Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎRE nr. 55 din 24 decembrie 2009 privind Raportul auditului gestiunii resurselor naturale subterane în anii 2007-2008

Numar din data de 2009-12-24 Nr. cerinte: 42 Nr. recomandari: 88

Curtea de Conturi, în prezenţa ministrului mediului dl Gh.Şalaru, ex-ministrului ecologiei şi resurselor naturale dna V.Ivanov, viceministrului economiei dl O.Calmîc, viceministrului construcţiilor şi dezvoltării regionale dl A.Zolotcov, şefului Direcţiei finanţele economiei naţionale şi investiţii capitale a Ministerului Finanţelor dl V.Bînzaru, şefului Serviciului transport naval al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor dl Ig.Zaharia, directorului general al Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale dl A.Cazacu, şefului Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase dl I.Guşilic, şefului-adjunct al Inspectoratului Ecologic de Stat dl A.Apostol, şefului-adjunct al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat dl A.Prohniţchii, vicedirectorului Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru dl Şt.Crigan, persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a beneficiarilor subsolului, călăuzin­du-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, a examinat Raportul auditului gestiunii resurselor naturale subterane în anii 2007-2008.

Misiunea de audit s-a desfăşurat potrivit Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2009, avînd ca scop relevarea situaţiei asupra gestionarii resurselor naturale subterane ale Republicii Moldova în anii 2007-2008, depistarea neconformităţilor ce au o influenţă directă sau indirectă asupra modului de gestiune a resurselor naturale, cu formularea unor recomandări în scopul îmbunătăţirii domeniului auditat.

Auditul a fost planificat şi s-a desfăşurat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi. Pe parcursul auditului au fost verificate aspectele ce ţin de domeniul gestiunii resurselor naturale subterane, reieşind din semnificaţia problemelor identificate şi din riscurile determinate la etapa de planificare a auditului.

Metodologia de audit a constat din acţiuni de colectare a probelor, în urma verificării înregistrărilor şi documentelor, prin observaţii, investigaţii, chestionări, confirmări şi calcule. Au fost evaluate politicile existente în domeniul gestiunii resurselor naturale subterane şi modul de realizare a acestora.

Auditul a fost efectuat la 4 autorităţi ale administraţiei publice de nivel central. De asemenea, s-au colectat probe de audit la 17 autorităţi ale administraţiei publice locale de nivelul II, la 17 subdiviziuni ale Inspectoratului Ecologic de Stat, la 84 de autorităţi ale administraţiei publice locale de nivelul I şi la 103 agenţi economici beneficiari ai subsolului şi apelor subterane.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Concluzii generale de audit

Raportul de audit denotă existenţa neconformităţilor şi a mai multor probleme identificate la capitolul gestiune a resurselor naturale subterane, care se exprimă prin:

- lipsa strategiilor pe termen mediu şi pe termen lung de dezvoltare durabilă a resurselor naturale;

- gestiunea ineficientă a resurselor naturale subterane atît la nivelul autorităţilor administraţiei publice centrale, cît şi locale, precum şi neexercitarea funcţiilor de control în domeniu;

- imperfecţiunea cadrului legislativ-normativ, nedefinirea exhaustivă a competenţelor organelor autorităţilor administraţiei publice centrale în materie de politici în domeniul gestiunii resurselor naturale subterane, care au dus la exploatarea necontrolată a resurselor naturale subterane, necoordonarea mecanismelor de evidenţă, reglementare şi control;

- neexercitarea conformă a competenţelor stabilite prin lege de către organele autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;

- prejudicierea mediului înconjurător şi bugetului public naţional în urma gestiunii necorespunzătoare a resurselor naturale subterane care, conform Constituţiei, se consideră patrimoniu al statului;

- nebeneficierea la nivelul cuvenit de către stat de venituri de la exploatarea resurselor naturale subterane, în comparaţie cu veniturile obţinute de agenţii economici, care a determinat în anul 2008 încasări la buget ale taxei pentru extragerea mineralelor utile de 9,8 mil. lei, ceea ce reprezintă 27% din profitul net (36,2 mil. lei) al unei singure întreprinderi miniere de la extracţia substanţelor minerale utile;

- necalcularea şi neîncasarea taxelor pentru resursele naturale subterane, stabilite de legislaţie.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului gestiunii resurselor naturale subterane în anii 2007-2008, anexat la prezenta hotărîre.

2. Prezenta hotărîre şi Raportul anexat, pentru luare de atitudine şi implementarea recomandărilor expuse în acesta, se remit autorităţilor indicate în Capitolul III din Raportul auditului gestiunii resurselor naturale subterane în anii 2007-2008.

3. Se cere de la Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, cu suportul Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale, să asigure delimitarea terenurilor (pe care sînt explorate şi exploatate zăcăminte de substanţe minerale utile) proprietate publică a statului şi proprietate publică a autorităţilor administraţiei publice locale.

4. Se cere de la autorităţile administraţiei publice locale de nivelul II şi I, supuse auditului, să intensifice monitoringul gestiunii resurselor naturale subterane din teritoriul administrat, să asigure amenajarea zonelor de protecţie sanitară pe lîngă sondele de captare a apei subterane şi să înregistreze regulamentar în evidenţa contabilă sondele pentru captarea apei subterane care se află pe terenurile proprietate a autorităţilor administraţiei publice locale.

5. Se informează Guvernul despre rezultatele auditului gestiunii resurselor naturale subterane în anii 2007-2008, pentru luare de atitudine, şi reieşind din faptul că autorităţile centrale de specialitate nu au o abordare unică în domeniul gestionării resurselor naturale şi nu colaborează la realizarea politicilor de reglementare, evidenţă şi control, se propune:

5.1. să examineze în cadrul şedinţei Guvernului rezultatele auditului gestiunii resurselor naturale subterane în anii 2007-2008, expuse în Raport;

5.2. să asigure elaborarea strategiei pe termen mediu şi pe termen lung de dezvoltare durabilă a resurselor naturale, cu stabilirea în aspect teritorial a necesităţii pe termen mediu şi pe termen lung a economiei naţionale în substanţe minerale utile;

5.3. să reexamineze legislaţia în domeniu ce reglementează procedurile de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor naturale subterane (substanţele minerale utile şi apele subterane) în vederea eliminării contradicţiilor, incertitudinilor şi golurilor din cadrul legal existent, prin:

5.3.1. stabilirea posibilităţii de modificare a relaţiilor financiar-bugetare la încasarea taxelor pentru resursele naturale subterane, în vederea gestionării eficiente a acestora de către autorităţile administraţiei publice locale de nivelul I;

5.3.2. determinarea sursei de finanţare a lucrărilor de prospecţiune şi explorare geologică, ţinînd cont că actuala modalitate de finanţare de către agentul economic exclude competitivitatea la exploatarea subsolului;

5.3.3. elaborarea regulamentului de stabilire a regimului de protecţie şi folosire raţională a resurselor naturale subterane, precum şi a resurselor funciare afectate în cadrul procedurii de exploatare a acestora, determinînd ierarhia şi conlucrarea pe orizontală şi pe verticală a autorităţilor abilitate în domeniul gestiunii resurselor naturale subterane;

5.3.4. examinarea compatibilităţii prevederilor art.34 din Codul funciar nr.828-XII din 25.12.1991 cu prevederile Legii nr.1308-XIII din 25.07.1997 "Privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului" (art.101), Codului civil nr.1107-XIV din 06.06.2002 (art.316) şi Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997;

5.3.5. reglementarea modului şi etapei de dare în folosinţă beneficiarului subsolului a terenului pentru exploatarea industrială;

5.3.6. elaborarea politicii de stat în domeniul scoaterii terenurilor din circuitul agricol sau silvic, cu stabilirea termenelor rezonabile de recultivare biologică a terenurilor aferente carierelor, sau a posibilităţii de recultivare biologică a altor terenuri degradate, neadmiţînd scoaterea continuă a terenurilor din circuitul agricol;

5.3.7. reglementarea modalităţii de creare şi de folosire a mijloacelor fondului de lichidare sau de conservare a excavaţiilor miniere şi recultivare a solului;

5.3.8. stabilirea exhaustivă a responsabilităţilor Consiliului tehnico-ştiinţific al Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale şi ale Comisiei de Stat pentru rezervele de substanţe minerale utile;

5.3.9. determinarea modalităţii de evaluare a zăcămintelor de substanţe minerale utile transmise pentru exploatare industrială, reflectată în rapoartele financiare ale agenţilor economici;

5.3.10. delimitarea competenţelor privind gestionarea apelor subterane de către Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale şi alte agenţii, excluzînd dublarea acestor funcţii;

5.3.11. determinarea bazei de calcul a taxei pentru resursele naturale în dependenţă de volumul de substanţe minerale utile extrase şi de preţul de piaţă al acestora, precum şi de suprafaţa de utilizare a excavaţiilor subterane;

5.3.12. stabilirea taxei pentru apă în dependenţă de sursa din care se efectuează captarea apei (subterană sau de suprafaţă), de modul de folosire şi de calitatea acesteia (potabilă, tehnică sau minerală);

5.3.13. examinarea oportunităţii de egalare în drepturi şi obligaţii, la obţinerea licenţei, precum şi la modalitatea de calculare a taxei pentru apă, a agenţilor economici care îmbuteliază ape naturale şi de masă cu cei care utilizează apa la producerea băuturilor alcoolice şi nealcoolice;

5.4. să reexamineze oportunitatea menţinerii valabilităţii prevederilor din Hotărîrea Guvernului nr.1102 din 10.10.2007 "Cu privire la acceptarea cesiunii drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din Acordul de concesiune în vederea cercetării şi exploatării resurselor de ţiţei şi gaze în Republica Moldova";

5.5. să conformeze Acordul de concesiune în vederea cercetării şi exploatării resurselor de ţiţei şi gaze în Republica Moldova la prevederile legislaţiei în vigoare, cu stabilirea modalităţilor de calculare a plăţii de arendă şi a modalităţii de raportare a acesteia, precum şi a modalităţii de calculare a termenului de exploatare a zăcămintelor;

5.6. să monitorizeze îndeplinirea recomandărilor indicate în Capitolul III din Raportul auditului gestiunii resurselor naturale subterane în anii 2007-2008 de către autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate.

6. Se remit, conform art.9 alin.(2) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Procuraturii Generale, pentru examinare după competenţă, materialele auditului gestiunii resurselor naturale subterane în anii 2007-2008 (*) privind extragerea nisipului din rîurile Prut şi Nistru de către Î.S. "Portul Fluvial Ungheni".

7. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Parlamentului Republicii Moldova.

8. Despre executarea pct.2, pct.3, pct.4, pct.5 şi pct.6 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

9. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

Republicat, M. O., 2001, nr.107, art.817.

Republicată, M. O., 2001, nr.147-149, art.1161.

M. O., 2002, nr.82-86, art.661.

Republicat, M. O., 2007, ediţie specială.

M.O., 2007, nr.161-164, art.1144.

Recomandari (88)

1.1. să efectueze la beneficiarii subsolului controlul asupra modului de folosire şi de protecţie a subsolului;

1.1. să efectueze la beneficiarii subsolului controlul asupra modului de folosire şi de protecţie a subsolului;

1.1. să efectueze la beneficiarii subsolului controlul asupra modului de folosire şi de protecţie a subsolului;

1.2. să stabilească exhaustiv consecutivitatea etapelor de obţinere a dreptului de folosinţă a subsolului şi captare a apelor subterane;

1.2. să stabilească exhaustiv consecutivitatea etapelor de obţinere a dreptului de folosinţă a subsolului şi captare a apelor subterane;

1.2. să stabilească exhaustiv consecutivitatea etapelor de obţinere a dreptului de folosinţă a subsolului şi captare a apelor subterane;

1.3. să elaboreze şi să implementeze Sistemul Informaţional Automatizat de evidenţă a cadastrului şi balanţei de stat a zăcămintelor minerale utile, a sondelor de captare a apei subterane (cu includerea informaţiei privind starea tehnică, a beneficiarului, a volumului de apă captat etc.);

1.3. să elaboreze şi să implementeze Sistemul Informaţional Automatizat de evidenţă a cadastrului şi balanţei de stat a zăcămintelor minerale utile, a sondelor de captare a apei subterane (cu includerea informaţiei privind starea tehnică, a beneficiarului, a volumului de apă captat etc.);

1.3. să elaboreze şi să implementeze Sistemul Informaţional Automatizat de evidenţă a cadastrului şi balanţei de stat a zăcămintelor minerale utile, a sondelor de captare a apei subterane (cu includerea informaţiei privind starea tehnică, a beneficiarului, a volumului de apă captat etc.);

1.5. să reglementeze condiţiile de exploatare concomitentă a aceluiaşi zăcămînt de către mai mulţi agenţi economici;

1.5. să reglementeze condiţiile de exploatare concomitentă a aceluiaşi zăcămînt de către mai mulţi agenţi economici;

1.5. să reglementeze condiţiile de exploatare concomitentă a aceluiaşi zăcămînt de către mai mulţi agenţi economici;

1.4. să asigure prezentarea dărilor de seamă privind utilizarea substanţelor minerale utile şi datelor despre captarea apelor subterane de către toţi beneficiarii;

1.4. să asigure prezentarea dărilor de seamă privind utilizarea substanţelor minerale utile şi datelor despre captarea apelor subterane de către toţi beneficiarii;

1.4. să asigure prezentarea dărilor de seamă privind utilizarea substanţelor minerale utile şi datelor despre captarea apelor subterane de către toţi beneficiarii;

1.6. să examineze oportunitatea reglementării modului de retragere a perimetrelor miniere de la beneficiarii subsolului în cazul neexploatarii lui, cu determinarea modalităţii de compensare a investiţiilor efectuate de către beneficiari şi de asigurare a plăţii de către beneficiari a compensaţiilor pentru recultivarea terenurilor degradate;

1.6. să examineze oportunitatea reglementării modului de retragere a perimetrelor miniere de la beneficiarii subsolului în cazul neexploatarii lui, cu determinarea modalităţii de compensare a investiţiilor efectuate de către beneficiari şi de asigurare a plăţii de către beneficiari a compensaţiilor pentru recultivarea terenurilor degradate;

1.6. să examineze oportunitatea reglementării modului de retragere a perimetrelor miniere de la beneficiarii subsolului în cazul neexploatarii lui, cu determinarea modalităţii de compensare a investiţiilor efectuate de către beneficiari şi de asigurare a plăţii de către beneficiari a compensaţiilor pentru recultivarea terenurilor degradate;

1.7. să reglementeze modul de stabilire a hotarelor terenului pentru exploatare industrială a zăcămintelor de substanţe minerale utile;

1.7. să reglementeze modul de stabilire a hotarelor terenului pentru exploatare industrială a zăcămintelor de substanţe minerale utile;

1.7. să reglementeze modul de stabilire a hotarelor terenului pentru exploatare industrială a zăcămintelor de substanţe minerale utile;

1.8. să excludă practica de eliberare a perimetrelor miniere cu depăşirea limitelor terenurilor pe care le poate folosi legal beneficiarul subsolului;

1.8. să excludă practica de eliberare a perimetrelor miniere cu depăşirea limitelor terenurilor pe care le poate folosi legal beneficiarul subsolului;

1.8. să excludă practica de eliberare a perimetrelor miniere cu depăşirea limitelor terenurilor pe care le poate folosi legal beneficiarul subsolului;

1.9. să întreprindă măsurile de rigoare, conform procedurilor legale, în vederea recuperării pagubelor pricinuite proprietăţii publice de către persoanele fizice şi juridice, inclusiv de cele nominalizate în prezentul Raport, în urma extragerii neautorizate a substanţelor minerale utile, precum şi a cheltuielilor necesare pentru recultivarea terenurilor degradate;

1.9. să întreprindă măsurile de rigoare, conform procedurilor legale, în vederea recuperării pagubelor pricinuite proprietăţii publice de către persoanele fizice şi juridice, inclusiv de cele nominalizate în prezentul Raport, în urma extragerii neautorizate a substanţelor minerale utile, precum şi a cheltuielilor necesare pentru recultivarea terenurilor degradate;

1.9. să întreprindă măsurile de rigoare, conform procedurilor legale, în vederea recuperării pagubelor pricinuite proprietăţii publice de către persoanele fizice şi juridice, inclusiv de cele nominalizate în prezentul Raport, în urma extragerii neautorizate a substanţelor minerale utile, precum şi a cheltuielilor necesare pentru recultivarea terenurilor degradate;

1.10. să reglementeze evidenţa şi mişcarea volumelor de substanţe minerale utile şi de deşeuri miniere.

1.10. să reglementeze evidenţa şi mişcarea volumelor de substanţe minerale utile şi de deşeuri miniere.

1.10. să reglementeze evidenţa şi mişcarea volumelor de substanţe minerale utile şi de deşeuri miniere.

1.11. să asigure acordarea dreptului de forare a sondelor pentru captarea apelor subterane şi eliberarea autorizaţiei de folosire specială a apei, cu respectarea legislaţiei privind satisfacerea necesităţilor de apă potabilă prin dezvoltarea preponderentă a sistemelor centralizate de aprovizionare cu apă;

1.11. să asigure acordarea dreptului de forare a sondelor pentru captarea apelor subterane şi eliberarea autorizaţiei de folosire specială a apei, cu respectarea legislaţiei privind satisfacerea necesităţilor de apă potabilă prin dezvoltarea preponderentă a sistemelor centralizate de aprovizionare cu apă;

1.11. să asigure acordarea dreptului de forare a sondelor pentru captarea apelor subterane şi eliberarea autorizaţiei de folosire specială a apei, cu respectarea legislaţiei privind satisfacerea necesităţilor de apă potabilă prin dezvoltarea preponderentă a sistemelor centralizate de aprovizionare cu apă;

1.12. să acorde suportul necesar beneficiarilor sondelor de captare a apelor subterane, pentru restabilirea paşapoartelor tehnice ale sondelor;

1.12. să acorde suportul necesar beneficiarilor sondelor de captare a apelor subterane, pentru restabilirea paşapoartelor tehnice ale sondelor;

1.12. să acorde suportul necesar beneficiarilor sondelor de captare a apelor subterane, pentru restabilirea paşapoartelor tehnice ale sondelor;

1.13. să asigure evidenţa apei captate în baza contoarelor, operînd modificări la regementările în vigoare;

1.13. să asigure evidenţa apei captate în baza contoarelor, operînd modificări la regementările în vigoare;

1.13. să asigure evidenţa apei captate în baza contoarelor, operînd modificări la regementările în vigoare;

1.14. să examineze oportunitatea eliberării autorizaţiilor de folosire specială a apei subterane de către instituţia abilitată cu gestiunea resurselor naturale subterane, reieşind din responsabilitatea Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale de ţinere a cadastrului apelor subterane;

1.14. să examineze oportunitatea eliberării autorizaţiilor de folosire specială a apei subterane de către instituţia abilitată cu gestiunea resurselor naturale subterane, reieşind din responsabilitatea Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale de ţinere a cadastrului apelor subterane;

1.14. să examineze oportunitatea eliberării autorizaţiilor de folosire specială a apei subterane de către instituţia abilitată cu gestiunea resurselor naturale subterane, reieşind din responsabilitatea Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale de ţinere a cadastrului apelor subterane;

2. Ministerul Mediului şi instituţiile din subordine (Inspectoratul Ecologic de Stat, Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale), de comun acord cu Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru şi în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale: 2.1. să determine suprafaţa terenurilor ocupate de cariere (inclusiv abandonate şi ilegale) şi să stabilească persoanele fizice sau juridice cu drept de posesiune, folosinţă sau proprietate a acestora, cu înregistrarea lor în cadastrul bunurilor imobile sau luarea altor măsuri conform prevederilor legale;

2. Ministerul Mediului şi instituţiile din subordine (Inspectoratul Ecologic de Stat, Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale), de comun acord cu Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru şi în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale: 2.1. să determine suprafaţa terenurilor ocupate de cariere (inclusiv abandonate şi ilegale) şi să stabilească persoanele fizice sau juridice cu drept de posesiune, folosinţă sau proprietate a acestora, cu înregistrarea lor în cadastrul bunurilor imobile sau luarea altor măsuri conform prevederilor legale;

2. Ministerul Mediului şi instituţiile din subordine (Inspectoratul Ecologic de Stat, Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale), de comun acord cu Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru şi în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale: 2.1. să determine suprafaţa terenurilor ocupate de cariere (inclusiv abandonate şi ilegale) şi să stabilească persoanele fizice sau juridice cu drept de posesiune, folosinţă sau proprietate a acestora, cu înregistrarea lor în cadastrul bunurilor imobile sau luarea altor măsuri conform prevederilor legale;

2.2. să elaboreze metodologia de evaluare şi apreciere a tuturor carierelor şi excavaţiilor delăsate, inclusiv a gropilor nerecultivate (cariere de roci pentru crearea terasamentelor), care au aparţinut fostelor gospodării agricole, gospodăriei drumurilor etc., cu ulterioara inventariere a acestor excavaţii şi luarea deciziilor de legiferare ori de lichidare;

2.2. să elaboreze metodologia de evaluare şi apreciere a tuturor carierelor şi excavaţiilor delăsate, inclusiv a gropilor nerecultivate (cariere de roci pentru crearea terasamentelor), care au aparţinut fostelor gospodării agricole, gospodăriei drumurilor etc., cu ulterioara inventariere a acestor excavaţii şi luarea deciziilor de legiferare ori de lichidare;

2.2. să elaboreze metodologia de evaluare şi apreciere a tuturor carierelor şi excavaţiilor delăsate, inclusiv a gropilor nerecultivate (cariere de roci pentru crearea terasamentelor), care au aparţinut fostelor gospodării agricole, gospodăriei drumurilor etc., cu ulterioara inventariere a acestor excavaţii şi luarea deciziilor de legiferare ori de lichidare;

2.3. să determine terenurile ce pot fi recultivate şi modalitatea de monitorizare a exercutării acestor sarcini;

2.3. să determine terenurile ce pot fi recultivate şi modalitatea de monitorizare a exercutării acestor sarcini;

2.3. să determine terenurile ce pot fi recultivate şi modalitatea de monitorizare a exercutării acestor sarcini;

2.4. să efectueze inventarierea terenurilor ocupate de cariere, verificarea achitării plăţii pentru excluderea acestora din circuitul agricol şi silvic, cu asigurarea încasării acestei plăţi;

2.4. să efectueze inventarierea terenurilor ocupate de cariere, verificarea achitării plăţii pentru excluderea acestora din circuitul agricol şi silvic, cu asigurarea încasării acestei plăţi;

2.4. să efectueze inventarierea terenurilor ocupate de cariere, verificarea achitării plăţii pentru excluderea acestora din circuitul agricol şi silvic, cu asigurarea încasării acestei plăţi;

2.5. să reglementeze modul de transmitere a excavaţiilor miniere după exploatarea industrială a acestora, cu stabilirea autorităţii care va efectua gestiunea ulterioară a excavaţiilor respective, determinînd modalitatea de înregistrare a acestor drepturi în cadastrul bunurilor imobile;

2.5. să reglementeze modul de transmitere a excavaţiilor miniere după exploatarea industrială a acestora, cu stabilirea autorităţii care va efectua gestiunea ulterioară a excavaţiilor respective, determinînd modalitatea de înregistrare a acestor drepturi în cadastrul bunurilor imobile;

2.5. să reglementeze modul de transmitere a excavaţiilor miniere după exploatarea industrială a acestora, cu stabilirea autorităţii care va efectua gestiunea ulterioară a excavaţiilor respective, determinînd modalitatea de înregistrare a acestor drepturi în cadastrul bunurilor imobile;

2.6. să determine modalitatea de evidenţă şi de raportare a solului fertil depozitat pentru recultivarea biologică a terenurilor degradate;

2.6. să determine modalitatea de evidenţă şi de raportare a solului fertil depozitat pentru recultivarea biologică a terenurilor degradate;

2.6. să determine modalitatea de evidenţă şi de raportare a solului fertil depozitat pentru recultivarea biologică a terenurilor degradate;

2.7. să stabilească modalitatea de utilizare şi de depozitare a deşeurilor obţinute de la exploatarea zăcămintelor de substanţe minerale utile (în dependenţă de tipul deşeului), ţinîndu-se cont de necesitatea recultivării tehnice ulterioare a carierelor.

2.7. să stabilească modalitatea de utilizare şi de depozitare a deşeurilor obţinute de la exploatarea zăcămintelor de substanţe minerale utile (în dependenţă de tipul deşeului), ţinîndu-se cont de necesitatea recultivării tehnice ulterioare a carierelor.

2.7. să stabilească modalitatea de utilizare şi de depozitare a deşeurilor obţinute de la exploatarea zăcămintelor de substanţe minerale utile (în dependenţă de tipul deşeului), ţinîndu-se cont de necesitatea recultivării tehnice ulterioare a carierelor.

3. Ministerul Mediului în comun cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat să se determine asupra formelor unice de raportare a extragerii substanţelor minerale utile, a captării apelor subterane şi apelor de suprafaţă, în vederea evidenţei şi calculării taxelor pentru folosirea acestor resurse naturale.

4. Ministerul Mediului în comun cu autorităţile administraţiei publice locale de nivelul I şi II:4.1. vor stabili modalitatea de colaborare şi de schimb de informaţii pentru gestionarea conformă a resurselor naturale subterane;

4.2. vor asigura coordonarea, de comun cu proprietarul terenului, a efectuării prospecţiunilor şi explorărilor geologice, obţinînd în prealabil de la acesta acordul de efectuare ulterioară a exploatării substanţelor minerale utile;

4.3. vor identifica carierele locale pentru funcţionare potenţială, asigurînd respectarea legislaţiei în vigoare şi raportarea corespunzătoare pentru ulteriorii utilizatori;

4.4. vor determina sondele de captare a apelor subterane ce necesită a fi tamponate (lichidate), conservate şi la care urmează a fi asigurată zona de protecţie sanitară, cu înaintarea propunerilor privind sursele de finanţare a acestor lucrări.

5. Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul II ale raioanelor auditate să examineze la Consiliul raional Raportul de audit şi să elaboreze un plan de măsuri pentru înlăturarea neregulilor constatate în Raportul de audit, cu monitorizarea aplicării acestor măsuri de către autorităţile administraţiei publice locale de nivelul I.

5. Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul II ale raioanelor auditate să examineze la Consiliul raional Raportul de audit şi să elaboreze un plan de măsuri pentru înlăturarea neregulilor constatate în Raportul de audit, cu monitorizarea aplicării acestor măsuri de către autorităţile administraţiei publice locale de nivelul I.

5. Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul II ale raioanelor auditate să examineze la Consiliul raional Raportul de audit şi să elaboreze un plan de măsuri pentru înlăturarea neregulilor constatate în Raportul de audit, cu monitorizarea aplicării acestor măsuri de către autorităţile administraţiei publice locale de nivelul I.

5. Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul II ale raioanelor auditate să examineze la Consiliul raional Raportul de audit şi să elaboreze un plan de măsuri pentru înlăturarea neregulilor constatate în Raportul de audit, cu monitorizarea aplicării acestor măsuri de către autorităţile administraţiei publice locale de nivelul I.

5. Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul II ale raioanelor auditate să examineze la Consiliul raional Raportul de audit şi să elaboreze un plan de măsuri pentru înlăturarea neregulilor constatate în Raportul de audit, cu monitorizarea aplicării acestor măsuri de către autorităţile administraţiei publice locale de nivelul I.

5. Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul II ale raioanelor auditate să examineze la Consiliul raional Raportul de audit şi să elaboreze un plan de măsuri pentru înlăturarea neregulilor constatate în Raportul de audit, cu monitorizarea aplicării acestor măsuri de către autorităţile administraţiei publice locale de nivelul I.

5. Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul II ale raioanelor auditate să examineze la Consiliul raional Raportul de audit şi să elaboreze un plan de măsuri pentru înlăturarea neregulilor constatate în Raportul de audit, cu monitorizarea aplicării acestor măsuri de către autorităţile administraţiei publice locale de nivelul I.

5. Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul II ale raioanelor auditate să examineze la Consiliul raional Raportul de audit şi să elaboreze un plan de măsuri pentru înlăturarea neregulilor constatate în Raportul de audit, cu monitorizarea aplicării acestor măsuri de către autorităţile administraţiei publice locale de nivelul I.

5. Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul II ale raioanelor auditate să examineze la Consiliul raional Raportul de audit şi să elaboreze un plan de măsuri pentru înlăturarea neregulilor constatate în Raportul de audit, cu monitorizarea aplicării acestor măsuri de către autorităţile administraţiei publice locale de nivelul I.

5. Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul II ale raioanelor auditate să examineze la Consiliul raional Raportul de audit şi să elaboreze un plan de măsuri pentru înlăturarea neregulilor constatate în Raportul de audit, cu monitorizarea aplicării acestor măsuri de către autorităţile administraţiei publice locale de nivelul I.

5. Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul II ale raioanelor auditate să examineze la Consiliul raional Raportul de audit şi să elaboreze un plan de măsuri pentru înlăturarea neregulilor constatate în Raportul de audit, cu monitorizarea aplicării acestor măsuri de către autorităţile administraţiei publice locale de nivelul I.

5. Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul II ale raioanelor auditate să examineze la Consiliul raional Raportul de audit şi să elaboreze un plan de măsuri pentru înlăturarea neregulilor constatate în Raportul de audit, cu monitorizarea aplicării acestor măsuri de către autorităţile administraţiei publice locale de nivelul I.

5. Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul II ale raioanelor auditate să examineze la Consiliul raional Raportul de audit şi să elaboreze un plan de măsuri pentru înlăturarea neregulilor constatate în Raportul de audit, cu monitorizarea aplicării acestor măsuri de către autorităţile administraţiei publice locale de nivelul I.

5. Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul II ale raioanelor auditate să examineze la Consiliul raional Raportul de audit şi să elaboreze un plan de măsuri pentru înlăturarea neregulilor constatate în Raportul de audit, cu monitorizarea aplicării acestor măsuri de către autorităţile administraţiei publice locale de nivelul I.

5. Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul II ale raioanelor auditate să examineze la Consiliul raional Raportul de audit şi să elaboreze un plan de măsuri pentru înlăturarea neregulilor constatate în Raportul de audit, cu monitorizarea aplicării acestor măsuri de către autorităţile administraţiei publice locale de nivelul I.

5. Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul II ale raioanelor auditate să examineze la Consiliul raional Raportul de audit şi să elaboreze un plan de măsuri pentru înlăturarea neregulilor constatate în Raportul de audit, cu monitorizarea aplicării acestor măsuri de către autorităţile administraţiei publice locale de nivelul I.

5. Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul II ale raioanelor auditate să examineze la Consiliul raional Raportul de audit şi să elaboreze un plan de măsuri pentru înlăturarea neregulilor constatate în Raportul de audit, cu monitorizarea aplicării acestor măsuri de către autorităţile administraţiei publice locale de nivelul I.

6. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat să organizeze controale privind:6.1. respectarea legislaţiei în vigoare la calcularea şi achitarea taxelor pentru resursele naturale la toţi deţinătorii de perimetre miniere pentru exploatarea industrială a substanţelor minerale utile şi în alte scopuri, precum şi pentru calcularea şi achitarea taxei pentru apă de către agenţii economici nominalizaţi în prezentul Raport;

6.2. calcularea şi încasarea taxelor pentru exploatarea resurselor naturale de la Î.S. „Portul Fluvial Ungheni" (*) şi a taxei pentru apa îmbuteliată - de la S.R.L. „Gelibert";

6.3 corectitudinea aplicării adaosului comercial la realizarea nisipului procurat de la Î.S. „Portul Fluvial Ungheni" de către S.R.L. „Sampdoria" (r-nul Ungheni).

Cerinte (42)

4. Se cere de la autorităţile administraţiei publice locale de nivelul II şi I, supuse auditului, să intensifice monitoringul gestiunii resurselor naturale subterane din teritoriul administrat, să asigure amenajarea zonelor de protecţie sanitară pe lîngă sondele de captare a apei subterane şi să înregistreze regulamentar în evidenţa contabilă sondele pentru captarea apei subterane care se află pe terenurile proprietate a autorităţilor administraţiei publice locale.

4. Se cere de la autorităţile administraţiei publice locale de nivelul II şi I, supuse auditului, să intensifice monitoringul gestiunii resurselor naturale subterane din teritoriul administrat, să asigure amenajarea zonelor de protecţie sanitară pe lîngă sondele de captare a apei subterane şi să înregistreze regulamentar în evidenţa contabilă sondele pentru captarea apei subterane care se află pe terenurile proprietate a autorităţilor administraţiei publice locale.

4. Se cere de la autorităţile administraţiei publice locale de nivelul II şi I, supuse auditului, să intensifice monitoringul gestiunii resurselor naturale subterane din teritoriul administrat, să asigure amenajarea zonelor de protecţie sanitară pe lîngă sondele de captare a apei subterane şi să înregistreze regulamentar în evidenţa contabilă sondele pentru captarea apei subterane care se află pe terenurile proprietate a autorităţilor administraţiei publice locale.

4. Se cere de la autorităţile administraţiei publice locale de nivelul II şi I, supuse auditului, să intensifice monitoringul gestiunii resurselor naturale subterane din teritoriul administrat, să asigure amenajarea zonelor de protecţie sanitară pe lîngă sondele de captare a apei subterane şi să înregistreze regulamentar în evidenţa contabilă sondele pentru captarea apei subterane care se află pe terenurile proprietate a autorităţilor administraţiei publice locale.

4. Se cere de la autorităţile administraţiei publice locale de nivelul II şi I, supuse auditului, să intensifice monitoringul gestiunii resurselor naturale subterane din teritoriul administrat, să asigure amenajarea zonelor de protecţie sanitară pe lîngă sondele de captare a apei subterane şi să înregistreze regulamentar în evidenţa contabilă sondele pentru captarea apei subterane care se află pe terenurile proprietate a autorităţilor administraţiei publice locale.

4. Se cere de la autorităţile administraţiei publice locale de nivelul II şi I, supuse auditului, să intensifice monitoringul gestiunii resurselor naturale subterane din teritoriul administrat, să asigure amenajarea zonelor de protecţie sanitară pe lîngă sondele de captare a apei subterane şi să înregistreze regulamentar în evidenţa contabilă sondele pentru captarea apei subterane care se află pe terenurile proprietate a autorităţilor administraţiei publice locale.

4. Se cere de la autorităţile administraţiei publice locale de nivelul II şi I, supuse auditului, să intensifice monitoringul gestiunii resurselor naturale subterane din teritoriul administrat, să asigure amenajarea zonelor de protecţie sanitară pe lîngă sondele de captare a apei subterane şi să înregistreze regulamentar în evidenţa contabilă sondele pentru captarea apei subterane care se află pe terenurile proprietate a autorităţilor administraţiei publice locale.

Se cere de la Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, cu suportul Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale, să asigure delimitarea terenurilor (pe care sînt explorate şi exploatate zăcăminte de substanţe minerale utile) proprietate pu-blică a statului şi proprietate publică a autorităţilor administraţiei publice locale.

4. Se cere de la autorităţile administraţiei publice locale de nivelul II şi I, supuse auditului, să intensifice monitoringul gestiunii resurselor naturale subterane din teritoriul administrat, să asigure amenajarea zonelor de protecţie sanitară pe lîngă sondele de captare a apei subterane şi să înregistreze regulamentar în evidenţa contabilă sondele pentru captarea apei subterane care se află pe terenurile proprietate a autorităţilor administraţiei publice locale.

4. Se cere de la autorităţile administraţiei publice locale de nivelul II şi I, supuse auditului, să intensifice monitoringul gestiunii resurselor naturale subterane din teritoriul administrat, să asigure amenajarea zonelor de protecţie sanitară pe lîngă sondele de captare a apei subterane şi să înregistreze regulamentar în evidenţa contabilă sondele pentru captarea apei subterane care se află pe terenurile proprietate a autorităţilor administraţiei publice locale.

4. Se cere de la autorităţile administraţiei publice locale de nivelul II şi I, supuse auditului, să intensifice monitoringul gestiunii resurselor naturale subterane din teritoriul administrat, să asigure amenajarea zonelor de protecţie sanitară pe lîngă sondele de captare a apei subterane şi să înregistreze regulamentar în evidenţa contabilă sondele pentru captarea apei subterane care se află pe terenurile proprietate a autorităţilor administraţiei publice locale.

4. Se cere de la autorităţile administraţiei publice locale de nivelul II şi I, supuse auditului, să intensifice monitoringul gestiunii resurselor naturale subterane din teritoriul administrat, să asigure amenajarea zonelor de protecţie sanitară pe lîngă sondele de captare a apei subterane şi să înregistreze regulamentar în evidenţa contabilă sondele pentru captarea apei subterane care se află pe terenurile proprietate a autorităţilor administraţiei publice locale.

4. Se cere de la autorităţile administraţiei publice locale de nivelul II şi I, supuse auditului, să intensifice monitoringul gestiunii resurselor naturale subterane din teritoriul administrat, să asigure amenajarea zonelor de protecţie sanitară pe lîngă sondele de captare a apei subterane şi să înregistreze regulamentar în evidenţa contabilă sondele pentru captarea apei subterane care se află pe terenurile proprietate a autorităţilor administraţiei publice locale.

4. Se cere de la autorităţile administraţiei publice locale de nivelul II şi I, supuse auditului, să intensifice monitoringul gestiunii resurselor naturale subterane din teritoriul administrat, să asigure amenajarea zonelor de protecţie sanitară pe lîngă sondele de captare a apei subterane şi să înregistreze regulamentar în evidenţa contabilă sondele pentru captarea apei subterane care se află pe terenurile proprietate a autorităţilor administraţiei publice locale.

4. Se cere de la autorităţile administraţiei publice locale de nivelul II şi I, supuse auditului, să intensifice monitoringul gestiunii resurselor naturale subterane din teritoriul administrat, să asigure amenajarea zonelor de protecţie sanitară pe lîngă sondele de captare a apei subterane şi să înregistreze regulamentar în evidenţa contabilă sondele pentru captarea apei subterane care se află pe terenurile proprietate a autorităţilor administraţiei publice locale.

4. Se cere de la autorităţile administraţiei publice locale de nivelul II şi I, supuse auditului, să intensifice monitoringul gestiunii resurselor naturale subterane din teritoriul administrat, să asigure amenajarea zonelor de protecţie sanitară pe lîngă sondele de captare a apei subterane şi să înregistreze regulamentar în evidenţa contabilă sondele pentru captarea apei subterane care se află pe terenurile proprietate a autorităţilor administraţiei publice locale.

4. Se cere de la autorităţile administraţiei publice locale de nivelul II şi I, supuse auditului, să intensifice monitoringul gestiunii resurselor naturale subterane din teritoriul administrat, să asigure amenajarea zonelor de protecţie sanitară pe lîngă sondele de captare a apei subterane şi să înregistreze regulamentar în evidenţa contabilă sondele pentru captarea apei subterane care se află pe terenurile proprietate a autorităţilor administraţiei publice locale.

4. Se cere de la autorităţile administraţiei publice locale de nivelul II şi I, supuse auditului, să intensifice monitoringul gestiunii resurselor naturale subterane din teritoriul administrat, să asigure amenajarea zonelor de protecţie sanitară pe lîngă sondele de captare a apei subterane şi să înregistreze regulamentar în evidenţa contabilă sondele pentru captarea apei subterane care se află pe terenurile proprietate a autorităţilor administraţiei publice locale.

2. Prezenta hotărîre şi Raportul anexat, pentru luare de atitudine şi implementarea recomandărilor expuse în acesta, se remit autorităţilor indicate în Capitolul III din Raportul auditului gestiunii resurselor naturale subterane în anii 2007-2008.

2. Prezenta hotărîre şi Raportul anexat, pentru luare de atitudine şi implementarea recomandărilor expuse în acesta, se remit autorităţilor indicate în Capitolul III din Raportul auditului gestiunii resurselor naturale subterane în anii 2007-2008.

2. Prezenta hotărîre şi Raportul anexat, pentru luare de atitudine şi implementarea recomandărilor expuse în acesta, se remit autorităţilor indicate în Capitolul III din Raportul auditului gestiunii resurselor naturale subterane în anii 2007-2008.

2. Prezenta hotărîre şi Raportul anexat, pentru luare de atitudine şi implementarea recomandărilor expuse în acesta, se remit autorităţilor indicate în Capitolul III din Raportul auditului gestiunii resurselor naturale subterane în anii 2007-2008.

2. Prezenta hotărîre şi Raportul anexat, pentru luare de atitudine şi implementarea recomandărilor expuse în acesta, se remit autorităţilor indicate în Capitolul III din Raportul auditului gestiunii resurselor naturale subterane în anii 2007-2008.

5. Se informează Guvernul despre rezultatele auditului gestiunii resurselor naturale subterane în anii 2007-2008, pentru luare de atitudine, şi reieşind din faptul că autorităţile centrale de specialitate nu au o abordare unică în domeniul gestionării resurselor naturale şi nu colaborează la realizarea politicilor de reglementare, evidenţă şi control, se propune: 5.1. să examineze în cadrul şedinţei Guvernului rezultatele auditului gestiunii resurselor naturale subterane în anii 2007-2008, expuse în Raport;

5.2. să asigure elaborarea strategiei pe termen mediu şi pe termen lung de dezvoltare durabilă a resurselor naturale, cu stabilirea în aspect teritorial a necesităţii pe termen mediu şi pe termen lung a economiei naţionale în substanţe minerale utile;

5.3. să reexamineze legislaţia în domeniu ce reglementează procedurile de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor naturale subterane (substanţele minerale utile şi apele subterane) în vederea eliminării contradicţiilor, incertitudinilor şi golurilor din cadrul legal existent, prin: 5.3.1. stabilirea posibilităţii de modificare a relaţiilor financiar-bugetare la încasarea taxelor pentru resursele naturale subterane, în vederea gestionării eficiente a acestora de către autorităţile administraţiei publice locale de nivelul I;

5.3.2. determinarea sursei de finanţare a lucrărilor de prospecţiune şi explorare geologică, ţinînd cont că actuala modalitate de finanţare de către agentul economic exclude competitivitatea la exploatarea subsolului;

5.3.3. elaborarea regulamentului de stabilire a regimului de protecţie şi folosire raţională a resurselor naturale subterane, precum şi a resurselor funciare afectate în cadrul procedurii de exploatare a acestora, determinînd ierarhia şi conlucrarea pe orizontală şi pe verticală a autorităţilor abilitate în domeniul gestiunii resurselor naturale subterane;

5.3.4. examinarea compatibilităţii prevederilor art.34 din Codul funciar nr.828-XII din 25.12.1991 cu prevederile Legii nr.1308-XIII din 25.07.1997 „Privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului" (art.101), Codului civil nr.1107-XIV din 06.06.2002 (art.316) şi Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 ;

5.3.6. elaborarea politicii de stat în domeniul scoaterii terenurilor din circuitul agricol sau silvic, cu stabilirea termenelor rezonabile de recultivare biologică a terenurilor aferente carierelor, sau a posibilităţii de recultivare biologică a altor terenuri degradate, neadmiţînd scoaterea continuă a terenurilor din circuitul agricol;

5.3.5. reglementarea modului şi etapei de dare în folosinţă beneficiarului subsolului a terenului pentru exploatarea industrială;

5.3.7. reglementarea modalităţii de creare şi de folosire a mijloacelor fondului de lichidare sau de conservare a excavaţiilor miniere şi recultivare a solului;

5.3.8. stabilirea exhaustivă a responsabilităţilor Consiliului tehnico-ştiinţific al Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale şi ale Comisiei de Stat pentru rezervele de substanţe minerale utile;

5.3.9. determinarea modalităţii de evaluare a zăcămintelor de substanţe minerale utile transmise pentru exploatare industrială, reflectată în rapoartele financiare ale agenţilor economici;

5.3.10. delimitarea competenţelor privind gestionarea apelor subterane de către Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale şi alte agenţii, excluzînd dublarea acestor funcţii;

5.3.11. determinarea bazei de calcul a taxei pentru resursele naturale în dependenţă de volumul de substanţe minerale utile extrase şi de preţul de piaţă al acestora, precum şi de suprafaţa de utilizare a excavaţiilor subterane;

5.3.12. stabilirea taxei pentru apă în dependenţă de sursa din care se efectuează captarea apei (subterană sau de suprafaţă), de modul de folosire şi de calitatea acesteia (potabilă, tehnică sau minerală);

5.3.13. examinarea oportunităţii de egalare în drepturi şi obligaţii, la obţinerea licenţei, precum şi la modalitatea de calculare a taxei pentru apă, a agenţilor economici care îmbuteliază ape naturale şi de masă cu cei care utilizează apa la producerea băuturilor alcoolice şi nealcoolice;

5.4. să reexamineze oportunitatea menţinerii valabilităţii prevederilor din Hotărîrea Guvernului nr.1102 din 10.10.2007 „Cu privire la acceptarea cesiunii drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din Acordul de concesiune în vederea cercetării şi exploatării resurselor de ţiţei şi gaze în Republica Moldova" ;

5.5. să conformeze Acordul de concesiune în vederea cercetării şi exploatării resurselor de ţiţei şi gaze în Republica Moldova la prevederile legislaţiei în vigoare, cu stabilirea modalităţilor de calculare a plăţii de arendă şi a modalităţii de raportare a acesteia, precum şi a modalităţii de calculare a termenului de exploatare a zăcămintelor;

5.6. să monitorizeze îndeplinirea recomandărilor indicate în Capitolul III din Raportul auditului gestiunii resurselor naturale subterane în anii 2007-2008 de către autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate.

6. Se remit, conform art.9 alin.(2) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Procuraturii Generale, pentru examinare după competenţă, materialele auditului gestiunii resurselor naturale subterane în anii 2007-2008 (*) privind extragerea nisipului din rîurile Prut şi Nistru de către Î.S. „Portul Fluvial Ungheni".