Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 14 din 24 martie 2011 privind Raportul auditului regularităţii gestionării patrimoniului public de către Întreprinderea de Stat ”Poşta Moldovei” în anii 2009 - 2010

Numar din data de 2011-03-24 Nr. cerinte: 1 Nr. recomandari: 12

Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor dna M. Iacob, vicedirectorului Agenţiei Proprietăţii Publice pe lîngă Ministerul Economiei dna A. Susan, directorului general al Î.S. "Poşta Moldovei" dl V. Ceban, contabilului-şef al Î.S. "Poşta Moldovei" dna M. Dăscăliuc, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului regularităţii gestionării patrimoniului public de către Î.S. "Poşta Moldovei" în anii 2009-2010.

Misiunea de audit s-a desfăşurat în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2010, avînd ca scop obţinerea probelor de audit credibile şi rezonabile pentru susţinerea constatărilor şi concluziilor de audit asupra regularităţii gestionării patrimoniului public şi a tranzacţiilor la Î.S. "Poşta Moldovei".

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

A CONSTATAT:

Î.S. "Poşta Moldovei" cu subdiviziunile ei deţine o reţea extinsă pe întreg teritoriul republicii, care îi permite acordarea diverselor servicii populaţiei din sectorul rural, aceasta constituind un factor benefic pentru beneficiarii cu amplasamentul în autorităţile administraţiei publice de toate nivelurile.

Activitatea economico-financiară a întreprinderii în perioada auditată a înregistrat o evoluţie pozitivă, astfel încît în anul 2010 a obţinut venituri (5,0 mil. lei), faţă de anul 2009, cînd a suportat pierderi (3,8 mil. lei).

Pentru asigurarea activităţii, Î.S. "Poşta Moldovei" dispune de bunuri imobile transmise în gestiune de Fondator, precum şi de unele autorităţi ale administraţiei publice locale.

La capitolul gestionarea patrimoniului public administrat de Î.S. "Poşta Moldovei" s-au stabilit unele neconformităţi şi probleme, ce se exprimă prin:

  • Nedefinitivarea documentelor privind componenţa, cantitatea şi valoarea bunurilor aflate în gestiune; 
  • Neînregistrarea integrală a drepturilor asupra unor bunuri imobile; 
  • Nerespectarea procedurilor la efectuarea inventarierii bunurilor, precum şi la transmiterea în arendă a patrimoniului;
  • Ratarea veniturilor ca urmare a acţiunilor de înstrăinare a unor spaţii;
  • Contractarea neregulamentară a unor bunuri, servicii şi lucrări;
  • Efectuarea cheltuielilor suplimentare şi nejustificate;
  • Admiterea unor neconformităţi la ţinerea evidenţei contabile.

Neregularităţile constatate au determinat înrăutăţirea situaţiei economico-financiare a Î.S. "Poşta Moldovei", fiind suportate pierderi în anul 2009, ca urmare a managementului redus al întreprinderii şi a neexecutării în deplină măsură de către Fondator a competenţelor.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Raportul auditului regularităţii gestionării patrimoniului public la Î.S. "Poşta Moldovei" în anii 2009-2010, anexat la prezenta hotărîre, şi se remite:

1.1. Consiliului de administraţie şi directorului general al Î.S. "Poşta Moldovei", pentru examinare şi implementarea recomandărilor;

1.2. Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, pentru întreprinderea măsurilor de redresare a situaţiei;

1.3. Procuraturii Generale, inclusiv materialele auditului privind privatizarea suprafeţelor imobilului situat pe str.Bulgară 39, în vederea examinării conform competenţelor;

1.4. Guvernului, pentru informare.

2. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpct.1.1. şi subpct.1.2. din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 4 luni.

3. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

Recomandari (12)

Recomandări Î.S. „Poșta Moldovei": 1. Să asigure organizarea și efectuarea regulamentară a inventarierii patrimoniului public aflat în gestiunea întreprinderii (inclusiv filialele), cu consolidarea rezultatelor acesteia și determinarea exhaustivă a componenței patrimoniului aflat în administrare, raportînd ulterior Consiliului de administrație.

2. Să asigure integritatea patrimoniului întreprinderii prin transmiterea regulamentară a acestuia în gestiunea conducătorilor subdiviziunilor.

3. Să aprobe Regulamentul de organizare și funcționare a centrelor de poștă.

4. Să întreprindă măsuri, în comun cu Fondatorul, în vederea definitivării delimitării și înregistrării regulamentare la organele cadastrale a imobilelor și terenurilor gestionate.

5. Să contabilizeze materialele obținute în urma decontării mijloacelor fixe, conform cerințele regulamentare privind autorizarea acestor operațiuni.

6. Să asigure calcularea cuantumului chiriei spațiilor și terenurilor aferente conform normelor stabilite și încasarea plăților în termenele prevăzute, precum și întreprinderea măsurilor în conformitate cu legislația în vigoare, în vederea recuperării veniturilor ratate.

7. Să asigure achiziţionarea mărfurilor și serviciilor conform prevederilor cadrului legal, cu evaluarea prealabilă a necesităților întreprinderii.

8. În comun cu filialele, să asigure monitorizarea executării lucrărilor de construcţie şi de reparaţii capitale în condițiile normelor stabilite, cu întreprinderea măsurilor în vederea recuperării prejudiciilor.

9. La efectuarea cheltuielilor, inclusiv a celor nelegate de activitatea de bază, să se țină cont de situația economico-financiară reală la întreprindere.

10. Să excludă cazurile de salarizare neîntemeiată a personalului și să asigure motivarea angajaților reieșind din rezultatele reale și performanțele obținute.

11. Să asigure elaborarea și aprobarea procedurilor de control intern la adoptarea deciziilor.

12. Să asigure reflectarea conformă a componentelor de activ și pasiv, cu respectarea prevederilor regulamentare.

Cerinte (1)

1.1. Consiliului de administrație și directorului general al Î.S. ”Poșta Moldovei”, pentru examinare și implementarea recomandărilor;