Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 40 din 18 septembrie 2009 privind Raportul auditului regularităţii la Contabilitatea Centralizată a Ministerului Educaţiei şi Tineretului pe anul 2008

Numar din data de 2009-09-18 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa ministrului educaţiei şi tineretului dna L.Şavga, şefului Direcţiei politică economică, patrimoniu şi investiţii a Ministerului Educaţiei şi Tineretului dl I.Sobari, viceministrului finanţelor dna N.Lupan, directorului Casei Republicane de Cultură şi Creaţie Artistică a Tineretului Studios dl A.Carnauhov, contabilului-şef adjunct al Contabilităţii Centralizate a Ministerului Educaţiei şi Tineretului dna S.Lazo, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului regularităţii la Contabilitatea Centralizată a Ministerului Educaţiei şi Tineretului pe anul 2008.

Misiunea de audit s-a realizat în temeiul art. 14 alin.(1) lit.i) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, avînd drept obiectiv obţinerea asigurării rezonabile că operaţiunile şi tranzacţiile financiare ale entităţii auditate, în anul 2008, au fost efectuate conform prevederilor actelor legislative şi normative, cu exprimarea opiniei de audit privind aspectele legalităţii operaţiunilor economico-financiare.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Auditul a fost planificat şi s-a desfăşurat în conformitate cu Standardele de Audit ale Curţii de Conturi şi Manualul de Audit al regularităţii al Curţii de Conturi, elaborate în baza Standardelor Internaţionale de Audit.

Reieşind din scopul auditului, precum şi ca urmare a identificării domeniilor unde pot apărea riscuri semnificative, au fost analizate cheltuielile şi tranzacţiile economico-financiare ale unor instituţii deservite de Contabilitatea Centralizată a Ministerului Educaţiei şi Tineretului, documentele primare bancare şi de casă, facturile fiscale, procesele-verbale de recepţie a lucrărilor, contractele de achiziţii şi alte documente aferente efectuării achiziţiilor publice. De asemenea, s-au examinat rapoartele entităţii auditate privind circulaţia mijloacelor fixe şi privind circulaţia valorilor materiale.

Echipa de audit a relevat existenţa unor deficienţe şi încălcări la calcularea salariilor personalului entităţii, achiziţionarea mărfurilor şi serviciilor, decontările cu titularii de avans, gestionarea patrimoniului şi la ţinerea evidenţei contabile.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin. (1) lit.a), art.15, art. 16 lit.c) şi art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului regularităţii la Contabilitatea Centralizată a Ministerului Educaţiei şi Tineretului pe anul 2008, conform anexei.

2. Se propune conducerii Ministerului Educaţiei şi Contabilităţii Centralizate a ministerului să întreprindă măsuri în vederea implementării recomandărilor auditului, indicate în capitolul 3.8. din Raport.

3. Se recomandă conducerii Ministerului Educaţiei să examineze oportunitatea descentralizării funcţiilor Contabilităţii Centralizate, direcţie prevăzută de politicile managementului financiar public, în vederea responsabilizării executorilor de buget la gestionarea mijloacelor publice.

4. Se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, în conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr.1104-XV din 06.06.2002 "Cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei", materialele auditului regularităţii efectuat la Contabilitatea Centralizată a Ministerului Educaţiei şi Tineretului pe anul 2008, pentru examinare după competenţă, conform legislaţiei în domeniu.

5. Despre măsurile întreprinse pentru executarea punctelor 2-4 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 4 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

6. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

Recomandari (0)

Cerinte (0)