Acasă / Publicaţii / Hotărâri şi Rapoarte
HOTĂRÎRE nr. 26 din 17 iunie 2009 privind Raportul auditului regularităţii monitorizării de Ministerul Economiei şi Comerţului a gestionării patrimoniului de stat de către întreprinderile de stat din subordine şi Rapoartele auditului regularităţii gestionării patrimoniului de stat de către unele întreprinderi de stat în anii 2007-2008

Numar din data de 2009-06-17 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului economiei şi comerţului dl T. Copaci, directorului general al Î.S. "Fabrica de sticlă din Chişinău" dl V. Meşca, directorului financiar al Î.S. "Fabrica de sticlă din Chişinău" dl Şt. Harea, directorului general al Î.S. "Vibropribor" dl Ig. Drîndin, contabilului-şef al Î.S. "Vibropribor" dna A. Cemortan, directorului general al Î.S. Uzina de bijuterii din Chişinău "Giuvaier" dl N. Midone, contabilului-şef al Î.S. Uzina de bijuterii din Chişinău "Giuvaier" dl V. Ungureanu, directorului general al Î.S. "Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie" dl Ig. Căldare, contabilului-şef al Î.S. "Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie" dna A. Sidorco, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului regularităţii monitorizării de Ministerul Economiei şi Comerţului a gestionării patrimoniului de stat de către întreprinderile de stat din subordine şi Rapoartele auditului regularităţii gestionării patrimoniului de stat de către unele întreprinderi de stat în anii 2007-2008.

Misiunea de audit s-a desfăşurat în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2009, avînd ca scop obţinerea probelor de audit credibile şi rezonabile pentru susţinerea constatărilor şi opiniei de audit referitor la regularitatea gestionării patrimoniului de stat, precum şi dacă rapoartele financiare ale întreprinderilor de stat auditate sînt corecte, în toate aspectele semnificative, oferă o imagine veridică şi completă, iar operaţiunile sînt legale şi regulamentare.

Examinînd Raportul auditului regularităţii monitorizării de Ministerul Economiei şi Comerţului a gestionării patrimoniului de stat de către întreprinderile de stat din subordine şi Rapoartele auditului regularităţii gestionării patrimoniului de stat de către întreprinderile de stat în anii 2007-2008 - Î.S. "Fabrica de sticlă din Chişinău"; Î.S. "Vibropribor"; Î.S. Uzina de bijuterii din Chişinău "Giuvaier"; Î.S. "Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie", precum şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Auditul a fost planificat şi s-a desfăşurat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi, iar la auditarea operaţiunilor economico-financiare a fost aplicat pragul de semnificaţie (materialitatea) stabilit.

Auditele efectuate la întreprinderile de stat monitorizate de către Ministerul Economiei şi Comerţului asupra regularităţii gestionării patrimoniului public au cuprins entităţile cu o pondere semnificativă în totalul valorii acestuia, iar obţinerea dovezilor de audit s-a bazat pe procedurile şi metodele reprezentative misiunii.

Concluzii generale de audit

Constatările Rapoartelor de audit denotă existenţa unor neregularităţi la gestionarea patrimoniului în perioada auditată, ce se exprimă prin:

 - nerealizarea pe deplin în perioadele precedente perioadei auditate, conform cadrului normativ, a tuturor atribuţiilor de fondator al întreprinderilor de stat de către autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate;

- neîndeplinirea în mod regulamentar a cerinţelor de transmitere a întreprinderilor împreună cu documentele necesare de către fostele autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate;

- gestionarea ineficientă a patrimoniului public;

- neînregistrarea patrimoniului conform normelor legale;

- transmiterea neregulamentară a patrimoniului în arendă;

- nerespectarea normelor la evidenţa şi inventarierea bunurilor, ce creează riscul neasigurării integrităţii patrimoniului public;

- existenţa datoriilor şi creanţelor;

- neveridicitatea înregistrărilor în rapoartele financiare.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăște:

1. Se aprobă Raportul auditului regularităţii monitorizării de Ministerul Economiei şi Comerţului a gestionării patrimoniului de stat de către întreprinderile de stat din subordine şi Rapoartele auditului regularităţii gestionării patrimoniului de stat în anii 2007-2008 de către Î.S. "Fabrica de sticlă din Chişinău"; Î.S. "Vibropribor"; Î.S. Uzina de bijuterii din Chişinău "Giuvaier"; Î.S. "Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie" conform Anexelor nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 şi nr.5, care sînt parte integrantă a prezentei hotărîri.

2. Se cere de la conducerea entităţilor auditate să întreprindă măsuri întru îndeplinirea recomandărilor expuse în Capitolele 4 din Rapoartele de audit.

3. Se cere de la conducerea Ministerului Economiei şi Comerţului:

3.1. să examineze în şedinţa Colegiului Ministerului prezenta hotărîre, precum şi Rapoartele auditului regularităţii, aprobate prin pct.1 din prezenta hotărîre, şi să întreprindă acţiuni concrete şi eficiente în vederea lichidării neregularităţilor constatate la gestionarea patrimoniului public;

3.2. să stabilească şi să menţină în cadrul Ministerului un sistem de management financiar şi de control, care ar asigura delimitarea responsabilităţilor persoanelor cu funcţii de răspundere ale Ministerului şi întreprinderilor din subordine, termenele de raportare, examinarea evaluării rezultatelor, cu înaintarea propunerilor concrete de redresare a situaţiei;

3.3. să examineze oportunitatea ajustării valorii de bilanţ a patrimoniului întreprinderilor la valoarea lor de piaţă, cu determinarea modului de administrare a activelor neutilizate în procesul de producţie;

3.4. în comun cu factorii de decizie ai Î.S. "Fabrica de sticlă din Chişinău", să determine un plan de activităţi în vederea soluţionării problemelor economico- financiare, generate de modul de formare al întreprinderii, care au un impact negativ asupra situaţiei economice actuale;

3.5. în comun cu factorii de decizie ai Î.S. "Vibropribor", să asigure înregistrarea integrală a drepturilor patrimoniale la organele cadastrale, conform normelor legale;

3.6. în comun cu factorii de decizie ai Î.S. Uzina de bijuterii din Chişinău "Giuvaier", să coreleze mărimea capitalului social cu valoarea activelor nete ale întreprinderii;

3.7. să reexamineze modul de transmitere a valorii lucrărilor de reparaţii capitale efectuate la Î.S. "Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie" în sumă de 8169,5 mii lei.

4. Se cere de la Inspecţia de Stat în Construcţii să efectueze un control asupra volumelor şi calităţii lucrărilor la sediul Î.S. "Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie" (str. E. Coca 28).

5. Se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, pentru examinare după competenţă, conform legislaţiei în domeniu, materialele auditului regularităţii gestionării patrimoniului de stat de către Î.S. "Vibropribor" şi de către Î.S. Uzina de bijuterii din Chişinău "Giuvaier".

6. Se ia act că:

6.1. pe parcursul desfăşurării misiunii de audit (în lunile martie şi mai curent), Ministerul Economiei şi Comerţului:

 - a propus Guvernului crearea unui grup de lucru, care va determina o soluţie optimală privind evitarea insolvabilităţii Î.S. "Fabrica de sticlă din Chişinău";

- a aprobat ordinul prin care s-a instituit grupul de lucru intern privind gestionarea patrimoniului public, iar preşedinţii Consiliilor de Administraţie ale întreprinderilor de stat au fost obligaţi să prezinte trimestrial raportul despre îndeplinirea funcţiilor atribuite şi să coordoneze în scris cu grupul de lucru proiectele de hotărîri ale Consiliului de Administraţie al întreprinderii;

6.2. pe parcursul desfăşurării auditului (la 24.03.2009), organele de conducere ale Î.S. "Fabrica de sticlă din Chişinău" au decontat creanţele compromise în sumă de 12604,5 mii lei, prin ce au ajustat înregistrările în raportul financiar;

6.3. pe parcursul desfăşurării auditului (martie-iunie curent), conducerea Î.S. Uzina de bijuterii din Chişinău "Giuvaier" a emis ordine, prin care:

- a numit persoanele responsabile de reorganizările necesare, întru stabilirea evidenţei metalelor preţioase la toate etapele de prelucrare, precum şi a obligativităţii raportării în contabilitate;

- a anulat ordinul din septembrie 2007, care a stabilit dreptul la plăţile suplimentare angajaţilor;

- a format o comisie împuternicită să elaboreze un plan de măsuri de realizare a recomandărilor auditului.

7. Se informează Guvernul despre rezultatele auditului regularităţii monitorizării de Ministerul Economiei şi Comerţului a gestionării patrimoniului de stat de către întreprinderile de stat din subordine şi despre rezultatele auditului regularităţii gestionării patrimoniului de stat în anii 2007-2008 de către Î.S. "Fabrica de sticlă din Chişinău"; Î.S. "Vibropribor"; Î.S. Uzina de bijuterii din Chişinău "Giuvaier"; Î.S. "Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie", pentru luare de atitudine, şi se propune să reexamineze şi să soluţioneze, prin intermediul elaborării cadrului normativ, problemele ce se referă la remunerările suplimentare (în afara indemnizaţiei lunare), primite de către funcţionarii publici - membri ai organelor de conducere ale agenţilor economici cu capital majoritar de stat, reiterînd recomandările din pct.5.2. din Hotărârea Curţii de Conturi nr.6 din 28.02.2008 "Privind raportul asupra auditului de atestare la S.A. "Moldtelecom" pe perioada anilor 2006-2007 (9 luni)".

8. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Preşedintelui Republicii Moldova şi Parlamentului.

9. Despre executarea pct.2-4 şi pct.7 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

10. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1]  M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

Recomandari (0)

Cerinte (0)