Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 2 din 14 ianuarie 2011 privind Raportul auditului corectitudinii utilizării mijloacelor financiare publice şi patrimoniului public pentru construcţia liniei de cale ferată „Cahul-Giurgiuleşti” la Î.S. „Calea Ferată din Moldova” în perioada anilor 2007-2009 şi 2010 (I semestru)

Numar din data de 2011-01-14 Nr. cerinte: 5 Nr. recomandari: 7

Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului transporturilor şi infrastructurii drumurilor dl V.Ciubuc, viceministrului mediului dl C.Mîrza, directorului general - administrator al Î.S. "Calea Ferată din Moldova" dl Il.Ţurcan, vicedirectorului general al Î.S. "Calea Ferată din Moldova" dl S.Tomşa, directorului general al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru dl V.Grama, directorului Serviciului de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor dl V.Verstiuc, directorului Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei dl V.Chetraru, şefului Inspecţiei de Stat în Construcţii dl V.Evtodiev, şefului Direcţiei economie naţională, cheltuieli capitale şi achiziţii publice a Ministerului Finanţelor dl V.Bînzaru, şefului Direcţiei analiză şi monitorizare a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor dl I.Saviţchi, şefului Secţiei construcţii capitale a Î.S. "Calea Ferată din Moldova" dl N.Gapon, şefului Secţiei proiectare a Î.S. "Calea Ferată din Moldova" dl V.Andronic, vicedirectorului Institutului de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului dl V.Manolache şi a altor persoane cu funcţii de răspundere din cadrul entităţilor implicate în procesul de construcţie a liniei de cale ferată "Cahul-Giurgiuleşti", călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat în două şedinţe (din 19.11.2010 şi 14.01.2011) Raportul auditului corectitudinii utilizării mijloacelor financiare publice şi patrimoniului public pentru construcţia liniei de cale ferată "Cahul-Giurgiuleşti" la Î.S. "Calea Ferată din Moldova" în perioada anilor 2007-2009 şi 2010 (I semestru).

 Misiunea de audit s-a realizat în conformitate cu prevederile art.28 şi art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 şi cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2010, avînd drept obiectiv evaluarea conformităţii cu prevederile legale a modului de utilizare a mijloacelor financiare publice şi patrimoniului public la construcţia liniei de cale ferată "Cahul-Giurgiuleşti".

Auditul a fost planificat şi s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi. Probele de audit au fost obţinute în urma aplicării procedurilor analitice şi efectuării testelor de fond, cu folosirea diferitor tehnici şi metode, cum ar fi examinarea rapoartelor financiare, registrelor contabile, documentelor primare; analiza comparativă a datelor şi informaţiilor financiare; observaţiile directe.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Raportul auditului corectitudinii utilizării mijloacelor financiare publice şi patrimoniului public pentru construcţia liniei de cale ferată "Cahul-Giurgiuleşti" la Î.S. "Calea Ferată din Moldova" în perioada anilor 2007-2009 şi 2010 (I semestru) a relevat existenţa multiplelor iregularităţi şi neconformităţi admise la utilizarea mijloacelor financiare publice şi patrimoniului public pentru construcţia liniei de cale ferată "Cahul-Giurgiuleşti", care se exprimă prin:

  • Procesul de angajare şi execuţie a lucrărilor de reconstrucţie şi restaurare a liniei de cale ferată "Cahul-Giurgiuleşti" a fost afectat de un şir de nereguli semnificative, care au influenţat negativ asupra modului de utilizare a mijloacelor financiare publice preconizate pentru acest obiect. Autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate, precum şi Î.S. "Calea Ferată din Moldova" au admis proiectarea şi construcţia liniei de cale ferată "Cahul-Giurgiuleşti" cu grave abateri de la prevederile legislaţiei în vigoare.
  • Î.S. "Calea Ferată din Moldova" a demarat şi a desfăşurat lucrările de construcţie a liniei de cale ferată "Cahul-Giurgiuleşti" fără a dispune de documentaţia de proiect, însoţită de calcule de deviz, aprobate şi expertizate în modul stabilit.
  • Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului a eliberat permisiunea de executare a lucrărilor paralel cu proiectarea şi expertizarea lor, ceea ce a determinat situaţia că nici pînă în prezent nu există varianta finală a proiectului de construcţie a liniei de cale ferată "Cahul-Giurgiuleşti", aprobat corespunzător, şi nu există un deviz general de cheltuieli, expertizat regulamentar. Acest fapt nu permite determinarea costului real al lucrărilor de construcţie, a volumului lucrărilor necesare pentru finisarea acestui obiect, precum şi confirmarea costului final de deviz al lucrărilor de construcţie.
  • Pentru demararea lucrărilor de construcţie a liniei de cale ferată "Cahul-Giurgiuleşti", Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor a recomandat documentaţia de proiect şi devizul general, care conţinea unele sume neargumentate şi exagerate, ceea ce a determinat riscul de aplicare neconformă a costurilor pentru lucrările de construcţie a liniei de cale ferată şi, respectiv, de utilizare neconformă a mijloacelor financiare.
  • Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru nu a asigurat executarea integrală a acţiunilor în vederea procurării şi modificării destinaţiei terenurilor pentru amplasarea obiectului "Linia de cale ferată Cahul-Giurgiuleşti". Drept rezultat, pînă la momentul actual nu sînt perfectate documentele respective referitor la atribuirea terenurilor pentru construcţia obiectului dat, astfel nefiind asigurată schimbarea destinaţiei terenurilor şi compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic, totodată fiind generate cheltuieli suplimentare iraţionale.
  • Atît conducerea Î.S. "Calea Ferată din Moldova", cît şi responsabilii tehnici numiţi de aceasta nu au asigurat monitorizarea eficientă şi verificarea execuţiei corecte a lucrărilor de construcţie a liniei de cale ferată "Cahul-Giurgiuleşti" conform prevederilor legale, fapt ce a determinat executarea lucrărilor de către unii executanţi cu admiterea unor deficienţe şi exagerări semnificative, care au condiţionat un risc sporit de fraudă şi eroare. Exagerările volumelor de lucrări executate, lucrările suplimentare şi neconfirmate documentar au însumat în total peste 27,3 mil.lei.

            Neregularităţile şi abaterile existente se datorează lipsei de răspundere din partea factorilor de decizie ai Î.S. "Calea Ferată din Moldova", precum şi controlului intern nesatisfăcător în cadrul întreprinderii, ceea ce a condiţionat efectuarea lucrărilor de construcţie în lipsa unui control adecvat, rezultatul fiind majorarea nejustificată a cheltuielilor, cu prejudicierea patrimoniului de stat.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului corectitudinii utilizării mijloacelor financiare publice şi patrimoniului public pentru construcţia liniei de cale ferată "Cahul-Giurgiuleşti" la Î.S. "Calea Ferată din Moldova" în perioada anilor 2007-2009 şi 2010 (I semestru), anexat la prezenta hotărîre.

2. Hotărîrea şi Raportul de audit se remit:

2.1. Guvernului Republicii Moldova, pentru informare şi luare de atitudine;

2.2. Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, pentru informare, şi se cere întreprinderea măsurilor în vederea determinării corespunderii liniei de cale ferată "Cahul-Giurgiuleşti" cerinţelor de exploatare, precum şi monitorizarea înlăturării deficienţelor constatate de audit;

2.3. Î.S. "Calea Ferată din Moldova", de la care se cere să întreprindă măsuri privind implementarea recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, determinarea acţiunilor concrete în vederea lichidării neregularităţilor constatate, cu stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea acestor recomandări;

2.4. Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, spre examinare după competenţă;

2.5. Inspecţiei de Stat în Construcţii, de la care se cere efectuarea controlului volumelor de lucrări executate la construcţia liniei de cale ferată "Cahul-Giurgiuleşti", cu luarea măsurilor conform prevederilor legale.

3. Despre măsurile întreprinse pentru executarea pct.2 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

4. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

Recomandari (7)

1. de comun acord cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, să asigure definitivarea integrală, în termene restrînse, a documentaţiei de proiect şi deviz pentru aprecierea costului real general de deviz al lucrărilor de construcţie a liniei de cale ferată „Cahul-Giurgiuleşti", totodată soluţionînd toate problemele menţionate în avizul expertizei ecologice.

response:
scris.nr.03-02-5/383 din 24.06.17 Calea ferată Cahul - Giiurgiuleşti s-a construit in baza acordului investiţional ’’Cu privire la Portul Internaţional Giurgiuleşti”. aprobat prin 1 egea nr 7- XV din 17 februarie 2005 şi Hotărirea Guvernului nr. 581 din 24 mai 2007 "Cu plivire la constnurea căii ferate Cahul Giurgiuleşti”. in cadrul examinării au fost stabilite unnătoarcle: - Beneficiar: I.S. " Calea Ferată din Moldova”. - Proiectant: S.A. .. Inlexnauca" (licenţa AM.MII nr. 007217 din 03.03.2003). Baza de proiectare: Hotărirea Guvernului nr. 581 din 24.05.2007. - Lungimea totală a liniei Cahul - Giurgiuleşti constituie 49.7 km. in lunca inundabilă a riului Prut. Proiectul a fost verificat in toate instanţele oficiale. în baza prospecţiunilor topografice, hidrometeorologice şi geologice. Conform studiului de fezabilitate costul total al căii ferate a constituit 1 mlrd. 224 mln. 927 mii lei şi executarea lucrărilor pe parcurs dc 17 luni. Conducerea generală in cadrul proiectării terasamentului căii ferate s-a efectuat in conformitate eu prevederile "СНиП Железные дороги колеи 1520 мм. СН449-72. СП32-104-98Г. Totodată, s-au efectuat calculele hidrometeorologice privind determinarea terasamentului deasupra riului Prut in cazul nivelului superior al riului Dunăre cu probabilitate de depăşire 1 °o. Un efect pozitiv al terasamentului căii ferate în nemijlocită apropiere de rin! Prut a fost marcat în timpul inundaţiilor din vara anului 2008 şi în continuare, când nivelul apei în riul Pntt se ridică, terasamentul căii ferate protejează localităţile din apropiere de apele Prutului. în procesul exploatării temporare, conform datelor statistice calea ferată a transportat cea 400 mii tone de mărfuri şi materiale. MTID în comun cu reprezentanţii l.S. Calea Ferată din Moldova, antreprenorii şi proiectanţii obiectului, a examinat şi a identificat sectoarele problematice pe parcursul traseului căii ferate cu lungimea 49,7 km au fost depistate sectoare ai lungimea totală cca 80 m. pe care terasamentul conţine semne de deformare de grad diferit. Aceste sectoare sunt marcate: №1 la PC 472. №2 la PC 730, №3 la PC 830. №4 la PC 909 şi №5 la PC921. Prin Hotărârea Guvernului nr. 334 din 26.05.2017 "cu privire la transmiterea şi schimbarea categoriei de destinaţie a unor terenuri", au fost transmise terenuri cu suprafaţa totală de 73.5936 ha. Totodată, alte terenuri din antpriza tronsonului căii ferate Cahul-Giurgiuleşti cu suprafaţa de 23.0 ha din administrarea Ministerului Afacerilor de Interne (din gestiunea Poliţiei de Frontieră). 0.9 ha din administrarea Ministerului Hconomiei. terenurile ale autorităţilor locale s. Cîşliţa-Prut şi s. Brinza nu au fost transmise din cauza avizelor cu refuz de a transmite. Terenuri proprietate privată eu suprafaţa de0.47 ha nu au fost achiziţionate din cauza lipsei succesorilor de drept al posesorilor acestor terenuri. Totodată, prin Hotărârea Instanţei de judecată, din 04 aprilie 2016. a Judecătoriei Calmi. Î S."Calea Ferată din Moldova" a transmis dnei Rogozenco Maria. prin actul de primire-predare. în proprietate casa de locuit amplasată pe terenul cadastral nr. 9424105005. s Văleni, rl. Cahul. Ca urmare a demersului Guvernului nr. 31-16-4473 din 09.06.2017. prin ordinul MTID unnează a fi creat grup de lucru din reprezentanţii autorităţilor vizate de problema administrării terenurilor pe care a fost construit tronsonul de cale ferată, timpul de lucru va examina şi va înainta propuneri privind transmiterea terenurilor sus-menţionate. Subsidiar va li elaborat, de comun acord, şi va fi prezentat spre aprobare Guvernului, un plan de acţiuni privind finalizarea procesului de transmitere a terenurilor respective, cu stabilirea termenilor şi autorităţilor

3. să asigure: - executarea integrală a acţiunilor în vederea procurării terenurilor din proprietatea privată în proprietatea statului, înregistrarea drepturilor de proprietate în registrul bunurilor imobile, autentificarea contractelor, formarea şi înregistrarea terenurilor parcelate, ca urmare a amplasării obiectului „Linia de cale ferată Cahul-Giurgiuleşti" şi perfectării materialelor de modificare a destinaţiei terenurilor;

5. să asigure: - de comun acord cu Ministerul Finanțelor și CFM, soluționarea problemei referitor la compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

2. să asigure înlăturarea tuturor deficienţelor constatate, cu întreprinderea măsurilor, conform prevederilor legale, în vederea recuperării cheltuielilor neîntemeiate, cauzate de exagerări ale volumelor de lucrări executate.

4. să asigure: - contabilizarea conformă a cheltuielilor pentru procurarea terenurilor şi serviciilor IPOT, cu înregistrarea regulamentară a terenurilor;

6. să asigure înlăturarea tuturor deficienţelor constatate, cu între-prinderea măsurilor, conform prevederilor legale, în vederea recuperării cheltu-ielilor neîntemeiate, cauzate de exagerări ale volumelor de lucrări executate.

7. să asigure elaborarea proiectelor de recultivare a carierelor exploatate pentru extragerea de sol mineral lutos, cu întreprinderea măsurilor de recultivare a acestora, inclusiv finalizarea lucrărilor la carierele deja parţial recultivate.

Cerinte (5)

2.1. Guvernului Republicii Moldova, pentru informare şi luare de atitudine;

2.2. Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, pentru informare, şi se cere întreprinderea măsurilor în vederea determinării corespunderii liniei de cale ferată „Cahul-Giurgiuleşti" cerinţelor de exploatare, precum şi monitorizarea înlăturării deficienţelor constatate de audit;

2.3. Î.S. „Calea Ferată din Moldova", de la care se cere să întreprindă măsuri privind implementarea recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, determinarea acţiunilor concrete în vederea lichidării neregularităţilor constatate, cu stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea acestor recomandări;

2.4. Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, spre examinare după competenţă;

2.5. Inspecţiei de Stat în Construcţii, de la care se cere efectuarea controlului volumelor de lucrări executate la construcţia liniei de cale ferată „Cahul-Giurgiuleşti", cu luarea măsurilor conform prevederilor legale.