Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 29 din 26 iunie 2009 privind Raportul auditului executării bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008

Numar din data de 2009-06-26 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări Sociale dna M.Borta, vicepreşedintelui dna T.Popa, directorului Direcţiei generale finanţe şi asigurări sociale (contabil-şef) dna E.Costin, viceministrului protecţiei sociale, familiei şi copilului dl I.Bucinshi, şefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat dl V.Coadă, şefului Direcţiei finanţele în ocrotirea sănătăţii şi protecţie socială a Ministerului Finanţelor dna M.Semeniuc şi a altor persoane cu funcţii de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului executării bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, efectuat la Casa Naţională de Asigurări Sociale.

Misiunea de audit s-a desfăşurat în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2009, avînd drept scop obţinerea asigurării rezonabile că Raportul privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 a fost elaborat în corespundere cu prevederile legale, precum şi că întocmirea şi generalizarea indicatorilor acestuia de către Casa Naţională de Asigurări Sociale (în continuare - CNAS) sînt exercitate în conformitate cu cerinţele reglementate.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Auditul a fost planificat şi s-a exercitat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi, iar auditarea situaţiilor financiare semnificative s-a efectuat în baza nivelului de materialitate şi a riscurilor identificate. Metodologia de audit a constat în acţiuni de colectare a probelor, care au fost obţinute prin metoda examinării unor documente primare; registrelor de evidenţă; rapoartelor lunare, trimestriale şi anuale privind executarea de casă a bugetului asigurărilor sociale de stat prin sistemul trezorerial; rapoartelor beneficiarilor de alocaţii etc. Au fost utilizate proceduri de analiză a indicilor şi elementelor de importanţă semnificativă.

Concluzii generale de audit

Potrivit datelor Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, exerciţiul bugetar s-a încheiat cu executarea la venituri în mărime de 6362,8 mil.lei şi la cheltuieli - de 6315,1 mil.lei, ce constituie 99,2% şi, respectiv, 99,1% faţă de prevederile bugetare definitive, cu un excedent în mărime de 47,7 mil.lei. Soldul disponibilităţilor băneşti, la 31.12.2008, a constituit 602,3 mil.lei, ce este cu 71,3 mil.lei mai mult faţă de 01.01.2008.

Verificările efectuate în timpul auditului au constatat unele abateri de la cadrul legislativ şi normativ, nereguli şi incorectitudini la efectuarea cheltuielilor, la raportarea veniturilor, cheltuielilor, mărimii datoriilor şi supraplăţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat (în continuare - BASS) etc. Astfel, s-a constatat că: veniturile au fost acumulate cu 0,8% sub nivelul aprobat, iar în comparaţie cu anul 2007 au fost în creştere cu 23,4%; execuţia cheltuielilor sub nivelul aprobat cu 0,9% a condiţionat neînsuşirea alocaţiilor aprobate în sumă de 59,7 mil.lei; datoriile contribuabililor faţă de BASS la încheierea anului bugetar relevă o majorare cu 49,4% faţă de începutul anului; există unele diferenţe între datele privind soldul datoriilor faţă de BASS şi mărimea supraplăţilor contribuabililor, înregistrate la CNAS, şi datele transmise Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, precum şi datele din evidenţa contribuabililor; CNAS nu asigură clarificarea operativă a încasărilor neidentificate; nu se aplică sistematic prevederile referitor la calcularea obligatorie a majorărilor de întîrziere pentru neplata contribuţiilor obligatorii; se tergiversează implementarea prevederilor legale privind ajutorul social; la finele anului nu toate datoriile sînt confirmate prin acte de verificare; în unele contracte de achiziţii n-a fost prevăzută aplicarea penalităţilor pentru neexecutarea în termen a clauzelor contractuale etc.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c) şi art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului executării bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 (se anexează), care este parte componentă a prezentei hotărîri.

2. Prezenta hotărîre şi Raportul anexat se remit:

2.1. Parlamentului şi Guvernului, pentru informare şi luare de atitudine;

2.2. Consiliului de Administraţie al Casei Naţionale de Asigurări Sociale, pentru examinarea Raportului auditului executării bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 şi determinarea, în comun cu Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova, asupra corectitudinii executării, reflectării şi raportării conforme şi univoce a mijloacelor folosite pentru biletele de tratament balneoclimateric, asigurînd eficienţa şi eficacitatea utilizării mijloacelor BASS alocate în acest scop;

2.3. Casei Naţionale de Asigurări Sociale, pentru luare de atitudine, conform competenţelor, referitor la rezultatele auditului, cu întreprinderea măsurilor în vederea realizării recomandărilor auditului;

2.4. Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului, pentru informare şi luare de atitudine, conform competenţelor, cu monitorizarea implementării prevederilor legale privind ajutorul social;

2.5. Ministerului Finanţelor, pentru informare şi luare de atitudine, conform competenţelor, cu determinarea modului de elaborare şi aprobare a politicii de contabilitate pentru instituţiile publice care nu au organ central de specialitate;

2.6. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pentru intensificarea urmăririi datoriilor obligaţiilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat, cu elaborarea şi întreprinderea măsurilor, în comun cu Casa Naţională de Asigurări Sociale, ce se impun întru reducerea acestora.

3. Se ia act că, pînă la aprobarea prezentei hotărîri, Inspecţia de Stat în Construcţii a adoptat Hotărîrea nr.8 din 26.06.2009 "Cu privire la aplicarea sancţiunilor economice" referitor la încasarea la bugetul de stat a sumei de 27,6 mii lei şi perceperea unei amenzi în aceeaşi mărime de la antreprenorul contractat de Casa Naţională de Asigurări Sociale pentru reparaţia Casei Teritoriale de Asigurări Sociale Leova, iar pentru înlăturarea neconformităţilor stabilite antreprenorului i-a fost înaintată prescripţia nr.002142 din18.06.2009.

4. Despre realizarea recomandărilor auditului, expuse în Raportul anexat, precum şi a cerinţelor subpct.2.2.; subpct.2.3.; subpct.2.4.; subpct.2.5. şi subpct.2.6. ale prezentei hotărîri se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

5. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

Recomandari (0)

Cerinte (0)