Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 28 din 24 iunie 2009 privind Raportul auditului datoriei publice, garanţiilor de stat şi recreditării de stat pe anul 2008

Numar din data de 2009-06-24 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa ministrului finanţelor dna M.Durleşteanu şi a altor persoane cu funcţii de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului datoriei publice, garanţiilor de stat şi recreditării de stat pe anul 2008.

Misiunea de audit s-a desfăşurat în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2009, avînd ca scop stabilirea gradului de regularitate privind modul de administrare şi monitorizare a datoriei publice, respectarea plafoanelor anuale aprobate prin Legea bugetului de stat, determinarea raportării datoriei publice, contractarea, debursarea, rambursarea împrumuturilor de mijloace, acordarea garanţiilor de stat şi recreditarea din contul mijloacelor obţinute din împrumuturi de stat externe.

Examinînd rezultatele auditului şi audiind explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Auditul a fost planificat şi s-a exercitat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi, iar auditarea situaţiilor financiare semnificative s-a efectuat prin identificarea riscurilor. Metodologia de audit a constat în acţiuni de colectare a probelor, care au fost obţinute prin metoda examinării unor documente primare, analiza Registrelor datoriei de stat şi garanţiilor de stat, subregistrelor datoriei de stat interne şi externe şi garanţiilor de stat externe, de examinare, prin metoda selectivă, a acordurilor de împrumut, a unor rapoarte şi informaţii ale Ministerului Finanţelor, altor documente şi materiale informative în domeniul vizat.

Concluzii generale de audit

Conform Raportului privind situaţia în domeniul datoriei publice, garanţiilor de stat şi recreditării de stat pe anul 2008 şi informaţiei prezentate de către Ministerul Finanţelor, la situaţia din 31.12.2008, volumul datoriei publice constituia 13898,9 mil.lei (1336,5 mil.dolari SUA), inclusiv datoria externă - 9837,2 mil.lei şi datoria internă - 4061,7 mil.lei. În comparaţie cu începutul perioadei de referinţă, soldul datoriei publice s-a diminuat cu 1138,3 mil.lei, acest fapt fiind condiţionat preponderent de micşorarea datoriei de stat şi a datoriilor întreprinderilor din sectorul public.

Datoria de stat a înregistrat o tendinţă de micşorare, iar ponderea ei în PIB s-a diminuat odată cu creşterea acestuia. Soldul datoriei de stat externe în valută naţională a înregistrat o diminuare, în timp ce în valută străină a crescut, iar gradul de îndatorare externă în ultimii trei ani a fost în descreştere cu 7,8 puncte procentuale. Datoria de stat internă în anul 2008 a fost în descreştere, în comparaţie cu începutul anului şi s-a menţinut la limita legală.

Pentru deservirea datoriei de stat s-au utilizat mijloace cu 4,9 mil.lei mai puţin decît cheltuielile planificate în acest scop în bugetul de stat, dar mai mult cu 152,9 mil.lei faţă de perioada precedentă. Majorarea s-a produs din contul măririi cheltuielilor pentru deservirea datoriei de stat interne, acest fapt fiind condiţionat de majorarea ratelor dobînzilor la valorile mobiliare de stat (VMS) comercializate la licitaţii, ceea ce a influenţat asupra majorării ratelor dobînzii la VMS convertite, aflate în portofoliul Băncii Naţionale a Moldovei.

În anul 2008, datoria faţă de Ministerul Finanţelor a agenţilor economici recreditaţi din surse interne, externe şi proiecte investiţionale s-a diminuat, în comparaţie cu anul 2007, cu 903,7 mil.lei (25,5%), acest fapt fiind condiţionat preponderent de anularea unor datorii. Concomitent, întreprinderea de către minister a unor măsuri de redresare a situaţiei privind rambursarea unor datorii ale agenţilor economici recreditaţi nu a avut un efect pozitiv. Nu au fost elaboraţi şi aprobaţi indicatorii de performanţă privind datoria de stat.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului datoriei publice, garanţiilor de stat şi recreditării de stat pe anul 2008 (se anexează), care este parte componentă a prezentei hotărîri, şi se remite Ministerului Finanţelor, pentru întreprinderea măsurilor în vederea implementării recomandărilor din Raport.

2. Prezenta hotărîre şi Raportul anexat se remit Parlamentului, pentru informare şi luare de atitudine.

3. Despre executarea cerinţei din pct.1 al prezentei hotărîri şi despre implementarea recomandărilor auditului se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni de la data publicării.

4. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

Hotărâre complet

RO_465_ro-H282009.doc

Raport complet

RO_466_ro-H282009r.doc

Recomandari (0)

Cerinte (0)