Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 17 din 18 aprilie 2011 cu privire la Raportul auditului regularităţii gestionării resurselor financiare publice şi administrării patrimoniului public din exerciţiul bugetar 2010 la Curtea de Apel Chişinău, Curtea de Apel Bălţi şi Curtea de Apel Economică

Numar din data de 2011-04-18 Nr. cerinte: 4 Nr. recomandari: 10

Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii dl N.Timofti, ministrului justiţiei dl A.Tănase, directorului interimar al Departamentului de Administrare Judecătorească dl C.Bragoi, preşedinţilor Curţii de Apel Chişinău şi Curţii de Apel Bălţi dnii A.Doga şi Gh. Scutelnic, vicepreşedintelui Curţii de Apel Economice dna M.Moraru, şefului secţiei finanţele justiţiei şi securităţii statului a Ministerului Finanţelor dna S.Cotun, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului regularităţii gestionării resurselor financiare publice şi administrării patrimoniului public din exerciţiul bugetar 2010 la Curtea de Apel Chişinău, Curtea de Apel Bălţi şi Curtea de Apel Economică.

Misiunea de audit s-a desfăşurat la Curtea de Apel Chişinău, Curtea de Apel Bălţi şi la Curtea de Apel Economică în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2011[2]. Scopul auditului a constat în oferirea unei asigurări rezonabile referitor la faptul că Rapoartele financiare ale Curţii de Apel Chişinău, Curţii de Apel Bălţi şi Curţii de Apel Economice pe anul 2010, în toate aspectele semnificative, oferă o imagine reală şi fidelă asupra situaţiilor financiare şi patrimoniale ale acestora, iar utilizarea mijloacelor alocate de la bugetul de stat, precum şi operaţiunile financiare efectuate sînt corecte şi conform prevederilor legale.

Auditul a fost planificat şi s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi[3]. În vederea susţinerii constatărilor, formulării concluziilor şi recomandărilor, precum şi exprimării opiniilor de audit, probele de audit au fost obţinute prin desfăşurarea procedurilor de evaluare a riscului şi a procedurilor de audit ulterioare, care au cuprins testul controalelor şi proceduri de fond. În funcţie de contextul în care au fost aplicate de audit, acestea au inclus diferite examinări, observări, confirmări, recalculări, intervievări etc.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Urmare verificărilor efectuate în cadrul auditului la Curtea de Apel Chişinău, Curtea de Apel Bălţi şi la Curtea de Apel Economică, şi expuse în Raportul de audit, se relevă:

♦ Unele neregularităţii la efectuarea achiziţiilor publice, care se exprimă prin organizarea neadecvată a activităţii grupurilor de lucru pentru achiziţii, precum şi a supravegherii executării contractelor.

♦ Un nivel scăzut de administrare a patrimoniului, nefiind asigurată în toate cazurile respectarea modului de înregistrare a drepturilor patrimoniale şi de ţinere a evidenţei contabile.

♦ Aspecte problematice şi de incertitudine la evidenţa şi raportarea taxei de stat, care se motivează prin imperfecţiunea cadrului legal ce vizează acest capitol.

♦ Admiterea iregularităţilor, care este o consecinţă a neimplementării la nivelul corespunzător a elementelor sistemului de management financiar şi control intern în cadrul entităţilor auditate.

♦ Verificarea nesistematică a corectitudinii încasării taxei de stat, precum şi a trecerii ei în termen şi integral la buget, ceea ce prezintă un risc pentru corectitudinea calculării şi plenitudinea încasării la bugetul de stat.  

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului regularităţii gestionării resurselor financiare publice şi administrării patrimoniului public din exerciţiul bugetar 2010 la Curtea de Apel Chişinău, Curtea de Apel Bălţi şi Curtea de Apel Economică, care este parte componentă a prezentei hotărîri, şi se remit:

1.1. Curţii de Apel Chişinău, Curţii de Apel Bălţi şi Curţii de Apel Economice, pentru documentare şi implementarea recomandărilor auditului;

1.2. Ministerului Justiţiei, Departamentului de Administrare Judecătorească, în comun cu Ministerul Finanţelor, pentru documentare privind rezultatele auditului, şi se cere examinarea situaţiei la compartimentul taxa de stat, pentru o eventuală revizuire a actualului cadru juridic privind plenitudinea încasării, evidenţei şi raportării, prin prisma eficienţei acumulărilor la buget.

1.3. Parlamentului, pentru documentare.

1.4. Consiliului Superior al Magistraturii, pentru luare de cunoştinţă.  

2. Despre implementarea recomandărilor auditului, precum şi despre executarea cerinţelor subpct. 1.1. şi subpct. 1.2. se va informa Curtea de Conturi în termen de 4 luni.

3. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

[2] Hotărîrea Curţii de Conturi nr.74 din 30.12.2010,, Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2011''.

[3] Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii".

Recomandari (10)

1. Curtea de Apel Chişinău, Curtea de Apel Bălţi și Curtea de Apel Economică să implementeze sistemul de control intern pentru a asigura o gestionare adecvată a mijloacelor publice, inclusiv pentru retribuirea muncii, achiziții publice, situația decontărilor etc.

response:
- Au fost descrise procesele funcțiilor îndeplinite în cadrul instanței; - S-a întocmit registrul riscurilor în cadrul autorității inclusic cu introducerea aspectelor ce țin de activitatea Serviciului economico-financiar; - Personalul responsabil de gestionarea mijloacelor publice a participat la seminar organizat în cadrul instituției privind combaterea corupției; - Anual se întocmesc planuri de achiziții cu prezentarea anuală a dărilor de seamă la Agenția Achizițiilor Publice; - A fost implementat programul de evidență contabilă 1C; - A fost modificat statul de personal prin ntroducerea funcțiilor de specialist principal Serviciul Resurse Umane și Șef al Secretariatului, astfel asigurându-se dispersarea atribuțiilor; - La efectuarea decontărilor bunurilor grupul de lucru ia decizia doar în baza rapoartelor de expertiză și acordul CSM.

1. Curtea de Apel Chişinău, Curtea de Apel Bălţi și Curtea de Apel Economică să implementeze sistemul de control intern pentru a asigura o gestionare adecvată a mijloacelor publice, inclusiv pentru retribuirea muncii, achiziții publice, situația decontărilor etc.

response:
În conformitate cu Legea nr.29 din 06.03.2012 privind modificarea și completarea unor acte legislative, Curtea de Apel Economică și-a încetat activitatea, bunurile acesteia fiind transmise Curții de Apel Chișinău.

2. Curtea de Apel Chişinău: 2.1. să înregistreze regulamentar la organul cadastral imobilele amplasate în mun. Chişinău, str.Teilor 4;

response:
Conform extrasului din Registrul Bunurilor imobile al ARFC, bunurile imobile amplasate pe str.Teilor 4, mun.Chișinău: terenul, contrucția, garajul sunt în proprietatea Curții de Apel Chișinău.

2.2. să asigure ținerea conformă a evidenței contabile, corectînd situaţia privind mijloacele fixe şi obiectele de mică valoare şi scurtă durată, precum și privind situația decontărilor.

response:
La data de 01.01.2011 în bilanțul Curții de Apel Chișinău a fost reflectată suma de 695,8 mii lei, în urma reparației capitale, la majorarea costului clădirii din strada Teilor 4. Bunurile personale ale judecătorilor în sumă de 268,8 mii lei la fel au fost reflectate în bilanțul CA Chișinău la compartimentul ,,conturi extrabilanțiere". Prin ordinul nr.25 din 28.02.2011 a fost determinată persoana de ținerea evidenței bonurilor de benzină; de întocmire și eliberare a foilor de parcurs; de efectuare a inventarierii a soldurilor de combustibil; de completarea Registrelor de evidență a circulației foilor de parcurs.

3. Curtea de Apel Economică, în comun cu Ministerul Justiţiei, să reglementeze modul de administrare şi monitorizare continuă a masei debitoare depuse la contul bancar curent de cheltuieli mandatate al instituției, precum și a utilizării conforme a acesteia.

response:
În vederea executării ordinului președintelui CAE nr.CD-8a/1.02.2011, conform hotărârilor judecătorești au fost restituite sumele neutilizate, în mărime de 24477 lei, persoanelor juridice și fizice care au atribuții la ele.

4. Să revizuiască actualul cadru juridic departamental ce reglementează taxa de stat, în vederea unei eventuale soluționări a situației de neracordare a etapelor de calculare, încasare, evidență și raportare a acesteia.

response:
Întru executarea hotărârii respective, Ministerul Finanțelor a emis indicația nr.108 din 31.10.2011, conform căreia au fost supuse inspectării 708 de entități care au obligația de a încasa taxa de stat și remisă lista la care s-au depistat cazuri de nerespectare a prevederilor legislației în acest sens. Totodată, controale de acest fel se realizează pînă în prezent, unde situația privind încasarea, raportarea și trecerea acestora în bugetul de stat se constată a fi îmbunătățită, aceasta fiind confirmată de actele de control ale IFS.

4. Să revizuiască actualul cadru juridic departamental ce reglementează taxa de stat, în vederea unei eventuale soluționări a situației de neracordare a etapelor de calculare, încasare, evidență și raportare a acesteia.

response:
Întru executarea hotărârii respective, Ministerul Finanțelor a emis indicația nr.108 din 31.10.2011, conform căreia au fost supuse inspectării 708 de entități care au obligația de a încasa taxa de stat și remisă lista la care s-au depistat cazuri de nerespectare a prevederilor legislației în acest sens. Totodată, controale de acest fel se realizează pînă în prezent, unde situația privind încasarea, raportarea și trecerea acestora în bugetul de stat se constată a fi îmbunătățită, aceasta fiind confirmată de actele de control ale IFS.

5. Să asigure implementarea elementelor sistemului de management financiar și control intern la compartimentul evidență și raportare a taxei de stat.

response:
Cu privire la evidența și raportarea taxei de stat, precum și plenitudinea încasării și trecerea acesteia la bugetul de stat în termenii stabiliți, IFS a efectuat un control în iunie 2018, unde încălcări nu a stabilit (Anexa-Copia actului de control nr.3 din 26.06.2018 al IFS).

5. Să asigure implementarea elementelor sistemului de management financiar și control intern la compartimentul evidență și raportare a taxei de stat.

response:
- Au fost introduse registre pentru evidența încasării taxei de stat la eliberarea copiilor de pe actele judecărorești și înregistrărilor audio a ședințelor de judecată. - S-a introdus posibilitatea evidenței computerizate la depunerea cererii de apel prin intermediul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor; - Se verifică corectitudinea introducerii informației privind taxa de stat de angajații a două direcții (grefieri și specialiștii).

5. Să asigure implementarea elementelor sistemului de management financiar și control intern la compartimentul evidență și raportare a taxei de stat.

response:
A fost aprobată Instrucțiunea cu privire la ținerea lucrărilor de secretariat în judecătoriile și curțile de apel, care a intrat în vigoare de la 01.04.2011, în care sunt prevăzute date referitor la: taxa de stat (la depunere), taxa de stat (scutit), și taxa de stat (după pronunțarea hotărârii). Cancelaria în conformitate cu prevederile Instrucțiunii indicate, introduce informația în Fișa acțiunii dosarului, iar această informație referitoare la taxa de stat, plătită în perioada supusă raportării, indiferent de faptul a fost sau nu examinată cauza, este reflectată în Raportul statistic cu privire la judecarea cauzelor.

Cerinte (4)

1.1. Curții de Apel Chișinău, Curții de Apel Bălți și Curții de Apel Economice, pentru documentare și implementarea recomandărilor auditului;

response:
S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.

1.1. Curții de Apel Chișinău, Curții de Apel Bălți și Curții de Apel Economice, pentru documentare și implementarea recomandărilor auditului;

response:
S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.

1.1. Curții de Apel Chișinău, Curții de Apel Bălți și Curții de Apel Economice, pentru documentare și implementarea recomandărilor auditului;

1.2. Ministerului Justiției, Departamentului de Administrare Judecătorească, în comun cu Ministerul Finanțelor, pentru documentare privind rezultatele auditului, şi se cere examinarea situației la compartimentul taxa de stat, pentru o eventuală revizuire a actualului cadru juridic privind plenitudinea încasării, evidenței și raportării, prin prisma eficienței acumulărilor la buget.

response:
Întru executarea hotărârii respective, Ministerul Finanțelor a emis indicația nr.108 din 31.10.2011, conform căreia au fost supuse inspectării 708 de entități care au obligația de a încasa taxa de stat și remisă lista la care s-au depistat cazuri de nerespectare a prevederilor legislației în acest sens. Totodată, controale de acest fel se realizează pînă în prezent, unde situația privind încasarea, raportarea și trecerea acestora în bugetul de stat se constată a fi îmbunătățită, aceasta fiind confirmată de actele de control ale IFS.