Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 41 din 18 august 2011 cu privire la Raportul auditului regularităţii gestionării resurselor Fondului naţional pentru dezvoltare regională din exerciţiul bugetar 2010

Numar din data de 2011-08-18 Nr. cerinte: 4 Nr. recomandari: 5

Curtea de Conturi, în prezenţa ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor dl M.Răducan, şefului Direcţiei finanţe a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor dna L.Cucu, directorului Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord dl I.Bodrug, directorului Agenţiei de Dezvoltare Regională Centru dl T.Meşină, directorului Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud dna M.Culeşov, şefului adjunct al Direcţiei finanţele economiei naţionale, cheltuieli capitale şi achiziţii publice a Ministerului Finanţelor dl V.Pană, vicedirectorului Agenţiei Achiziţii Publice dl G.Grib, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, a examinat Raportul auditului regularităţii gestionării resurselor Fondului naţional pentru dezvoltare regională din exerciţiul bugetar 2010 la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor (în continuare - MDRC) şi la Agenţiile de Dezvoltare Regională Nord, Centru şi Sud (în continuare - Agenţii).

Misiunea de audit s-a desfăşurat în temeiul Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2011. Scopul auditului a constat în oferirea unei asigurări rezonabile referitor la faptul că rapoartele financiare pe anul 2010 ale Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord, Agenţiei de Dezvoltare Regională Centru şi Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud, în toate aspectele semnificative, prezintă o imagine reală şi fidelă asupra situaţiilor financiare şi patrimoniale ale acestora, iar operaţiunile financiare au fost efectuate legal şi regulamentar, precum şi că datele generalizate de către MDRC privind utilizarea mijloacelor Fondului naţional pentru dezvoltare regională sînt veridice.

Auditul a fost planificat şi s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi. În vederea susţinerii opiniilor, constatărilor, formulării concluziilor şi recomandărilor, probele de audit au fost obţinute prin desfăşurarea procedurilor de evaluare a riscului şi a procedurilor de audit ulterioare, care au cuprins testul controalelor şi proceduri de fond. În funcţie de contextul în care au fost aplicate de auditori, acestea au inclus examinări, observări, confirmări, recalculări, intervievări etc. De asemenea, au fost utilizate documente şi informaţii solicitate oficial de la entităţi terţe.  

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

 Urmare verificărilor efectuate în cadrul auditului la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, precum şi la Agenţiile de Dezvoltare Regională Nord, Sud şi Centru, se relevă:

  • Conform Legii bugetului de stat pe anul 2010, Fondul naţional pentru dezvoltare regională (în continuare - FNDR) a fost aprobat iniţial în volum de 135,4 mil.lei, acesta urmînd a fi completat cu 28,35 mil.lei (1,5 mil.lire sterline), primite ca suport sectorial la bugetul de stat pentru FNDR, în baza Memorandumului de înţelegere încheiat la 28.07.2010 între Departamentul pentru Dezvoltare Internaţională al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi Guvernul Republicii Moldova (în continuare - Memorandumul de înţelegere din 28.07.2010). În acelaşi timp, prin Legea nr.244 din 01.10.2010, s-au operat unele rectificări la Legea bugetului de stat pe anul 2010, fiind diminuate şi alocaţiile destinate FNDR pînă la 113,75 mil.lei, din care 2,3 mil.lei s-au repartizat pentru întreţinerea Agenţiilor.
  • Nevalorificarea mijloacelor destinate Fondului naţional pentru dezvoltare regională. Astfel, din mijloacele aprobate în valoare de 113,7 mil.lei s-au valorificat doar 1,7 mil.lei (1,5%), pentru întreţinerea Agenţiilor de Dezvoltare Regională Nord, Centru şi Sud, iar 98,0%, destinate realizării proiectelor pentru dezvoltare regională, n-au fost valorificate, datorită conlucrării insuficiente dintre părţile implicate în proces, ceea ce a determinat tergiversarea selectării definitive a proiectelor de dezvoltare regională, desfăşurării procedurilor de achiziţii publice şi înregistrării acestora la Agenţia Achiziţii Publice.
  • Unele neregularităţii privind procedurile de organizare şi de desfăşurare a achiziţiilor publice, care se exprimă prin organizarea inadecvată a activităţii grupurilor de lucru pentru achiziţii şi prin lipsa unui control intern eficient asupra activităţii acestora.
  • Aspecte problematice la raportarea de către MDRC şi Agenţii a datelor consolidate anuale privind alocarea şi utilizarea resurselor Fondului naţional pentru dezvoltare regională, cauzate de incertitudinile şi neclarităţile privind statutul, modul de executare a cheltuielilor din FNDR şi de raportare a acestora, prevăzut diferit în cadrul normativ ce vizează acest capitol.

În contextul celor expuse, în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre se concluzionează că conlucrarea ineficientă între părţile implicate în proces (Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Agenţiile de Dezvoltare Regională, Ministerul Finanţelor, Agenţia Achiziţii Publice şi Consiliile regionale pentru dezvoltare) a generat nevalorificarea mijloacelor destinate FNDR, în consecinţă nefiind implementate obiectivele politicii statului de dezvoltare regională, ceea ce poate avea un impact negativ şi asupra transferării la bugetul de stat de către Comisia Uniunii Europene a suportului bugetar în domeniul stimulării economice a zonelor rurale.

 Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi  

 hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului regularităţii gestionării resurselor Fondului naţional pentru dezvoltare regională din exerciţiul bugetar 2010 la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi la Agenţiile de Dezvoltare Regională Nord, Centru şi Sud.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, precum şi Agenţiilor de Dezvoltare Regională Nord, Centru şi Sud, pentru documentare şi implementarea recomandărilor auditului.

3. Se cere de la:

3.1. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor:

3.1.1 să examineze Raportul de audit în cadrul Colegiului ministerului şi să întreprindă măsurile de rigoare în vederea lichidării deficienţelor identificate de audit, precum şi îmbunătăţirii managementului, întru valorificarea şi gestionarea eficientă a mijloacelor destinate Fondului naţional pentru dezvoltare regională;

3.1.2. să urgenteze elaborarea şi aprobarea Manualului operaţional pentru Agenţii;

3.2. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, în comun cu Ministerul Finanţelor:

3.2.1. să revadă actualul cadru normativ ce reglementează formarea şi utilizarea Fondului naţional pentru dezvoltarea regională, în vederea aprecierii statutului acestuia, cu înaintarea propunerilor de ajustare a unor prevederi normative ambigue existente, inclusiv ce ţin de utilizarea în anul următor a soldului mijloacelor FNDR neutilizate în anul bugetar curent;

3.2.2. să soluţioneze aspectele problematice privind raportarea financiară de către Agenţii şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor a datelor anuale consolidate în Raportul privind executarea bugetului instituţiei publice din contul cheltuielilor de bază (Formularul nr.2), în cazurile cînd la finele anului bugetar în conturile Agenţiilor rămîn solduri neutilizate de mijloace alocate din Fondul naţional pentru dezvoltare regională.

4. Se informează Parlamentul, Guvernul şi Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale despre activitatea necorespunzătoare a autorităţilor publice (Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerul Finanţelor, Agenţia Achiziţii Publice şi Consiliile regionale pentru dezvoltare) la implementarea obiectivelor politicii statului privind dezvoltarea regională, care se exprimă prin neluarea deciziilor conforme şi în termenele prevăzute, neîndeplinirea măsurilor de rigoare privind valorificarea mijloacelor destinate FNDR, precum şi prin neexecutarea cerinţelor prevăzute în Memorandumul de înţelegere privind acordarea Grantului pentru Suportul Sectorial la Buget destinat FNDR, ceea ce poate avea un impact negativ asupra acordării de către Comisia Uniunii Europene a următoarelor tranşe pentru suportul bugetar în domeniul stimulării economice a zonelor rurale;

4.1. Se recomandă Guvernului să întreprindă măsurile de rigoare întru soluţionarea situaţiei create şi să monitorizeze realizarea obiectivelor şi activităţilor prevăzute de Memorandumul de înţelegere din 29.07.2010 şi Matricea de Politici a Programului de suport bugetar în domeniul stimulării economice a zonelor rurale, finanţat de Comisia Uniunii Europene.

5. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit, pentru informare şi o posibilă luare de atitudine, Comisiei administraţie publică şi dezvoltare regională a Parlamentului.

6. Despre implementarea recomandărilor auditului, precum şi despre executarea cerinţelor pct.2 şi pct.3. din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

7. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

Hotărîrea Curţii de Conturi nr.74 din 30.12.2010,, Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2011".

Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii".

Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr.133-XVIII din 23.12.2009 (în continuare - Legea bugetului de stat).

Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.244 din 01.10.2010.

Recomandari (5)

1. Să elaboreze și să execute un plan de măsuri privind organizarea instruirilor persoanelor implicate în procesul de achiziții publice, iar pentru o supraveghere mai eficientă asupra procesului de achiziții să prevadă includerea în caietele de sarcini a termenelor de evaluare a ofertelor.

2. În comun cu Ministerul Finanțelor, să reglementeze modul de planificare și raportare a alocațiilor din FNDR pentru întreținerea Agențiilor, precum și să urgenteze aprobarea Manualului operațional al Agențiilor, ținînd cont de reformele promovate privind bugetarea, executarea și raportarea în sectorul public.

1. Să elaboreze și să execute un plan de măsuri privind organizarea instruirilor persoanelor implicate în procesul de achiziții publice, iar pentru o supraveghere mai eficientă asupra procesului de achiziții să prevadă includerea în caietele de sarcini a termenelor de evaluare a ofertelor.

1. Să elaboreze și să execute un plan de măsuri privind organizarea instruirilor persoanelor implicate în procesul de achiziții publice, iar pentru o supraveghere mai eficientă asupra procesului de achiziții să prevadă includerea în caietele de sarcini a termenelor de evaluare a ofertelor.

1. Să elaboreze și să execute un plan de măsuri privind organizarea instruirilor persoanelor implicate în procesul de achiziții publice, iar pentru o supraveghere mai eficientă asupra procesului de achiziții să prevadă includerea în caietele de sarcini a termenelor de evaluare a ofertelor.

Cerinte (4)

3.1.1 să examineze Raportul de audit în cadrul Colegiului ministerului și să întreprindă măsurile de rigoare în vederea lichidării deficiențelor identificate de audit, precum și îmbunătățirii managementului, întru valorificarea și gestionarea eficientă a mijloacelor destinate Fondului național pentru dezvoltare regională.

3.1.2. să urgenteze elaborarea și aprobarea Manualului operațional pentru Agenții.

3.2.1. În comun cu Ministerul Finanțelor, să revadă actualul cadru normativ ce reglementează formarea și utilizarea Fondului național pentru dezvoltarea regională, în vederea aprecierii statutului acestuia, cu înaintarea propunerilor de ajustare a unor prevederi normative ambigue existente, inclusiv ce țin de utilizarea în anul următor a soldului mijloacelor FNDR neutilizate în anul bugetar curent

3.2.2. În comun cu Ministerul Finanțelor, să soluționeze aspectele problematice privind raportarea financiară de către Agenții și Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor a datelor anuale consolidate în Raportul privind executarea bugetului instituției publice din contul cheltuielilor de bază (Formularul nr.2), în cazurile cînd la finele anului bugetar în conturile Agențiilor rămîn solduri neutilizate de mijloace alocate din Fondul naţional pentru dezvoltare regională.