Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 31 din 30 iunie 2009 privind Raportul auditului regularităţii utilizării finanţelor publice de către Ministerul Culturii şi Turismului în anul 2008

Numar din data de 2009-06-30 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa ministrului culturii şi turismului dl M. Barbulat, viceministrului finanţelor dna N.Lupan, şefului Direcţiei generale strategie şi dezvoltare a Ministerului Culturii şi Turismului dna S.Miron, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului regularităţii utilizării finanţelor publice de către Ministerul Culturii şi Turismului în anul 2008.

Misiunea de audit s-a desfăşurat în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2009, avînd drept scop obţinerea probelor de audit credibile şi rezonabile pentru susţinerea constatărilor şi concluziilor de audit referitor la regularitatea întocmirii rapoartelor financiare în aspectele semnificative.

Examinînd rezultatele auditului şi audiind explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Auditul a fost planificat şi s-a desfăşurat în conformitate cu Standardele de Audit ale Curţii de Conturi, situaţiile financiare au fost auditate reieşind din caracterul semnificativ al cheltuielilor reflectate în rapoartele financiare ale Ministerului Culturii şi Turismului, iar probele de audit s-au obţinut în baza procedurilor şi metodelor reprezentative misiunii.

Concluzii generale de audit

Constatările din prezentul Raport denotă existenţa unor neregularităţi la utilizarea finanţelor publice în perioada auditată, care se exprimă prin:

- nedeterminarea statutului mijloacelor financiare publice alocate pentru domeniul cinematografiei;

- neînregistrarea în evidenţă a unor bunuri, lucrări şi datorii;

- transmiterea neregulamentară a dreptului de beneficiar al alocaţiilor bugetare destinate investiţiilor şi reparaţiilor capitale;

- neîntreprinderea măsurilor întru încasarea creanţelor.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c) şi art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului regularităţii utilizării finanţelor publice de către Ministerul Culturii şi Turismului în anul 2008, conform anexei, care este parte componentă a prezentei hotărîri.

2. Se cere de la conducerea Ministerului Culturii şi Turismului:

2.1. să examineze prezentul Raport la şedinţa Colegiului ministerului, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea lichidării neregularităţilor constatate la utilizarea mijloacelor publice;

2.2. să întreprindă măsuri întru realizarea recomandărilor expuse în Capitolul 5 din Raport.

3. Se informează Ministerul Finanţelor despre rezultatele auditului regularităţii utilizării finanţelor publice de către Ministerul Culturii şi Turismului în anul 2008 şi se cere:

3.1. întreprinderea măsurilor întru neadmiterea transmiterii către unităţile economice ce practică activitate de antreprenoriat a dreptului de beneficiar al alocaţiilor bugetare destinate investiţiilor şi reparaţiilor capitale;

3.2. în comun cu Ministerul Culturii şi Turismului, să determine statutul şi modul de reflectare a mijloacelor financiare publice destinate achiziţiei produselor cinematografice.

4. Se cere de la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat să efectueze un control tematic privind corectitudinea trecerii în cont a TVA de către unităţile economice din subordinea Ministerului Culturii şi Turismului, cu statut de persoană juridică, ce practică activităţi de antreprenoriat, cărora li s-a transmis dreptul de beneficiar la utilizarea mijloacelor financiare publice pentru investiţiile şi reparaţiile capitale.

5. Se informează Guvernul despre rezultatele auditului regularităţii utilizării finanţelor publice de către Ministerul Culturii şi Turismului în anul 2008, pentru luare de atitudine.

6. Despre măsurile întreprinse pentru executarea cerinţelor pct.2, pct.3 şi pct.4 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni de la data publicării.

7. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1]  M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

Recomandari (0)

Cerinte (0)