Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 25 din 7 iunie 2012 privind Raportul auditului paralel al Curţii de Conturi a Republicii Moldova şi al Curţii de Conturi a Federaţiei Ruse asupra utilizării mijloacelor publice alocate pentru realizarea în anii 2009-2011 a Programului de colaborare economică între Republica Moldova şi Federaţia Rusă, inclusiv asupra livrării de produse alimentare în Federaţia Rusă din Republica Moldova

Numar din data de 2012-06-07 Nr. cerinte: 16 Nr. recomandari: 31

Curtea de Conturi, în prezenţa dlui Valeriu Lazăr, viceprim-ministru, ministrul economiei, copreşedintele Comisiei interguvernamentale de colaborare economică dintre Republica Moldova şi Federaţia Rusă; dlui Ştefan Chitoroaga, viceministrul agriculturii şi industriei alimentare; dlui Mihai Magdei, viceministrul sănătăţii; dlui Corneliu Trofăilă, directorul Departamentului venituri şi tehnologii informaţionale al Serviciului Vamal; dlui Adrian Timotin, şef adjunct al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat; dlui Andrei Gurin, şeful Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice; dnei Rodica Sturza, directorul Î.S. "Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice", precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere, călăuzindu-se de prevederile art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, a examinat Raportul auditului paralel al Curţii de Conturi a Republicii Moldova şi al Curţii de Conturi a Federaţiei Ruse asupra utilizării mijloacelor publice alocate pentru realizarea în anii 2009-2011 a Programului de colaborare economică între Republica Moldova şi Federaţia Rusă, inclusiv asupra livrării de produse alimentare în Federaţia Rusă din Republica Moldova.

Misiunea de audit s-a efectuat conform Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2012, avînd ca scop evaluarea executării prevederilor Programului de colaborare economică între Republica Moldova şi Federaţia Rusă pe anii 2009-2020, aplicabilităţii actelor legislative şi normative ale Republicii Moldova, care statuează domeniul reglementării de stat a livrărilor de produse alimentare în Federaţia Rusă, plenitudinii şi eficacităţii activităţii organelor de control (supraveghere) fitosanitare ale Republicii Moldova în domeniul reglementării livrărilor de produse alimentare, precum şi identificarea impedimentelor în cadrul exportului produselor alimentare în Federaţia Rusă.

Auditul s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Standardelor de audit ale Curţii de Conturi. Probele de audit s-au colectat atît în cadrul entităţilor auditate, cu examinarea informaţiilor prezentate de autorităţile centrale de specialitate, implicate în procesul auditat, cît şi de la terţe persoane, cu aplicarea procedurilor de fond, fiind folosite diferite tehnici şi metode, observaţii directe şi vizualizări la faţa locului.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

A CONSTATAT:

Programul de colaborare economică între Republica Moldova şi Federaţia Rusă pe anii 2009-2020 (în continuare - Programul) a fost elaborat în scopul realizării de către Republica Moldova şi Federaţia Rusă a unui complex de acţiuni pentru dezvoltarea relaţiilor economice şi tehnico-ştiinţifice reciproc avantajoase, unor progrese în domeniul ramurilor economiilor naţionale.

Se remarcă obţinerea unor rezultate la realizarea obiectivului principal al Programului, ce ţine de creşterea schimbului de mărfuri între aceste două state.

În anul 2011, în ce priveşte volumul schimbului comercial cu Republica Moldova (1448,5 mil. dolari SUA), Federaţia Rusă s-a situat pe prima poziţie din ţările partenere ale republicii în comerţul exterior (urmată de România şi Ucraina).

Exporturile efectuate de către agenţii economici din Republica Moldova în Federaţia Rusă, în anul 2011, au însumat 625,5 mil. dolari SUA, sau de 1,5 ori mai mult în raport cu anul 2010 şi de 2,2 ori - în raport cu anul 2009. Ponderea exporturilor efectuate în Federaţia Rusă, în anul 2011, în totalul exporturilor Republicii Moldova a constituit 28,2%.

Importurile din Federaţia Rusă, în anul 2011, au înregistrat valoarea de 823,0 mil. dolari SUA, constituind ponderea de 15,8% în totalul importurilor Republicii Moldova.

În contextul realizării obiectivelor Programului, se relevă şi activitatea Comisiei interguvernamentale de colaborare economică dintre Republica Moldova şi Federaţia Rusă, care în perioada anilor 2009-2011 s-a întrunit în 3 şedinţe, în cadrul cărora au fost examinate chestiunile ce se referă la actualitatea situaţiei social-economice a statelor, care în ansamblu corespund scopului şi sarcinilor din Program.

În perioada auditată s-a atestat activitatea autorităţilor abilitate întru executarea hotărîrilor Comisiei interguvernamentale moldo-ruse, care s-a soldat cu inspectarea şi completarea Listei exportatorilor producţiei alcoolice în număr de 46 de întreprinderi, întocmirea Registrului exportatorilor produselor pomilegumicole în număr de 175 de întreprinderi, acreditarea a 10 agenţi economici exportatori ai produselor de origine animală din Republica Moldova şi obţinerea de către aceştia a dreptului de export al produselor alimentare în Federaţia Rusă.

În ultimii ani, a fost adoptat un cadru legal relevant în vederea asigurării sistemului efectiv de control al calităţii produselor alimentare.

Totodată, evaluarea realizării prevederilor Programului a identificat unele probleme şi carenţe, care se exprimă prin următoarele:

♦ Comisia interguvernamentală de colaborare economică dintre Republica Moldova şi Federaţia Rusă nu a aprobat Planul de acţiuni coordonat privind realizarea Programului. Astfel, Programul nu prevede concretizarea acţiunilor, coordonarea direcţiilor şi termenelor de executare, controlul şi responsabilitatea autorităţilor de stat şi a structurilor economice asupra realizării lui.

♦ În perioada auditată, se relevă unele probleme în relaţiile comerciale între aceste state, care afectează exporturile produselor alimentare din Republica Moldova în Federaţia Rusă, pe motiv de necorespundere calităţii şi inofensivităţii producţiei exportate din Republica Moldova.

♦ Deşi volumul schimbului de mărfuri şi exporturile acestora din Republica Moldova în Federaţia Rusă, în perioada anilor 2009-2011, au crescut de 2,2 ori, acest fapt n-a avut impactul economic corespunzător asupra sectorului real al economiei republicii, fiind condiţionat de creşterea reexporturilor din ţările terţe prin Republica Moldova.

♦ Cadrul legal existent nu soluţionează toate problemele în ce priveşte controlul calităţii produselor alimentare, acesta urmînd a fi perfecţionat la următoarele segmente: (i) delimitarea strictă şi exhaustivă a competenţelor autorităţilor de resort, pentru excluderea dublării acţiunilor între organele de stat; (ii) consolidarea instituţională a organelor implicate în procesele de verificare a stabilirii şi respectării cerinţelor sanitar-epidemiologice, măsurilor sanitar-veterinare şi fitosanitare la importul (exportul) produselor alimentare; (iii) intensificarea controlului de stat asupra inofensivităţii produselor alimentare; (iiii) necesitatea armonizării cadrului legal al ambelor state în ce priveşte standardizarea calităţii, inofensivităţii şi certificării produselor alimentare etc.

♦ Au fost identificate probleme şi impedimente, examinate în cadrul şedinţelor Comisiei interguvernamentale şi nesoluţionate pînă în prezent, ce afectează exportul produselor vinicole pe piaţa Federaţiei Ruse, cum ar fi: nestabilirea locurilor suplimentare pentru vămuirea producţiei alcoolice; nesimplificarea regimului de livrări pentru întreprinderile moldoveneşti care furnizează în prezent producţie alcoolică pe piaţa rusă în regim de "fereastră unică" şi nedeterminarea exhaustivă a procedurilor de confirmare a calităţii şi inofensivităţii producţiei; neacreditarea Î.S. "Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice" în sistemul "Rospotrebnadzor"-ului; neextinderea sortimentului de producţie alcoolică; limitarea numărului de întreprinderi vinicole moldoveneşti recomandate pentru exportul producţiei alcoolice pe piaţa rusă; neprezentarea de către "Rospotrebnadzor" a informaţiei suplimentare celei prezentate anterior Părţii moldave privind cerinţele de evaluare a producţiei alcoolice aplicate în Federaţia Rusă.

♦ Reieşind din procesele existente de certificare, se remarcă un mecanism anevoios, neunificat, în care sînt implicate diverse autorităţi şi alte structuri, pentru obţinerea certificării fitosanitare şi de inofensivitate, nefiind clar delimitate atribuţiile acestora, ceea ce tergiversează procesul de obţinere a documentelor ce atestă calitatea produselor pentru export.

♦ Politica de stat în domeniul exportului producţiei alcoolice pe piaţa Federaţiei Ruse promovată de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, în perioada auditată, nu a atins obiectivul de creştere a exportului acestei producţii şi nu a contribuit la menţinerea nivelului livrărilor din anul 2008.

♦ Prezenţa în cadrul legislativ existent a neconcordanţei competenţelor la adoptarea şi implementarea măsurilor privind calitatea şi inofensivitatea produselor vinicole exportate a generat incertitudini privind certificarea obligatorie a fiecărui lot de marfă.

♦ Nu şi-a găsit abordarea cuvenită, în cadrul şedinţelor Comisiei interguvernamentale moldo-ruse, subiectul privind respectarea Acordurilor bilaterale în domeniul standardizării, metrologiei şi certificării, fapt ce se manifestă prin lipsa informării reciproce despre necorespunderea unor partide de vinuri importate din Republica Moldova în Federaţia Rusă cerinţelor de inofensivitate, nerecunoaşterea reciprocă a avizelor igienice (certificatelor), neefectuarea expertizei independente, precum şi nestabilirea unui laborator arbitrar coordonat de către Părţi.

♦ Serviciul Vamal nu a asigurat respectarea prevederilor legale la importul în ţară a produselor alcoolice returnate din Federaţia Rusă, acestea nefiind supuse verificărilor de rigoare de către Î.S. "Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice", în vederea stabilirii cauzei reale a returnării şi determinării de către Organismul de Certificare a acţiunilor corective necesare.

♦ Furnizorii de produse alimentare nu respectă regulile prestabilite de Organismele de Certificare privind înregistrarea tuturor reclamaţiilor primite referitor la conformitatea produsului, precum şi întreprinderea măsurilor adecvate aferente unor astfel de reclamaţii, cu documentarea acţiunilor întreprinse.

♦ Distribuirea Centrelor de standardizare în subordinea mai multor autorităţi centrale de specialitate din diferite domenii (Ministerului Sănătăţii, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerului Economiei) complică procedurile de certificare a calităţii produselor de origine vegetală destinate exportului.

♦ Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, în comun cu Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Economiei, nu au asigurat, în termenele stabilite regulamentar, crearea unui nou organism responsabil de siguranţa alimentelor - Agenţia pentru Siguranţa Alimentelor, conform Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei în domeniul siguranţei alimentelor pentru anii 2011-2015, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.747 din 03.10.2011 "Cu privire la aprobarea Strategiei în domeniul siguranţei alimentelor pentru anii 2011-2015".

♦ Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, nerespectînd condiţiile regulamentare, a inclus în Lista agenţilor economici potenţiali exportatori ai producţiei pomilegumicole, remisă autorităţilor Federaţiei Ruse, agenţi economici care nu sînt producători sau exportatori de produse autohtone şi nu întrunesc cerinţele corespunzătoare.

♦ Se atestă prezenţa cazurilor de reexport în Federaţia Rusă a producţiei pomilegumicole în lipsa certificatului de inofensivitate, eliberat de autorităţile Republicii Moldova, act prevăzut în Memorandumul cu privire la inofensivitatea producţiei de origine vegetală exportată din Republica Moldova în Federaţia Rusă, ceea ce duce la denigrarea imaginii calităţii produselor autohtone.

♦ Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Serviciul Vamal nu au executat cerinţele regulamentare privind formarea posturilor de control sanitar-veterinar în cadrul posturilor vamale, pentru supravegherea mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar de stat, aflate în regim de import, tranzit sau export.

♦ Actualmente în Republica Moldova lipseşte mecanismul de evidenţă şi control al fabricării şi circulaţiei producţiei alcoolice şi alcoolului etilic, inclusiv al calităţii materiei prime utilizate şi producţiei fabricate. Deţinătorul sistemului informaţional automatizat "Registrul de stat al circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice" - Agenţia Agroindustrială "Moldova-Vin" a fost dizolvată, iar Inspectoratului Fiscal Principal de Stat i-au revenit funcţiile de evidenţă a mărcilor de acciz, fiind exclus sensul de formare a Registrului - contracararea falsificării producţiei alcoolice, controlul calităţii producţiei puse în circulaţie şi extinderii pieţelor de desfacere.

Problemele constatate de audit reprezintă un risc pentru activitatea producătorilor autohtoni în privinţa exportului eficient al producţiei, luîndu-se în consideraţie şi volumul mare de reexport al producţiei din alte ţări. O astfel de situaţie poate afecta această ramură, care este un element important în dezvoltarea economiei naţionale.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15, art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Raportul auditului paralel al Curţii de Conturi a Republicii Moldova şi al Curţii de Conturi a Federaţiei Ruse asupra utilizării mijloacelor publice alocate pentru realizarea în anii 2009-2011 a Programului de colaborare economică între Republica Moldova şi Federaţia Rusă, inclusiv asupra livrării de produse alimentare în Federaţia Rusă din Republica Moldova.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:

2.1. Părţii moldave a Comisiei interguvernamentale de colaborare economică dintre Republica Moldova şi Federaţia Rusă, pentru implementarea recomandărilor auditului, în vederea asigurării realizării depline a obiectivelor Programului de colaborare economică între Republica Moldova şi Federaţia Rusă pe anii 2009-2020;

2.2. Guvernului Republicii Moldova:

2.2.1. pentru documentare şi responsabilizarea autorităţilor centrale de specialitate privind elaborarea şi înaintarea , în modul stabilit, a propunerilor de modificare/perfecţionare a legislaţiei, ce ar asigura realizarea obiectivelor Programului de colaborare economică între Republica Moldova şi Federaţia Rusă pe anii 2009-2020;

2.2.2. în vederea continuării acţiunilor de corelare a legislaţiei naţionale în domeniul inofensivităţii produselor alimentare, inclusiv formarea unui nou organism responsabil de siguranţa alimentelor - Agenţia pentru Siguranţa Alimentelor, prevăzut de Hotărîrea Guvernului nr.747 din 03.10.2011 "Cu privire la aprobarea Strategiei în domeniul siguranţei alimentelor pentru anii 2011-2015", care ar unifica reglementările raporturilor în domeniul siguranţei alimentelor, ar elimina orice suprapunere a domeniilor de competenţă, stabilite în prezent prin diferite acte normative elaborate separat de autorităţile guvernamentale, cu un caracter neuniform şi fragmentar;

2.2.3. pentru monitorizarea întreprinderii măsurilor corespunzătoare întru executarea de către MAIA a Hotărîrii Guvernului nr.1183 din 20.10.2008 "Privind instituirea Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală şi aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale acesteia" referitor la definitivarea instituirii posturilor de control sanitar-veterinar la frontiera de stat;

2.2.4. în vederea definitivării formalităţilor privind semnarea Acordului cu privire la simplificarea deplasării şi îndeplinirii formalităţilor referitoare la producţia pomilegumicolă;

2.3. Ministerului Economiei, pentru implementarea recomandărilor auditului şi continuarea acţiunilor privind promovarea conformă a politicii statului în vederea asigurării exportului producţiei agroalimentare autohtone, şi se cere elaborarea şi înaintarea propunerilor de modificare a legislaţiei privind modul de certificare la parametrii de inofensivitate a produselor alcoolice destinate exportului, abordînd, în acest sens, şi oportunitatea încheierii unui acord interguvernamental/interdepartamental cu privire la comercializarea acestor produse;

2.4. Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, pentru implementarea recomandărilor auditului, cu perfectarea unui plan de măsuri şi indicarea persoanelor responsabile de executarea acestora, şi se cere:

2.4.1. determinarea şi aplicarea mecanismelor ce ar asigura calitatea şi inofensivitatea producţiei agricole (alcoolice, pomilegumicole, de origine animală), precum şi sporirea volumului exportului de producţie autohtonă în Federaţia Rusă;

2.4.2. elaborarea unor măsuri de rigoare, cu monitorizarea executării acestora, privind cazurile de livrare a producţiei necalitative, inclusiv identificarea pîrghiilor care ar elimina netransparenţa cazurilor de export al mărfii necalitative;

2.4.3. asigurarea acreditării Î.S. "Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice";

2.4.4. asigurarea continuităţii colaborării cu factorii de decizie din Federaţia Rusă, în vederea inspectării întreprinderilor autohtone producătoare de carne;

2.4.5. asigurarea, în comun cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în limita competenţelor, a funcţionalităţii Registrului de stat al circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice în strictă conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.1441 din 19.12.2006 "Cu privire la aprobarea Concepţiei sistemului informaţional automatizat "Registrul de stat al circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice";

2.5. Ministerului Sănătăţii, pentru implementarea recomandărilor auditului, şi se cere:

2.5.1. în comun cu autorităţile centrale de specialitate interesate, întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea asigurării executării prevederilor Memorandumului referitor la inofensivitatea producţiei de origine vegetală reexportate din Republica Moldova;

2.5.2. asigurarea dotării cu echipamentele necesare a structurilor din subordine în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 165 din 17.03. 2011 Cu privire la aprobarea Programului de stat privind dezvoltarea şi dotarea tehnico-materială a Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice pentru anii 2011-2016";

2.6. Serviciului Vamal, pentru informare despre rezultatele auditului şi înăsprirea măsurilor de neadmitere a încălcării legislaţiei la vămuirea produselor returnate din Federaţia Rusă de către structurile din subordine.

3. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit, pentru informare:

3.1. Preşedintelui Republicii Moldova;

3.2. Preşedintelui Parlamentului Republicii Moldova;

3.3. Comisiei permanente economie, buget şi finanţe şi Comisiei permanente securitate naţională, apărare şi ordine publică ale Parlamentului Republicii Moldova.

4. Despre implementarea recomandărilor auditului, precum şi despre măsurile întreprinse pentru executarea pct.2 din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

5. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

Prezentul audit s-a desfășurat în paralel cu auditul pe aceeași tematică efectuat de către Curtea de Conturi a Federației Ruse, în temeiul Acordului privind desfășurarea unor acțiuni de audit paralel de către Curtea de Conturi a RM și Curtea de Conturi a FR, semnat la 11 octombrie 2011.

Hotărîrea Curții de Conturi nr.80 din 22.12.2011 "Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2012" (cu modificările şi completările ulterioare).

Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii".

Recomandari (31)

să reia negocierile cu Partea rusă privind concretizarea mecanismului de realizare a Programului;

response:
scris.nr.07-3589 din 23.06.17 La a XlV-a şedinţă a Comisiei interguvemamentale moldo-ruse pentru colaborare economică (Protocol din 29.11.2017) a fost aprobat Planul de acţiuni privind dezvoltarea relaţiilor comercial-economicc moldo-ruse pentru anii 2016-2017, care prevede alte abordări pentru verificarea corespunderii produselor livrate reciproc.

să examineze problemele ce afectează exportul produselor autohtone în Federaţia Rusă, să analizeze detaliat structura exportului şi impactul economic al acestuia asupra sectorului real al economiei republicii.

response:
scris.nr.07-3589 din 23.06.17 Ţine de competenţa Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare

să efectueze analiza şi control asupra implementării acordurilor bilaterale ce ţin de calitatea şi inofensivitatea produselor alimentare, încheiate la nivel de Guvern şi ministere, cu înaintarea acestui subiect, spre examinare, la şedinţa Comisiei interguvernamentale moldo-ruse şi cu identificarea unor soluţii comune de înlăturare a deficienţelor existente;

să negocieze cu partea rusă oportunitatea prezentării reclamaţiilor pe viitor la calitatea produselor livrate atît furnizorului cît şi MAIA;

response:
scris.nr.07-3589 din 23.06.17 La a XlV-a şedinţă a Comisiei interguvemamentale moldo-ruse pentru colaborare economică (Protocol din 29.11.2017) a fost aprobat Planul dc acţiuni privind dezvoltarea relaţiilor comercial-cconomice moldo-ruse pentru anii 2016-2017. care prevede alte abordări pentru verificarea corespunderii produselor livrate reciproc.

să înainteze cerinţe faţă de organul de resort în vederea elaborării responsabilităţilor către furnizorii care nu înregistrează în modul stabilit reclamaţiile primite;

să se determine asupra stării de lucruri create la compartimentul exportul cărnii de porc în Federaţia Rusă şi să asigure executarea cerinţelor abordate de către Comisia interguvernamentală moldo-rusă, întru redresarea situaţiei existente.

să efectueze analiza cadrului regulator existent privind modul de certificare la parametrii de inofensivitate a produselor alcoolice destinate exportului, cu înaintarea propunerilor privind modificarea acestuia;

response:
scris.07-3589 din 23.06.17 Ţine de competenţa Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare

să negocieze cu organele interesate din Federaţia Rusă privind elaborarea unui Acord, care ar stipula cerinţele de calitate şi de inofensivitate faţă de produsele alcoolice exportate, asigurînd, în acest sens, încheierea între guverne a acordurilor/convenţiei de comercializare a acestor produse

să analizeze oportunitatea certificării obligatorii a fiecărui lot de marfă exportată în Federaţia Rusă, precum este stipulat în Planul de acţiuni, în timp ce norma legală prevede certificarea în serie;

response:
scris.nr.07-3589 din 23.06.17 Avînd in vedere angajamentele stabilite prin Acordul de Asociere, în actele normative si legislative a RM, se transpun actele juridice ale UE. Astfel, reglementările tehnice care transpun Directive comunitare de armonizare conţin inlusiv proceduri de evaluare a conformităţii (certificare) produselor ce fac subiectul reglementării.

să elaboreze mecanisme de constrîngere a agenţilor economici care exportă marfă necalitativă în Federaţia Rusă, în vederea eliminării cazurilor de acest gen;

să asigure monitorizarea executării acţiunilor preconizate în Planul de măsuri în ce priveşte certificarea produselor vinicole;

response:
scris.nr.07-3589 din 23.06.17 Ţine de competenţa Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare

să identifice pîrghiile care ar elimina netransparenţa cazurilor de export al mărfii necalitative, cu examinarea oportunităţii de stabilire a unor sancţiuni pentru neînregistrarea tuturor reclamaţiilor parvenite în adresa producătorului.

în calitate de fondator al CSM Ceadîr-Lunga, să examineze posibilităţile dotării laboratorului din cadrul acestuia cu echipamentul necesar.

response:
scris.nr.07-3589 din 23.06.17 Urmare reformei aprobate prin HG nr. 996 din 27.12.2012 privind unele măsuri de reformare a sistemului infrastructurii calităţii CSM Ceadîr-Lunga a fost reorganizat prin contopire in Centrul de Metrologic Aplicată şi Certificare. Este de menţionat ca, in procesul de implementare a HG nr 922 din 06.11.2014 pentru aprobarea Acordului de finaţarc dintre Guvernul RM şi Comisia Europeană privind programul de suport al instituirii ZLSAC, ÎS Centrul de Metrologic Aplicată a fost dotat cu echipamentul necesar pentru verificare acalităţii produselor din domeniul industrial.

5.1. să întreprindă măsurile de rigoare pentru asigurarea calităţii şi inofensivităţii producţiei alcoolice, inclusiv a garanţiilor agenţilor economici care livrează producţia alcoolică pe piaţa Federaţiei Ruse;

response:
scris.nr.11-4-2460 din 05.06.17 Implementată. A fost elaborată şi aprobată Reglementarea tehnică ’ Organizarea pieţii vitivinicole”, aprobată prin HG nr. 356 din 11 iunie 2015, în care sînt stabilite caracteristicile fizico-chimice şi indicii de inofensivitate pentru produsele vitivinicole. Stabilirea obligativităţii de certificare pe lot şi înscriea producţiei alcoolice destinate exportului în Federaţia Rusă doar prin CNVCPA, cu determinarea obligatorie a conţinutului de ftalaţi. Producătorii garantează asigurarea trasabilităţii calităţii şi inofensivităţii produselor exportate purtînd responsabilitate în cazul depistării neconformităţii producţiei. Executat în ce priveşte calitatea şi inofensivitatea. Cit despre determinarea ftalaţilor Rospotrebnadzor a respins metoda prezentată de RM. Altă metodă, oficial, nu a prezentată (scrisorile MAIA nr. 166 şi 167 din 05.08.2016, scrisoarea nr. 01/13218/-16-39 a Serviciului federal de supraveghere a protecţiei consumatorului (Rospotrebnadzor). Deşi acest parametru este determinat de laborator, nu există nome legale (concentraţia maximă admisibilă) şi nu este clar cum poate fi aplicat mecanismul de admitere/neadmitere a produselor la export.

5.2 să contribuie la excluderea impedimentelor administrative/ interdepartamentale, criteriilor/circumstanţelor subiective, cu crearea mecanismelor relevante pentru sporirea volumelor exportului de producţie vinicolă moldovenească în Federaţia Rusă;

response:
scris.nr.11-4-2460 din 05.06.17 Implementată 1. Au fost elaborate şi implementate Masuri de asigurare a calităţii şi inofensivităţii producţiei alcoolice (remise către FR prin 19/2-702/246 din 22.11.13 - răspuns de la Rospotrebnadzor nr. 01/13774-13-39 din 02.12.2013), apoi masuri suplimentare (remise prin 19/2-722/264 din 06.12.13). Răspunsuri nu au mai parvenit. Ulterior, au urmat numeroasele solicitări de întrevedere pentru a fi puse în discuţie probleme existente legate de exportul producţiei alcoolice moldoveneşti pe piaţa rusă (19/2-731/267 din 10.12.2013; 19/2-46/06 din 31.01.2014; 19/2- 283/110 din 24.06.2014; 46 din 26.03.2015; 19/2- 217/67 din 14.05.2015) - răspunsuri nu au parvenit. 2. S-a exclus modalitatea de permisiune a exportului în Federaţia Rusă în baza listelor alcătuite de autorităţi. Actualmente orice entitate vinicolă poate exporta cu condiţia întrunirii cerinţelor solicitate. La solicitarea agentului economic, doritor să exporte pe piaţa FR, Ministerul îi remite chestionarul elaborat de FR pentru completare şi remite Rospotrebnadzorului o cerere cu indicarea producătorului doritor să exporte (19/2-85/37 din 22.02.2013; 19/2- 297/174 din 24.04.2013; 128 din 24.04.2015; 19/2-430/120 din 14.09.15; 21/2-566/253 din 28.12.2016; 21-92/349 din 17.02.2017; 21-100 din 20.02.2017). A fost expediată solicitarea de lărgire a sortimentului producţiei alcoolice exportate pe piaţa rusă (21/2-566/253 din 28.12.2016) - fără răspuns.

5.3. să continue tratativele cu privire la crearea pentru antreprenorii autohtoni a condiţiilor similare celor ale exportatorilor de produse analogice din alte ţari;

response:
scris.nr.1-4-2460 din 05.06.17 Partial implementată. Au fost întreprinse măsuri de excludere a "ghişeului unic" pentru importul producţiei vitivinicole în Federaţia Rusă prin adresări oficiale, inclusiv problema dată a fost abordată în cadrul întrevederii la Moscova din noiembrie 2016. Însă, răspunsul parvenit din partea Federaţiei Ruse (nr. 01-18/08367 din 20.02.2017) a stipulat că la momentul de faţă anularea regimului "ghişeului unic" este prematură. Actualmente, trativele şi negocierile continuă.

5.4. să definitiveze modificările cadrului legislativ şi normativ în ce priveşte reglementarea procedurilor de evaluare a conformităţii;

response:
scris.nr.11-4-2460 din 05.06.17 Implementată. Procedurile de evaluare a conformităţii sunt specificate în Reglementarea tehnică "Organizarea pieţei vitivinicole", aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 356 din 11 mai 2015

5.5. să definitiveze procedurile de acreditare a Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice";

response:
scris.nr.11-4-2460 din 05.06.17 Imnlementată parţial. în luna mai 2016, ÎS ’’CNVCPA” a depus cererea şi actele necesare pentru iniţierea acreditării în Sistemul Federal de Acredutare din Federaţia Rusă, nesoldată cu sussee - refuz din partea rusă nr.A-5725 din 01.08.2016. Fiind reutilat în perioada anilor 2007-2012 şi dotat din investiţiile Băncii Mondiale, efectuînd aceliaşi proceduri de evaluare specificate în actele Federaţiei Ruse (TP TC 021/2011 aprobată prin Hotărârea Comisiei TC nr.880 din 09.12.2011), domeniul de acreditare incluzînd toţi indicii de inofensivitate conform cerinţelor DN ale FR şi mai mult decît atît, fiind deja o data acceditat de către Federaţia Rusă - nu este clar refuzul. La fel menţionăm că, considerăm nejustificată obligativitatea de acreditate a Centrului deoarece Federaţia Rusă, pînă la momentul actual, nu au acceptat recunoaşterea Certificatelor de conformitate eliberate pentru producţia alcoolică exportată pe piaţa rusă, producţia moldovenească fiin certificată dublu dar în unele cazuri şi chiar triplu (prima - Ia laboratorul CNVCPA, a doau - la terminalul vamal "fereastra unica” şi atreia - în regiunile ruse).

5.6. să intensifice procedurile de negocieri în vederea obţinerii cotelor de export al produselor de origine animală în Federaţia Rusă;

response:
scris.nr.11-4-2460 din 05.06.17 Implementată. în Federaţia Rusă exportul produselor de origine animală nu este limitat (nu există cote), cu condiţia ca întreprinderea exportatoare să fie autorizată de Autoritatea Sanitar-Veterinară din Federaţia Rusă

5.7. să întreprindă măsuri privind promovarea pe piaţa Federaţiei Ruse a imaginii produselor de origine animală autohtone;

response:
scris.nr.11-4-2460 din 05.06.17 Implementată Reprezentanţii MAIA au asigurat prticiparea producătorilor autohtoni la următoarele expoziţii, petrecute în Federaţia Rusă: 1. 23-24 martie 2017, Kursk, în cadrul festivalului cultural Mărţişor (lactate şi piele, blană de oaie); 2. 6-10 februarie 2017, Moscova, expoziţia „Prodexpo”, 7-9 februarie 2017, „Agrofarm - 2017” (expoziţie în domeniul zootehniei şi aviculturii); 3. 3-7 octombrie 2016, Federaţia Rusă, expoziţia în domeniul agro-alimentar „Toamna de aur - 2016” (miere, came de pasăre, ouă de găină categoria B, came de bovine, ovine, porcine, piei de animale); 4. 25 ianuarie 2016, Federaţia Rusă, expoziţia internaţională „Agro-farm - 2016”, echipamente destinate complexului zootehnic şi aviculturii, medicamnete de uz veterinar, hrană pentru animale, demonstrarea animalelor de prăsilă de origine rusească şi străină 5. 24 noiembrie 2015, Moscova, cel de-al doilea forum agroindustrial internaţional de produse lactate (subiecte discutate “produsele lactate şi investiţii în domeniu"

să respecte condiţiile, etapele şi cerinţele obligatorii la includerea întreprinderilor moldoveneşti - producători şi exportatori ai producţiei vinicole şi pomilegumicole în Listele agenţilor economici-exportatori.

6.1. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală la solicitarea inspectării întreprinderilor doritoare de a efectua exportul producţiei de origine animală pe teritoriul Uniunii Vamale, să asigure includerea în Registru a întreprinderilor care întrunesc toate condiţiile prevăzute de cadrul normativ al Uniunii Vamale, precum şi de legislaţia naţională;

response:
scris.nr.11-4-2460 din 05.06.17 Implementată. în baza Hotărîrii Guvernului nr. 51 din 16.01.2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, aceasta este succesoare de drepturi şi obligaţii a autorităţilor supuse reorganizării, inclusiv a Agenţiei Sanitar- Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală (ţine de competenţa ANSA).

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală în comun cu Serviciul Vamal, să asigure controlul de stat la importul, exportul şi tranzitul mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar în strictă conformitate cu prevederile legale.

7.1. în comun cu Ministerul Sănătăţii: să asigure un control eficient asupra respectării limitelor maxime admise ale reziduurilor produselor de uz fitosanitar, conform cerinţelor regulamentare, la prelevarea probelor privind reziduurile de pesticide în produsele de origine vegetală;

response:
scris.nr.11-4-2460 din 05.06.17 Implementată. întru reglementarea limitelor maxime admisibile de reziduuri de pesticide şi conţinutului de nitraţi în produsele vegetale, MAIA în comun cu Ministerul Sănătăţii a elaborat cadrul normativ în domeniu: 1) Regulamentul sanitar privind limitele maxime admise de reziduuri ale produselor de uz fitosanitar din sau de pe produse alimentare şi hrană de origine vegetală şi animală pentru animal, Aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1191 din 23.12.2010; 2) Metodele de prelevare a probelor pentru controlul oficial al reziduurilor de pesticide de pe şi din plante şi produse de origine vegetală şi animală, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr 1004 din 25.10.2010; 3) Metodele de prelevare a probelor pentru controlul oficial al reziduurilor de pesticide de pe şi din plante şi produse de origine vegetală şi animală, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 115 din 08.02.2013; 4) Programul naţional de monitorizare a reziduurilor de pesticide şi a conţinutului de nitraţi în produsele alimentare de origine vegetală pentru anii 2015-2020, aprobat prin Hotîrărea Guvernului nr. 567 din 25.07.2014. Totodată, informăm că este creat, dotat şi acreditat, în sistemele naţionale şi internaţionale de acreditare, laboratorul de încercări privind determinarea reziduurilor de pesticide în producţia de origine vegetală. MAIA monitorizează implementarea politicilor în baza rapoartelor anuale, prezentate de ANSA.

în comun cu Ministerul Sănătăţii să continue îndeplinirea Planului de măsuri pentru asigurarea inofensivităţii şi calităţii produselor vinicole şi pomilegumicole exportate în Federaţia Rusă din 06.10.2010;

în comun cu Ministerul Sănătăţii să iniţieze abordarea problemei privind stabilirea unui laborator arbitral, pentru o conlucrare raţională şi eficientă în vederea asigurării calităţii producţiei.

8.1. în comun cu Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Economiei să fortifice activitatea în vederea asigurării unui mecanism optim de eliberare a certificatelor ce confirmă inofensivitatea produselor, aferente livrărilor de mărfuri la export;

response:
scris.nr.11-4-2460 din 05.06.17 Implementată. Certificatul de inofensivitate, pentru producţia exportată, se eliberează la solicitare, în baza rezultatelor încercărilor de laborator sau în baza declaraţiei pe proprie răspundere, conform modelului din anexa nr. 2 al Legii nr. 119/2004 privind produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi. Întru fortificarea capacităţilor de investigaţii de laborator a fost creată Î.S. „Centrul Naţional de Verificare şi Certificare a Producţiei Vegetale şi Solului”, în cadrul căreia a fost creat, dotat şi acreditat laboratorul de încercări privind determinarea reziduurilor de pesticide în producţia vegetală. Certificatul menţionat se eliberează de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor conform legislaţiei în vigoare

8.2. în comun cu Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Economiei să respecte necondiţionat prevederile Memorandumului privind inofensivitatea producţiei de origine vegetală exportată din Republica Moldova în Federaţia Rusă, în vederea promovării unei imagini corecte a Republicii Moldova pe piaţa internaţională.

response:
scris.nr.11-4-2460 din 05.06.17 Implementată. întru respectarea Cerinţelor Memorandului menţionat, informăm că Republica Moldova a creat baza legislativă şi normativă în domeniu şi structuri de implemetare.

să realizeze în termen Programul de stat privind dezvoltarea şi dotarea tehnico-materială a Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice, inclusiv în ce priveşte dotarea laboratoarelor cu tehnici de laborator care ar permite investigarea multireziduală a contaminantelor în produsele agricole.

să efectueze analiza cauzelor neglijării de către structurile din subordine a prevederilor legale la vămuirea produselor alcoolice reîntoarse în ţară, cu identificarea soluţiilor în vederea înlăturării lor;

să finalizeze şi să implementeze în măsură deplină schimbul de informaţie prealabilă privind mărfurile şi mijloacele de transport deplasate peste frontierele vamale ale Republicii Moldova şi Federaţiei Ruse.

Cerinte (16)

Părţii moldave a Comisiei interguvernamentale de colaborare economică dintre Republica Moldova şi Federaţia Rusă, pentru implementarea recomandărilor auditului, în vederea asigurării realizării depline a obiectivelor Programului de colaborare economică între Republica Moldova şi Federaţia Rusă pe anii 2009-2020;

pentru documentare şi responsabilizarea autorităţilor centrale de specialitate privind elaborarea şi înaintarea , în modul stabilit, a propunerilor de modificare/perfecţionare a legislaţiei, ce ar asigura realizarea obiectivelor Programului de colaborare economică între Republica Moldova şi Federaţia Rusă pe anii 2009-2020;

în vederea continuării acţiunilor de corelare a legislaţiei naţionale în domeniul inofensivităţii produselor alimentare, inclusiv formarea unui nou organism responsabil de siguranţa alimentelor - Agenţia pentru Siguranţa Alimentelor, prevăzut de Hotărîrea Guvernului nr.747 din 03.10.2011 „Cu privire la aprobarea Strategiei în domeniul siguranţei alimentelor pentru anii 2011-2015", care ar unifica reglementările raporturilor în domeniul siguranţei alimentelor, ar elimina orice suprapunere a domeniilor de competenţă, stabilite în prezent prin diferite acte normative elaborate separat de autorităţile guvernamentale, cu un caracter neuniform şi fragmentar;

pentru monitorizarea întreprinderii măsurilor corespunzătoare întru executarea de către MAIA a Hotărîrii Guvernului nr.1183 din 20.10.2008 "Privind instituirea Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală şi aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale acesteia" referitor la definitivarea instituirii posturilor de control sanitar-veterinar la frontiera de stat;

în vederea definitivării formalităţilor privind semnarea Acordului cu privire la simplificarea deplasării şi îndeplinirii formalităţilor referitoare la producţia pomilegumicolă;

pentru implementarea recomandărilor auditului şi continuarea acţiunilor privind promovarea conformă a politicii statului în vederea asigurării exportului producţiei agroalimentare autohtone, şi se cere elaborarea şi înaintarea propunerilor de modificare a legislaţiei privind modul de certificare la parametrii de inofensivitate a produselor alcoolice destinate exportului, abordînd, în acest sens, şi oportunitatea încheierii unui acord interguvernamental/interdepartamental cu privire la comercializarea acestor produse;

pentru implementarea recomandărilor auditului, cu perfectarea unui plan de măsuri şi indicarea persoanelor responsabile de executarea acestora,

2.4.1. determinarea şi aplicarea mecanismelor ce ar asigura calitatea şi inofensivitatea producţiei agricole (alcoolice, pomilegumicole, de origine animală), precum şi sporirea volumului exportului de producţie autohtonă în Federaţia Rusă;

response:
scris.nr.11-4-2460 din 05.06.17 Parţial implementată. Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice (ÎS ’’CNVCPA”) (HG nr. 1056 din 13.09.2006) este responsabil de asigurarea calităţii producţiei alcoolice exportate pe piaţa Federaţiei Ruse şi sporirea exportului. Toate loturile exportate pe piaţa FR sînt testate de către CNVCPA, procesul de control al calităţii producţiei alcoolice exportate Fiind îmbunătăţit urmare a aprobării Ordinului MAIA nr. 211 din 11.10.2013. Laboratorul de încercări din cadrul ÎS "CNVCPA” a fost acreditat în sistemul Rospotrebnadzor, iar în domeniul de acreditare au fost incluşi toţi indicii de inofensivitate conform cerinţelor documentelor normative ale Federaţiei Ruse. Totodată, au fost transmise către Federaţia Rusă numeroase adresări în vederea măririi numărului de întreprinderi exportatoare pe piaţa rusă (19/2-780/347 din 29.11.2012; 19/2-429/122 din 10.07.2013 ş.a se anexează).

elaborarea unor măsuri de rigoare, cu monitorizarea executării acestora, privind cazurile de livrare a producţiei necalitative, inclusiv identificarea pîrghiilor care ar elimina netransparenţa cazurilor de export al mărfii necalitative;

2.4.3. asigurarea acreditării Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice";

response:
scris.nr.11-4-2460 din 05.06.17 Imnlementată. Laboratorul de încercări din cadrul CNVCPA a fost accréditât (certificatele se anexează): 1) în perioada 23.12.2010 - 23.12.2015 de către "Федеральная Агентство по Техническому Регулированию и Метрологии"; 2) în perioada 31.10.2011 - 31.10.2014 de către "Федеральная Служба по надзору в Сфере Зищиты Прав Потребителя и Благополучия Человека".

asigurarea continuităţii colaborării cu factorii de decizie din Federaţia Rusă, în vederea inspectării întreprinderilor autohtone producătoare de carne;

2.4.5. asigurarea, în comun cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în limita competenţelor, a funcţionalităţii Registrului de stat al circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice în strictă conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.1441 din 19.12.2006 "Cu privire la aprobarea Concepţiei sistemului informaţional automatizat "Registrul de stat al circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice";

response:
scris.nr.11-4-2460 din 05.06.17 Implementată Din categoria de producţie alcoolică, pe piaţa Federaţiei Ruse se exportă doar produse vitivinicole. Drept rezultat, a fost creat Registrul vitivinicol al suprafeţelor de viţe de vie şi al producătorilor de produse vitivinicole (Legea viei şi vinului nr. 57 din 10.03.2006; HG nr. 282 din 11.05.2016 şi HG nr. 292 din 10.05.2017). în registru vor fi indicate, înregistrate şi sistematizate toate datele despre parcelele viticole cu suprafaţa mai mare de 0,15 ha, despre unităţile vinicole şi despre trasabilitatea produselor vitivinicole (recolta de struguri, cantitatea produselor vitivinicole fabricate şi a celor aflate în stoc).

pentru implementarea recomandărilor auditului,

în comun cu autorităţile centrale de specialitate interesate, întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea asigurării executării prevederilor Memorandumului referitor la inofensivitatea producţiei de origine vegetală reexportate din Republica Moldova;

asigurarea dotării cu echipamentele necesare a structurilor din subordine în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 165 din 17.03. 2011 Cu privire la aprobarea Programului de stat privind dezvoltarea şi dotarea tehnico-materială a Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice pentru anii 2011-2016";

pentru informare despre rezultatele auditului şi înăsprirea măsurilor de neadmitere a încălcării legislaţiei la vămuirea produselor returnate din Federaţia Rusă de către structurile din subordine.