Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 27 din 15 iunie 2012 privind Raportul auditului bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi gestionării patrimoniului public din raionul Rîşcani pe anul 2011

Numar din data de 2012-06-15 Nr. cerinte: 4 Nr. recomandari: 187

Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui raionului Rîşcani dl Ion Parea, şefului adjunct al Oficiului teritorial al Cancelariei de Stat Bălţi, reprezentantul Guvernului în raionul Rîşcani dl Valeriu Dodiţă, şefului Direcţiei administrarea proprietăţii publice a Agenţiei Proprietăţii Publice pe lîngă Ministerul Economiei dl Mihail Doruc, şefului Direcţiei Generale Finanţe a Consiliului raional Rîşcani dna Galina Tăbîrţă, şefului Direcţiei Generale Învăţămînt,Tineret şi Sport a Consiliului raional Rîşcani dl Viorel Dandara, şefului Secţiei cultură dna Emilia Garbuz, şefului Direcţiei construcţii comunale şi drumuri dl Ion Costeţchi, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale din raion, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi gestionării patrimoniului public din raionul Rîşcani pe anul 2011.

Misiunea de audit s-a realizat în temeiul art.28 şi art.31 din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi (2011-2012), avînd drept scop verificarea respectării de către autorităţile administraţiei publice locale din raionul Rîşcani a prevederilor regulamentare în exerciţiul bugetar; corespunderii cadrului normativ şi analitic a procedurilor de evaluare, planificare şi colectare a impozitelor şi taxelor locale, precum şi de planificare, executare şi raportare a cheltuielilor bugetare; administrării şi integrităţii patrimoniului public.

Auditul s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi[2]. Probele de audit au fost obţinute prin examinarea rapoartelor privind execuţia bugetară, rapoartelor financiare ale entităţilor auditate, registrelor contabile; verificarea documentelor primare, actelor de recepţie a lucrărilor ce ţin de valorificarea investiţiilor şi de reparaţiile capitale; analiza indicatorilor şi a unor date semnificative; observaţii directe, precum şi prin studierea explicaţiilor persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul entităţilor supuse auditului. Au fost analizate deciziile organelor deliberative şi executive ale unităţilor administrativ-teritoriale (UAT).

Examinînd rezultatele auditului, audiind rapoartele prezentate şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi

a constatat:

Autorităţile administraţiei publice locale din raionul Rîşcani nu au fost responsabile, în măsura necesară, de asigurarea unei disciplini financiar-bugetare, care să întrunească rigorile de legalitate şi regularitate în procesul bugetar şi al gestionării patrimoniului public, aceasta afectînd capacitatea de realizare a priorităţilor economice şi sociale ale teritoriului administrat. În această ordine de idei, se exemplifică următoarele.

  • Nerespectînd prevederile legale şi atribuţiile stipulate în Regulamentul propriu, Direcţia Generală Finanţe nu a iniţiat acţiuni consolidate, cu implicarea tuturor autorităţilor responsabile de procesele aferente formării indicatorilor fiscal-bugetari la elaborarea proiectului bugetului raionului, precum şi n-a asigurat evaluarea credibilă şi economic fundamentată a veniturilor bugetare, inclusiv prin corectitudinea de rigoare a analizei surselor de venituri ale UAT de nivelul I. S-a relevat că indicii bugetari stabiliţi de autorităţile publice locale şi acceptaţi de Direcţia Generală Finanţe sînt diminuaţi, nu întrunesc rigorile analitice şi nu reflectă potenţialul real de mobilizare a surselor aferente finanţelor publice. Situaţia dată a generat subestimări la unele categorii de venituri bugetare, în ansamblu pe raion, în sumă de minimum 7,1 mil.lei. Acest derapaj sporeşte gradul de interdependenţă financiară a raionului în relaţiile cu bugetul de stat şi, respectiv, compromite performanţa raportată de administraţiile publice locale privind execuţia bugetelor de toate nivelurile. În acest context, se atestă necesitatea stringentă ca Direcţia Generală Finanţe, în comun cu Secţia economie, Inspectoratul Fiscal, Serviciul Statistică, să demareze un program de date analitice pentru evaluarea bazei de impozitare pe toate categoriile de taxe şi impozite (contingent), formată pe teritoriul raionului.
  • Deficienţele instituţionale existente în procesul de evaluare/planificare, precum şi nepreocuparea corespunzătoare a autorităţilor publice locale de extinderea bazei de impozitare constituie impedimentele majore în sporirea şi consolidarea surselor proprii. Astfel, verificările selective ale auditului denotă rezerve privind realizarea veniturilor proprii în sumă totală estimată pînă la 5,1 mil.lei, cele mai semnificative ţinînd de:

- neîncasarea plăţilor pentru arenda terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate, bugetele locale fiind lipsite de surse în sumă de pînă la circa 1,2 mil.lei;

- ratarea veniturilor de la arenda terenurilor agricole, precum şi a bazinelor acvatice - 0,9 mil.lei;

- administrarea necorespunzătoare a veniturilor din taxa de piaţă -1,4 mil.lei;

- încasarea impozitului pe bunurile imobiliare - 0,4 mil.lei;

- veniturile pasibile încasării din activitatea de antreprenoriat (taxa pentru patentă, activităţi ilegale de antreprenoriat) - 0,3 mil.lei;

- impozitul funciar - 0,1 mil.lei;

- veniturile ratate în urma neîncasării mijloacelor speciale - 0,2 mil.lei, precum şi admiterea formării datoriilor cu termenul de prescripţie expirat la plata pentru locaţiune în sumă de 0,6 mil.lei;

- administrarea necorespunzătoare a veniturilor din taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială în sumă de pînă la 0,1 mil.lei.

  • Nu corespunde normelor legale şi managementul financiar în materie de execuţie a cheltuielilor bugetare în instituţii, în consecinţă constatîndu-se o serie de nereguli şi abateri de la cadrul regulator, care afectează buna gestionare a banilor publici, şi anume:

- La redistribuirea transferurilor din bugetul de stat pentru susţinerea financiară a UAT, sursele destinate domeniului învăţămîntului în sumă de 2,4 mil.lei au fost utilizate în alte scopuri, inclusiv la finanţarea cheltuielilor pentru investiţii şi reparaţii capitale la instituţiile medico-sanitare din raion - 1,8 mil. lei.

- Iresponsabilitatea factorilor de decizie din cadrul Direcţiei Generale Învăţămînt, Tineret şi Sport, precum şi ai AAPL de nivelul I în exercitarea controlului asupra cheltuielilor pentru alimentarea copiilor din cadrul instituţiilor preşcolare din raion a generat multiple nereguli la componenta dată. Astfel, s-au constatat lipsuri de produse alimentare; produse alimentare alterate sau fără documente de provenienţă, destinate alimentaţiei copiilor; păstrarea în condiţii nocive a produselor alimentare etc.

- Lipsa, la nivel de raion, a unei strategii de dezvoltare, bazată pe mijloace investiţionale şi capitale, care ar prevedea modalitatea de selectare a obiectivelor, reieşind din priorităţile raionului, necesităţile de mijloace financiare şi posibilele surse de acoperire a cheltuielilor capitale. Totodată, se atestă prezenţa multiplelor încălcări la valorificarea mijloacelor bugetare în scopurile indicate, care au generat efectuarea cheltuielilor neregulamentare şi iraţionale pentru investiţii şi reparaţii capitale în sumă totală de 9,2 mil.lei, din care cele mai semnificative fiind: cheltuielile pentru investiţii şi reparaţii capitale în sumă totală de 4,1 mil.lei, efectuate în lipsa proiectelor verificate şi expertizate în modul stabilit; unele cheltuieli ineficiente - 3,2 mil.lei, inclusiv fără acoperire financiară - 2,4 mil.lei; recepţionarea unor lucrări efectiv neexecutate în sumă de 0,2 mil.lei. La efectuarea unor lucrări de reparaţii capitale s-au identificat cazuri de nesoluţionare a conflictelor de interese. Toate neregulile admise în acest domeniu au ca impact diminuarea eficienţei utilizării mijloacelor publice.

- Nerespectarea procedurilor legale la achiziţia bunurilor, serviciilor publice în sumă de 1,2 mil.lei, în unele cazuri acestea fiind desfăşurate într-un mod formal, după angajarea serviciilor sau lucrărilor. Concomitent, prezenţa unor încălcări de ordin procedural au limitat condiţiile de liberă concurenţă şi transparenţă a procesului de achiziţionare a bunurilor şi serviciilor.

- Disciplina precară în managementul resurselor umane, exprimată prin remunerarea unor angajaţi care efectiv nu se aflau pe teritoriul ţării, precum şi prin achitarea neregulamentară a salariilor în sumă totală de 0,6 mil.lei. S-a identificat prezenţa unor abateri la cumularea funcţiilor de către unii angajaţi ai instituţiilor publice, ultimii îndeplinind în paralel mai multe funcţii, cu un orar integral de lucru. În unele cazuri, nu au fost prezentate auditului probe privind lucrul efectiv exercitat la cumularea funcţiilor.

- Achitarea lucrărilor de proiectare în sumă de 0,2 mil.lei în temeiul unor acte de primire-predare neveridice, dat fiind că lucrările de proiectare efectiv nu s-au executat. Concomitent, sumele respective au fost trecute la cheltuieli, neînregistrîndu-se ca creanţe.

  • Există deficienţe şi la gestionarea patrimoniului public local, unele din ele nefiind soluţionate pe parcursul a mai mulţi ani. În acest context, se exemplifică următoarele:

- Autorităţile administraţiei publice locale (AAPL) nu deţin o evidenţă exhaustivă a patrimoniului care le aparţine cu drept de proprietate. Astfel, verificările selective ale auditului denotă că unele primării nu aveau înregistrate în evidenţa contabilă patrimoniu în valoare de 15,3 mil.lei, transmis în capitalul social al întreprinderilor înfiinţate. AAPL nu dispun de politici privind reglementarea modului de gestionare a patrimoniului public local, fapt ce constituie un impediment în asigurarea unui management eficient, astfel lipsind bugetele locale de o sursă suplimentară de venituri. În acest context, se relevă că timp îndelungat unele întreprinderi municipale fondate de AAPL înregistrează pierderi din activitatea economico-financiară, iar altele nu funcţionează. Există unele deficienţe şi la contabilizarea patrimoniului transmis în gestiune instituţiilor medico-sanitare.

- Unele AAPL nu deţin o informaţie exhaustivă privind fondul funciar aflat în proprietatea sa şi modul de utilizare a acestuia, ceea ce poate duce la folosirea neautorizată a terenurilor proprietate publică locală. De asemenea, terenurile proprietate publică locală nu sînt înregistrate în evidenţa contabilă a AAPL, fapt generat de lipsa unor reglementări privind organizarea evidenţei contabile a patrimoniului public.

- O problemă nesoluţionată de mai mulţi ani rămîne a fi neînregistrarea la organul cadastral a patrimoniului public local. Astfel, nu au fost supuse cadastrării reţelele de gazoduct - de 24,6 mil.lei. Mai mult decît atît, valoarea unor reţele de gazoduct nu figurează în evidenţa contabilă a APPL.

- Consiliul orăşenesc Rîşcani nu a întreprins măsurile de rigoare privind recuperarea pagubei materiale în sumă de 112,0 mii lei de la primarul or. Rîşcani, suma respectivă constituind valoarea automobilului de serviciu, care, fiind utilizat în mod abuziv în scopuri personale, este grav accidentat şi imposibil de restaurat.

- Unele instituţii publice locale nu au asigurat respectarea procedurii de casare a patrimoniului public, concomitent neînregistrînd în evidenţa contabilă utilajele şi materialele obţinute în urma lichidării. S-au constatat cazuri de comercializare a acestor bunuri, nefiind depuse la conturile instituţiilor mijloacele băneşti rezultate din tranzacţiile respective.

În opinia echipei de audit, neregularităţile şi devierile existente în toate domeniile supuse verificării se datorează:

- lipsei unor proceduri formalizate de control intern atît la etapa de planificare, cît şi la etapa de executare a veniturilor şi cheltuielilor;

- necunoaşterii de către personalul de conducere şi cel de execuţie al AAPL din raion a prevederilor legale privind administrarea şi gestionarea patrimoniului public local (îndeosebi, în calitate de fondatori ai unor entităţi);

- iresponsabilităţii unor factori de decizie la exercitarea atribuţiilor funcţionale.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi gestionării patrimoniului public din raionul Rîşcani pe anul 2011, anexat la prezenta Hotărîre.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:

2.1. Consiliului raional Rîşcani, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor oraşelor/satelor/comunelor verificate, şi se cere:

2.1.1 asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

 2.1.2. Aparatul preşedintelui raionului, în comun cu autorităţile economice, financiare, fiscale şi cadastrale, să realizeze acţiuni complexe şi coordonate întru evaluarea potenţialului economico-financiar aferent formării bazei de impozitare autentice în aspect teritorial şi categorie de impozit/taxă;

2.2. Ministerului Finanţelor, pentru luare de atitudine privind activitatea necorespuzătoare a Direcţiei Generale Finanţe în evaluarea şi prognozarea autentică a veniturilor proprii; neidentificarea soluţiilor de extindere a bazei de impozitare şi, respectiv, nediminuarea gradului de interdependenţă în raportul dintre bugetele locale şi bugetul de stat; necesitatea stabilirii unor reglementări exhaustive în materie de evidenţă contabilă a patrimoniului public, inclusiv a terenurilor.

3. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit, pentru informare:

3.1. Preşedintelui Republicii Moldova şi Preşedintelui Parlamentului;

3.2. Comisiilor permanente parlamentare: economie, buget şi finanţe; administraţie publică, mediu şi dezvoltare regională;

3.3. Guvernului Republicii Moldova;

4. Materialele privind auditul bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi gestionării patrimoniului public din raionul Rîşcani pe anul 2011 se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, pentru examinare după competenţă, inclusiv materialele privind achitarea de către 2 primării, în baza unor documente neveridice, a lucrărilor de proiectare în sumă de 0,2 mil. lei.

5. Despre măsurile întreprinse pentru executarea pct.2 şi pct.4 din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

6. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

[2] Hotărîrea Curții de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit și Standardelor auditului regularității".

Recomandari (187)

1. Preşedintele raionului să asigure implementarea sistemului de management financiar şi control la prognoza şi planificarea bugetară, care să asigure evaluarea autentică a bazei de impozitare formate în UAT de nivelul I şi de nivelul II, ce constituie obiect al impozitării.

2. DGF să asigure standardizarea şi crearea bazei de impozitare fundamentate pentru elaborarea prognozei bugetare pe toate categoriile de venituri fiscale şi nefiscale luate în calcul la formarea veniturilor proprii, inclusiv printr-o conlucrare eficientă cu UAT de nivelul I şi cu alte părţi implicate în procesul de formare a bugetului.

3.1. Consiliul orăşenesc Rîşcani, în comun cu primăria or.Rîşcani, să asigure conlucrarea cu IFS pe raionul Rîşcani, alte organe abilitate de drept privind stabilirea tuturor subiecţilor din teritoriul administrat care desfăşoară activitate ilegală de antreprenoriat, în vederea extinderii bazei fiscale şi colectarea tuturor veniturilor cuvenite bugetului local.

3.2. Consiliul orăşenesc Rîşcani, în comun cu primăria or.Rîşcani, să asigure executarea întocmai a obligaţiunilor atribuite la eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale şi/sau de prestări de servicii de deservire socială, cu asigurarea prognozării corecte şi acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

3.3. Consiliul orăşenesc Rîşcani, în comun cu primăria or.Rîşcani, să asigure monitorizarea corespunzătoare a amplasării publicităţii în teritoriul administrat, cu încasarea mijloacelor cuvenite bugetelor locale şi întreprinderea măsurilor faţă de persoanele care nu se conformează legislaţiei în domeniul publicităţii;elaborarea şi implementarea procedurilor de control intern aferente amplasării, monitorizării şi încasării taxelor pentru publicitate.

3.4. Consiliul orăşenesc Rîşcani, în comun cu primăria or.Rîşcani, să asigure contractarea plăţii pentru arenda terenului cu toţi proprietarii de chioşcuri amplasate în piaţa centrală şi încasarea integrală a plăţilor respective.

4.1. Să efectueze o inventariere integrală a tuturor subiecţilor şi obiectelor impunerii fiscale şi nefiscale din teritoriul administrat, în vederea extinderii bazei fiscale.

4.1. Să efectueze o inventariere integrală a tuturor subiecţilor şi obiectelor impunerii fiscale şi nefiscale din teritoriul administrat, în vederea extinderii bazei fiscale.

4.1. Să efectueze o inventariere integrală a tuturor subiecţilor şi obiectelor impunerii fiscale şi nefiscale din teritoriul administrat, în vederea extinderii bazei fiscale.

4.1. Să efectueze o inventariere integrală a tuturor subiecţilor şi obiectelor impunerii fiscale şi nefiscale din teritoriul administrat, în vederea extinderii bazei fiscale.

4.1. Să efectueze o inventariere integrală a tuturor subiecţilor şi obiectelor impunerii fiscale şi nefiscale din teritoriul administrat, în vederea extinderii bazei fiscale.

4.1. Să efectueze o inventariere integrală a tuturor subiecţilor şi obiectelor impunerii fiscale şi nefiscale din teritoriul administrat, în vederea extinderii bazei fiscale.

4.1. Să efectueze o inventariere integrală a tuturor subiecţilor şi obiectelor impunerii fiscale şi nefiscale din teritoriul administrat, în vederea extinderii bazei fiscale.

4.1. Să efectueze o inventariere integrală a tuturor subiecţilor şi obiectelor impunerii fiscale şi nefiscale din teritoriul administrat, în vederea extinderii bazei fiscale.

4.1. Să efectueze o inventariere integrală a tuturor subiecţilor şi obiectelor impunerii fiscale şi nefiscale din teritoriul administrat, în vederea extinderii bazei fiscale.

4.1. Să efectueze o inventariere integrală a tuturor subiecţilor şi obiectelor impunerii fiscale şi nefiscale din teritoriul administrat, în vederea extinderii bazei fiscale.

4.1. Să efectueze o inventariere integrală a tuturor subiecţilor şi obiectelor impunerii fiscale şi nefiscale din teritoriul administrat, în vederea extinderii bazei fiscale.

4.1. Să efectueze o inventariere integrală a tuturor subiecţilor şi obiectelor impunerii fiscale şi nefiscale din teritoriul administrat, în vederea extinderii bazei fiscale.

4.1. Să efectueze o inventariere integrală a tuturor subiecţilor şi obiectelor impunerii fiscale şi nefiscale din teritoriul administrat, în vederea extinderii bazei fiscale.

4.1. Să efectueze o inventariere integrală a tuturor subiecţilor şi obiectelor impunerii fiscale şi nefiscale din teritoriul administrat, în vederea extinderii bazei fiscale.

4.1. Să efectueze o inventariere integrală a tuturor subiecţilor şi obiectelor impunerii fiscale şi nefiscale din teritoriul administrat, în vederea extinderii bazei fiscale.

4.1. Să efectueze o inventariere integrală a tuturor subiecţilor şi obiectelor impunerii fiscale şi nefiscale din teritoriul administrat, în vederea extinderii bazei fiscale.

4.1. Să efectueze o inventariere integrală a tuturor subiecţilor şi obiectelor impunerii fiscale şi nefiscale din teritoriul administrat, în vederea extinderii bazei fiscale.

4.1. Să efectueze o inventariere integrală a tuturor subiecţilor şi obiectelor impunerii fiscale şi nefiscale din teritoriul administrat, în vederea extinderii bazei fiscale.

4.1. Să efectueze o inventariere integrală a tuturor subiecţilor şi obiectelor impunerii fiscale şi nefiscale din teritoriul administrat, în vederea extinderii bazei fiscale.

4.1. Să efectueze o inventariere integrală a tuturor subiecţilor şi obiectelor impunerii fiscale şi nefiscale din teritoriul administrat, în vederea extinderii bazei fiscale.

4.1. Să efectueze o inventariere integrală a tuturor subiecţilor şi obiectelor impunerii fiscale şi nefiscale din teritoriul administrat, în vederea extinderii bazei fiscale.

4.1. Să efectueze o inventariere integrală a tuturor subiecţilor şi obiectelor impunerii fiscale şi nefiscale din teritoriul administrat, în vederea extinderii bazei fiscale.

4.2. Să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectelor privatizate, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, evidenţa conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

4.2. Să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectelor privatizate, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, evidenţa conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

4.2. Să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectelor privatizate, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, evidenţa conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

4.2. Să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectelor privatizate, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, evidenţa conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

4.2. Să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectelor privatizate, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, evidenţa conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

4.2. Să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectelor privatizate, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, evidenţa conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

4.2. Să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectelor privatizate, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, evidenţa conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

4.2. Să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectelor privatizate, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, evidenţa conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

4.2. Să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectelor privatizate, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, evidenţa conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

4.2. Să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectelor privatizate, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, evidenţa conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

4.2. Să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectelor privatizate, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, evidenţa conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

4.2. Să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectelor privatizate, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, evidenţa conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

4.2. Să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectelor privatizate, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, evidenţa conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

4.2. Să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectelor privatizate, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, evidenţa conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

4.2. Să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectelor privatizate, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, evidenţa conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

4.2. Să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectelor privatizate, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, evidenţa conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

4.2. Să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectelor privatizate, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, evidenţa conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

4.2. Să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectelor privatizate, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, evidenţa conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

4.2. Să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectelor privatizate, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, evidenţa conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

4.2. Să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectelor privatizate, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, evidenţa conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

4.2. Să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectelor privatizate, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, evidenţa conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

4.2. Să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectelor privatizate, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, evidenţa conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

4.3. Primăria or. Rîşcani să întreprindă măsuri privind modificarea clauzelor contractuale în ce priveşte plata pentru arenda terenurilor cu altă destinaţie decît cea agricolă, stabilită neregulamentar în mărime de 0,5%, cu înaintarea propunerilor, spre aprobare, Consiliului orăşenesc.

5. Aparatul preşedintelui raionului, în comun cu AAPL din raion, să asigure elaborarea şi înaintarea, spre aprobare de către consiliile locale respective, a unor reglementări exhaustive referitor la stabilirea cotei-părţi pentru defalcarea în bugetul local a veniturilor din profitul net al întreprinderilor municipale, obţinut în rezultatul activităţii economico-financiare.

5. Aparatul preşedintelui raionului, în comun cu AAPL din raion, să asigure elaborarea şi înaintarea, spre aprobare de către consiliile locale respective, a unor reglementări exhaustive referitor la stabilirea cotei-părţi pentru defalcarea în bugetul local a veniturilor din profitul net al întreprinderilor municipale, obţinut în rezultatul activităţii economico-financiare.

5. Aparatul preşedintelui raionului, în comun cu AAPL din raion, să asigure elaborarea şi înaintarea, spre aprobare de către consiliile locale respective, a unor reglementări exhaustive referitor la stabilirea cotei-părţi pentru defalcarea în bugetul local a veniturilor din profitul net al întreprinderilor municipale, obţinut în rezultatul activităţii economico-financiare.

5. Aparatul preşedintelui raionului, în comun cu AAPL din raion, să asigure elaborarea şi înaintarea, spre aprobare de către consiliile locale respective, a unor reglementări exhaustive referitor la stabilirea cotei-părţi pentru defalcarea în bugetul local a veniturilor din profitul net al întreprinderilor municipale, obţinut în rezultatul activităţii economico-financiare.

5. Aparatul preşedintelui raionului, în comun cu AAPL din raion, să asigure elaborarea şi înaintarea, spre aprobare de către consiliile locale respective, a unor reglementări exhaustive referitor la stabilirea cotei-părţi pentru defalcarea în bugetul local a veniturilor din profitul net al întreprinderilor municipale, obţinut în rezultatul activităţii economico-financiare.

5. Aparatul preşedintelui raionului, în comun cu AAPL din raion, să asigure elaborarea şi înaintarea, spre aprobare de către consiliile locale respective, a unor reglementări exhaustive referitor la stabilirea cotei-părţi pentru defalcarea în bugetul local a veniturilor din profitul net al întreprinderilor municipale, obţinut în rezultatul activităţii economico-financiare.

5. Aparatul preşedintelui raionului, în comun cu AAPL din raion, să asigure elaborarea şi înaintarea, spre aprobare de către consiliile locale respective, a unor reglementări exhaustive referitor la stabilirea cotei-părţi pentru defalcarea în bugetul local a veniturilor din profitul net al întreprinderilor municipale, obţinut în rezultatul activităţii economico-financiare.

5. Aparatul preşedintelui raionului, în comun cu AAPL din raion, să asigure elaborarea şi înaintarea, spre aprobare de către consiliile locale respective, a unor reglementări exhaustive referitor la stabilirea cotei-părţi pentru defalcarea în bugetul local a veniturilor din profitul net al întreprinderilor municipale, obţinut în rezultatul activităţii economico-financiare.

5. Aparatul preşedintelui raionului, în comun cu AAPL din raion, să asigure elaborarea şi înaintarea, spre aprobare de către consiliile locale respective, a unor reglementări exhaustive referitor la stabilirea cotei-părţi pentru defalcarea în bugetul local a veniturilor din profitul net al întreprinderilor municipale, obţinut în rezultatul activităţii economico-financiare.

5. Aparatul preşedintelui raionului, în comun cu AAPL din raion, să asigure elaborarea şi înaintarea, spre aprobare de către consiliile locale respective, a unor reglementări exhaustive referitor la stabilirea cotei-părţi pentru defalcarea în bugetul local a veniturilor din profitul net al întreprinderilor municipale, obţinut în rezultatul activităţii economico-financiare.

5. Aparatul preşedintelui raionului, în comun cu AAPL din raion, să asigure elaborarea şi înaintarea, spre aprobare de către consiliile locale respective, a unor reglementări exhaustive referitor la stabilirea cotei-părţi pentru defalcarea în bugetul local a veniturilor din profitul net al întreprinderilor municipale, obţinut în rezultatul activităţii economico-financiare.

5. Aparatul preşedintelui raionului, în comun cu AAPL din raion, să asigure elaborarea şi înaintarea, spre aprobare de către consiliile locale respective, a unor reglementări exhaustive referitor la stabilirea cotei-părţi pentru defalcarea în bugetul local a veniturilor din profitul net al întreprinderilor municipale, obţinut în rezultatul activităţii economico-financiare.

5. Aparatul preşedintelui raionului, în comun cu AAPL din raion, să asigure elaborarea şi înaintarea, spre aprobare de către consiliile locale respective, a unor reglementări exhaustive referitor la stabilirea cotei-părţi pentru defalcarea în bugetul local a veniturilor din profitul net al întreprinderilor municipale, obţinut în rezultatul activităţii economico-financiare.

5. Aparatul preşedintelui raionului, în comun cu AAPL din raion, să asigure elaborarea şi înaintarea, spre aprobare de către consiliile locale respective, a unor reglementări exhaustive referitor la stabilirea cotei-părţi pentru defalcarea în bugetul local a veniturilor din profitul net al întreprinderilor municipale, obţinut în rezultatul activităţii economico-financiare.

5. Aparatul preşedintelui raionului, în comun cu AAPL din raion, să asigure elaborarea şi înaintarea, spre aprobare de către consiliile locale respective, a unor reglementări exhaustive referitor la stabilirea cotei-părţi pentru defalcarea în bugetul local a veniturilor din profitul net al întreprinderilor municipale, obţinut în rezultatul activităţii economico-financiare.

5. Aparatul preşedintelui raionului, în comun cu AAPL din raion, să asigure elaborarea şi înaintarea, spre aprobare de către consiliile locale respective, a unor reglementări exhaustive referitor la stabilirea cotei-părţi pentru defalcarea în bugetul local a veniturilor din profitul net al întreprinderilor municipale, obţinut în rezultatul activităţii economico-financiare.

5. Aparatul preşedintelui raionului, în comun cu AAPL din raion, să asigure elaborarea şi înaintarea, spre aprobare de către consiliile locale respective, a unor reglementări exhaustive referitor la stabilirea cotei-părţi pentru defalcarea în bugetul local a veniturilor din profitul net al întreprinderilor municipale, obţinut în rezultatul activităţii economico-financiare.

5. Aparatul preşedintelui raionului, în comun cu AAPL din raion, să asigure elaborarea şi înaintarea, spre aprobare de către consiliile locale respective, a unor reglementări exhaustive referitor la stabilirea cotei-părţi pentru defalcarea în bugetul local a veniturilor din profitul net al întreprinderilor municipale, obţinut în rezultatul activităţii economico-financiare.

5. Aparatul preşedintelui raionului, în comun cu AAPL din raion, să asigure elaborarea şi înaintarea, spre aprobare de către consiliile locale respective, a unor reglementări exhaustive referitor la stabilirea cotei-părţi pentru defalcarea în bugetul local a veniturilor din profitul net al întreprinderilor municipale, obţinut în rezultatul activităţii economico-financiare.

5. Aparatul preşedintelui raionului, în comun cu AAPL din raion, să asigure elaborarea şi înaintarea, spre aprobare de către consiliile locale respective, a unor reglementări exhaustive referitor la stabilirea cotei-părţi pentru defalcarea în bugetul local a veniturilor din profitul net al întreprinderilor municipale, obţinut în rezultatul activităţii economico-financiare.

5. Aparatul preşedintelui raionului, în comun cu AAPL din raion, să asigure elaborarea şi înaintarea, spre aprobare de către consiliile locale respective, a unor reglementări exhaustive referitor la stabilirea cotei-părţi pentru defalcarea în bugetul local a veniturilor din profitul net al întreprinderilor municipale, obţinut în rezultatul activităţii economico-financiare.

5. Aparatul preşedintelui raionului, în comun cu AAPL din raion, să asigure elaborarea şi înaintarea, spre aprobare de către consiliile locale respective, a unor reglementări exhaustive referitor la stabilirea cotei-părţi pentru defalcarea în bugetul local a veniturilor din profitul net al întreprinderilor municipale, obţinut în rezultatul activităţii economico-financiare.

5. Aparatul preşedintelui raionului, în comun cu AAPL din raion, să asigure elaborarea şi înaintarea, spre aprobare de către consiliile locale respective, a unor reglementări exhaustive referitor la stabilirea cotei-părţi pentru defalcarea în bugetul local a veniturilor din profitul net al întreprinderilor municipale, obţinut în rezultatul activităţii economico-financiare.

6. Aparatul preşedintelui raionului, primăriile or.Rîşcani, or.Costeşti şi s.Zăicani să asigure încheierea contractelor de locaţiune cu toţi locatarii care utilizează încăperi publice, cu înaintarea acestora spre aprobare Consiliului local; să asigure calcularea şi încasarea plăţilor de locaţiune în conformitate cu cadrul legal în vigoare.

6. Aparatul preşedintelui raionului, primăriile or.Rîşcani, or.Costeşti şi s.Zăicani să asigure încheierea contractelor de locaţiune cu toţi locatarii care utilizează încăperi publice, cu înaintarea acestora spre aprobare Consiliului local; să asigure calcularea şi încasarea plăţilor de locaţiune în conformitate cu cadrul legal în vigoare.

6. Aparatul preşedintelui raionului, primăriile or.Rîşcani, or.Costeşti şi s.Zăicani să asigure încheierea contractelor de locaţiune cu toţi locatarii care utilizează încăperi publice, cu înaintarea acestora spre aprobare Consiliului local; să asigure calcularea şi încasarea plăţilor de locaţiune în conformitate cu cadrul legal în vigoare.

6. Aparatul preşedintelui raionului, primăriile or.Rîşcani, or.Costeşti şi s.Zăicani să asigure încheierea contractelor de locaţiune cu toţi locatarii care utilizează încăperi publice, cu înaintarea acestora spre aprobare Consiliului local; să asigure calcularea şi încasarea plăţilor de locaţiune în conformitate cu cadrul legal în vigoare.

9. Preşedintele raionului, în comun cu DGF, să asigure distribuirea surselor destinate domeniului învăţămîntului potrivit normativului asigurat de la bugetul de stat pentru întreţinerea unui copil/elev în instituţiile de învăţămînt, inclusiv în cele extaşcolare; să nu admită utilizarea în alte scopuri a surselor destinate domeniului dat.

10.1. să demareze o investigare din oficiu privind conflictul de interese la coordonarea şi vizarea devizelor locale şi proceselor-verbale de recepţie a lucrărilor de reparaţie de către şeful SCGCD Rîşcani, în cazurile cînd lucrările s-au executat de către agentul economic, la care în calitate de fondator şi administrator figurau rudele de gradul întîi ale acestuia, cu adoptarea deciziei prevăzute de legislaţie.

10.2. să examineze neregulile în domeniul vizat, cu elaborarea şi adoptarea unor proceduri ale sistemului de control intern, menite să asigure buna gestiune a banului public, precum şi să întreprindă măsuri privind restituirea sumei de 174,5 mii lei, achitată pentru lucrările de reparaţii capitale neexecutate.

10.3. În comun cu AAPL de nivelul I, să asigure elaborarea unei programe investiţionale, inclusiv a studiilor de fezabilitate, cu identificarea surselor de finanţare a obiectivelor nefinalizate, precum şi a celor iniţiate, şi evaluarea utilităţii acestora în perspectivă.

10.4. În comun cu Direcţia Dezvoltare Comunitară, să asigure excluderea pe viitor a cazurilor de executare a lucrărilor de construcţie din contul mijloacelor publice, în lipsa documentaţiei de proiect şi deviz, verificată şi expertizată potrivit prevederilor legale, precum şi excluderea cazurilor de neverificare a lucrărilor capitale de către responsabilii tehnici.

11. Consiliile locale şi primăriile s.Văratic, s.Horodişte şi s.Duruitoarea Nouă să întreprindă măsuri privind restituirea mijloacelor achitate integral pentru lucrările de proiectare nefinalizate.

11. Consiliile locale şi primăriile s.Văratic, s.Horodişte şi s.Duruitoarea Nouă să întreprindă măsuri privind restituirea mijloacelor achitate integral pentru lucrările de proiectare nefinalizate.

11. Consiliile locale şi primăriile s.Văratic, s.Horodişte şi s.Duruitoarea Nouă să întreprindă măsuri privind restituirea mijloacelor achitate integral pentru lucrările de proiectare nefinalizate.

12. Consiliul raional şi preşedintele raionului Rîşcani să ţină la control şi să asigure primirea proiectelor reţelelor de aprovizionare cu gaz natural de tensiune înaltă pe traseul Văratic-Horodişte-Duruitoarea Nouă.

13. Preşedintele raionului să asigure desfăşurarea unor instruiri în domeniul achiziţiilor publice pentru membrii grupurilor de lucru din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional şi al AAPL de nivelul I, concomitent fiindu-le acordat suportul metodologic privind implementarea procedurilor de control intern la achiziţionarea mărfurilor şi serviciilor, inclusiv la descrierea proceselor aferente acestora.

14.1. să respecte procedurile de achiziţii publice, cu stabilirea responsabilităţilor clare pentru fiecare membru al grupului de lucru pentru achiziţii, asigurarea integrităţii dosarelor achiziţiilor publice, instituirea sistemului de control intern în vederea monitorizării executării contractelor de achiziţii, pentru neadmiterea efectuării cheltuielilor neîntemeiate.

14.1. să respecte procedurile de achiziţii publice, cu stabilirea responsabilităţilor clare pentru fiecare membru al grupului de lucru pentru achiziţii, asigurarea integrităţii dosarelor achiziţiilor publice, instituirea sistemului de control intern în vederea monitorizării executării contractelor de achiziţii, pentru neadmiterea efectuării cheltuielilor neîntemeiate.

14.1. să respecte procedurile de achiziţii publice, cu stabilirea responsabilităţilor clare pentru fiecare membru al grupului de lucru pentru achiziţii, asigurarea integrităţii dosarelor achiziţiilor publice, instituirea sistemului de control intern în vederea monitorizării executării contractelor de achiziţii, pentru neadmiterea efectuării cheltuielilor neîntemeiate.

14.1. să respecte procedurile de achiziţii publice, cu stabilirea responsabilităţilor clare pentru fiecare membru al grupului de lucru pentru achiziţii, asigurarea integrităţii dosarelor achiziţiilor publice, instituirea sistemului de control intern în vederea monitorizării executării contractelor de achiziţii, pentru neadmiterea efectuării cheltuielilor neîntemeiate.

14.1. să respecte procedurile de achiziţii publice, cu stabilirea responsabilităţilor clare pentru fiecare membru al grupului de lucru pentru achiziţii, asigurarea integrităţii dosarelor achiziţiilor publice, instituirea sistemului de control intern în vederea monitorizării executării contractelor de achiziţii, pentru neadmiterea efectuării cheltuielilor neîntemeiate.

14.1. să respecte procedurile de achiziţii publice, cu stabilirea responsabilităţilor clare pentru fiecare membru al grupului de lucru pentru achiziţii, asigurarea integrităţii dosarelor achiziţiilor publice, instituirea sistemului de control intern în vederea monitorizării executării contractelor de achiziţii, pentru neadmiterea efectuării cheltuielilor neîntemeiate.

14.1. să respecte procedurile de achiziţii publice, cu stabilirea responsabilităţilor clare pentru fiecare membru al grupului de lucru pentru achiziţii, asigurarea integrităţii dosarelor achiziţiilor publice, instituirea sistemului de control intern în vederea monitorizării executării contractelor de achiziţii, pentru neadmiterea efectuării cheltuielilor neîntemeiate.

14.2. Să asigure respectarea exigenţelor privind certificarea sanitar-veterinară a produselor pentru alimentarea copiilor, în vederea excluderii riscului de îmbolnăvire.

14.2. Să asigure respectarea exigenţelor privind certificarea sanitar-veterinară a produselor pentru alimentarea copiilor, în vederea excluderii riscului de îmbolnăvire.

14.2. Să asigure respectarea exigenţelor privind certificarea sanitar-veterinară a produselor pentru alimentarea copiilor, în vederea excluderii riscului de îmbolnăvire.

14.2. Să asigure respectarea exigenţelor privind certificarea sanitar-veterinară a produselor pentru alimentarea copiilor, în vederea excluderii riscului de îmbolnăvire.

14.2. Să asigure respectarea exigenţelor privind certificarea sanitar-veterinară a produselor pentru alimentarea copiilor, în vederea excluderii riscului de îmbolnăvire.

14.2. Să asigure respectarea exigenţelor privind certificarea sanitar-veterinară a produselor pentru alimentarea copiilor, în vederea excluderii riscului de îmbolnăvire.

14.2. Să asigure respectarea exigenţelor privind certificarea sanitar-veterinară a produselor pentru alimentarea copiilor, în vederea excluderii riscului de îmbolnăvire.

15. Consiliul orăşenesc Rîşcani să revizuiască statele de personal ale primăriei, cu aducerea acestora în conformitate cu cadrul normativ existent.

16.1. Să efectueze o investigare de serviciu asupra cazului de întocmire a documentelor oficiale cu conţinut neveridic, cu întreprinderea măsurilor prevăzute de legislaţie faţă de persoanele vinovate, concomitent intensificînd controlul intern la componenta dată.

16.2. Să excludă cumularea neîntemeiată a funcţiilor de către angajaţii care nu întrunesc calificativele profesionale obligatorii.

16.3. Să implementeze proceduri de control intern, menite să asigure excluderea cazurilor de încălcare a normelor legale şi de achitare neîntemeiată a salariilor.

16.4. Să asigure restituirea cheltuielilor neîntemeiate pentru salarizarea lucrătorului bibliotecii din contul persoanelor de răspundere vinovate, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

16.5. Să revadă condiţiile de salarizare a lucrătorilor pieţei, cu încadrarea acestora în limitele regulamentare.

17. DGF să asigure desfăşurarea unor instruiri pentru angajaţii AAPL de nivelul I în domeniul aplicării legislaţiei muncii şi să le acorde suportul metodologic privind implementarea procedurilor de control intern la efectuarea plăţilor pentru retribuirea muncii.

18.1. Să respecte actele normative ce reglementează domeniul retribuirii muncii şi să asigure implementarea unui control intern adecvat, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate.

18.2. Să asigure sporirea responsabilităţilor managementului financiar-contabil, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor menite să prevină fenomenul fraudei şi risipei de bani publici.

18.3. Să examineze cazurile de remunerare neconformă a muncii angajaţilor, cu întreprinderea măsurilor de conformare a plăţilor respective la prevederile actelor normative în vigoare.

18.4. Să întreprindă măsurile de rigoare, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, în vederea restituirii plăţilor achitate neregulamentar.

19.1. Să aplice proceduri de control eficiente, în vederea neadmiterii utilizării mijloacelor bugetare pentru acoperirea cheltuielilor ce nu-i aparţin.

19.2. Să negocieze cu Î.I. „Guţu Andrei", colectivul artistic „model", ansamblul de muzică şi dans popular „Moştenitorii", O.O. „Trandafirul Moldovei" şi formaţiunea artistică „model" „Aisidora" (cercul de dansuri) achitarea energiei electrice şi celei termice consumate, sau să asigure acoperirea acestor cheltuieli din contul persoanelor de răspundere din aparatul primăriei care sînt vinovate de cauzarea pagubei materiale bugetului local.

20.1. DGÎTS şi primăriile or.Rîşcani, or.Costeşti: Să asigure planificarea adecvată a necesarului de produse alimentare şi păstrarea lor în condiţii care să corespundă cerinţelor regulamentare, cu interzicerea conservării legumelor în instituţiile de învăţămînt.

20.1. DGÎTS şi primăriile or.Rîşcani, or.Costeşti: Să asigure planificarea adecvată a necesarului de produse alimentare şi păstrarea lor în condiţii care să corespundă cerinţelor regulamentare, cu interzicerea conservării legumelor în instituţiile de învăţămînt.

20.1. DGÎTS şi primăriile or.Rîşcani, or.Costeşti: Să asigure planificarea adecvată a necesarului de produse alimentare şi păstrarea lor în condiţii care să corespundă cerinţelor regulamentare, cu interzicerea conservării legumelor în instituţiile de învăţămînt.

20.2. DGÎTS şi primăriile or.Rîşcani, or.Costeşti: Să efectueze inventarierea produselor alimentate, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea contabilizării conforme a acestora, precum şi implementării unor proceduri eficiente de control intern în domeniul dat.

20.2. DGÎTS şi primăriile or.Rîşcani, or.Costeşti: Să efectueze inventarierea produselor alimentate, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea contabilizării conforme a acestora, precum şi implementării unor proceduri eficiente de control intern în domeniul dat.

20.2. DGÎTS şi primăriile or.Rîşcani, or.Costeşti: Să efectueze inventarierea produselor alimentate, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea contabilizării conforme a acestora, precum şi implementării unor proceduri eficiente de control intern în domeniul dat.

20.3. DGÎTS şi primăriile or.Rîşcani, or.Costeşti: Să întreprindă măsurile de rigoare pentru recuperarea pierderilor în urma lipsei produselor alimentare, precum şi alterării acestora.

20.3. DGÎTS şi primăriile or.Rîşcani, or.Costeşti: Să întreprindă măsurile de rigoare pentru recuperarea pierderilor în urma lipsei produselor alimentare, precum şi alterării acestora.

20.3. DGÎTS şi primăriile or.Rîşcani, or.Costeşti: Să întreprindă măsurile de rigoare pentru recuperarea pierderilor în urma lipsei produselor alimentare, precum şi alterării acestora.

21.1. Să efectueze o inventariere integrală a patrimoniului local transmis în capitalul social şi în gestiunea întreprinderilor fondate, cu întocmirea actelor de predare-primire a patrimoniului public şi asigurarea înregistrării conforme în evidenţa contabilă a valorii fondurilor fixe transmise.

21.1. Să efectueze o inventariere integrală a patrimoniului local transmis în capitalul social şi în gestiunea întreprinderilor fondate, cu întocmirea actelor de predare-primire a patrimoniului public şi asigurarea înregistrării conforme în evidenţa contabilă a valorii fondurilor fixe transmise.

21.1. Să efectueze o inventariere integrală a patrimoniului local transmis în capitalul social şi în gestiunea întreprinderilor fondate, cu întocmirea actelor de predare-primire a patrimoniului public şi asigurarea înregistrării conforme în evidenţa contabilă a valorii fondurilor fixe transmise.

21.1. Să efectueze o inventariere integrală a patrimoniului local transmis în capitalul social şi în gestiunea întreprinderilor fondate, cu întocmirea actelor de predare-primire a patrimoniului public şi asigurarea înregistrării conforme în evidenţa contabilă a valorii fondurilor fixe transmise.

21.1. Să efectueze o inventariere integrală a patrimoniului local transmis în capitalul social şi în gestiunea întreprinderilor fondate, cu întocmirea actelor de predare-primire a patrimoniului public şi asigurarea înregistrării conforme în evidenţa contabilă a valorii fondurilor fixe transmise.

21.1. Să efectueze o inventariere integrală a patrimoniului local transmis în capitalul social şi în gestiunea întreprinderilor fondate, cu întocmirea actelor de predare-primire a patrimoniului public şi asigurarea înregistrării conforme în evidenţa contabilă a valorii fondurilor fixe transmise.

21.1. Să efectueze o inventariere integrală a patrimoniului local transmis în capitalul social şi în gestiunea întreprinderilor fondate, cu întocmirea actelor de predare-primire a patrimoniului public şi asigurarea înregistrării conforme în evidenţa contabilă a valorii fondurilor fixe transmise.

21.2. Să reexamineze statutul întreprinderilor municipale, cu ajustarea acestuia la prevederile legislaţiei în vigoare şi la bunele practici ale unui management eficient.

21.2. Să reexamineze statutul întreprinderilor municipale, cu ajustarea acestuia la prevederile legislaţiei în vigoare şi la bunele practici ale unui management eficient.

21.2. Să reexamineze statutul întreprinderilor municipale, cu ajustarea acestuia la prevederile legislaţiei în vigoare şi la bunele practici ale unui management eficient.

21.2. Să reexamineze statutul întreprinderilor municipale, cu ajustarea acestuia la prevederile legislaţiei în vigoare şi la bunele practici ale unui management eficient.

21.2. Să reexamineze statutul întreprinderilor municipale, cu ajustarea acestuia la prevederile legislaţiei în vigoare şi la bunele practici ale unui management eficient.

21.2. Să reexamineze statutul întreprinderilor municipale, cu ajustarea acestuia la prevederile legislaţiei în vigoare şi la bunele practici ale unui management eficient.

21.2. Să reexamineze statutul întreprinderilor municipale, cu ajustarea acestuia la prevederile legislaţiei în vigoare şi la bunele practici ale unui management eficient.

21.3. Să elaboreze un plan de revigorare a întreprinderilor municipale, inclusiv prin stabilirea indicatorilor economici, cantitativi şi calitativi pentru sporirea performanţei întreprinderilor, ceea ce va asigura controlul eficienţei gestionării patrimoniului public municipal.

21.3. Să elaboreze un plan de revigorare a întreprinderilor municipale, inclusiv prin stabilirea indicatorilor economici, cantitativi şi calitativi pentru sporirea performanţei întreprinderilor, ceea ce va asigura controlul eficienţei gestionării patrimoniului public municipal.

21.3. Să elaboreze un plan de revigorare a întreprinderilor municipale, inclusiv prin stabilirea indicatorilor economici, cantitativi şi calitativi pentru sporirea performanţei întreprinderilor, ceea ce va asigura controlul eficienţei gestionării patrimoniului public municipal.

21.3. Să elaboreze un plan de revigorare a întreprinderilor municipale, inclusiv prin stabilirea indicatorilor economici, cantitativi şi calitativi pentru sporirea performanţei întreprinderilor, ceea ce va asigura controlul eficienţei gestionării patrimoniului public municipal.

21.3. Să elaboreze un plan de revigorare a întreprinderilor municipale, inclusiv prin stabilirea indicatorilor economici, cantitativi şi calitativi pentru sporirea performanţei întreprinderilor, ceea ce va asigura controlul eficienţei gestionării patrimoniului public municipal.

21.3. Să elaboreze un plan de revigorare a întreprinderilor municipale, inclusiv prin stabilirea indicatorilor economici, cantitativi şi calitativi pentru sporirea performanţei întreprinderilor, ceea ce va asigura controlul eficienţei gestionării patrimoniului public municipal.

21.3. Să elaboreze un plan de revigorare a întreprinderilor municipale, inclusiv prin stabilirea indicatorilor economici, cantitativi şi calitativi pentru sporirea performanţei întreprinderilor, ceea ce va asigura controlul eficienţei gestionării patrimoniului public municipal.

21.4. Să încheie contracte de reglementare a relaţiilor dintre fondator şi administrator, precum şi privind modul şi condiţiile de remunerare a acestora.

21.4. Să încheie contracte de reglementare a relaţiilor dintre fondator şi administrator, precum şi privind modul şi condiţiile de remunerare a acestora.

21.4. Să încheie contracte de reglementare a relaţiilor dintre fondator şi administrator, precum şi privind modul şi condiţiile de remunerare a acestora.

21.4. Să încheie contracte de reglementare a relaţiilor dintre fondator şi administrator, precum şi privind modul şi condiţiile de remunerare a acestora.

21.4. Să încheie contracte de reglementare a relaţiilor dintre fondator şi administrator, precum şi privind modul şi condiţiile de remunerare a acestora.

21.4. Să încheie contracte de reglementare a relaţiilor dintre fondator şi administrator, precum şi privind modul şi condiţiile de remunerare a acestora.

21.4. Să încheie contracte de reglementare a relaţiilor dintre fondator şi administrator, precum şi privind modul şi condiţiile de remunerare a acestora.

22. Primăria or.Rîşcani să determine forma organizatorico-juridică a activităţii pieţei orăşeneşti, cu elaborarea şi prezentarea spre aprobare Consiliului local a regulamentului de funcţionare a pieţei.

23. DGÎTS, în comun cu primăria s.Hiliuţi, să se determine asupra apartenenţei imobilului, cu ajustarea datelor evidenţei contabile.

24. Primăria com.Recea să întreprindă măsuri în vederea reparaţiei Internatului şcolii, pentru neadmiterea deteriorării în continuare a acestuia.

25.1. Să actualizeze contractele încheiate cu IMPS privind transmiterea în comodat a patrimoniului public, cu stabilirea responsabilităţilor de gestionare şi raportare a valorii acestuia.

25.2. Să asigure înregistrarea drepturilor asupra bunurilor imobile gestionate de către IMSP.

25.3. Să asigure inventarierea patrimoniului real gestionat de către IMSP, cu eliminarea deficienţelor constatate în evidenţa contabilă a IMSP şi a Aparatului preşedintelui raionului.

26. Consiliul orăşenesc Rîşcani să asigure restituirea pagubei materiale în sumă de 112,0 mii lei, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

27. Consiliul orăşenesc Rîşcani să întreprindă măsurile de rigoare pentru recuperarea mijloacelor financiare în urma realizării neregulamentare a metalului uzat în sumă, respectiv, de 2,4 mii lei şi 3,6 mii lei, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

28. Primăriile or.Costeşti şi com.Recea să asigure înregistrarea în evidenţa contabilă a bunurilor materiale obţinute de la demontarea unor elemente ale mijloacelor fixe, cu neadmiterea pe viitor a unor astfel de cazuri.

28. Primăriile or.Costeşti şi com.Recea să asigure înregistrarea în evidenţa contabilă a bunurilor materiale obţinute de la demontarea unor elemente ale mijloacelor fixe, cu neadmiterea pe viitor a unor astfel de cazuri.

29. Primăria s.Pîrjota să asigure contabilizarea corespunzătoare (în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare) a mijloacelor băneşti acumulate de la locuitori ca contribuţie la construcţia apeductului, precum şi majorarea valorii obiectului construit cu suma de 118,0 mii lei.

30. Factorii de decizie ai UAT de nivelul I din raion să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică (reţelele de gazoduct) şi să asigure transmiterea regulamentară a acestora la S.A. „Moldovagaz".

30. Factorii de decizie ai UAT de nivelul I din raion să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică (reţelele de gazoduct) şi să asigure transmiterea regulamentară a acestora la S.A. „Moldovagaz".

30. Factorii de decizie ai UAT de nivelul I din raion să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică (reţelele de gazoduct) şi să asigure transmiterea regulamentară a acestora la S.A. „Moldovagaz".

30. Factorii de decizie ai UAT de nivelul I din raion să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică (reţelele de gazoduct) şi să asigure transmiterea regulamentară a acestora la S.A. „Moldovagaz".

30. Factorii de decizie ai UAT de nivelul I din raion să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică (reţelele de gazoduct) şi să asigure transmiterea regulamentară a acestora la S.A. „Moldovagaz".

30. Factorii de decizie ai UAT de nivelul I din raion să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică (reţelele de gazoduct) şi să asigure transmiterea regulamentară a acestora la S.A. „Moldovagaz".

30. Factorii de decizie ai UAT de nivelul I din raion să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică (reţelele de gazoduct) şi să asigure transmiterea regulamentară a acestora la S.A. „Moldovagaz".

30. Factorii de decizie ai UAT de nivelul I din raion să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică (reţelele de gazoduct) şi să asigure transmiterea regulamentară a acestora la S.A. „Moldovagaz".

30. Factorii de decizie ai UAT de nivelul I din raion să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică (reţelele de gazoduct) şi să asigure transmiterea regulamentară a acestora la S.A. „Moldovagaz".

30. Factorii de decizie ai UAT de nivelul I din raion să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică (reţelele de gazoduct) şi să asigure transmiterea regulamentară a acestora la S.A. „Moldovagaz".

30. Factorii de decizie ai UAT de nivelul I din raion să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică (reţelele de gazoduct) şi să asigure transmiterea regulamentară a acestora la S.A. „Moldovagaz".

30. Factorii de decizie ai UAT de nivelul I din raion să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică (reţelele de gazoduct) şi să asigure transmiterea regulamentară a acestora la S.A. „Moldovagaz".

31. Conducerea UAT în al căror patrimoniu public din proprietate sînt înregistrate reţelele de gazoduct, întru eficientizarea gestionării patrimoniului public, să examineze şi să decidă transmiterea tuturor reţelelor de gaze la deservire tehnică agenţilor economici, în bază de contract, cu aprecierea posibilităţilor de obţinere a avantajului economic în folosul comunităţii publice.

31. Conducerea UAT în al căror patrimoniu public din proprietate sînt înregistrate reţelele de gazoduct, întru eficientizarea gestionării patrimoniului public, să examineze şi să decidă transmiterea tuturor reţelelor de gaze la deservire tehnică agenţilor economici, în bază de contract, cu aprecierea posibilităţilor de obţinere a avantajului economic în folosul comunităţii publice.

31. Conducerea UAT în al căror patrimoniu public din proprietate sînt înregistrate reţelele de gazoduct, întru eficientizarea gestionării patrimoniului public, să examineze şi să decidă transmiterea tuturor reţelelor de gaze la deservire tehnică agenţilor economici, în bază de contract, cu aprecierea posibilităţilor de obţinere a avantajului economic în folosul comunităţii publice.

31. Conducerea UAT în al căror patrimoniu public din proprietate sînt înregistrate reţelele de gazoduct, întru eficientizarea gestionării patrimoniului public, să examineze şi să decidă transmiterea tuturor reţelelor de gaze la deservire tehnică agenţilor economici, în bază de contract, cu aprecierea posibilităţilor de obţinere a avantajului economic în folosul comunităţii publice.

31. Conducerea UAT în al căror patrimoniu public din proprietate sînt înregistrate reţelele de gazoduct, întru eficientizarea gestionării patrimoniului public, să examineze şi să decidă transmiterea tuturor reţelelor de gaze la deservire tehnică agenţilor economici, în bază de contract, cu aprecierea posibilităţilor de obţinere a avantajului economic în folosul comunităţii publice.

31. Conducerea UAT în al căror patrimoniu public din proprietate sînt înregistrate reţelele de gazoduct, întru eficientizarea gestionării patrimoniului public, să examineze şi să decidă transmiterea tuturor reţelelor de gaze la deservire tehnică agenţilor economici, în bază de contract, cu aprecierea posibilităţilor de obţinere a avantajului economic în folosul comunităţii publice.

31. Conducerea UAT în al căror patrimoniu public din proprietate sînt înregistrate reţelele de gazoduct, întru eficientizarea gestionării patrimoniului public, să examineze şi să decidă transmiterea tuturor reţelelor de gaze la deservire tehnică agenţilor economici, în bază de contract, cu aprecierea posibilităţilor de obţinere a avantajului economic în folosul comunităţii publice.

31. Conducerea UAT în al căror patrimoniu public din proprietate sînt înregistrate reţelele de gazoduct, întru eficientizarea gestionării patrimoniului public, să examineze şi să decidă transmiterea tuturor reţelelor de gaze la deservire tehnică agenţilor economici, în bază de contract, cu aprecierea posibilităţilor de obţinere a avantajului economic în folosul comunităţii publice.

31. Conducerea UAT în al căror patrimoniu public din proprietate sînt înregistrate reţelele de gazoduct, întru eficientizarea gestionării patrimoniului public, să examineze şi să decidă transmiterea tuturor reţelelor de gaze la deservire tehnică agenţilor economici, în bază de contract, cu aprecierea posibilităţilor de obţinere a avantajului economic în folosul comunităţii publice.

31. Conducerea UAT în al căror patrimoniu public din proprietate sînt înregistrate reţelele de gazoduct, întru eficientizarea gestionării patrimoniului public, să examineze şi să decidă transmiterea tuturor reţelelor de gaze la deservire tehnică agenţilor economici, în bază de contract, cu aprecierea posibilităţilor de obţinere a avantajului economic în folosul comunităţii publice.

31. Conducerea UAT în al căror patrimoniu public din proprietate sînt înregistrate reţelele de gazoduct, întru eficientizarea gestionării patrimoniului public, să examineze şi să decidă transmiterea tuturor reţelelor de gaze la deservire tehnică agenţilor economici, în bază de contract, cu aprecierea posibilităţilor de obţinere a avantajului economic în folosul comunităţii publice.

31. Conducerea UAT în al căror patrimoniu public din proprietate sînt înregistrate reţelele de gazoduct, întru eficientizarea gestionării patrimoniului public, să examineze şi să decidă transmiterea tuturor reţelelor de gaze la deservire tehnică agenţilor economici, în bază de contract, cu aprecierea posibilităţilor de obţinere a avantajului economic în folosul comunităţii publice.

Cerinte (4)

2.1.1 asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

2.1.2. Aparatul preşedintelui raionului, în comun cu autorităţile economice, financiare, fiscale şi cadastrale, să realizeze acţiuni complexe şi coordonate întru evaluarea potenţialului economico-financiar aferent formării bazei de impozitare autentice în aspect teritorial şi categorie de impozit/taxă.

2.2. Ministerului Finanţelor, pentru luare de atitudine privind activitatea necorespuzătoare a Direcţiei Generale Finanţe în evaluarea şi prognozarea autentică a veniturilor proprii; neidentificarea soluţiilor de extindere a bazei de impozitare şi, respectiv, nediminuarea gradului de interdependenţă în raportul dintre bugetele locale şi bugetul de stat; necesitatea stabilirii unor reglementări exhaustive în materie de evidenţă contabilă a patrimoniului public, inclusiv a terenurilor.

4. Materialele privind auditul bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi gestionării patrimoniului public din raionul Rîşcani pe anul 2011 se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, pentru examinare după competenţă, inclusiv materialele privind achitarea de către 2 primării, în baza unor documente neveridice, a lucrărilor de proiectare în sumă de 0,2 mil. lei.