Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 16 din 18 aprilie 2011 cu privire la Raportul auditului regularităţii gestionării resurselor financiare publice şi administrării patrimoniului public din exerciţiul bugetar 2010 la Consiliul Superior al Magistraturii

Numar din data de 2011-04-18 Nr. cerinte: 1 Nr. recomandari: 5

Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii dl N.Timofti, contabilului- şef al Consiliului Superior al Magistraturii dna I.Duca şi şefului secţiei finanţele justiţiei şi securităţii statului a Ministerului Finanţelor dna S.Cotun, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului regularităţii gestionării resurselor financiare publice şi administrării patrimoniului public din exerciţiul bugetar 2010 la Consiliul Superior al Magistraturii.

Misiunea de audit s-a desfăşurat în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2011[2]. Scopul auditului a constat în oferirea unei asigurări rezonabile referitor la faptul că Raportul financiar al Consiliului Superior al Magistraturii pe anul 2010, în toate aspectele semnificative, oferă o imagine reală şi fidelă asupra situaţiilor financiare şi patrimoniale, iar utilizarea mijloacelor alocate de la bugetul de stat, precum şi operaţiunile financiare efectuate sînt corecte şi conform prevederilor legale.

Auditul a fost planificat şi s-a efectuat potrivit Standardelor de audit ale Curţii de Conturi[3]. În vederea susţinerii constatărilor, formulării concluziilor şi recomandărilor, precum şi exprimării opiniilor de audit, probele de audit au fost obţinute prin desfăşurarea procedurilor de evaluare a riscului şi a procedurilor de audit ulterioare, care au cuprins testul controalelor şi proceduri de fond. În funcţie de contextul în care au fost aplicate de audit, acestea au inclus diferite examinări, observări, confirmări, recalculări, intervievări etc.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Urmare faptelor verificate şi expuse în Raportul de audit, se menţionează lipsa unui management financiar relevant şi un nivel scăzut al elementelor sistemului de control intern, care au condiţionat:

♦ O situaţie defectuoasă la ţinerea evidenţei contabile şi o raportare financiară eronată a cheltuielilor şi statelor de personal, concomitent admiţîndu-se planificarea exagerată a alocaţiilor bugetare, efectuarea neregulamentară a cheltuielilor, admiterea de supracheltuieli bugetare, nerespectarea procedurilor reglementate la casarea mijloacelor fixe şi a normelor de inventariere.

♦ Unele neregularităţii la efectuarea achiziţiilor publice, care se exprimă prin nivelul scăzut de organizare a procedurilor de achiziţii şi neraportarea achiziţiilor publice de valoare mică, precum şi prin nemonitorizarea executării unor contracte, fapt ce a generat formarea nejustificată a datoriilor debitoare la finele anului de gestiune.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului regularităţii gestionării resurselor financiare publice şi administrării patrimoniului public din exerciţiul bugetar 2010 la Consiliul Superior al Magistraturii, care este parte componentă a prezentei hotărîri, şi se remit:

1.1. Consiliului Superior al Magistraturii, pentru documentare şi implementarea recomandărilor auditului;

1.2. Ministerului Finanţelor, pentru documentare privind rezultatele auditului şi pentru luare de atitudine conform competenţelor, acordînd suportul metodologic în aspectele contabilităţii şi raportării financiare, precum şi asigurînd monitorizarea planificării, cu excluderea solicitărilor exagerate de alocaţii bugetare;

1.3. Parlamentului, pentru informare.

2. Despre implementarea recomandărilor auditului, precum şi despre executarea cerinţelor subpct. 1.1. se va informa Curtea de Conturi în termen de 3 luni.

3. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

[2] Hotărîrea Curţii de Conturi nr.74 din 30.12.2010 ,,Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2011''.

[3] Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii".

Recomandari (5)

1. Să implementeze sistemul de control intern, pentru a asigura corectitudinea planificării, regularitatea utilizării, conformitatea și veridicitatea raportării executării statelor de personal și a mijloacelor publice pentru retribuirea muncii, în special în aspectul alineatelor acestui articol de cheltuieli din clasificaţia economică.

2. Să asigure efectuarea de cheltuieli în limitele aprobate, precum şi raportarea corectă şi veridică a acestora prin neadmiterea planificării exagerate a necesarului de mijloace publice.

3. Să asigure ținerea conformă a evidenţei contabile, cu corectarea situațiilor în care s-au admis neregularități, fiind racordată respectiv și raportarea financiară.

4. Să întreprindă măsuri de implementare a elementelor de management și control intern întru asigurarea unei bune guvernări a bunurilor publice.

5. Să asigure un proces de planificare și achiziționare a bunurilor și serviciilor potrivit normelor legale, precum și să întreprindă acțiuni de monitorizare a executării conforme și în termen a contractelor de achiziții publice, inclusiv prin responsabilizarea membrilor grupului de lucru pentru achiziții.

Cerinte (1)

1.1. Consiliului Superior al Magistraturii, pentru documentare și implementarea recomandărilor auditului;