Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 33 din 2 iulie 2009 privind Raportul auditului regularităţii executării bugetului municipal Chişinău şi conformităţii gestionării patrimoniului public pe anul 2008

Numar din data de 2009-07-02 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa Primarului general interimar al municipiului Chişinău dl N.Grozavu, viceministrului finanţelor dna N.Lupan, directorului Direcţiei Generale Finanţe a Consiliului municipal Chişinău dna M.Cărăuş, directorului Direcţiei Generale Transport Public şi Căi de Comunicaţie dl V.Ţerna, vicedirectorului Direcţiei Generale Arhitectură, Urbanism şi Relaţii Funciare dl N.Crăciun, directorului general al Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport dna T.Nagnibeda-Tverdohleb, directorului adjunct al Direcţiei Generale Economie, Reforme şi Relaţii Patrimoniale dl V.Ermicioi, şefului-adjunct al Întreprinderii municipale "Direcţia Construcţii Capitale" dl A.Caftanat, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere din cadrul subdiviziunilor Consiliului municipal Chişinău, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului regularităţii executării bugetului municipal Chişinău şi conformităţii gestionării patrimoniului public pe anul 2008.

Misiunea de audit s-a desfăşurat în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2009, avînd ca scop obţinerea probelor de audit credibile şi rezonabile pentru susţinerea constatărilor de audit referitor la evaluarea conformităţii cu statutul şi regulamentele aplicabile a execuţiei veniturilor şi cheltuielilor bugetului municipal Chişinău pe anul 2008 şi conformitatea gestionării patrimoniului public.

Examinînd rezultatele auditului şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Auditul a fost planificat şi s-a desfăşurat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi, iar la auditarea operaţiunilor financiare a fost aplicat pragul de semnificaţie stabilit.

Auditul regularităţii executării bugetului municipal Chişinău şi conformităţii gestionării patrimoniului public a fost efectuat la subdiviziunile Consiliului municipal Chişinău (în continuare - CMC), care au fost selectate reieşind din semnificaţia unor venituri şi cheltuieli reflectate în rapoartele financiare prezentate la Direcţia Generală Finanţe a CMC, iar obţinerea dovezilor de audit s-a bazat pe procedurile şi metodele reprezentative misiunii.

Concluzii generale de audit

Constatările din Raportul de audit denotă existenţa unor abateri şi erori la execuţia veniturilor şi cheltuielilor bugetului municipal Chişinău pe anul 2008, precum şi la gestionarea patrimoniului public, ce se exprimă prin următoarele:

  • Managementul execuţiei veniturilor şi cheltuielilor bugetului municipal, precum şi gestionarea patrimoniului public au fost afectate de nerespectarea întocmai a normelor de reglementare a disciplinei financiar-bugetare, a achiziţiilor publice şi gestionării patrimoniului.
  • Modul existent de monitorizare şi evidenţă a veniturilor proprii nu oferă posibilitatea unui control corespunzător asupra acumulării acestora la bugetul municipal.
  • Ca urmare a neasigurării unui proces eficient de control intern şi de gestionare, au fost admise unele erori şi nereguli care au dus la cheltuieli neregulamentare.
  • Unele autorităţi publice din cadrul CMC n-au reuşit să menţină cheltuielile în limita precizată şi au cauzat formarea unor datorii creditoare neasigurate financiar, ceea ce influenţează negativ asupra execuţiei bugetare.
  • Ca rezultat al neîntreprinderii măsurilor de rigoare în vederea reglementării modalităţii de calculare şi achitare a compensaţiilor pentru unele servicii, în anul 2008, bugetul municipal a suportat cheltuieli considerabile, care n-au avut acoperirea financiară, ceea ce a generat datorii creditoare şi a afectat execuţia bugetului municipal.
  • Lipsa procedurilor corespunzătoare de control intern şi nerespectarea prevederilor legale ce reglementează domeniul achiziţiilor publice au condiţionat necontractarea serviciilor pentru necesităţile publice, au contribuit la evitarea desfăşurării procedurii de achiziţii publice conform prevederilor legale, la nedezvoltarea concurenţei şi transparenţei, neasigurarea garanţiei de execuţie a contractelor.
  • Neîntreprinderea măsurilor în vederea remedierii deficienţelor constatate anterior, neconformarea regulamentelor interne prevederilor legale, precum şi lipsa de control au condiţionat menţinerea erorilor şi neregulilor la utilizarea mijloacelor financiare pentru investiţiile capitale, precum şi a mijloacelor fondului de rezervă.
  • Lipsa instrumentelor respective de control şi modalitatea în care au fost gestionate mijloacele speciale au condiţionat unele activităţi în lipsa contractelor şi altor documente regulamentare, utilizarea neconformă a mijloacelor financiare, precum şi au favorizat neîncasarea veniturilor corespunzătoare.
  • Politica de reglementare şi control ce ţine de domeniul patrimoniului public, evidenţa acestuia, precum şi modalitatea de executare a cerinţelor de înlăturare a neregulilor constatate anterior n-au asigurat o gestionare eficientă a patrimoniului public municipal.
  • Nerespectarea prevederilor regulamentare în managementul contabil a condiţionat înregistrări neconforme ale operaţiunilor economice efectuate, deţinerea de bunuri materiale fără contabilizarea corespunzătoare a acestora, deficienţe în situaţiile privind decontările, neefectuarea inventarierilor, ceea ce a rezultat în denaturarea situaţiilor patrimoniale raportate.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului regularităţii executării bugetului municipal Chişinău şi conformităţii gestionării patrimoniului public pe anul 2008, conform Anexei, care este parte componentă a prezentei hotărîri.

2. Se cere da la Consiliul municipal Chişinău şi Primarul general al municipiului Chişinău să examineze în şedinţa Consiliului municipal Chişinău şi a Primăriei rezultatele auditului regularităţii, reflectate în Raportul aprobat prin prezenta hotărîre, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea lichidării neregularităţilor constatate la executarea bugetului municipal Chişinău şi la gestionarea patrimoniului public, cu întreprinderea măsurilor întru îndeplinirea recomandărilor expuse în compartimentele Raportului auditului regularităţii.

3. Se informează Ministerul Finanţelor despre rezultatele auditului regularităţii executării bugetului municipal Chişinău şi conformităţii gestionării patrimoniului public pe anul 2008.

4. Se recomandă Guvernului să elaboreze reglementări exhaustive referitor la particularităţile muncii prin cumul pentru unele categorii de salariaţi potrivit prevederilor art.268 din Codul muncii.

5. Se ia act că pe parcursul auditului:

5.1. Direcţia Generală Transport Public şi Căi de Comunicaţie a efectuat transmiterea cheltuielilor pentru reparaţii capitale în sumă de 32323,0 mii lei beneficiarilor acestora pentru majorarea valorii de bilanţ a fondurilor fixe, a corectat evidenţa analitică a mijloacelor fixe cu suma de 61,3 mii lei şi a înregistrat la organele cadastrale terenul aferent bunurilor imobile;

5.2. Direcţia Generală Arhitectură, Urbanism şi Relaţii Funciare a luat măsuri în vederea eliberării a 223 de autorizaţii pentru amplasarea dispozitivelor publicitare, a recuperat datoria pentru arenda terenului în sumă de 69,2 mii lei, a înaintat în instanţa de judecată materialele respective în vederea restituirii datoriei în sumă de 111,7 mii lei şi a înlăturat eroarea din programul electronic care a cauzat reflectarea eronată a datoriilor;

5.3. Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport, în vederea optimizării cheltuielilor, a reziliat contractul de deservire a liniei de telefonie mobilă, a asigurat restituirea plăţii pentru arendă (3,8 mii lei), precum şi a sancţionat disciplinar 9 persoane;

5.4. Î.M. "Direcţia Construcţii Capitale", în scopul confirmării activelor materiale în curs de execuţie şi autenticităţii datelor, a efectuat inventarierea obiectivelor finalizate şi a construcţiilor nefinalizate.

6. Despre executarea pct.2 şi pct.4 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

7. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1]  M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

Recomandari (0)

Cerinte (0)