Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 48 din 29 octombrie 2009 privind Raportul auditului regularităţii utilizării mijloacelor financiare alocate pentru dezvoltarea ştiinţei în anul 2008 Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi unor instituţii beneficiare de aceste mijloace

Numar din data de 2009-10-29 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui Academiei de Ştiinţe a Moldovei dl Gh.Duca, Secretarului ştiinţific general al Academiei de Ştiinţe a Moldovei dl I.Guceac, şefului Direcţiei finanţe a Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei dl V.Boian, şefului Direcţiei finanţele în învăţămînt, cultură şi ştiinţă a Ministerului Finanţelor dna S.Borţoi, conducătorilor instituţiilor auditate beneficiare de mijloace publice pentru ştiinţă şi inovare şi altor persoane cu funcţii de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1), lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului regularităţii utilizării mijloacelor financiare alocate pentru dezvoltarea ştiinţei în anul 2008 Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi unor instituţii beneficiare de aceste mijloace.

Misiunea de audit s-a desfăşurat în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2009, avînd ca scop obţinerea probelor de audit credibile şi rezonabile pentru susţinerea constatărilor şi opiniei auditului asupra  regularităţii operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare din exerciţiul bugetar 2008.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Auditul a fost planificat şi s-a desfăşurat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi, iar auditarea operaţiunilor financiare semnificative s-a efectuat în baza selectărilor după nivelul materialităţii şi a riscurilor identificate.

Metodologia de audit a constat din acţiuni de colectare a probelor prin analiza, verificarea documentelor, înregistrărilor, informaţiilor şi datelor din unele conturi, rapoarte financiare, registre contabile şi documente primare, cu aplicarea diferitor tehnici şi proceduri de fond.

Auditul a fost efectuat la Academia de Ştiinţe a Moldovei (în continuare - AŞM) şi unele instituţii beneficiare de alocaţii bugetare pentru ştiinţă şi inovare, finanţate prin intermediul AŞM, în baza planurilor de finanţare elaborate de Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "N.Testemiţanu", Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, Institutul de Ecologie şi Geografie, Institutul de Filologie, Institutul de Istorie, Stat şi Drept, Institutul de Geologie şi Seismologie, Institutul de Matematică şi Informatică, Enciclopedia Moldovei, Institutul de Energetică, Agenţia de Stat pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, IMSP Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă, precum şi a contractelor de finanţare încheiate de AŞM cu IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc", IMSP Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului, IMSP Institutul de Cardiologie şi Î.S. Institutul de Tehnică Agricolă "Mecagro".

Concluzii generale de audit

În exerciţiul bugetar 2008, cheltuielile de casă şi cele efective la componenta de bază ale mijloacelor financiare alocate pentru dezvoltarea ştiinţei şi inovării au fost executate în sumă de 364,6 mil.lei (99,0%) şi, respectiv, de 351,5 mil.lei (95,5%), iar la componenta "Mijloace speciale" - în sumă de 28,1 mil.lei şi, respectiv, 27,5 mil.lei, la ultima înregistrîndu-se şi datorii cu termenul de prescripţie expirat în sumă de 359,5 mii lei.

În anul 2008, la utilizarea mijloacelor financiare publice alocate pentru dezvoltarea ştiinţei şi inovării s-au constatat deficienţe şi iregularităţi în aspectul reglementării, care nu se încadrează în pragul de semnificaţie. Drept urmare, nu toate operaţiunile şi tranzacţiile financiare au fost efectuate legal şi regulamentar, în special:

  • Mijloacele alocate pentru dezvoltarea ştiinţei şi inovării s-au utilizat preponderent (24,4% - 70,0%) la remunerarea muncii angajaţilor instituţiilor de domeniu, fără a fi stabiliţi indicatorii de evaluare a rezultatelor ştiinţifice şi performanţelor în aspectul proiectelor; supraplăţile achitate neregulamentar la 9 instituţii beneficiare de mijloacele vizate s-au cifrat la 2,0 mil.lei;
  • Unele mijloace publice s-au utilizat contrar destinaţiei aprobate şi, respectiv, au fost denaturate rapoartele financiare şi dările de seamă anuale. Astfel, mijloacele în sumă de 3,3 mil.lei, alocate şi raportate la "Lucrări de cercetări ştiinţifice", de fapt au fost cheltuite pentru "Reparaţii şi procurări de fonduri fixe"; cheltuielile în sumă de 5,1 mil.lei au fost reflectate cu încălcarea Clasificaţiei bugetare, iar cheltuielile planificate în sumă de 1,5 mil.lei, de fapt, n-au fost justificate prin calculele respective; mijloacele alocate pentru "Reparaţii curente" au fost utilizate la "Reparaţii capitale", nefiind majorată ulterior cu suma de 5,4 mil.lei valoarea de bilanţ a clădirilor;
  • La unele instituţii beneficiare de mijloace financiare alocate pentru ştiinţă şi inovare se atestă menţinerea exagerată a statelor de personal şi a fondului de salarizare în aspectul proiectelor, ceea ce a generat formarea surplusurilor de mijloace financiare cheltuite neregulamentar, precum şi menţinerea artificială a funcţiilor vacante pe parcursul anului, cu asigurarea cumulării funcţiilor de către personalul angajat în activităţile de bază pe funcţii din structura ştiinţei. Astfel, la Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă sporurile şi suplimentele achitate pentru cumulări de funcţii au ajuns la nivelul de 175% la salariul de funcţie. La grupa principală "Ştiinţă şi inovare", pentru lunile februarie şi mai ale anului 2008 au fost acordate şi plătite premii la 208 şi, respectiv, 177 de colaboratori din cadrul Centrului nominalizat, care real avea 92,5 angajaţi în ştiinţă;
  • Nu s-a respectat cadrul legal la efectuarea achiziţiilor publice din mijloace bugetare la 3 instituţii auditate, ceea ce a determinat dezafectarea de mijloace publice în circuitul agenţilor economici, cu crearea datoriilor debitoare nejustificate în sumă de 2,1 mil.lei;
  • În urma verificării unor procurări de tehnică de calcul la o întreprindere de stat beneficiară de alocaţii pentru ştiinţă, n-au putut fi identificate 15 calculatoare în valoare de 108,8 mii lei.

În opinia echipei de audit referitor la aspectele regularităţii, ţinîndu-se cont de deficienţele şi iregularităţile menţionate în Raport, nu toate operaţiunile şi tranzacţiile financiare au fost efectuate legal şi regulamentar, urmare cărui fapt a fost exprimată opinia cu rezerve privind regularitatea.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1), lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului regularităţii utilizării mijloacelor financiare alocate pentru dezvoltarea ştiinţei în anul 2008 Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi unor instituţii beneficiare de aceste mijloace (se anexează), care este parte componentă a prezentei hotărîri, şi se remite entităţilor auditate pentru întreprinderea măsurilor în vederea implementării recomandărilor expuse în acesta.

2. Prezenta hotărîre şi Raportul anexat se remit Parlamentului Republicii Moldova pentru informare şi luare de atitudine.

3. Prezenta hotărîre şi Raportul anexat se remit Guvernului şi se recomandă să asigure, în baza Acordului de parteneriat, realizarea de către Academia de Ştiinţe a Moldovei a politicilor de stat în sfera ştiinţei şi inovării, concentrînd resursele financiare pe priorităţi şi perfectînd în comun infrastructura şi sistemul de finanţare pentru acţiunile de bază, asigurînd regularitatea cheltuielilor mijloacelor publice.

4. Se cere de la Academia de Ştiinţe a Moldovei:

4.1. să examineze rezultatele auditului regularităţii utilizării mijloacelor financiare alocate pentru dezvoltarea ştiinţei în anul 2008 Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi unor instituţii beneficiare de aceste mijloace şi să întreprindă acţiuni eficiente în vederea lichidării deficienţelor şi iregularităţilor constatate, cu aplicarea sancţiunilor disciplinare respective, în conformitate cu legislaţia în vigoare, faţă de persoanele cu funcţii de răspundere respective, cu informarea Asambleei Academiei de Ştiinţe a Moldovei asupra rezultatelor auditului, expuse în Raportul aprobat prin prezenta hotărîre, precum şi despre măsurile întreprinse;

4.2. să asigure utilizarea raţională, eficientă, conform limitelor de cheltuieli stabilite şi destinaţiei a mijloacelor financiare alocate pentru finanţarea activităţilor în sfera ştiinţei şi inovării, precum şi respectarea cadrului legal la efectuarea achiziţiilor publice;

4.3. să examineze oportunitatea privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr.47 din 12.01.2007 în aspectul stabilirii plafoanelor de stimulare a tuturor categoriilor de personal din sfera ştiinţei şi inovării, pentru a asigura utilizarea eficientă şi în limitele prevăzute a alocaţiilor bugetare, înaintînd Guvernului propuneri în modul stabilit;

4.4. să întreprindă măsuri privind îmbunătăţirea sistemului de control intern, de organizare şi conducere a contabilităţii, asigurarea autenticităţii rapoartelor financiare, precum şi a legalităţii operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare;

4.5. să adopte măsuri adecvate în scopul concentrării resurselor intelectuale, materiale şi financiare din sfera ştiinţei şi inovării asupra eficientizării cercetărilor ştiinţifice şi materializării lor în noi progrese, accelerînd impactul rezultatelor ştiinţifice asupra economiei naţionale.

5. Conducătorii instituţiilor auditate beneficiare de alocaţii bugetare pentru sfera ştiinţei şi inovării, finanţate prin intermediul AŞM:

5.1. să informeze Consiliile ştiinţifice şi fondatorii despre rezultatele auditului regularităţii utilizării mijloacelor financiare alocate pentru dezvoltarea ştiinţei în anul 2008 Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi unor instituţii beneficiare de aceste mijloace, pentru luare de atitudine conform competenţelor;

5.2. să întreprindă măsuri pentru înlăturarea deficienţelor şi iregularităţilor constatate în cadrul auditului, precum şi pentru gestionarea şi utilizarea regulamentară a mijloacelor financiare alocate pentru dezvoltarea ştiinţei şi inovării.

6. Se remit Procuraturii Generale, pentru investigaţii după competenţă, materialele auditului efectuat la Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă şi la Enciclopedia Moldovei.

7. Se ia act că:

7.1. Agenţia de Stat pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a atribuit regulamentar la costul de bilanţ al fondurilor fixe volumul lucrărilor şi procurărilor efectuate în sumă totală de 3,3 mil.lei;

7.2. Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM a reflectat la contul "Venituri din mijloace speciale" suma de 125,6 mii lei - costul materialelor de construcţie obţinute în rezultatul demolării unei clădiri;

7.3. Materialele auditului efectuat la Î.S. Centrul Ştiinţific şi de Producere "Tehnologii Informaţionale şi Sisteme" au fost remise Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei. 

8. Despre măsurile întreprinse întru executarea pct.4 şi pct.5 din prezenta hotărîre şi implementarea recomandărilor auditului se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

9. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

Recomandari (0)

Cerinte (0)