ia măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

22. Preşedintele raionului Străşeni şi primarii or. Străşeni şi satelor/comunelor Dolna, Lozova, Micăuţi, Negreşti, Oneşti, Romăneşti, Roşcani, Sireţi, Vorniceni şi Zubreşti să ia măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

22. Preşedintele raionului Străşeni şi primarii or. Străşeni şi satelor/comunelor Dolna, Lozova, Micăuţi, Negreşti, Oneşti, Romăneşti, Roşcani, Sireţi, Vorniceni şi Zubreşti să ia măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

22. Preşedintele raionului Străşeni şi primarii or. Străşeni şi satelor/comunelor Dolna, Lozova, Micăuţi, Negreşti, Oneşti, Romăneşti, Roşcani, Sireţi, Vorniceni şi Zubreşti să ia măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

22. Preşedintele raionului Străşeni şi primarii or. Străşeni şi satelor/comunelor Dolna, Lozova, Micăuţi, Negreşti, Oneşti, Romăneşti, Roşcani, Sireţi, Vorniceni şi Zubreşti să ia măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

22. Preşedintele raionului Străşeni şi primarii or. Străşeni şi satelor/comunelor Dolna, Lozova, Micăuţi, Negreşti, Oneşti, Romăneşti, Roşcani, Sireţi, Vorniceni şi Zubreşti să ia măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

22. Preşedintele raionului Străşeni şi primarii or. Străşeni şi satelor/comunelor Dolna, Lozova, Micăuţi, Negreşti, Oneşti, Romăneşti, Roşcani, Sireţi, Vorniceni şi Zubreşti să ia măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

22. Preşedintele raionului Străşeni şi primarii or. Străşeni şi satelor/comunelor Dolna, Lozova, Micăuţi, Negreşti, Oneşti, Romăneşti, Roşcani, Sireţi, Vorniceni şi Zubreşti să ia măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

22. Preşedintele raionului Străşeni şi primarii or. Străşeni şi satelor/comunelor Dolna, Lozova, Micăuţi, Negreşti, Oneşti, Romăneşti, Roşcani, Sireţi, Vorniceni şi Zubreşti să ia măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

22. Preşedintele raionului Străşeni şi primarii or. Străşeni şi satelor/comunelor Dolna, Lozova, Micăuţi, Negreşti, Oneşti, Romăneşti, Roşcani, Sireţi, Vorniceni şi Zubreşti să ia măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

23. CR Străşeni, DGÎ, primăriile or. Străşeni şi com. Lozova să întreprindă măsuri pentru asigurarea necondiţionată a cadastrării cantitativ-valorice a patrimoniului public în aspect juridic, cadastral şi tehnic.

23. CR Străşeni, DGÎ, primăriile or. Străşeni şi com. Lozova să întreprindă măsuri pentru asigurarea necondiţionată a cadastrării cantitativ-valorice a patrimoniului public în aspect juridic, cadastral şi tehnic.

23. CR Străşeni, DGÎ, primăriile or. Străşeni şi com. Lozova să întreprindă măsuri pentru asigurarea necondiţionată a cadastrării cantitativ-valorice a patrimoniului public în aspect juridic, cadastral şi tehnic.

23. CR Străşeni, DGÎ, primăriile or. Străşeni şi com. Lozova să întreprindă măsuri pentru asigurarea necondiţionată a cadastrării cantitativ-valorice a patrimoniului public în aspect juridic, cadastral şi tehnic.

24. CR şi primăriile s. Cojuşna, s. Oneşti şi s. Sireţi să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică (gazoducte), cu asigurarea conformării acestora la prevederile legale.

24. CR şi primăriile s. Cojuşna, s. Oneşti şi s. Sireţi să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică (gazoducte), cu asigurarea conformării acestora la prevederile legale.

24. CR şi primăriile s. Cojuşna, s. Oneşti şi s. Sireţi să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică (gazoducte), cu asigurarea conformării acestora la prevederile legale.

24. CR şi primăriile s. Cojuşna, s. Oneşti şi s. Sireţi să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică (gazoducte), cu asigurarea conformării acestora la prevederile legale.

25. CR, Preşedintele raionului Străşeni, DGÎ şi primăriile satelor/ comunelor Cojuşna, Dolna, Micăuţi, Negreşti, Oneşti, Romăneşti, Roşcani, Sireţi şi Vorniceni să întreprindă măsuri eficiente întru asigurarea organizării ţinerii evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit.

25. CR, Preşedintele raionului Străşeni, DGÎ şi primăriile satelor/ comunelor Cojuşna, Dolna, Micăuţi, Negreşti, Oneşti, Romăneşti, Roşcani, Sireţi şi Vorniceni să întreprindă măsuri eficiente întru asigurarea organizării ţinerii evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit.

25. CR, Preşedintele raionului Străşeni, DGÎ şi primăriile satelor/ comunelor Cojuşna, Dolna, Micăuţi, Negreşti, Oneşti, Romăneşti, Roşcani, Sireţi şi Vorniceni să întreprindă măsuri eficiente întru asigurarea organizării ţinerii evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit.

25. CR, Preşedintele raionului Străşeni, DGÎ şi primăriile satelor/ comunelor Cojuşna, Dolna, Micăuţi, Negreşti, Oneşti, Romăneşti, Roşcani, Sireţi şi Vorniceni să întreprindă măsuri eficiente întru asigurarea organizării ţinerii evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit.

25. CR, Preşedintele raionului Străşeni, DGÎ şi primăriile satelor/ comunelor Cojuşna, Dolna, Micăuţi, Negreşti, Oneşti, Romăneşti, Roşcani, Sireţi şi Vorniceni să întreprindă măsuri eficiente întru asigurarea organizării ţinerii evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit.

25. CR, Preşedintele raionului Străşeni, DGÎ şi primăriile satelor/ comunelor Cojuşna, Dolna, Micăuţi, Negreşti, Oneşti, Romăneşti, Roşcani, Sireţi şi Vorniceni să întreprindă măsuri eficiente întru asigurarea organizării ţinerii evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit.

25. CR, Preşedintele raionului Străşeni, DGÎ şi primăriile satelor/ comunelor Cojuşna, Dolna, Micăuţi, Negreşti, Oneşti, Romăneşti, Roşcani, Sireţi şi Vorniceni să întreprindă măsuri eficiente întru asigurarea organizării ţinerii evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit.

25. CR, Preşedintele raionului Străşeni, DGÎ şi primăriile satelor/ comunelor Cojuşna, Dolna, Micăuţi, Negreşti, Oneşti, Romăneşti, Roşcani, Sireţi şi Vorniceni să întreprindă măsuri eficiente întru asigurarea organizării ţinerii evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit.

25. CR, Preşedintele raionului Străşeni, DGÎ şi primăriile satelor/ comunelor Cojuşna, Dolna, Micăuţi, Negreşti, Oneşti, Romăneşti, Roşcani, Sireţi şi Vorniceni să întreprindă măsuri eficiente întru asigurarea organizării ţinerii evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit.

25. CR, Preşedintele raionului Străşeni, DGÎ şi primăriile satelor/ comunelor Cojuşna, Dolna, Micăuţi, Negreşti, Oneşti, Romăneşti, Roşcani, Sireţi şi Vorniceni să întreprindă măsuri eficiente întru asigurarea organizării ţinerii evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit.

25. CR, Preşedintele raionului Străşeni, DGÎ şi primăriile satelor/ comunelor Cojuşna, Dolna, Micăuţi, Negreşti, Oneşti, Romăneşti, Roşcani, Sireţi şi Vorniceni să întreprindă măsuri eficiente întru asigurarea organizării ţinerii evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit.

25. CR, Preşedintele raionului Străşeni, DGÎ şi primăriile satelor/ comunelor Cojuşna, Dolna, Micăuţi, Negreşti, Oneşti, Romăneşti, Roşcani, Sireţi şi Vorniceni să întreprindă măsuri eficiente întru asigurarea organizării ţinerii evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit.

Cerinte (20)

2.1.1 Se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

2.1.1 Se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

2.1.1 Se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

2.1.1 Se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

2.1.1 Se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

2.1.1 Se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

2.1.1 Se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

2.1.1 Se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

2.1.1 Se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

2.1.1 Se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

2.1.1 Se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

2.1.1 Se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

2.1.1 Se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

2.1.2. Aparatul preşedintelui raionului, în comun cu autorităţile economice, financiare, fiscale şi cadastrale, să realizeze acţiuni complexe şi coordonate întru evaluarea potenţialului economico-financiar aferent formării bazei de impozitare autentice în aspect teritorial şi categorie de impozit/taxă.

2.2. Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Străşeni, şi se cere confruntarea datelor din sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat cu datele primăriilor din raion privind baza de impozitare, per ansamblu, inclusiv în aspect teritorial şi pe categorii, concomitent asigurînd întreprinderea măsurilor de rigoare privind contribuabilii restanţieri

2.3. Ministerului Finanţelor, pentru informare şi luare de atitudine privind: activitatea neadecvată a autorităţilor financiare şi fiscale din raionul Străşeni în procesul de evaluare şi monitorizare a bazei de impozitare aferente formării fondurilor publice generale şi locale; generarea unor dezechilibre bugetare exagerate, compensate prin transferuri nefundamentate din contul bugetului de stat; necesitatea stabilirii unor reglementări exhaustive privind mecanismul de reevaluare a fondurilor fixe (clădiri şi construcţii), în vederea conformării acestora la valoarea reală/de piaţă.

2.4. Ministerului Economiei, pentru informare şi luare de atitudine privind asigurarea raportării corespunzătoare de către autorităţile administraţiei publice locale a informaţiei privind patrimoniul public gestionat, precum şi a înregistrării corespunzătoare a acestuia în Registrul patrimoniului public.

2.5. Cancelariei de Stat şi Oficiului teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat, şi se cere asigurarea controlului administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I şi nivelul II în corespundere cu cadrul legal, în vederea neadmiterii încălcărilor şi neajunsurilor constatate în Raportul de audit.

2.5. Cancelariei de Stat şi Oficiului teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat, şi se cere asigurarea controlului administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I şi nivelul II în corespundere cu cadrul legal, în vederea neadmiterii încălcărilor şi neajunsurilor constatate în Raportul de audit.

2.6. Ministerului Mediului, pentru informare şi luare de atitudine privind modul de utilizare a substanţelor minerale utile şi a apei pe teritoriul administrat de către unităţile administrativ-teritoriale din raionul Străşeni.