Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 19 din 19 aprilie 2011 privind Raportul auditului performanţei „Pentru ca beneficiile scontate să fie realizate, sînt necesare îmbunătăţiri în politicile şi procedurile Academiei de Ştiinţe a Moldovei de alocare şi monitorizare a fondurilor destinate cercetărilor ştiinţifice”

Numar din data de 2011-04-19 Nr. cerinte: 5 Nr. recomandari: 19

Curtea de Conturi, în prezenţa Preşedintelui şi vicepreşedintelui Academiei de Ştiinţe a Moldovei dnii acad. Gh.Duca şi acad. T.Furdui, secretarului ştiinţific general dl dr. hab. I.Guceac, şefului Direcţiei politică economică şi finanţe a Consiliului Suprem dl V.Boian şi directorului general al Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic dl dr. Gh.Cernei, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului performanţei "Pentru ca beneficiile scontate să fie realizate, sînt necesare îmbunătăţiri în politicile şi procedurile Academiei de Ştiinţe a Moldovei de alocare şi monitorizare a fondurilor destinate cercetărilor ştiinţifice".

Misiunea de audit s-a desfăşurat în conformitate cu Programul activităţii de audit pe anul 2010. Curtea de Conturi şi-a propus ca obiectiv de a răspunde la următoarele întrebări:

- Politicile şi procedurile folosite de Consiliul Suprem la distribuirea alocaţiilor bugetare din sistemul de cercetare, dezvoltare şi inovare sînt oare cele mai optime pentru realizarea beneficiilor scontate?

- Programele de stat sînt elaborate şi monitorizate adecvat de către Consiliul Suprem?

- Beneficiile realizate din implementare sînt comensurabile cu nivelul de finanţare?

Auditul la Academia de Ştiinţe a Moldovei a fost planificat şi s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit şi cu Manualul de audit al performanţei ale Curţii de Conturi.

În cadrul auditului au fost efectuate vizite la faţa locului la 10 organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării şi au fost solicitate opiniile a 91 de beneficiari de mijloace.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului performanţei "Pentru ca beneficiile scontate să fie realizate, sînt necesare îmbunătăţiri în politicile şi procedurile Academiei de Ştiinţe a Moldovei de alocare şi monitorizare a fondurilor destinate cercetărilor ştiinţifice", care este parte componentă a prezentei hotărîri, şi se remite Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, pentru întreprinderea măsurilor în vederea implementării recomandărilor expuse în acesta.

2. Hotărîrea şi Raportul de audit se remit autorităţilor indicate în punctele 2.1.-2.2. şi se recomandă acestora să ia atitudine, conform competenţelor, referitor la rezultatele auditului şi să întreprindă măsuri în vederea lichidării deficienţelor identificate de auditul respectiv, precum şi implementării recomandărilor expuse în Raport şi în prezenta hotărîre, după cum urmează:

2.1. Academiei de Ştiinţe a Moldovei - să examineze Raportul de audit în cadrul Consiliului Suprem şi să aducă la cunoştinţă Asambleei rezultatele auditului, în scopul întreprinderii măsurilor de rigoare în vederea lichidării deficienţelor identificate de auditul respectiv şi îmbunătăţirii managementului privind gestionarea fondurilor publice, elaborarea şi monitorizarea programelor de stat.

2.2. Guvernului:

2.2.1. pentru informare şi luare de atitudine, precum şi pentru documentare şi monitorizarea realizării obiectivelor şi activităţilor prevăzute în Acordul de parteneriat pentru anii 2009-2012;

2.2.2. să examineze oportunitatea stabilirii angajamentelor Academiei de Ştiinţe a Moldovei în Acordul de parteneriat încheiat între Guvern şi AŞM privind dezvoltarea sferei de cercetare, dezvoltare şi inovare, în scopul creşterii competitivităţii economiei naţionale şi îmbunătăţirii calităţii sociale;

2.2.3. să examineze posibilitatea modificării Regulamentului de finanţare a sferei de cercetare, dezvoltare şi inovare, pentru determinarea mai clară a limitelor de distribuire a volumului total de finanţare, destinat sferei ştiinţei şi inovării, pe acţiuni, fiind stabilită limita minimă a alocaţiilor, totodată ţinîndu-se cont de stimularea parteneriatului între universităţi, institute de cercetări şi agenţi economici;

2.2.4. să examineze posibilitatea acordării facilităţilor fiscale rezidenţilor parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi ai incubatorului, prevăzute de actele legislative şi normative în vigoare, în scopul stimulării activităţii acestora.

3. Prezenta hotărîre şi Raportul de audit se remit, pentru informare şi o posibilă luare de atitudine, Parlamentului şi Comisiei parlamentare cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media.

4. Despre măsurile întreprinse pentru executarea pct.1 şi pct.2 din prezenta hotărîre, precum şi privind implementarea recomandărilor auditului se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

5. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

Recomandari (19)

Să elaboreze Strategia națională în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării, folosind practica europeană, în scopul stabilirii domeniilor prioritare, obiectivelor și mecanismelor clar definite, precum și să determine măsurile specifice pentru implementarea acestei politici.

Să înainteze Guvernului propuneri de modificare a Regulamentului privind finanțarea activităților în sfera științei și inovării referitor la finanțarea programelor de stat, îmbunătățirea schemei de finanțare existente prin determinea clară a limitelor de finanțare a activităților de cercetare, totodată să stabilească criterii echitabile de finanțare atît a membrilor instituționali, cît și a celor de profil.

Să îmbunătățească schema de finanțare existentă prin determinarea clară a limitelor de finanțare a activităților, totodată ținîndu-se cont de stimularea parteneriatului între universități, institute de cercetări și agenți economici.

Să reevalueze modul de organizare și de efectuare a expertizei proiectelor și programelor din domeniul științei și inovării, în vederea aplicării corecte atît a procedurilor stabilite, cît și a selectării personalului implicat în proces, cu stabilirea baremelor la proiectele înaintate spre finanțare.

Să creeze o bază de date, în cadrul Consiliul Suprem, cu acces liber, care să cuprindă toate abordările tematicilor de cercetare pe domenii, efectuate de organizațiile din sfera științei și inovării în ultimii 10 ani, pentru a nu admite dublarea tematicilor proiectelor realizate.

Să examineze oportunitatea perfecționării sistemului de finanțare a programelor de stat, pentru a asigura un echilibru rezonabil în finanțarea cercetării, acordîndu-le prioritate reieșind din conceptul acestora.

Să includă în structura organelor de management (Consiliul Suprem și CCE), persoane cu abilități de evaluare a rezultatelor cercetării și utilizării mijloacelor financiare, pentru sporirea eficienței activităților întreprinse.

Să instituie un sistem de evaluare a rezultatelor în cadrul programelor de stat, ajustate la standardele europene, pentru stimularea performanței reale, excelenței.

Să restructureze relațiile dintre societatea civilă, sectorul economic, știință și administrația publică întru racordarea obiectivelor programelor de stat la cerințele reale ale economiei și societății.

Să excludă practica implicării colaboratorilor aparatului în realizarea proiectelor de cercetare.

Să aducă actele normative ale Consiliului Suprem privind remunerarea executorilor de proiecte și programe de stat în conformitate cu actele legislative în vigoare.

Să elaboreze, să aprobe și să implementeze politici și strategii de inovare bazate pe concentrarea resurselor asupra realizării priorităților, racordate la cerințele economiei și societății.

Să asigure realizarea unei politici de monitorizare, care ar defini clar atît funcțiile, cît și responsabilitățile angajaților AITT, în scopul îmbunătățirii managementului financiar în sectorul inovării și transferului tehnologic.

Să revadă mecanismul de expertiză a proiectelor de transfer tehnologic pentru a asigura corectitudinea și imparțialitatea deciziilor.

Să examineze oportunitatea modificării criteriilor de eligibilitate a beneficiarilor proiectelor de transfer tehnologic, cu înaintarea, după caz, a propunerilor de modificare a Legii nr.138-XVI.

Să asigure concurența și transparenţa reală în procesul de alocare și distribuire a resurselor financiare pentru activitățile din cadrul proiectelor de inovare și transfer tehnologic, finanțate de stat.

Să asigure monitorizarea sistematică a activității rezidenților de către administratorii parcurilor științifico-tehnologice și ai incubatorului de inovare, prin verificarea periodică a operațiunilor economico-financiare ale acestora.

Să examineze oportunitatea evaluării gradului de atingere a obiectivelor stabilite pentru proiectele de inovare și transfer tehnologic, raportat la investiția realizată, precum și a monitorizării continuității acestora.

Să examineze oportunitatea completării Legii nr.138-VI privind condițiile de reziliere a contractelor cu administratorii, precum și includerea unei clauze în contractele încheiate între AITT și administratorii parcurilor și ai incubatorului referitor la rezilierea contractelor cu aceștia în caz de neexecutare a angajamentelor asumate.

Cerinte (5)

Academiei de Științe a Moldovei - să examineze Raportul de audit în cadrul Consiliului Suprem și să aducă la cunoștință Asambleei rezultatele auditului, în scopul întreprinderii măsurilor de rigoare în vederea lichidării deficienţelor identificate de auditul respectiv şi îmbunătăţirii managementului privind gestionarea fondurilor publice, elaborarea și monitorizarea programelor de stat.

pentru informare şi luare de atitudine, precum şi pentru documentare şi monitorizarea realizării obiectivelor şi activităţilor prevăzute în Acordul de parteneriat pentru anii 2009-2012;

să examineze oportunitatea stabilirii angajamentelor Academiei de Științe a Moldovei în Acordul de parteneriat încheiat între Guvern și AȘM privind dezvoltarea sferei de cercetare, dezvoltare și inovare, în scopul creșterii competitivității economiei naționale și îmbunătățirii calității sociale;

să examineze posibilitatea modificării Regulamentului de finanțare a sferei de cercetare, dezvoltare și inovare, pentru determinarea mai clară a limitelor de distribuire a volumului total de finanţare, destinat sferei ştiinţei şi inovării, pe acţiuni, fiind stabilită limita minimă a alocațiilor, totodată ținîndu-se cont de stimularea parteneriatului între universități, institute de cercetări și agenți economici;

să examineze posibilitatea acordării facilităților fiscale rezidenților parcurilor științifico-tehnologice și ai incubatorului, prevăzute de actele legislative și normative în vigoare, în scopul stimulării activității acestora.