Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 50 din 19 noiembrie 2009 privind Raportul auditului regularităţii la Întreprinderea de Stat „Fintehinform” pe anul 2008

Numar din data de 2009-11-19 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului finanţelor dna N.Lupan, administratorului Întreprinderii de Stat "Fintehinform" dna E.Saharnean şi contabilului-şef dna M.Hîrbu, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului regularităţii la Întreprinderea de Stat "Fintehinform" pe anul 2008.

Misiunea de audit s-a desfăşurat în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2009, avînd ca scop obţinerea probelor de audit credibile şi rezonabile pentru susţinerea constatărilor şi opiniei auditului asupra faptului dacă rapoartele financiare ale întreprinderii auditate, în toate aspectele semnificative, oferă o imagine reală şi fidelă, iar operaţiunile sînt legale şi regulamentare.

Examinînd rezultatele auditului şi audiind explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Auditul a fost planificat şi s-a exercitat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi, iar auditarea operaţiunilor economico-financiare s-a efectuat în baza nivelului de materialitate şi a riscurilor identificate.

Metodologia de audit a constat în acţiuni de colectare a probelor, care au fost obţinute prin metoda examinării documentelor primare, înregistrărilor contabile, precum şi prin observaţii, investigaţii, chestionări (evaluarea sistemului de control intern); analiza registrelor contabile, raportului financiar, informaţiei de la persoane terţe şi prin inventarierea selectivă a bunurilor, spaţiilor transmise în locaţiune şi a creanţelor. Au fost luate explicaţii de la persoane cu funcţii de răspundere.

Concluzii generale de audit

Constatările din Raportul de audit denotă existenţa unor neregularităţi la gestionarea întreprinderii şi în activitatea de întreprinzător în perioada auditată, ce se exprimă prin: nerealizarea pe deplin, conform cadrului normativ, a atribuţiilor consiliului de administraţie şi ale administratorului întreprinderii; nerespectarea în unele cazuri a normelor la inventarierea bunurilor, creanţelor şi datoriilor; neaprobarea unor reglementări privind metodologia stabilirii tarifelor la serviciile prestate; neasigurarea evaluării programelor elaborate în anul 2008 şi transmiterea acestora împreună cu documentele aferente beneficiarului; existenţa unor erori la calcularea uzurii mijloacelor fixe; necorespunderea unor date ale raportului financiar cu datele evidenţei contabile automatizate, ce creează riscul neveridicităţii şi necorectitudinii datelor din rapoarte.

În acest context, echipa de audit a exprimat o opinie fără rezerve cu paragraf explicativ, menţionînd faptul neevaluării produselor-program ale sistemului informaţional, elaborate de către Î.S. "Fintehinform" şi netransmise în modul corespunzător deţinătorului, precum şi necesitatea elaborării unei metodologii de stabilire a tarifelor la serviciile prestate, care ar duce la transparenţa procesului de formare şi de încasare a veniturilor.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului regularităţii la Întreprinderea de Stat "Fintehinform" pe anul 2008 (se anexează), care este parte componentă a prezentei hotărîri, şi se remite entităţii auditate pentru întreprinderea măsurilor în vederea implementării recomandărilor expuse în acesta.

2. Prezenta hotărîre şi Raportul anexat se remit Ministerului Finanţelor - fondatorul Întreprinderii de Stat "Fintehinform", şi se recomandă examinarea în şedinţa consiliului de administraţie, cu întreprinderea acţiunilor concrete conform competenţelor.

3. Se ia act că, pe parcursul desfăşurării misiunii de audit, Întreprinderea de Stat "Fintehinform" a înlăturat erorile constatate în evidenţa contabilă referitor la înscrierea incorectă a valorii mijloacelor fixe şi uzurii lor în sumă de 25,2 mii lei.

4. Despre măsurile întreprinse întru executarea pct.2 din prezenta hotărîre Ministerul Finanţelor va informa Curtea de Conturi în termen de 2 luni, iar Întreprinderea de Stat "Fintehinform", referitor la implementarea recomandărilor expuse în Raport - în termen de 3 luni.

5. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

Recomandari (0)

Cerinte (0)