Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 59 din 28 decembrie 2009 privind Raportul auditului regularităţii gestionării finanţelor publice alocate Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi unor instituţii din subordine în anul 2008

Numar din data de 2009-12-28 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa vicepreşedintelui Comisiei economie, buget şi finanţe a Parlamentului dl V.Cojocaru, viceministrului agriculturii şi industriei alimentare dl Şt.Chitoroagă şi şefului Direcţiei finanţe şi contabilitate dl V.Paladi, şefului Direcţiei finanţele economiei naţionale şi investiţii capitale a Ministerului Finanţelor dl V.Bînzaru, directorului Serviciului Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice dl I.Garaba, directorului general al Î.S. "Moldresurse" dl L.Balaban, directorului general al Î.M. "Moldantigrad" S.A. dl D.Chicu şi a altor persoane responsabile, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului regularităţii gestionării finanţelor publice alocate Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare (în continuare - MAIA) şi unor instituţii din subordine în anul 2008.

Misiunea de audit s-a desfăşurat în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2009, avînd drept scop obţinerea probelor de audit credibile şi rezonabile pentru susţinerea constatărilor şi opiniei auditului asupra regularităţii operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare din exerciţiul bugetar 2008.

Auditul a fost planificat şi s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi, ca ghid servind Manualul de audit al regularităţii, elaborat de Curtea de Conturi în baza Standardelor Internaţionale de Audit, iar la auditarea operaţiunilor economico-financiare a fost aplicat pragul de semnificaţie (materialitatea) stabilit de acestea. Auditarea rapoartelor MAIA privind executarea cheltuielilor autorităţilor publice finanţate de la bugetul de stat s-a efectuat reieşind din pragul de semnificaţie de la suma cheltuielilor efective, precum şi din riscurile identificate. Metodologia de audit a constat din acţiuni de colectare a probelor de audit, obţinute prin metoda examinării documentelor primare, proceselor-verbale ale Comisiilor de lucru, dosarelor cu documentele agenţilor economici privind subvenţionarea producătorilor agricoli, registrelor de evidenţă contabilă, rapoartelor privind executarea cheltuielilor; analizei informaţiilor din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat etc.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

 a constatat:

Concluzii generale de audit

Verificările şi testările efectuate în procesul auditului denotă abateri de la cadrul legislativ şi normativ, nereguli şi incorectitudini la utilizarea finanţelor publice alocate MAIA şi unor instituţii din subordine în anul 2008, după cum urmează:

  • Existenţa riscurilor de alocare neîntemeiată a subvenţiilor, de neasigurare a integrităţii patrimoniului public la MAIA a contribuit la prejudicierea bugetului de stat şi la punerea în pericol de pierdere a patrimoniului public, ca rezultat al insuficienţei sistemului de control intern, ceea ce poate condiţiona pe viitor pierderi;
  • Acordarea subvenţiilor de către MAIA, în unele cazuri, s-a realizat în condiţii de netransparenţă şi neconsecutivitate, iar documentele privind subvenţionarea se prezentau direct MAIA, fără a fi verificate şi aprobate de către Direcţiile Raionale Agricole, planificarea acestora efectuîndu-se centralizat, în lipsa calculelor justificative înaintate de organele descentralizate în teritoriu. La acordarea unor subvenţii nu s-au verificat temeinic documentele prezentate de către solicitanţi, ceea ce a determinat înregistrarea tranzacţiilor cu firme care nu-şi onorează obligaţiile faţă de buget, precum şi acordarea de subvenţii duble pentru unele şi aceleaşi bunuri;
  • La realizarea măsurilor antiepizootice, planificarea mijloacelor financiare necesare, procesul de distribuire şi casare a preparatelor veterinare, precum şi monitorizarea respectării termenelor de valabilitate a preparatelor veterinare s-au efectuat cu unele neregularităţi, creanţele MAIA fiind restituite neregulamentar;
  • La efectuarea măsurilor de combatere a căderilor de grindină, MAIA n-a justificat procesul de asamblare a rachetelor antigrindină, precum şi avantajul de minimizare a costului rachetelor antigrindină asamblate. La achiziţia acestora au fost dezafectate 18,0 mil.lei. Gestionarea patrimoniului, în unele cazuri, s-a efectuat neregulamentar.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15, art.16 lit.c) şi art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului regularităţii gestionării finanţelor publice alocate Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi unor instituţii din subordine în anul 2008 (se anexează), care este parte componentă a prezentei hotărîri.

2. Prezenta hotărîre şi Raportul anexat se remit:

2.1. Parlamentului Republicii Moldova, pentru informare;

2.2. Guvernului, pentru luare de atitudine şi examinarea raportului conducerii Serviciului Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice în vederea stabilirii eficienţei şi rezultativităţii fondării Î.M. "Moldantigrad" în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.1380 din 13.12.2004 "Cu privire la organizarea asamblării rachetelor antigrindină în Moldova"[2];

2.3. Ministerului Finanţelor, pentru luare de atitudine, conform competenţelor, referitor la finanţarea activităţilor MAIA şi lichidarea neregulilor reflectate în prezentul Raport, inclusiv referitor la dezafectarea mijloacelor financiare alocate de la buget în urma achiziţionării rachetelor antigrindină de către Serviciul Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice, precum şi la realizarea măsurilor antiepizootice;

2.4. Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, pentru:

2.4.1. examinarea situaţiei privind riscurile, încălcările şi neregulile constatate la gestionarea mijloacelor financiare publice alocate de la bugetul de stat, cu elaborarea şi întreprinderea măsurilor ce se impun întru lichidarea acestora;

2.4.2. asigurarea urgentării implementării mecanismului de management financiar public prin introducerea la minister şi la instituţiile subordonate a procedurilor de control intern şi audit intern, care să asigure eficientizarea activităţii instituţiilor finanţate de la buget, respectarea prevederilor actelor legislative şi normative şi raportarea veridică.

3. Se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (3) lit. b) din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008 şi art.5 din Legea nr.1104-XV din 06.06.2002 "Cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei"[3], pentru examinare după competenţă, materialele auditului privind:

- relaţiile operatorului economic S.C. "Lavmar-Agro" S.R.L. cu firmele care nu-şi onorează obligaţiunile fiscale la executarea lucrărilor de construcţie (S.R.L. "Vesalex" şi altele), inclusiv subvenţionarea cu suma de 990,0 mii lei a primului;

- repartizarea motorinei din fondul de subvenţionare comunelor raionului Hînceşti;

- acordarea neîntemeiată S.C. "Lavmar-Agro" S.R.L. şi S.C. "Expodil" S.R.L. a subvenţiilor la procurarea utilajului frigorific în valoare de 1561,2 mii lei, în urma folosirii diferitor scheme de circulaţie a facturilor fiscale între întreprinderile ai căror fondatori sînt unele şi aceleaşi persoane;

- operaţiunile de achiziţie, import şi asamblare a rachetelor antigrindină, efectuate de către Serviciul Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice.

4. Se cere Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale să efectueze în termene optime un control şi să prezinte Curţii de Conturi şi Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei concluzia definitivă a experţilor privind corectitudinea reflectării lucrărilor real executate la obiectul "Construcţia atelierului de altoit", care aparţine S.C. "Lavmar-Agro" S.R.L., s.Măgdăceşti, r-nul Criuleni.

5. Despre executarea recomandărilor auditului din compartimentul 3 al Raportului, precum şi a cerinţelor din subpct.2.2, subpct.2.3, subpct.2.4, pct.3 şi pct.4 ale prezentei hotărîri se va informa Curtea de Conturi în termen de 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

6. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

[2] M.O., 2004, nr.237-240, art.1585.

[3] M.O., 2002, nr.91-94, art.668.

Recomandari (0)

Cerinte (0)