Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 13 din 4 martie 2010 privind Raportul auditului performanţei sistemului de asistenţă medicală primară

Numar din data de 2010-03-04 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa ministrului sănătăţii dl V.Hotineanu, şefului Direcţiei politici în asistenţa medicală a Ministerului Sănătăţii dna T.Zatîc, directorului general al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină dl M.Buga, directorului Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul Republican de Diagnosticare Medicală dl A.Testemiţanu, directorului Direcţiei sănătăţii a Consiliului municipal Chişinău dna L.Suveică, şefului Catedrei medicină de familie a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova, directorilor Asociaţiilor Medico-Teritoriale: Botanica - dl V.Puiu şi Buiucani - dna V.Certan, fondatorilor şi directorilor Instituţiilor Medico-Sanitare Publice Centrele Medicilor de Familie: Ialoveni - dnii M.Selestraru şi S.Cucu; Rezina - dnii V.Ciorici şi P.Peru; Cimişlia - dl A.Vacarciuc şi dna L.Capcelea; Căuşeni - dnii S.Gogu şi I.Ţurcanu; Rîşcani - dna G.Zamîrdac şi dl N.Ursu; Drochia - dl I.Nicora şi dna S.Morcov; Floreşti - dna A.Ţurcanu; Basarabeasca - dna N.Arnaut; Călăraşi - dl N.Lupu; Donduşeni - dna A.Celac, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, a examinat Raportul auditului performanţei sistemului de asistenţă medicală primară.

Misiunea de audit s-a desfăşurat în conformitate cu Programele activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anii 2009 şi 2010, avînd ca scop obţinerea probelor de audit competente, relevante şi rezonabile, întru susţinerea constatărilor şi concluziilor formulate în Raportul de audit, iar procedurile de audit au fost exercitate la Ministerul Sănătăţii, Instituţiile Medico-Sanitare Publice Centrele Medicilor de Familie din raioanele Ialoveni, Rezina, Cimişlia, Căuşeni, Rîşcani, Drochia şi Asociaţiile Medico-Teritoriale Botanica şi Buiucani din mun.Chişinău.

Auditul a fost planificat şi s-a desfăşurat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi, ca ghid servind Manualul de audit al performanţei, elaborat de Curtea de Conturi în baza Standardelor Internaţionale de Audit. Acţiunile de audit au fost orientate spre evaluarea performanţei procesului de implementare şi dezvoltare a instituţiilor de asistenţă medicală primară după delimitarea juridică a acestora de instituţiile de asistenţă medicală spitalicească, rolului autorităţii asistenţei medicale primare în cadrul sistemului de ocrotire a sănătăţii şi a nivelului autonomiei prestatorilor de servicii de asistenţă medicală primară.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului performanţei sistemului de asistenţă medicală primară, anexat la prezenta hotărîre.

2. Prezenta hotărîre şi Raportul auditului performanţei sistemului de asistenţă medicală primară se remit autorităţilor auditate şi se cere de la:

2.1. Ministerul Sănătăţii:

2.1.1. să informeze Colegiul ministerului şi toate instituţiile medico-sanitare publice din republică despre rezultatele auditului şi să întreprindă măsurile necesare privind implementarea recomandărilor auditului, indicate în Raportul anexat;

2.1.2. să dirijeze procesul de implementare şi de promovare a politicii statului în domeniul asistenţei medicale primare la nivel naţional, municipal, raional şi local, prin prisma colaborării cu reprezentanţii autorităţilor publice centrale şi locale, sporind dezvoltarea şi eficacitatea sistemului, în special, a instituţiilor de asistenţă medicală primară amplasate în sectorul rural;

2.1.3. să monitorizeze şi să acorde suportul metodologic în activitatea instituţiilor de asistenţă medicală primară;

2.1.4. în comun cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină, să întreprindă măsurile necesare pentru îmbunătăţirea modului de repartizare şi contractare în aspect teritorial a volumelor de servicii de asistenţă medicală primară, spitalicească, specializată, de consultanţă, de diagnosticare şi de performanţă, asigurînd sporirea accesului populaţiei la acestea;

2.1.5. să asigure monitorizarea încheierii contractelor de comodat între Instituţiile Medico - Sanitare Publice de asistenţă medicală primară şi fondatori;

2.2. Instituţiile Medico-Sanitare Publice de asistenţă medicală primară auditate, în comun cu fondatorii:

2.2.1. să asigure consolidarea proceselor pentru îmbunătăţirea condiţiilor de activitate a instituţiilor şi sporirea accesului populaţiei la asistenţa medicală primară;

2.2.2. să eficientizeze gestiunea spaţiilor disponibile şi să optimizeze cheltuielile administrative şi auxiliare, cu asigurarea unei funcţionalităţi depline a sistemului de sănătate;

2.2.3. să examineze la şedinţele Consiliilor administrative rezultatele auditului şi să întreprindă măsurile necesare privind implementarea recomandărilor auditului, indicate în Raportul anexat.

2.3. Direcţia sănătăţii a Consiliului municipal Chişinău să elaboreze Regulamentele Instituţiilor Medico-Sanitare Publice de asistenţă medicală primară din subordine conform prevederilor legale şi să aprobe în modul stabilit organigramele acestora.

3. Prezenta hotărîre şi Raportul auditului performanţei sistemului de asistenţă medicală primară se remit Guvernului pentru documentare şi monitorizare a realizării obiectivelor şi activităţilor prevăzute în Matricea Politicii, conform Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Europeană, semnat la Chişinău la 25 februarie 2009, şi se propune, în cadrul dezvoltării sistemului de sănătate, să asigure:

3.1. consolidarea capacităţilor structurilor statale pentru asigurarea eficienţei utilizării resurselor financiare destinate sistemului de sănătate la toate nivelurile şi sporirea calităţii serviciilor acordate populaţiei;

3.2. monitorizarea dezvoltării sistemului de asistenţă medicală primară (în special, în sectorul rural), în scopul îmbunătăţirii accesului şi sporirii calităţii serviciilor acordate populaţiei.

4. Prezenta hotărîre şi Raportul auditului performanţei sistemului de asistenţă medicală primară se remit pentru informare Comisiei protecţie socială, sănătate şi familie a Parlamentului.

5. Despre executarea cerinţelor din pct.2 al prezentei hotărîri şi despre implementarea recomandărilor auditului se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

6. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

Recomandari (0)

Cerinte (0)