Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 32 din 2 iulie 2009 asupra Raportului auditelor regularităţii executării bugetelor raioanelor: Ungheni, Orhei, Teleneşti, Cantemir, Ştefan Vodă, Ocniţa, Glodeni şi Edineţ pe anul 2008

Numar din data de 2009-07-02 Nr. cerinte: 12 Nr. recomandari: 106

Curtea de Conturi, în prezenţa preşedinţilor raioanelor: Teleneşti - dl B.Burca, Orhei - dl A.Globa, Cantemir - dl A.Malaşevschi, Ocniţa - dl Iu.Russu, Glodeni - dl I.Movilă, vicepreşedintelui raionului Ungheni dna L.Guzun, viceministrului finanţelor dna N.Lupan, şefului Direcţiei bugetele unităţilor administrativ-teritoriale a Ministerului Finanţelor dna A.Cîşlaru, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale supuse autitului, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditelor regularităţii executării bugetelor raioanelor: Ungheni, Orhei, Teleneşti, Cantemir, Ştefan Vodă, Ocniţa, Glodeni şi Edineţ pe anul 2008.

 Auditele s-au efectuat în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2009, avînd drept scop obţinerea probelor de audit credibile şi rezonabile pentru susţinerea constatărilor de audit referitor la evaluarea conformităţii cu statutul şi regulamentele aplicabile a execuţiei veniturilor şi cheltuielilor bugetelor raioanelor indicate, precum şi la legalitatea gestionării patrimoniului public.

Examinînd rezultatele auditelor şi audiind explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Auditele au fost planificate şi s-au efectuat în conformitate cu Standardele de Audit ale Curţii de Conturi, iar la auditarea operaţiunilor financiare a fost aplicat pragul de semnificaţie (materialitatea) stabilit.

Auditele regularităţii executării bugetelor raioanelor indicate au fost efectuate la unele autorităţi ale administraţiei publice locale, selectate reieşind din semnificaţia veniturilor şi cheltuielilor administrate şi în funcţie de riscurile identificate în cadrul auditelor, fiind verificate aspectele ce ţin de: acumulările la unele tipuri de venituri; corectitudinea şi plenitudinea alocării transferurilor unor UAT de nivelul I; cheltuielile pentru retribuirea muncii, investiţii şi reparaţii capitale, procurarea mărfurilor şi serviciilor, amenajarea teritoriului, alimentaţia copiilor; utilizarea fondurilor de rezervă ale consiliilor raionale; evidenţa patrimoniului şi conformitatea gestionării lui.

Concluzii generale de audit

În cadrul auditelor efectuate au fost constatate multiple abateri şi erori la execuţia veniturilor şi cheltuielilor bugetelor auditate, care se exprimă prin:

  • neîntreprinderea de către autorităţile administraţiei publice locale a măsurilor eficiente în vederea planificării, evidenţei şi încasării în cuantumul deplin şi în termenele legale a unor venituri bugetare, ceea ce determină diminuarea nejustificată a resurselor financiare ale UAT şi stabilirea incorectă a relaţiilor interbugetare de susţinere financiară a teritoriului;
  • efectuarea unor cheltuieli bugetare cu încălcarea prevederilor legale, ce au condiţionat pierderi ale mijloacelor publice locale, utilizarea lor neconformă şi în condiţii netransparente;
  • denaturarea unor cheltuieli evidenţiate la conturile de execuţie bugetară prin înregistrări eronate, neînregistrarea contravalorii patrimoniului, care au afectat realitatea situaţiilor financiare raportate de către autorităţile administraţiei publice locale.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditelor regularităţii executării bugetelor raioanelor: Ungheni, Orhei, Teleneşti, Cantemir, Ştefan Vodă, Ocniţa, Glodeni şi Edineţ pe anul 2008, conform Anexei, care este parte componentă a prezentei hotărîri.

2. Se cere da la preşedinţii raioanelor Ungheni, Orhei, Teleneşti, Cantemir, Ştefan Vodă, Ocniţa, Glodeni şi Edineţ şi primarii satelor (comunelor) menţionate în prezentul Raport să examineze în şedinţele consiliilor raionale şi locale, după caz, rezultatele auditului regularităţii, cu adoptarea unor decizii privind remedierea deficienţelor constatate la execuţia bugetelor UAT de nivelul II şi, respectiv, nivelul I, şi să întreprindă măsuri întru realizarea recomandărilor expuse în Raportul auditelor, atrăgînd atenţia în mod prioritar asupra majorării şi eficientizării acumulării veniturilor proprii.

3. Se informează Ministerul Finanţelor despre rezultatele auditelor regularităţii executării bugetelor raioanelor: Ungheni, Orhei, Teleneşti, Cantemir, Ştefan Vodă, Ocniţa, Glodeni şi Edineţ pe anul 2008 şi se recomandă:

3.1.să eficientizeze controlul asupra procesului de evaluare a bugetelor UAT, luînd în consideraţie faptul diminuării de către unele UAT a veniturilor proprii, precum şi programarea unor cheltuieli nereglementare, care influenţează determinarea transferurilor de susţinere financiară a teritoriului;

3.2 să examineze cazul de majorare de către primăria or.Orhei a costului lucrărilor de consolidare a terenurilor contra alunecărilor, îndeplinite de către antreprenorul S.R.L. "DRILL" în sumă de 437,6 mii lei, cu luarea deciziei corespunzătoare.

4. Se recomandă Guvernului:

4.1. să elaboreze şi să aprobe modul de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice cu executare continuă, potrivit prevederilor art.69 din Legea privind achiziţiile publice[2];

4.2. să elaboreze reglementări exhaustive referitor la particularităţile muncii prin cumul pentru unele categorii de salariaţi, potrivit prevederilor art.268 din Codul muncii[3].

5. Se ia act că pe parcursul auditului:

5.1. Aparatul preşedintelui raionului Ungheni a reflectat în evidenţa contabilă obiectivele în valoare de 1291,7 mii lei; a modificat clauzele contactelor încheiate cu S.R.L. "Fintex", fiind excluse condiţiile privind modificarea preţurilor pe parcursul executării lucrărilor;

5.2. Primăria or.Ungheni a întreprins măsuri de restituire a plăţilor majorate, incluse în actele de recepţie a lucrărilor de construcţie şi reparaţii capitale în sumă totală de 37,1 mii lei;

5.3. Primăria com.Măcăreşti:

- a înregistrat în evidenţa contabilă fondurile fixe: clădirea Liceului "Elada" în valoare de 18479,9 mii lei; alte bunuri în valoare totală de 3653,3 mii lei, precum şi a estimat şi a coordonat cu donatorii valoarea bunurilor primite cu titlu gratuit;

- a majorat valoarea de bilanţ a cazangeriei gimnaziului din s.Frăsineşti cu volumul de lucrări capitale executate în anul 2008 de către S.R.L. "Instalaţii-Cvag" în sumă de 376,6 mii lei;

5.4. Aparatul preşedintelui raionului Teleneşti şi primăria or.Teleneşti au asigurat restituirea mijloacelor achitate neîntemeiat unor antreprenori în sumă totală de 65,2 mii lei, totodată ultima reflectînd în evidenţa contabilă construcţia nefinisată în valoare de 3295,9 mii lei şi ţeava în valoare de 31,5 mii lei.

6. Despre măsurile întreprinse întru executarea punctelor 2-4 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni de la data publicării.

7. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

[2] Legea privind achiziţiile publice  nr.96-XVI din 13.04.2007.

[3] Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003  (cu modificările şi completările ulterioare).

Recomandari (106)

1. Preşedinţii raioanelor auditate să identifice şi să stabilească instrumentele de evaluare, prognozare şi încasare integrală a veniturilor proprii cuvenite bugetelor raionului.

1. Preşedinţii raioanelor auditate să identifice şi să stabilească instrumentele de evaluare, prognozare şi încasare integrală a veniturilor proprii cuvenite bugetelor raionului.

1. Preşedinţii raioanelor auditate să identifice şi să stabilească instrumentele de evaluare, prognozare şi încasare integrală a veniturilor proprii cuvenite bugetelor raionului.

1. Preşedinţii raioanelor auditate să identifice şi să stabilească instrumentele de evaluare, prognozare şi încasare integrală a veniturilor proprii cuvenite bugetelor raionului.

1. Preşedinţii raioanelor auditate să identifice şi să stabilească instrumentele de evaluare, prognozare şi încasare integrală a veniturilor proprii cuvenite bugetelor raionului.

1. Preşedinţii raioanelor auditate să identifice şi să stabilească instrumentele de evaluare, prognozare şi încasare integrală a veniturilor proprii cuvenite bugetelor raionului.

1. Preşedinţii raioanelor auditate să identifice şi să stabilească instrumentele de evaluare, prognozare şi încasare integrală a veniturilor proprii cuvenite bugetelor raionului.

1. Preşedinţii raioanelor auditate să identifice şi să stabilească instrumentele de evaluare, prognozare şi încasare integrală a veniturilor proprii cuvenite bugetelor raionului.

2. Primăria or.Teleneşti să asigure implementarea unui mecanism eficient de acumulare a taxei pentru salubrizarea teritoriului, precum şi încheierea contractelor de transmitere în arendă a terenurilor proprietate publică.

3. Preşedinţii raioanelor Ocniţa, Ungheni, Teleneşti să examineze cazurile de executare a cheltuielilor neasigurate cu suport financiar, să evalueze riscurile asociate acestora, precum şi să întocmească un plan de acţiuni în vederea remedierii lor.

3. Preşedinţii raioanelor Ocniţa, Ungheni, Teleneşti să examineze cazurile de executare a cheltuielilor neasigurate cu suport financiar, să evalueze riscurile asociate acestora, precum şi să întocmească un plan de acţiuni în vederea remedierii lor.

3. Preşedinţii raioanelor Ocniţa, Ungheni, Teleneşti să examineze cazurile de executare a cheltuielilor neasigurate cu suport financiar, să evalueze riscurile asociate acestora, precum şi să întocmească un plan de acţiuni în vederea remedierii lor.

4. Toate organele administraţiei publice locale menţionate în acest compartiment să examineze cazurile de remunerare neconformă a angajaţilor, cu întreprinderea măsurilor prevăzute de legislaţie în vederea restituirii sumelor achitate neregulamentar, concomitent asigurînd respectarea normelor legale şi a disciplinei financiar-bugetare în domeniul respectiv.

4. Toate organele administraţiei publice locale menţionate în acest compartiment să examineze cazurile de remunerare neconformă a angajaţilor, cu întreprinderea măsurilor prevăzute de legislaţie în vederea restituirii sumelor achitate neregulamentar, concomitent asigurînd respectarea normelor legale şi a disciplinei financiar-bugetare în domeniul respectiv.

4. Toate organele administraţiei publice locale menţionate în acest compartiment să examineze cazurile de remunerare neconformă a angajaţilor, cu întreprinderea măsurilor prevăzute de legislaţie în vederea restituirii sumelor achitate neregulamentar, concomitent asigurînd respectarea normelor legale şi a disciplinei financiar-bugetare în domeniul respectiv.

4. Toate organele administraţiei publice locale menţionate în acest compartiment să examineze cazurile de remunerare neconformă a angajaţilor, cu întreprinderea măsurilor prevăzute de legislaţie în vederea restituirii sumelor achitate neregulamentar, concomitent asigurînd respectarea normelor legale şi a disciplinei financiar-bugetare în domeniul respectiv.

4. Toate organele administraţiei publice locale menţionate în acest compartiment să examineze cazurile de remunerare neconformă a angajaţilor, cu întreprinderea măsurilor prevăzute de legislaţie în vederea restituirii sumelor achitate neregulamentar, concomitent asigurînd respectarea normelor legale şi a disciplinei financiar-bugetare în domeniul respectiv.

4. Toate organele administraţiei publice locale menţionate în acest compartiment să examineze cazurile de remunerare neconformă a angajaţilor, cu întreprinderea măsurilor prevăzute de legislaţie în vederea restituirii sumelor achitate neregulamentar, concomitent asigurînd respectarea normelor legale şi a disciplinei financiar-bugetare în domeniul respectiv.

4. Toate organele administraţiei publice locale menţionate în acest compartiment să examineze cazurile de remunerare neconformă a angajaţilor, cu întreprinderea măsurilor prevăzute de legislaţie în vederea restituirii sumelor achitate neregulamentar, concomitent asigurînd respectarea normelor legale şi a disciplinei financiar-bugetare în domeniul respectiv.

6. DGF Cantemir şi DGF Ştefan Vodă să asigure estimarea veridică a necesarului de transferuri cu destinaţie specială, alocate UAT de nivelul I.

7. Preşedinţii raioanelor Ungheni, Ochiţa şi Ştefan Vodă să examineze situaţia creată privind alimentaţia copiilor la unele instituţii şcolare şi preşcolare menţionate în prezentul Raport, cu elaborarea de acţiuni concrete în vederea neadmiterii pe viitor a unor astfel de nereguli.

4. Toate organele administraţiei publice locale menţionate în acest compartiment să examineze cazurile de remunerare neconformă a angajaţilor, cu întreprinderea măsurilor prevăzute de legislaţie în vederea restituirii sumelor achitate neregulamentar, concomitent asigurînd respectarea normelor legale şi a disciplinei financiar-bugetare în domeniul respectiv.

4. Toate organele administraţiei publice locale menţionate în acest compartiment să examineze cazurile de remunerare neconformă a angajaţilor, cu întreprinderea măsurilor prevăzute de legislaţie în vederea restituirii sumelor achitate neregulamentar, concomitent asigurînd respectarea normelor legale şi a disciplinei financiar-bugetare în domeniul respectiv.

4. Toate organele administraţiei publice locale menţionate în acest compartiment să examineze cazurile de remunerare neconformă a angajaţilor, cu întreprinderea măsurilor prevăzute de legislaţie în vederea restituirii sumelor achitate neregulamentar, concomitent asigurînd respectarea normelor legale şi a disciplinei financiar-bugetare în domeniul respectiv.

5. Preşedintele raionului Ungheni să întreprindă măsuri în vederea alocării integre a transferurilor destinate UAT de nivelul I.

6. DGF Cantemir şi DGF Ştefan Vodă să asigure estimarea veridică a necesarului de transferuri cu destinaţie specială, alocate UAT de nivelul I.

4. Toate organele administraţiei publice locale menţionate în acest compartiment să examineze cazurile de remunerare neconformă a angajaţilor, cu întreprinderea măsurilor prevăzute de legislaţie în vederea restituirii sumelor achitate neregulamentar, concomitent asigurînd respectarea normelor legale şi a disciplinei financiar-bugetare în domeniul respectiv.

4. Toate organele administraţiei publice locale menţionate în acest compartiment să examineze cazurile de remunerare neconformă a angajaţilor, cu întreprinderea măsurilor prevăzute de legislaţie în vederea restituirii sumelor achitate neregulamentar, concomitent asigurînd respectarea normelor legale şi a disciplinei financiar-bugetare în domeniul respectiv.

4. Toate organele administraţiei publice locale menţionate în acest compartiment să examineze cazurile de remunerare neconformă a angajaţilor, cu întreprinderea măsurilor prevăzute de legislaţie în vederea restituirii sumelor achitate neregulamentar, concomitent asigurînd respectarea normelor legale şi a disciplinei financiar-bugetare în domeniul respectiv.

4. Toate organele administraţiei publice locale menţionate în acest compartiment să examineze cazurile de remunerare neconformă a angajaţilor, cu întreprinderea măsurilor prevăzute de legislaţie în vederea restituirii sumelor achitate neregulamentar, concomitent asigurînd respectarea normelor legale şi a disciplinei financiar-bugetare în domeniul respectiv.

4. Toate organele administraţiei publice locale menţionate în acest compartiment să examineze cazurile de remunerare neconformă a angajaţilor, cu întreprinderea măsurilor prevăzute de legislaţie în vederea restituirii sumelor achitate neregulamentar, concomitent asigurînd respectarea normelor legale şi a disciplinei financiar-bugetare în domeniul respectiv.

4. Toate organele administraţiei publice locale menţionate în acest compartiment să examineze cazurile de remunerare neconformă a angajaţilor, cu întreprinderea măsurilor prevăzute de legislaţie în vederea restituirii sumelor achitate neregulamentar, concomitent asigurînd respectarea normelor legale şi a disciplinei financiar-bugetare în domeniul respectiv.

4. Toate organele administraţiei publice locale menţionate în acest compartiment să examineze cazurile de remunerare neconformă a angajaţilor, cu întreprinderea măsurilor prevăzute de legislaţie în vederea restituirii sumelor achitate neregulamentar, concomitent asigurînd respectarea normelor legale şi a disciplinei financiar-bugetare în domeniul respectiv.

4. Toate organele administraţiei publice locale menţionate în acest compartiment să examineze cazurile de remunerare neconformă a angajaţilor, cu întreprinderea măsurilor prevăzute de legislaţie în vederea restituirii sumelor achitate neregulamentar, concomitent asigurînd respectarea normelor legale şi a disciplinei financiar-bugetare în domeniul respectiv.

4. Toate organele administraţiei publice locale menţionate în acest compartiment să examineze cazurile de remunerare neconformă a angajaţilor, cu întreprinderea măsurilor prevăzute de legislaţie în vederea restituirii sumelor achitate neregulamentar, concomitent asigurînd respectarea normelor legale şi a disciplinei financiar-bugetare în domeniul respectiv.

4. Toate organele administraţiei publice locale menţionate în acest compartiment să examineze cazurile de remunerare neconformă a angajaţilor, cu întreprinderea măsurilor prevăzute de legislaţie în vederea restituirii sumelor achitate neregulamentar, concomitent asigurînd respectarea normelor legale şi a disciplinei financiar-bugetare în domeniul respectiv.

4. Toate organele administraţiei publice locale menţionate în acest compartiment să examineze cazurile de remunerare neconformă a angajaţilor, cu întreprinderea măsurilor prevăzute de legislaţie în vederea restituirii sumelor achitate neregulamentar, concomitent asigurînd respectarea normelor legale şi a disciplinei financiar-bugetare în domeniul respectiv.

4. Toate organele administraţiei publice locale menţionate în acest compartiment să examineze cazurile de remunerare neconformă a angajaţilor, cu întreprinderea măsurilor prevăzute de legislaţie în vederea restituirii sumelor achitate neregulamentar, concomitent asigurînd respectarea normelor legale şi a disciplinei financiar-bugetare în domeniul respectiv.

4. Toate organele administraţiei publice locale menţionate în acest compartiment să examineze cazurile de remunerare neconformă a angajaţilor, cu întreprinderea măsurilor prevăzute de legislaţie în vederea restituirii sumelor achitate neregulamentar, concomitent asigurînd respectarea normelor legale şi a disciplinei financiar-bugetare în domeniul respectiv.

4. Toate organele administraţiei publice locale menţionate în acest compartiment să examineze cazurile de remunerare neconformă a angajaţilor, cu întreprinderea măsurilor prevăzute de legislaţie în vederea restituirii sumelor achitate neregulamentar, concomitent asigurînd respectarea normelor legale şi a disciplinei financiar-bugetare în domeniul respectiv.

4. Toate organele administraţiei publice locale menţionate în acest compartiment să examineze cazurile de remunerare neconformă a angajaţilor, cu întreprinderea măsurilor prevăzute de legislaţie în vederea restituirii sumelor achitate neregulamentar, concomitent asigurînd respectarea normelor legale şi a disciplinei financiar-bugetare în domeniul respectiv.

4. Toate organele administraţiei publice locale menţionate în acest compartiment să examineze cazurile de remunerare neconformă a angajaţilor, cu întreprinderea măsurilor prevăzute de legislaţie în vederea restituirii sumelor achitate neregulamentar, concomitent asigurînd respectarea normelor legale şi a disciplinei financiar-bugetare în domeniul respectiv.

7. Preşedinţii raioanelor Ungheni, Ochiţa şi Ştefan Vodă să examineze situaţia creată privind alimentaţia copiilor la unele instituţii şcolare şi preşcolare menţionate în prezentul Raport, cu elaborarea de acţiuni concrete în vederea neadmiterii pe viitor a unor astfel de nereguli.

7. Preşedinţii raioanelor Ungheni, Ochiţa şi Ştefan Vodă să examineze situaţia creată privind alimentaţia copiilor la unele instituţii şcolare şi preşcolare menţionate în prezentul Raport, cu elaborarea de acţiuni concrete în vederea neadmiterii pe viitor a unor astfel de nereguli.

8. Preşedintele raionului Ungheni să propună Consiliului raional Ungheni modificarea Regulamentului fondului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii, prin conformarea acestuia prevederilor legale, precum şi să examineze cazurile de alocare nejustificată a mijloacelor din fondul respectiv, cu întreprinderea măsurilor de restabilire a acestora.

9. Primăria or.Orhei să propună Consiliului municipal reexaminarea statutului ÎM „Servicii Comunal-Locative" Orhei, cu determinarea clară a formei organizatorico-juridice a întreprinderii respective, precum şi să justifice alocarea de mijloace acestei întreprinderi pentru serviciile prestate la amenajarea teritoriului.

10. Preşedinţii raioanelor Cantemir, Ungheni şi primarii: s.Viişoara, s.Chetroşica Nouă şi s.Stolniceni din raionul Edineţ, la elaborarea proiectelor de decizii privind alocarea mijloacelor din fondul de rezervă, să ţină cont de principiile legalităţii şi eficacităţii utilizării acestora.

10. Preşedinţii raioanelor Cantemir, Ungheni şi primarii: s.Viişoara, s.Chetroşica Nouă şi s.Stolniceni din raionul Edineţ, la elaborarea proiectelor de decizii privind alocarea mijloacelor din fondul de rezervă, să ţină cont de principiile legalităţii şi eficacităţii utilizării acestora.

10. Preşedinţii raioanelor Cantemir, Ungheni şi primarii: s.Viişoara, s.Chetroşica Nouă şi s.Stolniceni din raionul Edineţ, la elaborarea proiectelor de decizii privind alocarea mijloacelor din fondul de rezervă, să ţină cont de principiile legalităţii şi eficacităţii utilizării acestora.

10. Preşedinţii raioanelor Cantemir, Ungheni şi primarii: s.Viişoara, s.Chetroşica Nouă şi s.Stolniceni din raionul Edineţ, la elaborarea proiectelor de decizii privind alocarea mijloacelor din fondul de rezervă, să ţină cont de principiile legalităţii şi eficacităţii utilizării acestora.

10. Preşedinţii raioanelor Cantemir, Ungheni şi primarii: s.Viişoara, s.Chetroşica Nouă şi s.Stolniceni din raionul Edineţ, la elaborarea proiectelor de decizii privind alocarea mijloacelor din fondul de rezervă, să ţină cont de principiile legalităţii şi eficacităţii utilizării acestora.

11. Preşedintele raionului Glodeni să asigure încasarea de la unii arendaşi a plăţilor pentru arendă şi pentru serviciile comunale în sumă totală de 37,0 mii lei.

12. Şefii DGÎTS din raioanele Glodeni şi Edineţ să întreprindă măsuri în vederea excluderii practicii de acumulare neregulamentară a mijloacelor băneşti de la elevi.

12. Şefii DGÎTS din raioanele Glodeni şi Edineţ să întreprindă măsuri în vederea excluderii practicii de acumulare neregulamentară a mijloacelor băneşti de la elevi.

13. Preşedintele raionului Teleneşti să întreprindă măsuri de restabilire la bugetul raional a transferurilor cu destinaţie specială în sumă de 35,0 mii lei, alocate ÎMSP Centrul medicilor de familie Teleneşti, care nu au fost utilizate pe parcursul anului 2008.

14. Preşedintele raionului Orhei să examineze gradul de responsabilitate a şefului DGÎTS Orhei pentru direcţionarea mijloacelor bugetare la procurarea echipamentului sportiv pentru unii funcţionari publici.

15. Preşedintele raionului Ungheni să eficientizeze controlul asupra valorificării cheltuielilor pentru investiţii şi reparaţii capitale, să asigure depunerea de către antreprenori a garanţiei de bună execuţie a contractelor de antrepriză conform condiţiilor reglementate, precum şi să asigure restituirea cheltuielilor suportate neîntemeiat la efectuarea unor lucrări de construcţie în sumă de 20,1mii lei.

16. DGÎTS Orhei şi primăria s.Mereşeuca, raionul Ocniţa să întreprindă măsuri în vederea restituirii sumelor de 121,9 mii lei şi, respectiv, 21,2 mii lei, achitate neîntemeiat pentru efectuarea unor lucrări capitale, care în realitate nu au fost executate.

16. DGÎTS Orhei şi primăria s.Mereşeuca, raionul Ocniţa să întreprindă măsuri în vederea restituirii sumelor de 121,9 mii lei şi, respectiv, 21,2 mii lei, achitate neîntemeiat pentru efectuarea unor lucrări capitale, care în realitate nu au fost executate.

17. Preşedinţii raioanelor şi primarii satelor (comunelor) auditate să implementeze proceduri ale controlului intern, care vor asigura desfăşurarea achiziţiilor publice în condiţii legale .

17. Preşedinţii raioanelor şi primarii satelor (comunelor) auditate să implementeze proceduri ale controlului intern, care vor asigura desfăşurarea achiziţiilor publice în condiţii legale .

17. Preşedinţii raioanelor şi primarii satelor (comunelor) auditate să implementeze proceduri ale controlului intern, care vor asigura desfăşurarea achiziţiilor publice în condiţii legale .

17. Preşedinţii raioanelor şi primarii satelor (comunelor) auditate să implementeze proceduri ale controlului intern, care vor asigura desfăşurarea achiziţiilor publice în condiţii legale .

17. Preşedinţii raioanelor şi primarii satelor (comunelor) auditate să implementeze proceduri ale controlului intern, care vor asigura desfăşurarea achiziţiilor publice în condiţii legale .

17. Preşedinţii raioanelor şi primarii satelor (comunelor) auditate să implementeze proceduri ale controlului intern, care vor asigura desfăşurarea achiziţiilor publice în condiţii legale .

17. Preşedinţii raioanelor şi primarii satelor (comunelor) auditate să implementeze proceduri ale controlului intern, care vor asigura desfăşurarea achiziţiilor publice în condiţii legale .

17. Preşedinţii raioanelor şi primarii satelor (comunelor) auditate să implementeze proceduri ale controlului intern, care vor asigura desfăşurarea achiziţiilor publice în condiţii legale .

17. Preşedinţii raioanelor şi primarii satelor (comunelor) auditate să implementeze proceduri ale controlului intern, care vor asigura desfăşurarea achiziţiilor publice în condiţii legale .

17. Preşedinţii raioanelor şi primarii satelor (comunelor) auditate să implementeze proceduri ale controlului intern, care vor asigura desfăşurarea achiziţiilor publice în condiţii legale .

17. Preşedinţii raioanelor şi primarii satelor (comunelor) auditate să implementeze proceduri ale controlului intern, care vor asigura desfăşurarea achiziţiilor publice în condiţii legale .

17. Preşedinţii raioanelor şi primarii satelor (comunelor) auditate să implementeze proceduri ale controlului intern, care vor asigura desfăşurarea achiziţiilor publice în condiţii legale .

17. Preşedinţii raioanelor şi primarii satelor (comunelor) auditate să implementeze proceduri ale controlului intern, care vor asigura desfăşurarea achiziţiilor publice în condiţii legale .

17. Preşedinţii raioanelor şi primarii satelor (comunelor) auditate să implementeze proceduri ale controlului intern, care vor asigura desfăşurarea achiziţiilor publice în condiţii legale .

17. Preşedinţii raioanelor şi primarii satelor (comunelor) auditate să implementeze proceduri ale controlului intern, care vor asigura desfăşurarea achiziţiilor publice în condiţii legale .

17. Preşedinţii raioanelor şi primarii satelor (comunelor) auditate să implementeze proceduri ale controlului intern, care vor asigura desfăşurarea achiziţiilor publice în condiţii legale .

17. Preşedinţii raioanelor şi primarii satelor (comunelor) auditate să implementeze proceduri ale controlului intern, care vor asigura desfăşurarea achiziţiilor publice în condiţii legale .

17. Preşedinţii raioanelor şi primarii satelor (comunelor) auditate să implementeze proceduri ale controlului intern, care vor asigura desfăşurarea achiziţiilor publice în condiţii legale .

17. Preşedinţii raioanelor şi primarii satelor (comunelor) auditate să implementeze proceduri ale controlului intern, care vor asigura desfăşurarea achiziţiilor publice în condiţii legale .

17. Preşedinţii raioanelor şi primarii satelor (comunelor) auditate să implementeze proceduri ale controlului intern, care vor asigura desfăşurarea achiziţiilor publice în condiţii legale .

17. Preşedinţii raioanelor şi primarii satelor (comunelor) auditate să implementeze proceduri ale controlului intern, care vor asigura desfăşurarea achiziţiilor publice în condiţii legale .

17. Preşedinţii raioanelor şi primarii satelor (comunelor) auditate să implementeze proceduri ale controlului intern, care vor asigura desfăşurarea achiziţiilor publice în condiţii legale .

17. Preşedinţii raioanelor şi primarii satelor (comunelor) auditate să implementeze proceduri ale controlului intern, care vor asigura desfăşurarea achiziţiilor publice în condiţii legale .

17. Preşedinţii raioanelor şi primarii satelor (comunelor) auditate să implementeze proceduri ale controlului intern, care vor asigura desfăşurarea achiziţiilor publice în condiţii legale .

17. Preşedinţii raioanelor şi primarii satelor (comunelor) auditate să implementeze proceduri ale controlului intern, care vor asigura desfăşurarea achiziţiilor publice în condiţii legale .

17. Preşedinţii raioanelor şi primarii satelor (comunelor) auditate să implementeze proceduri ale controlului intern, care vor asigura desfăşurarea achiziţiilor publice în condiţii legale .

17. Preşedinţii raioanelor şi primarii satelor (comunelor) auditate să implementeze proceduri ale controlului intern, care vor asigura desfăşurarea achiziţiilor publice în condiţii legale .

17. Preşedinţii raioanelor şi primarii satelor (comunelor) auditate să implementeze proceduri ale controlului intern, care vor asigura desfăşurarea achiziţiilor publice în condiţii legale .

18. Preşedintele raionului Cantemir să asigure transmiterea conformă a patrimoniului în administrarea instituţiilor medico-sanitare.

19. Preşedinţii raioanelor Ungheni şi Cantemir să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică a UAT.

19. Preşedinţii raioanelor Ungheni şi Cantemir să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică a UAT.

20. Primăria com.Ivancea, raionul Orhei să asigure preluarea la balanţa sa a bunurilor transmise din proprietatea statului.

21. Preşedintele raionului Cantemir să examineze încălcările admise la organizarea evidenţei contabile de către contabilul-şef, precum şi gradul de responsabilitate a acestuia.

22. Entităţile menţionate în acest compartiment să întreprindă măsuri în vederea remedierii deficienţelor constatate la organizarea evidenţei contabile.

22. Entităţile menţionate în acest compartiment să întreprindă măsuri în vederea remedierii deficienţelor constatate la organizarea evidenţei contabile.

22. Entităţile menţionate în acest compartiment să întreprindă măsuri în vederea remedierii deficienţelor constatate la organizarea evidenţei contabile.

22. Entităţile menţionate în acest compartiment să întreprindă măsuri în vederea remedierii deficienţelor constatate la organizarea evidenţei contabile.

22. Entităţile menţionate în acest compartiment să întreprindă măsuri în vederea remedierii deficienţelor constatate la organizarea evidenţei contabile.

22. Entităţile menţionate în acest compartiment să întreprindă măsuri în vederea remedierii deficienţelor constatate la organizarea evidenţei contabile.

22. Entităţile menţionate în acest compartiment să întreprindă măsuri în vederea remedierii deficienţelor constatate la organizarea evidenţei contabile.

23. DGF din raioanele Cantemir, Orhei, Teleneşti, Ungheni, Ştefan Vodă, Ocniţa şi Glodeni să asigure monitorizarea permanentă a ţinerii evidenţei contabile de către executorii de buget, să efectueze instruiri şi seminare în domeniul vizat, pentru excluderea pe viitor a deficienţilor depistate.

23. DGF din raioanele Cantemir, Orhei, Teleneşti, Ungheni, Ştefan Vodă, Ocniţa şi Glodeni să asigure monitorizarea permanentă a ţinerii evidenţei contabile de către executorii de buget, să efectueze instruiri şi seminare în domeniul vizat, pentru excluderea pe viitor a deficienţilor depistate.

23. DGF din raioanele Cantemir, Orhei, Teleneşti, Ungheni, Ştefan Vodă, Ocniţa şi Glodeni să asigure monitorizarea permanentă a ţinerii evidenţei contabile de către executorii de buget, să efectueze instruiri şi seminare în domeniul vizat, pentru excluderea pe viitor a deficienţilor depistate.

23. DGF din raioanele Cantemir, Orhei, Teleneşti, Ungheni, Ştefan Vodă, Ocniţa şi Glodeni să asigure monitorizarea permanentă a ţinerii evidenţei contabile de către executorii de buget, să efectueze instruiri şi seminare în domeniul vizat, pentru excluderea pe viitor a deficienţilor depistate.

23. DGF din raioanele Cantemir, Orhei, Teleneşti, Ungheni, Ştefan Vodă, Ocniţa şi Glodeni să asigure monitorizarea permanentă a ţinerii evidenţei contabile de către executorii de buget, să efectueze instruiri şi seminare în domeniul vizat, pentru excluderea pe viitor a deficienţilor depistate.

23. DGF din raioanele Cantemir, Orhei, Teleneşti, Ungheni, Ştefan Vodă, Ocniţa şi Glodeni să asigure monitorizarea permanentă a ţinerii evidenţei contabile de către executorii de buget, să efectueze instruiri şi seminare în domeniul vizat, pentru excluderea pe viitor a deficienţilor depistate.

23. DGF din raioanele Cantemir, Orhei, Teleneşti, Ungheni, Ştefan Vodă, Ocniţa şi Glodeni să asigure monitorizarea permanentă a ţinerii evidenţei contabile de către executorii de buget, să efectueze instruiri şi seminare în domeniul vizat, pentru excluderea pe viitor a deficienţilor depistate.

Cerinte (12)

3.1. Se informează Ministerul Finanţelor despre rezultatele auditelor regularităţii executării bugetelor raioanelor: Ungheni, Orhei, Teleneşti, Cantemir, Ştefan Vodă, Ocniţa, Glodeni şi Edineţ pe anul 2008 şi se recomandăsă eficientizeze controlul asupra procesului de evaluare a bugetelor UAT, luînd în consideraţie faptul diminuării de către unele UAT a veniturilor proprii, precum şi programarea unor cheltuieli nereglementare, care influenţează determinarea transferurilor de susţinere financiară a teritoriului.

3.2 Se informează Ministerul Finanţelor despre rezultatele auditelor regularităţii executării bugetelor raioanelor: Ungheni, Orhei, Teleneşti, Cantemir, Ştefan Vodă, Ocniţa, Glodeni şi Edineţ pe anul 2008 şi se recomandă să examineze cazul de majorare de către primăria or.Orhei a costului lucrărilor de consolidare a terenurilor contra alunecărilor, îndeplinite de către antreprenorul S.R.L. „DRILL" în sumă de 437,6 mii lei, cu luarea deciziei corespunzătoare.

4.1. Se recomandă Guvernului să elaboreze şi să aprobe modul de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice cu executare continuă, potrivit prevederilor art.69 din Legea privind achiziţiile publice.

4.2. Se recomandă Guvernului să elaboreze reglementări exhaustive referitor la particularităţile muncii prin cumul pentru unele categorii de salariaţi, potrivit prevederilor art.268 din Codul muncii.

2. Se cere da la preşedinţii raioanelor Ungheni, Orhei, Teleneşti, Cantemir, Ştefan Vodă, Ocniţa, Glodeni şi Edineţ şi primarii satelor (comunelor) menţionate în prezentul Raport să examineze în şedinţele consiliilor raionale şi locale, după caz, rezultatele auditului regularităţii, cu adoptarea unor decizii privind remedierea deficienţelor constatate la execuţia bugetelor UAT de nivelul II şi, respectiv, nivelul I, şi să întreprindă măsuri întru realizarea recomandărilor expuse în Raportul auditelor, atrăgînd atenţia în mod prioritar asupra majorării şi eficientizării acumulării veniturilor proprii.

2. Se cere da la preşedinţii raioanelor Ungheni, Orhei, Teleneşti, Cantemir, Ştefan Vodă, Ocniţa, Glodeni şi Edineţ şi primarii satelor (comunelor) menţionate în prezentul Raport să examineze în şedinţele consiliilor raionale şi locale, după caz, rezultatele auditului regularităţii, cu adoptarea unor decizii privind remedierea deficienţelor constatate la execuţia bugetelor UAT de nivelul II şi, respectiv, nivelul I, şi să întreprindă măsuri întru realizarea recomandărilor expuse în Raportul auditelor, atrăgînd atenţia în mod prioritar asupra majorării şi eficientizării acumulării veniturilor proprii.

2. Se cere da la preşedinţii raioanelor Ungheni, Orhei, Teleneşti, Cantemir, Ştefan Vodă, Ocniţa, Glodeni şi Edineţ şi primarii satelor (comunelor) menţionate în prezentul Raport să examineze în şedinţele consiliilor raionale şi locale, după caz, rezultatele auditului regularităţii, cu adoptarea unor decizii privind remedierea deficienţelor constatate la execuţia bugetelor UAT de nivelul II şi, respectiv, nivelul I, şi să întreprindă măsuri întru realizarea recomandărilor expuse în Raportul auditelor, atrăgînd atenţia în mod prioritar asupra majorării şi eficientizării acumulării veniturilor proprii.

2. Se cere da la preşedinţii raioanelor Ungheni, Orhei, Teleneşti, Cantemir, Ştefan Vodă, Ocniţa, Glodeni şi Edineţ şi primarii satelor (comunelor) menţionate în prezentul Raport să examineze în şedinţele consiliilor raionale şi locale, după caz, rezultatele auditului regularităţii, cu adoptarea unor decizii privind remedierea deficienţelor constatate la execuţia bugetelor UAT de nivelul II şi, respectiv, nivelul I, şi să întreprindă măsuri întru realizarea recomandărilor expuse în Raportul auditelor, atrăgînd atenţia în mod prioritar asupra majorării şi eficientizării acumulării veniturilor proprii.

2. Se cere da la preşedinţii raioanelor Ungheni, Orhei, Teleneşti, Cantemir, Ştefan Vodă, Ocniţa, Glodeni şi Edineţ şi primarii satelor (comunelor) menţionate în prezentul Raport să examineze în şedinţele consiliilor raionale şi locale, după caz, rezultatele auditului regularităţii, cu adoptarea unor decizii privind remedierea deficienţelor constatate la execuţia bugetelor UAT de nivelul II şi, respectiv, nivelul I, şi să întreprindă măsuri întru realizarea recomandărilor expuse în Raportul auditelor, atrăgînd atenţia în mod prioritar asupra majorării şi eficientizării acumulării veniturilor proprii.

2. Se cere da la preşedinţii raioanelor Ungheni, Orhei, Teleneşti, Cantemir, Ştefan Vodă, Ocniţa, Glodeni şi Edineţ şi primarii satelor (comunelor) menţionate în prezentul Raport să examineze în şedinţele consiliilor raionale şi locale, după caz, rezultatele auditului regularităţii, cu adoptarea unor decizii privind remedierea deficienţelor constatate la execuţia bugetelor UAT de nivelul II şi, respectiv, nivelul I, şi să întreprindă măsuri întru realizarea recomandărilor expuse în Raportul auditelor, atrăgînd atenţia în mod prioritar asupra majorării şi eficientizării acumulării veniturilor proprii.

2. Se cere da la preşedinţii raioanelor Ungheni, Orhei, Teleneşti, Cantemir, Ştefan Vodă, Ocniţa, Glodeni şi Edineţ şi primarii satelor (comunelor) menţionate în prezentul Raport să examineze în şedinţele consiliilor raionale şi locale, după caz, rezultatele auditului regularităţii, cu adoptarea unor decizii privind remedierea deficienţelor constatate la execuţia bugetelor UAT de nivelul II şi, respectiv, nivelul I, şi să întreprindă măsuri întru realizarea recomandărilor expuse în Raportul auditelor, atrăgînd atenţia în mod prioritar asupra majorării şi eficientizării acumulării veniturilor proprii.

2. Se cere da la preşedinţii raioanelor Ungheni, Orhei, Teleneşti, Cantemir, Ştefan Vodă, Ocniţa, Glodeni şi Edineţ şi primarii satelor (comunelor) menţionate în prezentul Raport să examineze în şedinţele consiliilor raionale şi locale, după caz, rezultatele auditului regularităţii, cu adoptarea unor decizii privind remedierea deficienţelor constatate la execuţia bugetelor UAT de nivelul II şi, respectiv, nivelul I, şi să întreprindă măsuri întru realizarea recomandărilor expuse în Raportul auditelor, atrăgînd atenţia în mod prioritar asupra majorării şi eficientizării acumulării veniturilor proprii.