Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 51 din 20 noiembrie 2009 privind Raportul auditului TI al Sistemului informaţional automatizat “Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală”

Numar din data de 2009-11-20 Nr. cerinte: 4 Nr. recomandari: 12

Curtea de Conturi, în prezenţa dlui V.Hotineanu, ministrul sănătăţii, dlui M.Buga, directorul general al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, dlui C. Şura, şeful Direcţiei sisteme informaţionale a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, dlui V.Rabovilă, şeful Direcţiei elaborare politici a Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, şi dlui E.Ursu, vicedirectorul general al Întreprinderii de Stat Centrul Resurselor Informaţionale de Stat "Registru", călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, a examinat Raportul auditului TI al Sistemului informaţional automatizat "Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală".

Misiunea de audit s-a desfăşurat în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2009, avînd ca scop obţinerea dovezilor de audit competente, relevante şi rezonabile, întru susţinerea constatărilor şi concluziilor formulate în raportul de audit.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Auditul a fost planificat şi s-a desfăşurat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi, ca ghid servind Manualul de audit al performanţei, elaborat de Curtea de Conturi în baza Standardelor Internaţionale de Audit.

În cadrul acestui audit-pilot TI, domeniul de aplicare s-a limitat la evaluarea calităţii controalelor existente, care protejează sistemul şi datele acestuia, precum şi asigură exactitatea şi fiabilitatea datelor şi a sistemului.

Concluzii generale de audit

Unele controale generale din cadrul Sistemului informaţional automatizat "Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală" sînt insuficiente şi slabe, altele - inexistente sau neutilizate. Acest lucru s-a întîmplat din cauză că la proiectarea, dezvoltarea şi implementarea sistemului nu au fost respectate bunele practici acceptate la nivel internaţional.

Existenţa unui şir de neajunsuri în sistem subminează calitatea şi integritatea datelor, precum şi eficacitatea, fiabilitatea, securitatea, stabilitatea şi disponibilitatea acestuia.

Întrucît controalele sînt interdependente, nu este rezonabil de rezolvat doar problemele aferente unora din ele, întrucît alte probleme nesoluţionate vor submina în continuare întregul sistem.

Prin urmare, o abordare cuprinzătoare, care poate să includă chiar şi analizarea unui sistem complet nou, poate fi o soluţie viabilă pentru rezolvarea acestor probleme.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului TI al Sistemului informaţional automatizat "Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală", conform anexei, care este parte componentă a prezentei hotărîri.

2. Prezenta hotărîre şi Raportul anexat se remit Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor şi se cere să întreprindă măsuri în vederea implementării recomandărilor auditului, expuse în Raport, conform competenţelor.

3. Se recomandă Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină să informeze consiliul de administraţie al companiei despre rezultatele auditului, pentru luare de atitudine.

4. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Guvernului Republicii Moldova.

5. Despre măsurile întreprinse pentru executarea punctelor 2 şi 3 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

6. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

Recomandari (12)

să determine dacă este posibilă corectarea părţilor slabe din cadrul sistemului;

să determine dacă este posibilă corectarea părţilor slabe din cadrul sistemului;

să determine dacă este posibilă corectarea părţilor slabe din cadrul sistemului;

să determine, în cazul în care corectarea sistemului este posibilă, ce eforturi şi costuri vor fi necesare pentru a corecta părţile slabe;

să determine, în cazul în care corectarea sistemului este posibilă, ce eforturi şi costuri vor fi necesare pentru a corecta părţile slabe;

să determine, în cazul în care corectarea sistemului este posibilă, ce eforturi şi costuri vor fi necesare pentru a corecta părţile slabe;

să efectueze o analiză a costurilor şi beneficiilor, pentru a evalua beneficiile obţinute prin corectarea deficienţelor;

să efectueze o analiză a costurilor şi beneficiilor, pentru a evalua beneficiile obţinute prin corectarea deficienţelor;

să efectueze o analiză a costurilor şi beneficiilor, pentru a evalua beneficiile obţinute prin corectarea deficienţelor;

să identifice soluţii alternative, în caz dacă se va dovedi că eforturile şi costurile nu sînt fezabile.

să identifice soluţii alternative, în caz dacă se va dovedi că eforturile şi costurile nu sînt fezabile.

să identifice soluţii alternative, în caz dacă se va dovedi că eforturile şi costurile nu sînt fezabile.

Cerinte (4)

se cere să întreprindă măsuri în vederea implementării recomandărilor auditului, expuse în Raport, conform competenţelor.

se cere să întreprindă măsuri în vederea implementării recomandărilor auditului, expuse în Raport, conform competenţelor.

se cere să întreprindă măsuri în vederea implementării recomandărilor auditului, expuse în Raport, conform competenţelor.

să informeze consiliul de administraţie al companiei despre rezultatele auditului, pentru luare de atitudine.