Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 43 din 15 octombrie 2009 privind Raportul auditului corectitudinii utilizării mijloacelor financiare pentru executarea lucrărilor de reconstrucţie şi restaurare a Palatului căsătoriilor din mun. Chişinău la Ministerul Dezvoltării Informaţionale

Numar din data de 2009-10-15 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului dezvoltării informaţionale dl O. Rotaru, directorului general al Serviciului Starea Civilă dna L. Ciobanu, vicedirectorului Întreprinderii de stat "Registru" dl P. Buceaţchi, şefului Direcţiei finanţele economiei naţionale şi investiţii capitale a Ministerului Finanţelor dl V. Bînzaru, directorului Institutului Municipal de Proiectări "Chişinăuproiect" dl P. Cazacu, şefului Secţiei finanţe şi audit a Ministerului Dezvoltării Informaţionale dna I. Pînzaru, şefului Direcţiei administrativ-organizatorice a Î.S. "Registru" dl A. Gumeniuc, contabilului Î.S. "Registru" dna N. Stici, şefului Direcţiei controlul volumelor şi costul lucrărilor a Inspecţiei de Stat în Construcţii dl V. Galuşinschi şi specialistului principal dl A. Oltean, şefului Secţiei controlul devizelor a Serviciului de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor dna A. Buznean, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului corectitudinii utilizării mijloacelor financiare pentru executarea lucrărilor de reconstrucţie şi restaurare a Palatului căsătoriilor din mun.Chişinău la Ministerul Dezvoltării Informaţionale (în continuare - MDI).

Misiunea de audit a avut drept obiectiv evaluarea conformităţii cu prevederile legale a modului de utilizare a mijloacelor financiare pentru executarea lucrărilor de reconstrucţie şi restaurare a Palatului căsătoriilor din mun.Chişinău.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Auditul s-a desfăşurat în conformitate cu reglementările aplicabile ale Curţii de Conturi şi Manualul de audit al regularităţii.

Auditul a fost efectuat la MDI, iar unele informaţii au fost colectate de la Serviciul Stare Civilă şi Întreprinderea de stat "Registru" (în continuare - Î.S. "Registru") ale MDI, Institutul Municipal de Proiectări "Chişinăuproiect", precum şi de la Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor al Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului.

Pentru finanţarea lucrărilor de reconstrucţie şi restaurare a Palatului căsătoriilor din mun.Chişinău, în bugetul de stat au fost prevăzute mijloace financiare în sumă totală de 16259,3 mii lei, inclusiv 9059,3 mii lei - în anul 2007, 1700,0 mii lei - în anul 2008 şi 5500,0 mii lei - în anul 2009.

Procesul de angajare şi execuţia lucrărilor de reconstrucţie şi restaurare a Palatului căsătoriilor din mun.Chişinău au fost afectate de un şir de nereguli semnificative, care au influenţat negativ asupra modului de utilizare a mijloacelor financiare publice preconizate pentru acest obiectiv.

Dispunînd de surse financiare aprobate prin Legile bugetului de stat pe anii 2007-2009 în sumă totală de 16259,3 mii lei, MDI a recepţionat, conform proceselor-verbale, lucrări de reconstrucţie şi restaurare a Palatului căsătoriilor din mun.Chişinău în valoare totală de 28128,9 mii lei, ce depăşesc mijloacele financiare disponibile cu 11869,6 mii lei.

MDI, avînd documentaţia de proiect elaborată de către Institutul Municipal de Proiectări "Chişinăuproiect", cu costul total al lucrărilor de 18130,1 mii lei, în octombrie 2008, prin intermediul Î.S. "Registru", contractează cu S.R.L. "ArhiVEP" elaborarea altei documentaţii de proiect şi deviz, cu costul de 16242,2 mii lei pentru lucrările în mare parte deja executate. Noile proiecte au fost acceptate de către MDI fără coordonarea cu proiectantul general, fapt care a generat cheltuieli ineficiente.

Contractul de antrepriză între beneficiar şi S.A. "Arhitecon" a fost încheiat în suma de 9186,3 mii lei, inclusiv modificat printr-un singur acord adiţional în valoare de 1927,0 mii lei, pe cînd, la indicaţia MDI, în anul 2007, Î.S. "Registru" a transferat antreprenorului suma de 17100,0 mii lei, sau cu 7913,7 mii lei mai mult decît valoarea contractului de antrepriză şi cu 9189,6 mii lei - decît valoarea lucrărilor recepţionate la momentul efectuării transferurilor de mijloace băneşti. Totodată, atît la data încheierii contractului de antrepriză, cît şi ulterior, la modificarea acestuia, MDI n-a asigurat garanţia pentru buna execuţie a contractului.

În total, conform proceselor-verbale de recepţie a lucrărilor, MDI a recepţionat lucrări în sumă de 28128,9 mii lei, sau cu 18942,6 mii lei mai mult decît valoarea contractului de antrepriză, cu modificările ulterioare ale acestuia. Pentru suma de 16608,2 mii lei din valoarea totală a lucrărilor recepţionate nu există contracte încheiate atît de MDI, cît şi de Serviciul Stare Civilă, căruia i-au fost transmise funcţiile de gestionare a obiectivului.

Majoritatea lucrărilor de reconstrucţie şi restaurare au fost executate în anul 2007 şi, parţial, în anul 2008, însă documentarea acestora a continuat şi în perioada desfăşurării controlului de către Curtea de Conturi.

Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului a eliberat permisiunea de executare a lucrărilor paralel cu proiectarea şi expertizarea lor, fără a indica un termen-limită, ceea ce a determinat situaţia că nici pînă în prezent nu este întocmit proiectul de reconstrucţie şi restaurare a Palatului căsătoriilor din mun.Chişinău şi nu există un deviz general de cheltuieli, expertizat regulamentar. Acest fapt nu permite aprecierea costului real al lucrărilor executate, precum şi a volumului de lucrări necesare pentru finisarea reconstrucţiei.

În lipsa bazei normative în construcţii, Direcţia Verificare şi Expertizare a Proiectelor de Construcţie nu a întreprins acţiuni conforme competenţelor pentru aprobarea normativelor lucrărilor de desing arhitectural şi arhitectural-decorative, ceea ce a determinat riscul de aplicare arbitrară a costurilor pentru lucrările vizate şi, respectiv, de utilizare neconformă a mijloacelor financiare.

Au fost admise nereguli şi la ţinerea evidenţei contabile, precum şi denaturări ale rapoartelor financiare.

Concluzii generale de audit

Managementul mijloacelor financiare şi al execuţiei cheltuielilor pentru lucrările de reconstrucţie şi restaurare a Palatului căsătoriilor din mun.Chişinău au fost afectate de nerespectarea întocmai a normelor de reglementare a disciplinei financiar-bugetare, a achiziţiilor publice şi a gestionării patrimoniului. Situaţia dată a determinat depăşirea limitei maxime aprobate a cheltuielilor pentru lucrările de reconstrucţie şi restaurare a Palatului căsătoriilor din mun.Chişinău, formarea unor datorii creditoare neasigurate financiar, evitarea desfăşurării procedurii de achiziţii publice conform prevederilor legale, neasigurarea garanţiei pentru buna execuţie a contractelor, executarea lucrărilor de reconstrucţie şi restaurare în lipsa documentaţiei corespunzătoare. Totodată, managementul contabil ineficient a condiţionat înregistrări neconforme ale operaţiunilor economice efectuate, deficienţe în situaţiile privind decontările, ceea ce a cauzat denaturarea situaţiilor patrimoniale raportate.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului corectitudinii utilizării mijloacelor financiare pentru executarea lucrărilor de reconstrucţie şi restaurare a Palatului căsătoriilor din mun.Chişinău la Ministerul Dezvoltării Informaţionale şi unele instituţii şi întreprinderi din subordine, conform anexei, care este parte componentă a prezentei hotărîri.

2. Se cere de la Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor:

- de comun acord cu Serviciul Stare Civilă, să asigure, în termene optime, definitivarea documentaţiei de proiect şi deviz, angajarea şi contabilizarea legală a cheltuielilor, precum şi transmiterea, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, din gestiunea ministerului în gestiunea Serviciului Stare Civilă, a tuturor documentelor corespunzătoare şi cheltuielilor pentru executarea lucrărilor de reconstrucţie şi restaurare a Palatului căsătoriilor din mun.Chişinău;

- să asigure întreprinderea măsurilor necesare pentru executarea recomandărilor din Raportul anexat la prezenta hotărîre.

3. Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale să asigure efectuarea de către Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor şi Inspecţia de Stat în Construcţii a verificării corespunzătoare a proiectelor, evaluării şi exercitării controlului respectiv asupra volumului de lucrări executate la reconstrucţia şi restaurarea Palatului căsătoriilor din mun. Chişinău.

4. Se informează Ministerul Finanţelor şi Ministerul Justiţiei despre rezultatele verificării corectitudinii utilizării mijloacelor financiare pentru executarea lucrărilor de reconstrucţie şi restaurare a Palatului căsătoriilor din mun. Chişinău, spre luare de atitudine.

5. Se recomandă Guvernului să ia măsuri în vederea elaborării bazei normative în construcţii pentru diferite lucrări nereglementate la zi, inclusiv pentru lucrările de desing arhitectural şi arhitectural-decorative.

6. Se remit Procuraturii Generale materialele auditului corectitudinii utilizării mijloacelor financiare pentru executarea lucrărilor de reconstrucţie şi restaurare a Palatului căsătoriilor din mun. Chişinău, spre examinare după competenţă.

7. Despre măsurile întreprinse pentru executarea punctelor 2, 3, 5 şi 6 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

8. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1]  M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

Recomandari (0)

Cerinte (0)