Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 30 in 30 iunie 2009 privind Raportul auditului regularităţii utilizării finanţelor publice de către Agenţia Sportului în anul 2008

Numar din data de 2009-06-30 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa directorului-general al Agenţiei Sportului dl A.Pogurschi, şefului Direcţiei economico-financiare şi administrative dna S.Bogatu şi contabilului-şef dna T.Cerba, contabilului-şef al Contabilităţii centralizate dna A.Mahu, directorului Centrului sportiv de pregătire a loturilor naţionale dl R.Ostapenco, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului regularităţii utilizării finanţelor publice de către Agenţia Sportului pe anul 2008.

Auditul regularităţii la Agenţia Sportului s-a desfăşurat potrivit Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2009, avînd drept obiectiv atestarea situaţiilor financiare ale entităţii auditate, care cuprinde examinarea şi evaluarea raportului financiar şi exprimarea concluziei referitor la acesta, precum şi auditarea sistemelor şi tranzacţiilor financiare, inclusiv de evaluare a conformităţii cu cadrul legal şi normativ.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Auditul a fost planificat şi s-a efectuat potrivit Standardelor de audit ale Curţii de Conturi, bazate pe Standardele Internaţionale de Audit, precum şi în conformitate cu Manualul de Audit al regularităţii al Curţii de Conturi.

Reieşind din valoarea pragului de semnificaţie, stabilit de Standardele de audit speciale ale Curţii de Conturi, precum şi ca urmare a identificării ca zone cu probabilitate de apariţie a riscurilor, s-au verificat: cheltuielile efectuate cu depăşirea limitei alocaţiilor bugetare; cheltuielile pentru retribuirea muncii şi cele care derivă din acestea; respectarea modului de achiziţie a mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor; decontările cu debitorii şi creditorii; reparaţiile capitale; situaţia privind patrimoniul şi transmiterea acestuia în locaţiune/arendă; cheltuielile efectuate pentru deplasările peste hotare.

Metodologia de audit a constat din acţiuni de colectare a probelor obţinute în urma analizei, verificării, confruntării datelor, documentelor, înregistrărilor şi informaţiilor, fiind aplicate diferite tehnici şi proceduri de fond, inclusiv observaţii, investigaţii, confirmări, precum şi întocmiri de calcule, acestea fiind acumulate din datele unor conturi, rapoarte financiare, registre contabile şi documente primare privind utilizarea finanţelor publice în domeniul sportului pe anul 2008.

Concluzii generale de audit

În perioada auditată, Agenţia Sportului, instituţiile şi întreprinderile subordonate acesteia, care au gestionat mijloace financiare alocate de la bugetul de stat şi bunuri materiale, au admis unele neregularităţi:

  • depăşirea limitei alocaţiilor bugetare;
  • administrarea patrimoniului public cu unele abateri de la normele legale, din care:

- construcţia obiectelor neautorizate pe unele terenuri transmise în arendă;

- neîncasarea plăţii de locaţiune/arendă pentru bunurile statului;

- gestionarea neeficientă a patrimoniului de stat de către unele întreprinderi, care a generat pierderi;

  • nefinalizarea lucrărilor de reparaţii capitale ale acoperişului Şcolii sportive specializate republicane de tenis, cu neconfirmarea documentară a sumei de 240,2 mii lei;
  • necorespunderea normelor stabilite la detaşarea sportivilor peste hotare cu cele internaţionale;
  • neînregistrarea în evidenţa contabilă a unor bunuri imobile, inclusiv a terenurilor cu suprafaţa de 11,9 ha.

 Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15, art.16 lit.c) şi art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului regularităţii utilizării finanţelor publice de către Agenţia Sportului în anul 2008, conform Anexei, care este parte componentă a prezentei hotărîri.

2. Se propune conducerii Agenţiei Sportului să întreprindă măsuri în vederea realizării recomandărilor auditului, indicate în pct.4 din Raport, şi se cere:

2.1. să examineze în cadrul şedinţei Colegiului Agenţiei Sportului rezultatele auditului şi să întocmească un plan de măsuri întru lichidarea neregularităţilor constatate, precum şi să întreprindă măsuri în vederea gestionării eficiente a patrimoniului public;

2.2. să supună inventarierii patrimoniul transmis în administrare întreprinderilor şi instituţiilor şi prin definirea listei acestuia să precizeze valoarea reieşind din condiţiile de piaţă, cu înregistrarea ulterioară în evidenţa contabilă şi în Registrul bunurilor imobile (inclusiv a terenurilor);

2.3. să reexamineze, în conformitate cu prevederile legale, condiţiile contractelor de locaţiune/arendă încheiate de către Complexul Sportiv nautic "Feroviarul" cu Î.M. "D&B" S.R.L. şi de către Centrul sportiv de pregătire a loturilor naţionale cu "Sebega-Prim" S.R.L;

2.4. să elaboreze şi să propună Guvernului, pentru aprobare, reglementări specifice domeniului sportului privind normele de cheltuieli la detaşarea sportivilor peste hotarele Republicii Moldova.

3. Se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, în conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr.1104-XV din 06.06.2002 "Cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei"[2], materialele auditului privind nefinalizarea lucrărilor de reparaţii capitale ale acoperişului Şcolii sportive specializate republicane de tenis, cu neconfirmarea documentară a sumei de 240,2 mii lei.

4. Se informează Guvernul despre rezultatele auditului regularităţii utilizării finanţelor publice de către Agenţia Sportului în anul 2008 şi se recomandă să determine oportunitatea examinării rezultatelor auditului, inclusiv înregistrarea în evidenţa contabilă a Stadionului Republican.

5. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Preşedintelui Republicii Moldova şi Parlamentului.

6. Despre măsurile întreprinse pentru executarea pct.2, pct.3 şi pct.4 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

7. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

[2] M.O., 2002, nr.91-94, art.668.

Recomandari (0)

Cerinte (0)