Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 39 din 11 septembrie 2009 privind Raportul auditului regularităţii la Ministerul Afacerilor Interne şi la unele instituţii din subordine pe anul 2008

Numar din data de 2009-09-11 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa dnei N. Lupan, viceministrul finanţelor, dlui A.Şumleanschi, viceministrul afacerilor interne, comandant al Trupelor de Carabinieri, dlui S.Ţurcan, şeful Direcţiei economie şi finanţe a Ministerului Afacerilor Interne, dlui V. Sîrbu, şeful Direcţiei de organizare a statelor, analiză şi planificare a Direcţiei generale resurse umane a Ministerului Afacerilor Interne, dlui S. Osman, şeful Direcţiei Generale Pază de Stat, dlui S. Drucioc, şeful Secţiei economie şi finanţe a Direcţiei Generale Pază de Stat, dlui V. Draguţan, şeful Direcţiei Pază de Stat mun. Chişinău, dnei A. Ceinac, contabil-şef al Direcţiei Pază de Stat mun. Chişinău, dlui A. Viniciuc, şef-adjunct al Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, dlui E. Duca, şeful Secţiei finanţe a Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, dnei L. Curaciov, contabil-şef al Departamentului Trupelor de Carabinieri, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului regularităţii la Ministerul Afacerilor Interne şi la unele instituţii din subordine pe anul 2008.

Misiunea de audit s-a desfăşurat în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2009, avînd ca scop obţinerea probelor de audit credibile şi rezonabile pentru susţinerea constatărilor şi opiniei auditului referitor la faptul dacă rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Interne (în continuare - MAI), rapoartele financiare ale aparatului central al MAI, Departamentului Trupelor de Carabinieri (în continuare - DTC), Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale (în continuare - SPCSE) şi Direcţiei Generale Pază de Stat (în continuare - DGPS) pe anul 2008 privind executarea bugetului, în toate aspectele semnificative, sînt corecte, oferă o imagine veridică, autentică, completă, iar operaţiunile şi tranzacţiile financiare s-au efectuat potrivit reglementărilor prestabilite, precum şi stabilirea gradului de regularitate la respectarea actelor normative, regulamentelor interne ale entităţii în desfăşurarea activităţii sale, evaluarea conformităţii modului de administrare şi gestionare a mijloacelor publice şi evaluarea sistemului de control intern.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Auditul a fost planificat şi s-a desfăşurat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi, ca ghid servind Manualul de Audit al regularităţii, elaborat de Curtea de Conturi în baza Standardelor Internaţionale de Audit, iar la auditarea operaţiunilor economico-financiare a fost aplicat pragul de semnificaţie (materialitatea) stabilit de acestea.

Misiunea de audit, din mijloacele alocate MAI conform Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr.254-XVI din 23.11.2007[2], a auditat cheltuielile în sumă de 544,8 mil.lei, sau 71,5% din suma totală a cheltuielilor MAI. Au fost verificate cheltuielile aparatului central al MAI, DTC, SPCSE şi DGPS. Totodată, se menţionează că în cadrul auditului performanţei achiziţiilor publice au fost auditate şi cheltuielile alocate pentru achiziţionarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile vizate, deficienţele relevate fiind reflectate în Raportul auditului performanţei, aprobat prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 19 din 28.05.2009[3].

Reieşind din valoarea pragului de semnificaţie, precum şi urmare a identificării ca zone cu probabilitate înaltă de apariţie a riscurilor, s-au verificat: cheltuielile la retribuirea muncii colaboratorilor aparatului central şi ai subdiviziunilor din cadrul aparatului central al MAI, personalului instituţiilor subordonate; utilizarea mijloacelor alocate de la componenta de bază a bugetului de stat; corectitudinea acumulării veniturilor şi utilizarea cheltuielilor la componenta "Mijloace speciale"; cheltuielile ce ţin de măsurile de asigurare şi susţinere socială (plata pensiilor, alocaţiilor şi indemnizaţilor nominative etc.); corectitudinea calculării uzurii mijloacelor fixe; situaţiile privind decontările cu debitorii şi creditorii; rezultatele inventarierii.

În cadrul aparatului central suplimentar s-a auditat legalitatea păstrării corpurilor delicte şi gestionarea bunurilor sechestrate şi confiscate; activitatea Sistemelor Tehnologii Informaţionale (softul contabil, precum şi softul gestionat de Secţia pensionare) şi a Secţiei audit intern.

Concluzii generale de audit

Aplicarea procedurilor de fond asupra categoriilor de operaţiuni financiare care depăşesc pragul de semnificaţie sau care au fost identificate ca zone cu probabilitate înaltă de apariţie a riscurilor (expuse în raport) a permis obţinerea unei baze rezonabile pentru a consemna că la finele exerciţiului financiar situaţiile raportate de unele entităţi nu sînt veridice sub toate aspectele semnificative, iar unele operaţiuni financiare nu sînt conforme reglementărilor în vigoare. În acest context, se relevă existenţa unor erori în situaţiile financiare, iregularităţi aferente exerciţiului contabil şi deficienţe la utilizarea mijloacelor publice.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului regularităţii la Ministerul Afacerilor Interne şi la unele instituţii din subordine pe anul 2008, conform anexei.

2. Se cere de la conducerea Ministerului Afacerilor Interne să examineze în şedinţa colegiului rezultatele auditului regularităţii efectuat la minister şi la instituţiile vizate, să elaboreze şi să execute un plan de măsuri cu acţiuni concrete şi eficiente pentru lichidarea iregularităţilor şi neajunsurilor stabilite, cu aplicarea sancţiunilor disciplinare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, faţă de persoanele cu funcţii de răspundere care au comis încălcări la utilizarea mijloacelor financiare şi la gestionarea patrimoniului public.

3. Se recomandă conducerii Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului Trupelor de Carabinieri, Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale şi Direcţiei Generale Pază de Stat să întreprindă măsuri în vederea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul auditului regularităţii la Ministerul Afacerilor Interne şi la unele instituţii din subordine pe anul 2008.

4. Se informează Ministerul Finanţelor despre rezultatele auditului regularităţii la Ministerul Afacerilor Interne şi la unele instituţii din subordine pe anul 2008, pentru monitorizarea utilizării conform destinaţiei a mijloacelor publice.

5. Se informează Guvernul despre rezultatele auditului regularităţii la Ministerul Afacerilor Interne şi la unele instituţii din subordine pe anul 2008, pentru luare de atitudine, şi se recomandă examinarea chestiunii privind structura Ministerului Afacerilor Interne, în scopul optimizării cheltuielilor publice.

6. Despre rezultatele auditului regularităţii la Ministerul Afacerilor Interne şi la unele instituţii din subordine pe anul 2008 se informează Comisia parlamentară securitate naţională, apărare şi ordine publică şi se recomandă audierea raportului conducerii Ministerului Afacerilor Interne privind situaţia şi măsurile întreprinse întru optimizarea structurii şi cheltuielilor în domeniul respectiv.

7. Materialele auditului regularităţii la Ministerul Afacerilor Interne şi la unele instituţii din subordine pe anul 2008 se remit Procuraturii Generale, pentru examinare în ordine de supraveghere a respectării legii la formarea şi utilizarea mijloacelor financiare publice.

8. Despre măsurile întreprinse pentru executarea pct.2, pct.3, pct.5 şi pct.7 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 4 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

9. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

[2] M.O., 2007, nr.192-193, art.745.

[3] M.O., 2009, nr.118-120, art.17.

Recomandari (0)

Cerinte (0)