Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 18 din 19 aprilie 2011 cu privire la Raportul auditului regularităţii gestionării resurselor financiare publice la Comisia Naţională a Pieţei Financiare în anul 2010

Numar din data de 2011-04-19 Nr. cerinte: 1 Nr. recomandari: 4

Curtea de Conturi, în prezenţa consultantului Comisiei economie, buget şi finanţe a Parlamentului dna N.Sclearov, preşedintelui Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare dl M.Cibotaru, directorului Direcţiei generale economico-financiare a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare dna M.Ardeleanu şi directorului Direcţiei generale juridice a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare dl R.Buliba, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului regularităţii gestionării resurselor financiare publice la Comisia Naţională a Pieţei Financiare în anul 2010.

Misiunea de audit s-a desfăşurat în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2011[2]. Scopul auditului a constat în oferirea unei asigurări rezonabile referitor la faptul că Raportul financiar al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pe anul 2010, în toate aspectele semnificative, oferă o imagine reală şi fidelă asupra situaţiilor financiare şi patrimoniale, iar utilizarea mijloacelor publice acumulate, precum şi operaţiunile financiare efectuate sînt corecte şi conforme prevederilor legale.

Auditul a fost planificat şi s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi[3]. În vederea susţinerii constatărilor, formulării concluziilor şi recomandărilor, precum şi exprimării opiniilor de audit, probele de audit au fost obţinute prin desfăşurarea procedurilor de evaluare a riscului şi a procedurilor de audit ulterioare, care au cuprins testul controalelor şi procedurile de fond, cu folosirea diferitor metode: examinări, observări, confirmări, recalculări, intervievări etc.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Urmare faptelor expuse în Raportul de audit, se menţionează că Comisia Naţională a Pieţei Financiare, deşi a întreprins măsuri de remediere a deficienţelor stabilite în cadrul controalelor precedente, orientate spre lichidarea încălcărilor, realizarea recomandărilor şi cerinţelor Curţii de Conturi, în perioada auditată a admis unele nereguli, care determină necesitatea consolidării managementului financiar şi a controlului intern.

Abaterile constatate la organizarea evidenţei contabile au creat unele situaţii de documentare neregulamentară a faptelor economice, de eliberare neconformă a unor avansuri spre decontare, de excludere din bilanţ, în lipsa documentului confirmativ, a unui mijloc fix. De asemenea, se menţionează neînregistrarea drepturilor asupra terenului transmis în folosinţă, care nu este evaluat şi reflectat în evidenţa contabilă, precum şi nedelimitarea hotarelor terenului aferent imobilelor din str. V.Alecsandri nr. 115 şi bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr.77.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1.  Se aprobă Raportul auditului regularităţii gestionării resurselor financiare publice la Comisia Naţională a Pieţei Financiare în anul 2010, care este parte componentă a prezentei hotărîri.

2.  Prezenta hotărîre şi Raportul de audit se remit:

2.1. Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, pentru documentare şi implementarea recomandărilor auditului;

2.2. Ministerului Finanţelor, pentru informare asupra rezultatelor auditului;

2.3. Parlamentului, pentru luare de cunoştinţă.

3. Despre implementarea recomandărilor auditului, precum şi despre executarea cerinţelor din subpct. 2.1. al hotărîrii date se va informa Curtea de Conturi în termen de 3 luni.

4. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

[2] Hotărîrea Curţii de Conturi nr.74 din 30.12.2010 ,,Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2011''.

[3] Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii".

Recomandari (4)

1. Să întreprindă măsuri în vederea asigurării unui sistem de control intern relevant, ce ar asigura conformitatea organizării și ținerii evidenței contabile și a raportării financiare.

•2. Să asigure îmbunătățirea aspectelor ce țin de organizarea și efectuarea achiziţiilor publice pentru procurarea bunurilor, serviciilor şi lucrărilor în strictă conformitate cu actele legislative şi normative, fiind monitorizat procesul de prezentare a garanţiilor pentru executarea contractelor încheiate.

•3. Să asigure evaluarea terenului pe care este amplasată cazangeria cu garajele şi reflectarea conformă a acestuia în evidenţă contabilă.

•4. Să întreprindă măsurile de rigoare referitor la delimitarea hotarelor terenului aferent imobilelor transmise în gestiune.

Cerinte (1)

2.1. Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, pentru documentare și implementarea recomandărilor auditului;